Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 993 - 1009 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.43346 İndeks Tarihi: 02-07-2021

Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri

Öz:
Bu araştırmada, okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitim deneyimleri incelenmiş, öğrenci ve velilerinin görüşleri doğrultusunda çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma için Hacettepe Üniversitesi 11.02.2020 tarihli ve 35853172-300 sayılılı etik kurulu izni alınanaraştırmada, uzaktan eğitim sürecine ilişkin okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin ve velilerinin düşünceleri elde edilmiştir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılmıştır. Yapılan bu araştırmada, okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim sürecine ilişkin durumları betimlenmeye çalışılmıştır. Öğrenci ve velilerin görüşleri araştırmacılar tarafından geliştirilmiş görüşme soruları ile elde edilmiştir. Araştırmaya ölçüt örnekleme yoluyla okuma güçlüğü yaşayan 6 ilkokul öğrencisi ve öğrencilerin velisi katılmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen öğrenci ve velilerinin görüşlerine göre, uzaktan eğitim sürecinin faydalı olduğu, okumalarına katkı sağladığı, Covid-19 süresince okumaya daha fazla zaman ayrılması ve öğrencilerin psikolojik sıkıntılarının giderilmesi gerektiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca Covid-19 sürecinde öğrencilerin arkadaşları ve öğretmenleri ile görüşmelerinin sağlanmasının, öğrencilerin motivasyonu açısından önemli olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Araştırmada, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmede ailelerin sürece dâhil edilmesi, öğrencilerin kitap okuma ya da okunan kitabı dinleme çalışması yapması gerektiği de belirtilmiştir. Okuma ve okuduğunu anlama becerisinin önem kazandığı günümüzde, okumaya her türlü ortamda değer verilmesi ve sahiplenilmesi gerektiği öğrenci ve velilerle yapılan görüşmelerde sıkça dile getirilmiştir. Sonuç olarak öğrenciler ve veliler okumanın hayatımızda önemli bir yere sahip olduğunu ve bunu devamlı olarak geliştirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Distance Education Experiences Of Elementary School Students with Reading Difficulties in Covid-19 Process

Öz:
In this study, the distance education experiences of elementary school students with readingdifficulties in Covid-19 process were examined and it was aimed to develop solutions in line with theopinions of students and their parents. In the study, the ethics committee permission of Hacettepe Universitydated 11.02.2020 and numbered 35853172-300 was obtained, and the opinions of students and their parentswho had reading difficulties regarding the distance education process were obtained. In the research, casestudy pattern, one of the qualitative research patterns, was used. In this study, it was tried to describe thesituations related to distance education process of elementary school students having reading difficulties inCovid-19 process. Opinions of students and parents were obtained through interview questions developed bythe researchers. Six primary school students and their parents participated in the study with readingdifficulties through criterion sampling. The data of the research were analyzed by content analysis method.According to the opinions of students and their parents, it was found that distance learning process isbeneficial, contributes to their reading, during Covid-19, more time should be devoted to reading andpsychological problems of students should be eliminated. In addition, it was found that providing students tomeet with their friends and teachers during the Covid-19 process is important for students' motivation. In theresearch, it was also stated that families should be included in the process of developing students' readingskills, students should study or read the book. In today's world, where reading and reading comprehensionskills gained importance, it has been frequently mentioned in the interviews with students and parents thatreading should be valued and embraced in any environment. As a result, students and parents stated thatreaiding has an important place in our lives and that we should constantly improve it.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1), 92-97.
 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71.
 • Ashley, L. D. (2017). Durum çalışması araştırması. Eğitimde araştırma yöntemleri ve metodolojileri içinde. J. Arthur, M., Waring, R. Coe ve L. HedgesV.) (Ed.) (Çev. A. Atılgan ve E. Büyüköksüz). (s. 165-174). Anı yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi yayıncılık.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Nitel ve karma yöntem araştırmaları. M. Sever (Çev.). A. Alpay (Çev. Ed.). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz içinde (s. 400- 433). Anı yayıncılık.
 • Cohen, L. Manion, L. ve Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge.
 • Creswell, J. W. (2014). Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th edition). SAGE publications.
 • Düzakın, E. ve Yalçınkaya, S. (2008). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemi ve çukurova üniversitesi öğretim elemanlarının yatkınlıkları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 225-244.
 • Ekici, G. (2003). Uzaktan eğitim ortamlarının seçiminde öğrencilerin öğrenme stillerinin önemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 48-55.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Marshall, M. N. (1996). Sampling for qualitative research. family practice, C. XIII, S. 6: s. 522- 526.
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. New York: Sage.
 • Odabaş. H. (2003). İnternet tabanlı uzaktan eğitim ve bilgi ve belge yönetimi bölümleri. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 22-36.
 • Ruksasuk, Narumol. (1999). “Library and information science distance education in Thailand in the next decade/’ 6551 IFLA Counctt and General Conference August 20-28 1999, Bangok [11 p.]
 • Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul.
 • Thompson, A. D., Simonson, M. R.and Hargrave, C. P. (1996), Educational Technology: A Review of Research, Washington DC: Association for Educational Communications and Technology.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları: Ankara.
 • Uluğ, F. (1994). Uzaktan eğitim ortamları “Açıköğretim lisesi örneği. Ankara: M.E.B. Film Radyo Televizyonla Eğitim Başkanlığı.
 • Url.1:https://dent.erciyes.edu.tr/Dosyalar/KYB/Formlar/Sosyo_Ekonomik_Degerlendirme_Formu_ HHD_FR_06.pdf. adresinden 18 Mayıs 2020 tarihinde erişildi.
 • 1.UNESCO. (2020). COVID-19 educational disruption and response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden 17 Nisan 2020 tarihinde erişildi.
 • 2. TEDMEM. (2020). COVİD-19 salgınında öğrenmenin sürdürülmesi. https://tedmem.org/covid19/covid-19-salgininda-ogrenmenin-surdurulmesi adresinden 03 Mayıs 2020 tarihinde erişildi.
APA sirem ö, BAŞ Ö (2020). Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri. , 993 - 1009. 10.7827/TurkishStudies.43346
Chicago sirem özgür,BAŞ ÖZLEM Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri. (2020): 993 - 1009. 10.7827/TurkishStudies.43346
MLA sirem özgür,BAŞ ÖZLEM Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri. , 2020, ss.993 - 1009. 10.7827/TurkishStudies.43346
AMA sirem ö,BAŞ Ö Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri. . 2020; 993 - 1009. 10.7827/TurkishStudies.43346
Vancouver sirem ö,BAŞ Ö Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri. . 2020; 993 - 1009. 10.7827/TurkishStudies.43346
IEEE sirem ö,BAŞ Ö "Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri." , ss.993 - 1009, 2020. 10.7827/TurkishStudies.43346
ISNAD sirem, özgür - BAŞ, ÖZLEM. "Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri". (2020), 993-1009. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43346
APA sirem ö, BAŞ Ö (2020). Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri. Turkish Studies (Elektronik), 15(4), 993 - 1009. 10.7827/TurkishStudies.43346
Chicago sirem özgür,BAŞ ÖZLEM Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri. Turkish Studies (Elektronik) 15, no.4 (2020): 993 - 1009. 10.7827/TurkishStudies.43346
MLA sirem özgür,BAŞ ÖZLEM Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri. Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.4, 2020, ss.993 - 1009. 10.7827/TurkishStudies.43346
AMA sirem ö,BAŞ Ö Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(4): 993 - 1009. 10.7827/TurkishStudies.43346
Vancouver sirem ö,BAŞ Ö Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(4): 993 - 1009. 10.7827/TurkishStudies.43346
IEEE sirem ö,BAŞ Ö "Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri." Turkish Studies (Elektronik), 15, ss.993 - 1009, 2020. 10.7827/TurkishStudies.43346
ISNAD sirem, özgür - BAŞ, ÖZLEM. "Okuma Güçlüğü Olan İlkokul Öğrencilerinin Covid-19 Sürecinde Uzaktan EğitimDeneyimleri". Turkish Studies (Elektronik) 15/4 (2020), 993-1009. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43346