Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1367 - 1394 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.44365 İndeks Tarihi: 02-07-2021

Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış

Öz:
Dünya Sağlık Örgütü tarafından “küresel salgın(pandemi)” ilan edilmesi tüm dünyada büyük bir krize sebep olmuş olağan üstü bir durum meydana getirmiştir. COVID-19 Salgını nedeniyle durdurulan eğitim faaliyetlerinin Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun kararı gereği Uzaktan Öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmüş bu süreçte teorik dersler uzaktan eğitimle yürütülmeye başlanmış öğretim elemanları ve öğrenciler için yeni bir eğitim süreci başlamıştır. Bu süreçte yapılan eğitim “acil durumlarda eğitim” kapsamında değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı; bir virüs türünün hayatımızda aktifleşerek bulaşıcılığını ilerletmesi ve salgının hayatımızda yer alması ile üniversitelerinde eğitime devam ederken uzaktan eğitime geçişle Türkiye’nin farklı bölgelerinden, ailelerinin yanından, uzaktan eğitimi almaya çalışan lisans öğrencilerinin, bu süreçteki sorunlarını belirleyerek çözüm önerileri oluşturmak ve öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik görüşlerini irdelemektir. Bu araştırmada etik sorun oluşturabilecek maddeler, sorular, süreçler ya da unsurların bulunmadığına dair 2020 SBB 0090 protokol numarası ile 03.06.2020 tarihinde Bartın Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimleri Etik Kurulu’ndan etik kurul izni alınarak çalışmaya başlanmıştır.Araştırma 19 Devlet Üniversitesinin, Edebiyat Fakültelerinde öğrenim gören 390 öğrenci üzerinde yapılmış ve veriler online platform üzerinde anket aracılığıyla toplanmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen veriler öğrencileri tanımaya yönelik demografik bulgular, öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine katılımına ilişkin bulgular, öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminde teknoloji kullanımına ilişkin bulgular ile son olarak öğrencilerin gelecek dönem eğitim sistemine ve ilişkin görüşlerinin nitel olarak değerlendirildiği dört başlık altında sunulmaktadır. Bu çalışmada; elde edilen nicel veriler; frekans dağılımı ile verilmiştir. Verilerin sunulmasında betimleyici analizler kullanılmıştır. Anket kapsamında öğrencilerin belirli konulardaki görüşlerinin değerlendirilmesinde, nitel veriler yorumlanırken içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde ettiğimiz veriler öğrencilerin %61’inin uzaktan eğitimle verilen derslere aktif olarak katılamadıkları, % 60,25’inin bilgisayar veya tablete sahip oldukları, %40,3’lük kısmının internet bağlantı problemi olduğu saptanmıştır. Genel olarak dersini aldıkları akademisyenler ile farklı iletişim araçlarını kullanarak iletişim kurdukları tercihen üniversitenin sistemini kullanarak iletişime geçtikleri belirlenmiştir. Ayrıca; öğrenciler gelecekte eğitim sisteminin uzaktan eğitime dönüşeceğini ön görmekte olup, bu durumun kendi perspektiflerinden avantajlarını ve dezavantajlarını açıklamışlardır. İlgili açıklamalar kategorize edildiğinde uzaktan eğitimin olumlu yönleri uygun ve kullanışlı sistem, etkili öğrenme etkinlikleri, öğrencinin sorumluluklarını alması olarak 3 temada toplanmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitiminin dezavantajlarına ilişkin açıklamaları kategorize edilmiş olup sırasıyla teknolojik sıkıntılar, kültürel ve bölgesel farklılıklar, ders değerlendirme ve puanlandırmadaki adaletsizlikler, derslerin plansız olarak işlenmesi, disipline olamama ve odaklanamama sorunu ve güvenlik sorunu olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin farklı bölgelerden eğitime katılmaları ve farklı sosyo kültürel yapıya sahip olmaları uzaktan eğitimde verimliliği etkilediği saptanmıştır.
Anahtar Kelime:

Education in Emergency at Coronavirus: Overview of Faculty of Letters Students Included to Distance Education System from Different Regions of Turkey

Öz:
The announcement of "global epidemic" by the World Health Organization has caused anextraordinary situation that caused a great crisis all over the world. Training activities stopped due to theCOVID-19 epidemic were considered as appropriate to be carried out using the Distance Education methodaccording to the decision of Council of Higher Education (CoHE). Education being done in this process isevaluated within the scope of "Education in Emergency". In this process, theoretical courses started to becarried out with distance education, and a new training process has started for lecturers and students. One typeof virus has become an epidemic in our lives when it is activated in our lives and promotes its contagiousness.Therefore; students who continue their education in universities, are distributed to different regions of Turkeyfor distance education. The purpose of this study is to create solutions for defined problems of undergraduatestudents, who were trying to take distance education beside their families from different regions of Turkey,about distance education. And also to examine students' views on distance education. The research was carriedout on 390 students studying at the Faculty of Letters of 19 State Universities and data were collected throughthe questionnaire on the online platform. Data obtained within the scope of the study were presented under fourheading; as demographic findings to recognize students, findings regarding the participation of students todistance education system, findings on students' usage of technology in distance education system and finallyqualitatively evaluated findings, which, were the opinions of the students about the future education system,were presented. In this study; quantitative data obtained; It is given by frequency distribution. Descriptiveanalyzes were used to present the data. In the scope of the questionnaire, content analysis method was used toevaluate the opinions of students on certain topics, while interpreting qualitative data. As a result of the study,it was determined that 61% of the students could not actively participate to the courses which were given bydistance education and besides, 60,25% of them had computers or tablets but 40,3% of them had internetconnection problems. In general, it was determined that they communicate with the academics whom they tooklessons by using different communication tools, preferably using the university's system. Also; studentsanticipate that the education system will turn into distance education in the future and explained the advantages and disadvantages of this situation from their perspectives. When the related explanations are categorized, thepositive aspects of distance education are gathered in 3 themes: convenient and useful system, effectivelearning activities, and taking responsibility of the student. The explanations about disadvantages of distanceeducation are categorized and technological difficulties, cultural and regional differences, injustices in courseevaluation and scoring, unplanned processing of lessons, the problem of not being disciplined and unable tofocus, and security problem. As a result, it was determined that students' participation in education fromdifferent regions and having different socio-cultural structure affect productivity in distance education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Andsoy, I. I., Güngör, T., Bayburtluoğlu, T., & Yaman, S. (2012). Karabük üniversitesi sağlık yüksekokulu birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim sistemine ilişkin düşünceleri. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, 4(2), 66-73.
 • Antalyalı, Ö. L. (2004). Uzaktan eğitim algısı ve yöneylem araştırması dersinin uzaktan eğitim ile verilebilirliği Yayımlanmamış doktora tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bahçeşehir Üniversitesi, (2020). Uzaktan Eğitim Süreci Üzerine Veli, Öğretmen ve Öğrencilerden Elde edilen Veriler İle İlgili Araştırma Bulgularının Raporu, Eğitim Bilimleri Fakültesi. https://docs.google.com/document/d/1Yg6DyVDFf_ZwVoMhxislU5ipztqQQm8naNgAEU qzyCg/edit?usp=sharing
 • BBC News, (2020). Zoom: Hollanda'daki okulların çoğu güvenlik gerekçesiyle video konferans uygulamasının kullanımını yasaklıyor. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya52379669
 • Berg, B. L. (1998). Qualitative research method for the social sciences, 3d ed. Boston, MA Allyn & Bacon
 • Bircan, H., Eleroğlu, H., Arslan, R., & Ersoy, M. (2018). Cumhuriyet üniversitesi öğrencilerinin uzaktan eğitimde sunulan derslere yönelik bakış açısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(12), 91-100.
 • Çiftçi, A. (2015). Örgün eğitim-öğretim ile yaygın eğitim-öğretim ikilemi üzerine, Yeğitek Uzaktan Eğitim Özel Sayısı, 42-45. Ankara: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39).
 • Ersoy, M. (2008). Uzaktan Eğitim-Öğretim Yönetimi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kaşlı, M.; Serel, A. (2008). Üniversite öğrenci harcamalarının analizi ve bölge ekonomilerine etkilerini belirlemeye yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 15. 99-113.
 • KDEP, (2005). E-dönüşüm Türkiye: KDEP -2004, 3 Numaralı eylem raporu: İnternet altyapısı ve kullanımı ile genişbant erişimini de içerecek şekilde ülke genelinde yaygınlaştırılması yönünde alınması gereken tedbirler. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wpcontent/uploads/2014/04/Eylem_03_Internet_Altyapisi_ve_Kullanimi.pdf
 • Lau, J., Yang, B., & Dasgupta, R. (2020, 003 12). Will the coronavirus make online education go viral? https://www.timeshighereducation.com/features/ willcoronavirus-make-online-education-go-viral
 • Maltepe Üniversitesi. (2018). Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi: Neden Uzaktan eğitim? https://www.maltepe.edu.tr/muzem/tr/uzaktan-egitim-nedir
 • MEB, (2019). Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı, Ankara, ISBN 978-975-11-5133-9. http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_09/30102730_meb_istatistikleri_orgun_egiti m_2018_2019.pdf
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Özyürek, A., Begde, Z., Yavuz, N. F., & Özkan, İ. (2016). Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 595-605.
 • Reimers F. M., (2020). Küresel Eğitim İnovasyon Girişimi, Harvard Eğitim Enstitüsü, COVID-19 Pandemisine Karşı Eğitimde Atılabilecek Adımlara Rehberlik Edecek Bir Çerçeve. https://globaled.gse.harvard.edu/files/geii/files/framework_guide_v4_tr.pdf
 • Sağlık Bakanlığı (2020). Covid 19, Yeni Koronavirüs Hastalığı: Sıkça Sorulan Sorular. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/sss/halka-yonelik.html
 • Spector, J. M. (2005). Innovations in instructional technology: An introduction to this volume. In J. M. Spector, C. Ohrazda, A. Van Schaack, & D. A. Wiley, (Eds.), Innovations in instructional technology: Essays in honor of M. David Merrill. London: Routledge
 • Şen, E; Batı, F. G. (2020). COVID-19 Pandemik Krizinin Yönetim ve Ekonomi Politik Üzerine Olası Etkileri. 4. 71-84. DOI: 10.29226/TR1001.2020.186
 • Torkul, O. (2012). Uzaktan eğitim ve Türkiye'de yaygınlaşması önündeki engeller. Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 8(22), 42-44.
 • TÜBA, (2020). Covid 19 Pandemi Değerlendirme Raporu, Ankara. http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/kovidraporu/COVID-19%20Raporu-Final+.pdf
 • TÜİK, (2020). Üniveristede öğrenci başına harcama miktarı (2011-2018 yılları tablosu) http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018
 • UNESCO, (2020). COVID 19 Impact on Education: Globall Monitoring of School Closures caused by COVID 19. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse
 • Yamamato, G. T., & Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Yeni Çağ, (2020). Mikrofon açık unutulunca. https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gazi-universitesidekanindan-skandal-sozler-canli-yayinda-mikrofonu-acik-unutunca-re-279056h.htm
 • YÖK Bilgi Sistemi, (2020a). Yüksek öğretim Bilgi Sistemi: Öğrenim Düzeyine Göre öğrenci Sayısı https://istatistik.yok.gov.tr/
 • YÖK Bilgi Sistemi, (2020b). Yüksek öğretim Bilgi Sistemi: 2019-2020 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistikleri. https://istatistik.yok.gov.tr/
 • YÖK COVID 19, (2020). COVID 19 Bilgilendirme. https://covid19.yok.gov.tr/Sayfalar/HaberDuyuru/pandemi-gunlerinde-turkyuksekogretimi.aspx
 • YÖK Uzaktan Öğretim Anketi, (2020). Üniversitelerimizde Küresel Salgın Sürecinde Uzaktan Öğretim Uygulamaları Anket Sonuçları. https://covid19.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/uzaktan-ogretim-anketi.pdf
 • YÖK, (2019). Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi. https://basin.yok.gov.tr/DuyuruBelgeleri/2019/03_dijital_donusum_tanitim_toplantisi.pdf
 • YÖK, (2020a). YÖK’ten Küresel Salgın İle Mücadele Sürecinde Yeni Düzenlemeler-I. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/kuresel-salgin-surecinde-yapisalduzenlemeler-2.aspx
 • YÖK, (2020b). Basın Açıklaması, https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde_uygulanacak_uzaktanogretime_iliskin_aciklama.aspx
 • We Are Social (2019). Digital in 2019. Access to address: https://wearesocial.com/global-digitalreport-2019, November 13, 2019.
 • Zhong, R. (2020). The coronavirus exposes education’s digital divide. The New York Times. https://www.nytimes.com/2020/03/17/technology/china-schoolscoronavirus.html#:~:text=In%20China%2C%20many%20rural%20students,reality%20as% 20the%20outbreak%20spreads.
APA ZAN N, zan b (2020). Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış. , 1367 - 1394. 10.7827/TurkishStudies.44365
Chicago ZAN Nuray,zan burcu umut Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış. (2020): 1367 - 1394. 10.7827/TurkishStudies.44365
MLA ZAN Nuray,zan burcu umut Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış. , 2020, ss.1367 - 1394. 10.7827/TurkishStudies.44365
AMA ZAN N,zan b Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış. . 2020; 1367 - 1394. 10.7827/TurkishStudies.44365
Vancouver ZAN N,zan b Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış. . 2020; 1367 - 1394. 10.7827/TurkishStudies.44365
IEEE ZAN N,zan b "Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış." , ss.1367 - 1394, 2020. 10.7827/TurkishStudies.44365
ISNAD ZAN, Nuray - zan, burcu umut. "Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış". (2020), 1367-1394. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44365
APA ZAN N, zan b (2020). Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış. Turkish Studies (Elektronik), 15(4), 1367 - 1394. 10.7827/TurkishStudies.44365
Chicago ZAN Nuray,zan burcu umut Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış. Turkish Studies (Elektronik) 15, no.4 (2020): 1367 - 1394. 10.7827/TurkishStudies.44365
MLA ZAN Nuray,zan burcu umut Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış. Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.4, 2020, ss.1367 - 1394. 10.7827/TurkishStudies.44365
AMA ZAN N,zan b Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(4): 1367 - 1394. 10.7827/TurkishStudies.44365
Vancouver ZAN N,zan b Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(4): 1367 - 1394. 10.7827/TurkishStudies.44365
IEEE ZAN N,zan b "Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış." Turkish Studies (Elektronik), 15, ss.1367 - 1394, 2020. 10.7827/TurkishStudies.44365
ISNAD ZAN, Nuray - zan, burcu umut. "Koronavirüs ile Acil Durumda Eğitim: Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Uzaktan EğitimSistemine Dahil Olan Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Genel Bakış". Turkish Studies (Elektronik) 15/4 (2020), 1367-1394. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44365