Yıl: 2021 Cilt: 46 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 160 - 165 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.17826/cumj.790528 İndeks Tarihi: 30-06-2021

Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response

Öz:
Purpose: The aim of this study was to obtain data on thecauses of rapid rate in the patients with atrial fibrillation(AF), the parameters that may be effective in the decisionof antiarrhythmic treatment and short-term mortalityduring the management of the patients with AF with rapidventricular response.Materials and Methods: One hundred three patientsover 18-year-old were included. Complete blood counts,biochemical and coagulation parameters, venous bloodgases of the patients were evaluated. In order to investigatethe volume condition, we measure the inferior vena cava(IVC) diameter by bed-side ultrasonography (USG). Themortalities within 15 and 30 days and analyzed themortality-related parameters of the patients werecalculated.Results: Heart failure or hypervolemia are the mostcommon clinical presentation with 15.5% (n=16) of theAF with rapid ventricular response. 14.6% (n=15) of thepatients were treated by treating the underlying conditionwithout giving any antiarrhythmics. A statisticallysignificant correlation was found between lactate level and15-30 day mortality rates. A statistically significantcorrelation was found between base excess (BE) and 15-30 day mortality rates.Conclusion: The measurement of IVC diameter in thepatients may lead the physicians to determine the volumecondition of the patients, the lactate levels and BE valuesto predict the short-term mortality and help to decidewhether hospitalize or discharge the patients.
Anahtar Kelime:

Hızlı ventrikül yanıtlı atriyal fibrilasyonun nedenleri ve mortalite belirteçleri

Öz:
Amaç: Bu çalışmada yüksek ventrikül cevaplı atriyal fibrilasyonlu (AF) hastalarda, hız yüksekliğinin nedenleri, antiaritmik tedavi kararı ve kısa dönem mortalitede etkili olabilen bazı belirteçlerin değerlendiirlmesi amaçlanmıştır.. Gereç ve Yöntem: Kasım 2016- Nisan 2018 tarihleri arasında, acil servise başvuran 18 yaş üstüyüksek ventrikül cevaplı 103 AF tiplerindeki hastalar incelendi. Ventrikül hızının etyolojik araştırması için yatak başı ultrason (USG) ile inferior vena kava (İVK) çapları ölçüldü. Hastaların hemogram ve biyokimyasal belirteçler incelendi. 15 ve 30 günlük kısa dönem mortaliteleri sorgulandı. Vakaların mortalite ile ilişkili belirteçler analiz edildi. Bulgular: Yüksek ventrikül cevabının altında yatan ikincil nedenler olarak kalp yetmezliği veya hipervolemi %15.5 (n=16) ile en sık karşılaşılan klinik tabloydu. Hastaların %14.6’sına (n=15) herhangi bir antiaritmik ilaç yapılmadan altta yatan etiyolojik neden tedavi edilerek hızının düzeldiği izlendi. Laktat düzeyi ve 15-30 günlük mortalite oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur. Baz açığı ve 15-30 günlük mortalite oranları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur. Sonuç: Yüksek ventrikül cevaplı AF’li hastalarda, İVK çapı ölçümü hastanın volüm durumunun saptanmasında ve antiaritmik ilaç kararı belirlenmesinde yol gösterici olabilir. Aynı zamanda, bu hastalarda, laktat ve baz açığı değerlerinin bilinmesi, hastaneye yatış veya taburculuk kararı verilirken, kısa dönem mortalitenin öngörülmesi açısından fikir verebilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Atriyal Fibrilasyon Tedavi Kılavuzu. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010;38:1-65.
 • 2. January CT, Wann LS, Alpert JS, Calkins H, Cigarroa JE, Cleveland JC et al. 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation. Circulation. 2014;130:e199-267.
 • 3. Çelebi Yamanoğlu NG, Yamanoğlu A, Parlak İ, Pınar P, Tosun A, Erkuran B et al. The role of inferior vena cava diameter in volume status monitoring; the best sonographic measurement method? Am J Emerg Med. 2015;33:433-8.
 • 4. Boldt J, Lenz M, Kumle B, Papsdorf M. Volume replacement strategies on intensive care units: results from a postal survey. Intensive Care Med. 1998;24:147-51.
 • 5. Miyasaka Y BM, Cha S, Bailey K, Tsang T, . Overall and sex-specific trends and prognosis of ischemic stroke following incident atrial fibrillation: Data from 2 decades (1980-2000). Circulation; Lippincott Williams & Wilkins: Lippincott Williams & Wilkins.
 • 6. Long B, Robertson J, Koyfman A, Maliel K, Warix JR. Emergency medicine considerations in atrial fibrillation. Am J Emerg Med. 2018;36:1070-8.
 • 7. Lin HJ, Wolf PA, Kelly-Hayes M, Beiser AS, Kase CS, Benjamin EJ, et al. Stroke severity in atrial fibrillation. The Framingham Study. Stroke. 1996;27:1760-4.
 • 8. Lyon M, Blaivas M, Brannam L. Sonographic measurement of the inferior vena cava as a marker of blood loss. AM J EMERG MED. 2005;23:45-50.
 • 9. Şahin A, Ertekin C, Güloğlu R, Yamaner S, Bilsel Y. The Effectivenes of shock parameters for shock and mortality determination. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1997;3:233-42.
 • 10. Karon BS, Scott R, Burritt MF, Santrach PJ. Comparison of lactate values between point-of-care and central laboratory analyzers. Am J Clin Pathol. 2007;128:168-71.
 • 11. Smith I, Kumar P, Molloy S, Rhodes A, Newman PJ, Grounds RM et al. Base excess and lactate as prognostic indicators for patients admitted to intensive care. Intensive Care Med. 2001;27:74-83.
 • 12. Aygencel G. Interpretation of arterial blood gases. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014;42:194-202.
 • 13. Akköse Ş, Kaya E, Bulut M, Armağan E, Tokyay R. Hipovolemik travma olgularında ilk resusitasyon sonrası baz açığı mortalite ve mor-biditenin göstergesi olabilir mi? Ulus Cerrahi Derg. 1998;14:407-11.
 • 14. Gülen N. Pnömoni hastalarında, CRP, prokalsitonin ve laktat ölçümünün prognostik değerinin, sık kullanılan skorlama sistemleri ile karşılaştırılması. Anatolian Journal of Emergency Medicine. 2019;2:10- 7.
 • 15. Gladden LB. Lactate metabolism: a new paradigm for the third millennium. J Physiol. 2004;558:5-30. 16. Marik PE. Techniques for assessment of intravascular volume in critically ill patients. J Intensive Care Med. 2009;24:329-37.
APA Saglamol G, Taşkın Ö, Acikalin A (2021). Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response. , 160 - 165. 10.17826/cumj.790528
Chicago Saglamol Gokhan,Taşkın Ömer,Acikalin Ayca Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response. (2021): 160 - 165. 10.17826/cumj.790528
MLA Saglamol Gokhan,Taşkın Ömer,Acikalin Ayca Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response. , 2021, ss.160 - 165. 10.17826/cumj.790528
AMA Saglamol G,Taşkın Ö,Acikalin A Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response. . 2021; 160 - 165. 10.17826/cumj.790528
Vancouver Saglamol G,Taşkın Ö,Acikalin A Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response. . 2021; 160 - 165. 10.17826/cumj.790528
IEEE Saglamol G,Taşkın Ö,Acikalin A "Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response." , ss.160 - 165, 2021. 10.17826/cumj.790528
ISNAD Saglamol, Gokhan vd. "Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response". (2021), 160-165. https://doi.org/10.17826/cumj.790528
APA Saglamol G, Taşkın Ö, Acikalin A (2021). Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response. Cukurova Medical Journal, 46(1), 160 - 165. 10.17826/cumj.790528
Chicago Saglamol Gokhan,Taşkın Ömer,Acikalin Ayca Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response. Cukurova Medical Journal 46, no.1 (2021): 160 - 165. 10.17826/cumj.790528
MLA Saglamol Gokhan,Taşkın Ömer,Acikalin Ayca Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response. Cukurova Medical Journal, vol.46, no.1, 2021, ss.160 - 165. 10.17826/cumj.790528
AMA Saglamol G,Taşkın Ö,Acikalin A Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response. Cukurova Medical Journal. 2021; 46(1): 160 - 165. 10.17826/cumj.790528
Vancouver Saglamol G,Taşkın Ö,Acikalin A Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response. Cukurova Medical Journal. 2021; 46(1): 160 - 165. 10.17826/cumj.790528
IEEE Saglamol G,Taşkın Ö,Acikalin A "Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response." Cukurova Medical Journal, 46, ss.160 - 165, 2021. 10.17826/cumj.790528
ISNAD Saglamol, Gokhan vd. "Etiology and mortality markers in atrial fibrillation with rapid ventricular response". Cukurova Medical Journal 46/1 (2021), 160-165. https://doi.org/10.17826/cumj.790528