Yıl: 2020 Cilt: 49 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 947 - 967 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.827709 İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI

Öz:
Bu araştırmada Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 16 Mart-1 Haziran 2020 tarihleri arasında yüz yüze eğitim faaliyetlerine ara verilen Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel müzik kurslarının uzaktaneğitimden ne derecede faydalandıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Betimseltarama modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren 285müzik kursundan 105’i oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarakaraştırmacılar tarafından oluşturulan açık ve kapalı sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nitel ve nicel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda kursların pandemiyle birlikte uzaktan eğitim hakkında daha çok bilgi sahibi oldukları, pandemiden önce uzaktaneğitim kullanmamış kursların pandemiyle birlikte uzaktan eğitime geçtikleri,uzaktan eğitime geçen kursların daha çok video konferans yöntemini barındıraneş zamanlı modeli tercih ettikleri tespit edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilecekbulguların bu tür kursların idarecilerine, öğretmenlerine, öğrenci ve velilerine,araştırmacılara ve ilgililere fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

DISTANCE EDUCATION STATUS OF PRIVATE MUSIC COURSES DURING THE PANDEMIC PROCESS

Öz:
In this research, it was aimed to determine the distance education of private music courses affiliated with the Ministry of National Education, which suspended educational activities between March 16 and June 1, 2020 due to the Covid-19 pandemic. The study group of the study, in which the descriptive survey model was used, consists of 105 music courses operating under the Ministry of National Education in the 2019-2020 academic year. A questionnaire form consisting of open and closed questions created by the researchers was used as a data collection tool in the study. Qualitative and quantitative data analysis methods were used in analyzing the data. As a result of the study, it was determined that the courses have more information about the distance education with the pandemic, the courses that did not use the distance education before the pandemic switch to distance education with the pandemic, the courses that switch to distance education mostly prefer the simultaneous model that includes the video conferencing method. It is thought that the findings to be obtained from this study will benefit the administrators of such courses, teachers, students and parents, researchers and interested parties.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ADİLEH, Mu’tasem (2012). “Teaching Music as a University Elective Course Through E-Learning”, Australian Journal of Music Education, 1, ss. 71-79.
 • AZOULAY, Audrey (2020). 29 milyon öğrenci. https://en.unesco.org/news/290-million-students-out-school-due-covid-19-unesco-releases-first-global-numbers-and-mobilizes adresinden 24.08.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • AKSOY, Y. NAYİR, A.E. (2020) “Suzuki Yöntemi ile Keman Eğitiminde Çevrimiçi ve Çevrimdışı Uzaktan Eğitim Araçlarının Kullanımına İlişkin Aile ve Uzman Görüşleri”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8,104, ss. 34-42.
 • BRÄNDSTRÖM, S., WİKLUND, C., ve LUNDSTRÖM, E. (2012). “Developing Distance Music Education in Arctic Scandinavia: Electric Guitar Teaching and Master Classes”, Music Education Research, 14, 4, ss. 448–456.
 • CAN, Aylin, A. (2017). “Müzik Eğitimi Kurumlarında Çalgı Eğitimi Alan Lisansüstü Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi”, The Journal of Academic Social Sciences, 45, ss. 155–168.
 • CANBAY, A. ve Nacakcı, Z. (2011). “Mektupla Keman Öğretim Uygulamasına Yönelik İçerik Analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 21, s. 134–152.
 • DEMİRKOL Yalçın, P. (2019). Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretmenlerinin Müzik Teknolojilerinden Yararlanma Durumlarına İlişkin Görüşleri”, E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6,1, ss. 51-62.
 • HANCIOĞLU, Gözdem (2010) Ankara’daki Özengen (Amatör) Müzik Eğitimi Veren Kurumların Eğitim Anlayışları ve Yönetim Biçimleri Üzerine Genel Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • İŞMAN, Aytekin (2011). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem Akademi.
 • KARAHAN, Ahmet. S. (2016). “Eş Zamanlı Uzaktan Piyano Öğretiminin Geleneksel Piyano Öğretimiyle Karşılaştırılması”, Journal of Turkish Studies, 11, 21, ss. 211.
 • KARASAR, Niyazi (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
 • KAYA, Zeki (2002). Uzaktan Eğitim, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • KRUSE, N.,B., HARLOS, S.,C., CALLAHAN, R., M., HERRİNG, M., L., (2013) “Skype music lessons in the academy: Intersections of music education, applied music and technology”, Journal of Music Technology and Education, 6,1, ss.43-60
 • OKAN, S. ve ARAPGİRLİ, H. (2018) “The Effect of Distance Learning Model on Beginners’ Level Violin İnstruction”, Turkish Online Journal Of Distance Education, 20,1, ss. 1-16.
 • REES, Fred, J. (2002). Distance Learning And Collaboration in Music Education, In R. Colwell & C. Richardson (Eds.), The New Handbook Of Research İn Music Education, Oxford University Press, New York.
 • RUOKONEN, I., & RUİSMÄKİ, H. (2016). E-Learning in Music: A Case Study of Learning Group Composing in a Blended Learning Environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 217, ss.109–115.
 • SAĞER, T. EDEN, A. ve ŞALLIEL, O. (2014). Müzik Eğitiminde Uzaktan Eğitim Ve Orkestra Uygulamaları. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4,9, ss. 69–79.
 • SÖNMEZ, V. ve ALACAPINAR, F. G. (2018). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • ŞAHAN, Hasan, H. (2019). İnternet Tabanlı Öğrenme, (Ed. Özcan Demirel). Eğitimde Yeni Yönelimler, Pegem Akademi, Ankara.
 • TEPELİ, Harun (2018). Ankara’daki Özengen Müzik Eğitimi Veren Kurumların Çok Yönlü İncelenmesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya.
 • TUFAN, Fırat (2018) Uzaktan Öğretim Ve Yeni İletişim Süreçleri, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara.
 • TUNCAY, N. ve Öznacar M, D. (2014) Sanal Düşler ve Özel Gerçekler, Özel Eğitim Gerektiren Bireyler ve Uzaktan Eğitim, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • TÜBA. (2020). Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu. http://www.tuba.gov.tr adresinden 24.07.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • UÇAN, Ali. (2018). Müzik Eğitimi, Arkadaş Yayıncılık, Ankara.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
APA AKSOY Y, GÜÇLÜ O, NAYIR A (2020). ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI. , 947 - 967. 10.37669/milliegitim.827709
Chicago AKSOY Yakup,GÜÇLÜ ONUR,NAYIR AYNUR ELHAN ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI. (2020): 947 - 967. 10.37669/milliegitim.827709
MLA AKSOY Yakup,GÜÇLÜ ONUR,NAYIR AYNUR ELHAN ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI. , 2020, ss.947 - 967. 10.37669/milliegitim.827709
AMA AKSOY Y,GÜÇLÜ O,NAYIR A ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI. . 2020; 947 - 967. 10.37669/milliegitim.827709
Vancouver AKSOY Y,GÜÇLÜ O,NAYIR A ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI. . 2020; 947 - 967. 10.37669/milliegitim.827709
IEEE AKSOY Y,GÜÇLÜ O,NAYIR A "ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI." , ss.947 - 967, 2020. 10.37669/milliegitim.827709
ISNAD AKSOY, Yakup vd. "ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI". (2020), 947-967. https://doi.org/10.37669/milliegitim.827709
APA AKSOY Y, GÜÇLÜ O, NAYIR A (2020). ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI. Milli Eğitim, 49(1), 947 - 967. 10.37669/milliegitim.827709
Chicago AKSOY Yakup,GÜÇLÜ ONUR,NAYIR AYNUR ELHAN ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI. Milli Eğitim 49, no.1 (2020): 947 - 967. 10.37669/milliegitim.827709
MLA AKSOY Yakup,GÜÇLÜ ONUR,NAYIR AYNUR ELHAN ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI. Milli Eğitim, vol.49, no.1, 2020, ss.947 - 967. 10.37669/milliegitim.827709
AMA AKSOY Y,GÜÇLÜ O,NAYIR A ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI. Milli Eğitim. 2020; 49(1): 947 - 967. 10.37669/milliegitim.827709
Vancouver AKSOY Y,GÜÇLÜ O,NAYIR A ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI. Milli Eğitim. 2020; 49(1): 947 - 967. 10.37669/milliegitim.827709
IEEE AKSOY Y,GÜÇLÜ O,NAYIR A "ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI." Milli Eğitim, 49, ss.947 - 967, 2020. 10.37669/milliegitim.827709
ISNAD AKSOY, Yakup vd. "ÖZEL MÜZİK KURSLARININ PANDEMİ SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİM DURUMLARI". Milli Eğitim 49/1 (2020), 947-967. https://doi.org/10.37669/milliegitim.827709