Yıl: 2020 Cilt: 14 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 129 - 135 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.12956/tjpd.2018.394 İndeks Tarihi: 29-06-2021

Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi

Öz:
Amaç: Çocukluk çağında görülen kronik hastalığa sahip olan çocuk sayısı her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de kronikhastalığı olan çocukların duygusal ve davranışsal problemleri ile yaşam kalitelerini ele alan çalışmaların sayısı ise oldukçasınırlıdır. Bu nedenle araştırmada kronik hastalığı olan çocukların davranışlarının ve yaşam kalitelerinin incelenmesi vesonuçlar doğrultusunda öneriler sunulması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntemler: Araştırma Ankara il merkezinde bulunan Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji OnkolojiEğitim Araştırma Hastanesi Endokrin, Nöroloji ve Nefroloji polikliniklerinde diyabet, epilepsi ve kronik böbrek yetmezliğitanıları nedeniyle takip veya tedavi olan çocuklar ve anneleri ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak“Genel Bilgi Formu”, “Çocuk ve Gençler İçin Davranış Değerlendirme Ölçeği” ve “Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği”uygulanmıştır.Bulgular: Araştırmaya kronik hastalık tanısı almış 93 çocuk ve annesi dâhil edilmiştir. Araştırmaya dâhil edilen çocukların%53.8’i kız, %46.2’si erkek olup, kızların yaş ortalaması 12.8±0.8, erkeklerin yaş ortalaması 12.9±0.8 yıldır. Katılımcılarınhastalık türlerine bakıldığında %46.2’si diyabet, %30.1’i epilepsi ve %23.7’si kronik böbrek yetmezliği tanısı olançocuklardır. Araştırmada aile tipi ve hastalık türünün hem davranış hem de yaşam kalitesi üzerinde; sürekli ilaç kullanımıve hastane yatış sayısının ise sadece yaşam kalitesi üzerinde anlamlı etkisi olduğu; buna karşın, yaşın davranış ve yaşamkalitesini anlamlı düzeyde etkilemediği belirlenmiştir.Sonuç: Araştırma sonucunda kronik hastalığı olan çocukların davranış problemlerinin yüksek, yaşam kalitelerinin isedüşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, çocukların davranış problemleri ile yaşam kaliteleri arasında negatif yönde anlamlı birilişki olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Investigation of the Behavioral Problems and Life Quality of the Children with Chronic Diseases

Öz:
Objective: The number of children with chronic diseases occurring in the childhood period increases each day. There are only a limited number of studies in Turkey addressing the emotional and behavioral problems and quality of life of children with chronic diseases. Therefore, this research aims to study the behaviors and quality of life of children with chronic diseases and provide recommendations. Material and Methods: The study was conducted on children who were diagnosed with diabetes, epilepsy, and chronic renal failure and followed-up and treated at the Endocrinology, Neurology, and Nephrology clinics of the Ankara Pediatric Haematology, and Oncology Training and Research Hospital located in Ankara city centre, and on their mothers. The “General Information Form”, “Behavioral Assessment Scale for Children and Youth” and “Quality of life Scale for Children” were used as tools of data collection for the study. Results: Ninety-three children with chronic diseases and their mothers were enrolled in the study. The percentages of girls and boys enrolled in the study were 53.8% and 46.2% respectively, where mean ages of girls and boys were 12.8±0.8 and 12.9±0.8 respectively. As regards the types of diseases of the participants, diabetes (46.2%) was followed by epilepsy (30.1%), and chronic renal failure (23.7%). It was found that the family type and the medical condition had a significant effect on both behavior and quality of life, whereas continuous use of medication and number of hospitalizations only had a significant effect on quality of life. The age group did not have a significant effect on the behavior or quality of life. Conclusion: As a result of the research, it was determined that children with chronic diseases had a high rate of behavioral problems and a low quality of life. Furthermore, it was found that there was a negative significant relationship between the behavioral problems of children and their quality of life.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
2
2
 • 1. WHOQOL GROUP. The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Development and General Psychometric Properties. Social Science and Medicine 1998;46:1569–85.
 • 2. Çavuşoğlu H. Çocuk sağlığı hemşireliği Cilt I-II. Genişletilmiş 11. Baskı. Ankara: Sistem Ofset Basımevi, 2013.
 • 3. Boekearts M, Roder I. Stress, coping and adjustment in children with a chronic disease: A review of the literature. Disabil Rehabil 1999;21:311-37.
 • 4. Türkiye özürlüler araştırması. Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, 2004:51.
 • 5. Törüner EK, Büyükgönenç L. Çocuk sağlığı ve temel hemşirelik yaklaşımları. Ankara: Göktuğ Yayıncılık, 2015.
 • 6. Koudys J. Experiences of children with chronic illness: A qualitative evaluation of a children’s mental skills program (Unpublished Master Thesis). University of Ottova, 2001.
 • 7. Yeo M, Sawyer S. Chronic Illness and Disability. BMJ 2005;330:721- 23.
 • 8. Alçı E. Epilepsili çocukların okul yaşantısına ilişkin karşılaşılan güçlükler (Yüksek Lisans Tezi). Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi,1996. [Erişim tarihi: 16.04.2018]
 • 9. Yılmaz G. Kronik Hastalığı Olan İlköğretim Öğrencilerinin Aile Okul İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi,2008. [Erişim tarihi: 16.04.2018]
 • 10. Hampel P, Rudolph H, Stachow R, Laß-lentzsch A, Petermann F. Coping among children and adolescents with chronic illness. Anxiety, Stress & Coping 2005;18:145-55.
 • 11. Brijken M, Kerkhof MV, Dekker J, Schellevis FG. Comorbidity of chronic diseases. Qual Life Res 2005;14:45-55.
 • 12. Lee LC, Harrıngto RA, Louıe BB, Newschaffer CJ. Children with autism: Quality of life and parental concerns. J Autism Dev Disord 2008;38:1147-60.
 • 13. Phillips D. Quality of life. Concept, policy, practice. London and New York: Routledge, 2006.
 • 14. WHOQOL GROUP. The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Position paper from the World Health Organization. Social Science and Medicine, 1995;41:1403–9.
 • 15. Akdemir N, Birol L. Kronik hastalıklar ve hemşirelik bakımı. İçinden: İç hastalıkları ve hemşirelik bakımı. 2. Baskı. Ankara: Sistem Ofset, 2005:193-9.
 • 16. Fettahoğlu EÇ, Koparan C, Özatalay E, Türkkahraman D. İnsüline bağımlı diabetes mellitus tanılı çocuk ve ergenlerde gözlenen ruhsal güçlükler. Psychiatry in Turkey 2007;9:32-6.
 • 17. Büyüköztürk Ş, Çakmak EK, Akgün ÖE, Karadeniz Ş, Demirel F. Bilimsel araştırma yöntemleri. 19. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 2015.
 • 18. Achenbach TM. Manual for the Child Behavior Checklist/4-18 and 1991 Profile. University of Vermont, Department of Psychiatry. Research Center for Children, Youth, and Families, Burlington VT, 1991.
 • 19. Erol N, Arslan BL, Akçakın M. The adaptation and standardization of the child behavior checklist among 6-18 year-old Turkish children. In J. Sergeant Eunethydis: European Approaches to Hyperkinetic Disorder. Zurich: Fotoratar, 1995.
 • 20. Achenbach TM, Rescorla LA. Manual for the ASEBA SchoolAge Forms & Profiles. University of Vermont, Research Center for Children, Youth, and Families, Burlington VT, 2001.
 • 21. Dümenci L, Erol N, Achenbach TM, Şimşek Z. Measurement structure of the Turkish translation of the child behavior checklist using confirmatory factor analytic approaches to validation of syndromal constructs. J Abnorm Child Psychol 2004;32:335-40.
 • 22. Erol N, Şimşek Z. Mental health of Turkish children: Behavioral and emotional problems reported by parents, teachers and adolescents. International Perspectives on Child and Adolescent Mental Health 2000;1:223-47.
 • 23. Varni JW, Seid M, Dode CA. The PedQL: Measurement model for the pediatric quality of life inventory. Med Care 1999;37:126-39.
 • 24. Memik NÇ, Ağaoğlu B, Çoşkun A, Üneri ÖŞ, Karakaya I. Çocuklar için yaşam kalitesi ölçeğinin 13-18 yaş ergen formunun geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 2007;18:353-63.
 • 25. Memik NÇ, Ağaoğlu B, Çoşkun A, Karakaya I. Çocuklar için yaşam kalitesi ölçeğinin 8-12 yaş çocuk formunun geçerlik ve güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2008;15:87-98.
 • 26. Field A. Discovering statistics using SPSS. London: Sage Publications, 2009;148.
 • 27. Deniz Ü. Kronik hastalığı olan ve olmayan çocuklarda davranış problemlerinin incelenmesi (Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi, 2003.
 • 28. Kapçı EG. Okul öncesi çocuklarda görülen duygusal davranışsal sorunların bazı değişkenler açısından incelenmesi. 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1999;164-9.
 • 29. Birol L, Akdemir N, Bedük T. İç hastalıkları hemşireliği. 2. Baskı. Ankara: Sanem Matbaası, 1990:245-7.
 • 30. Gümüş S, Kelekçi S, Yolbaşı İ, Gürkan F. Astımlı çocukların yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi. JCAM 2012;3:178-81.
 • 31. Gerson AC, Wentz A, Abraham AG, Mendley SR, Hooper SR, Butler RW, et al. Health – related quality of life of children with mild to moderate chronic kidney disease. Pediatrics 2010;125:349-57
APA yıldız s, BÜTÜN AYHAN A (2020). Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. , 129 - 135. 10.12956/tjpd.2018.394
Chicago yıldız sevilay,BÜTÜN AYHAN AYNUR Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. (2020): 129 - 135. 10.12956/tjpd.2018.394
MLA yıldız sevilay,BÜTÜN AYHAN AYNUR Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. , 2020, ss.129 - 135. 10.12956/tjpd.2018.394
AMA yıldız s,BÜTÜN AYHAN A Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. . 2020; 129 - 135. 10.12956/tjpd.2018.394
Vancouver yıldız s,BÜTÜN AYHAN A Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. . 2020; 129 - 135. 10.12956/tjpd.2018.394
IEEE yıldız s,BÜTÜN AYHAN A "Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi." , ss.129 - 135, 2020. 10.12956/tjpd.2018.394
ISNAD yıldız, sevilay - BÜTÜN AYHAN, AYNUR. "Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi". (2020), 129-135. https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.394
APA yıldız s, BÜTÜN AYHAN A (2020). Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 14(2), 129 - 135. 10.12956/tjpd.2018.394
Chicago yıldız sevilay,BÜTÜN AYHAN AYNUR Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 14, no.2 (2020): 129 - 135. 10.12956/tjpd.2018.394
MLA yıldız sevilay,BÜTÜN AYHAN AYNUR Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, vol.14, no.2, 2020, ss.129 - 135. 10.12956/tjpd.2018.394
AMA yıldız s,BÜTÜN AYHAN A Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2020; 14(2): 129 - 135. 10.12956/tjpd.2018.394
Vancouver yıldız s,BÜTÜN AYHAN A Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 2020; 14(2): 129 - 135. 10.12956/tjpd.2018.394
IEEE yıldız s,BÜTÜN AYHAN A "Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi." Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 14, ss.129 - 135, 2020. 10.12956/tjpd.2018.394
ISNAD yıldız, sevilay - BÜTÜN AYHAN, AYNUR. "Kronik Hastalığı Olan Çocukların Davranışlarının ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi". Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 14/2 (2020), 129-135. https://doi.org/10.12956/tjpd.2018.394