Yıl: 2020 Cilt: 49 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 293 - 322 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.787959 İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Öz:
COVID-19 salgını nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde en çok kullanılaneğitim yöntemi haline gelen uzaktan eğitim sürecini öğretmen görüşlerine göreincelemeyi amaçlayan bu çalışma ile öğretmenlerin görüşleri ile ilgili toplanacakverilerin ileride yürütülecek uzaktan eğitim uygulamalarına yön vermesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma için nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir aradakullanıldığı karma yöntem deseni kullanılmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu farklı il/ilçelerde koronavirüs sebebi ile uzaktan eğitime dahil olan farklı sınıfseviyelerinde derse giren 418 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışma grubu seçkisizolmayan örnekleme yönteminden uygun/kazara örnekleme ile oluşturulmuştur.Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan “Öğretmenlerin UzaktanEğitim Algıları Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Çalışma grubunu oluşturan bireyler ile internet üzerinden anket uygulanarak veriler araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin görevyaptıkları okul türüne, öğretmenlerin görev yaptığı okulun bulunduğu il/ilçeye,öğretmenlerin cinsiyetlerine, yaşadıkları şehirlere, görev yaptıkları kıdem yılına,öğretmenlerin kademe ilerleme derecelerine, branşlarına, eğitim verdikleri sınıfseviyelerine, uzaktan eğitim için bağlantı kurdukları cihaza, derslerini yaptıklarıyerlere göre uzaktan eğitime ilişkin olumlu görüş oluşturmada herhangi bir farklılık oluşturmadığı görülmektedir. Bu çalışma, gelecekte yapılacak olan uzaktaneğitim faaliyetlerine ışık tutması açısından önemlidir.
Anahtar Kelime:

TEACHERS’ VIEWS ON DISTANCE LEARNING

Öz:
This study aims to evaluate the distance education process, which has become the most used education method in the world and in our country due to the COVID-19 epidemic, according to teachers’ opinions. With this study, it is aimed that the data to be collected about the opinions of the teachers will guide the future distance education applications. For this research, a mixed method design in which qualitative and quantitative research methods are used together. The study group of this research consists of 418 teachers who are attending classes at different grade levels in different provinces / districts also involved in distance education due to coronavirus. The study group was formed by appropriate / accidental sampling from non-random sampling method. Research data were collected using the “Distance Education Perceptions of Teachers Scale” prepared by the researchers. The data were collected by the researchers by applying an online questionnaire with the individuals forming the study group. According to the results of the research, it is seen that there is no difference in forming a positive opinion regarding distance education according to the type of school where teachers work, the province / district where the teachers work, the gender of the teachers, the cities they live in, the years of seniority they work, the level of progress of the teachers, their branches, the class levels they teach, the device they use for distance education, and where they teach from.This study is important in terms of shedding light on future distance education activities.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ALPAGO, Hasan, ODUNCU ALPAGO, Derya (2020). “Koronavirüs Salgınının Sosyoekonomik Sonuçları”, IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , S 8, ss. 99-114.
 • ALTAŞ, Nurullah (2016). “Türkiye’de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İLİTAM Uygulamaları”, Değerler Eğitimi Dergisi, S 14(31), ss. 7-42.
 • BARIŞ, Mehmet Fatih (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Öğretime YönelikTutumlarının İncelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi”, Sakarya University Journal of Education, S 5(2), ss. 36-46.
 • BARIŞ, Mehmet Fatih, ÇANKAYA, Pınar (2016). “Akademik personelin uzaktan eğitim hakkindaki görüşleri”, International Journal of Human Sciences, S 13(1), ss. 99-413.
 • BAŞAR, Mehmet, ARSLAN, Serpil, GÜNSEL, Enes, AKPINAR, Mehmet (2019). “Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı”, Journal of Multidisciplinary Studies in Education, S 3(2), ss. 14-22.
 • BOZKURT, Aras (2017). “Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını”, Açıköğretim Uygulamalarıve Araştırmaları Dergisi, S 3(2), ss. 85-124.
 • BRYMAN, Alan (2006). “Integrating quantitative and qualitetive research: How is it done?” Qualitative Research. S6 (1), ss. 97-113.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • CAVANAUGH, Catherine S. (2001). “The effectiveness of interactive distance education technologies in K-12 learning: A meta- analysis”, International Journal of Educational Telecommunications, S 7(1), ss. 73-88.
 • CLARK, John R. (2020). Distance education. Clinical Engineering Handbook, Ed: Ernesto Iadanza. Academic Press, Floransa-İtalya.
 • COHEN, Jacob (1988). Statistical power analysis fort he behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, Erlbaum Press, New Jersey.
 • CRESWELL, John W. (2007). Qualitative inquiry and research design. Sage, Thousand Oaks.
 • DURAK, Gürhan (2017). “Uzaktan eğitimde destek hizmetlerine genel bakış: sorunlar ve eğilimler”, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, S 3(4), ss. 160-173. fatihprojesi.meb.gov.tr, “Vizyonumuz - Misyonumuz”, 6 Aralık 2020.
 • GEWIN, Virginia (2020). “Five tips for moving teaching online as COVID-19 takes hold”, Nature, S 580(7802), ss. 295-296.
 • GLASS, Gene V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5, 3-8.
 • GÖKÇE, Toker Asiye (2008). “Küreselleşme Sürecinde Uzaktan Eğitim”, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S 11, ss. 1-12.
 • GREENE, Jennifer C. (2007). Mixed methods in social inquiry, Jossey-Bass, San Francisco.
 • GÜRER, Melih Derya, Tekinarslan, Erkan, Yavuzalp, Nuh (2016). “Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri”, Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), S 7(1), ss. 47-78.
 • HEDGES, Larry V. (1981). Distributional theory for Glass’s estimator of effect size and related estimators. Journal of Educational Statistics, 6, 107-128.
 • IYER, Parvati, AZIZ, Kalid, OJCIUS, David M. (2020). “Impact of COVID-19 on dental education in the United States”, Journal of Dental Education, S 84(6), ss. 718-722.
 • İŞMAN, Aytekin (2011). Uzaktan Eğitim, Pegem Akademi, Ankara.
 • KARATEPE, Ferhan, KÜÇÜKGENÇAY , Naci, PEKER, Bilge (2020). “Öğretmen adaylari senkron uzaktan eğitime nasil bakiyor? Bir anket çalişması”, Uluslararası Sosyal Ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, S 7(53), ss. 1262-1274.
 • KOKSAL, Mustafa.Serdar (2015). Karma Yöntem Araştırma Desenleri (7.Bolum). (Editörler: Dede, Y. & Demir, B., S.). Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri, Anı Yayıncılık, Ankara. https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-education-go-viral, Will the coronavirus make online education go viral, LAU, Joyce, YANG, Bin, DASGUPTA, Rudrani, 12 Mart 2020.
 • MACHADO, Carlos (2007). “Developing an e-readiness model for higher education institutions: Results of a focus group study”, British Journal of Educational Technology, S 38(1), ss. 72- 82.
 • MERTENS, Donna M. (2010). Research and Evaluation in Education and Psychology: Integrating Diversity With Quantitative, Qualitative and Mixed Methods,3nd ed., Sage Publications, s. 294-295.
 • MILLS, Geoffrey E. GAY, Lorraine R. (2016). Educational research: competencies for analysis and applications, Pearson Education, USA.
 • MUPINGA, Davidson M. (2005) “Distance education in high schools: Benefits, challenges, and suggestions, the clearing house”, A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, S 78(3), ss. 105-109.
 • ORHAN, Feza, AKKOYUNLU, Buket (1999). “Uzaktan eğitim yaklaşımında temel eğitim 1. kademe öğretmenleri’nin video destekli hizmetiçi eğitimi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S 17(17), ss. 134-141.
 • ÖZTAŞ, Sezai, KILIÇ, Bülent (2017). “Atatürk ilkeleri ve inkilâp tarihi dersinin uzaktan eğitim şeklinde verilmesinin öğrenci görüşleri açisindan değerlendirilmesi (Kırklareli örneği)”, Turkish History Education Journal, S 6(2), ss. 268-293.
 • ŞEN, Baha, ATASOY, Ferhat, AYDIN, Nesrin (2010).” Düşük maliyetli web tabanlı uzaktan eğitim sistemi uygulaması”. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla Üniversitesi, Muğla.
 • TABACHNİCK, Barbara G., FIDEL, Linda S. (2001). Using multivarite statistics, Allyn ve Bacon, MA.
 • UŞUN, Salih (2006). Uzaktan eğitim, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • VALENTINE, Doug (2002). “Distance Learning: Promises, Problems, and Possibilities”, Online Journal of Distance Learning Administration, S 5(3), ss. 1-11.
 • YAMAMOTO, Gonca Telli, & Altun, Deniz (2020). “Coronavirüs ve Çevrimiçi (Online) Eğitimin Önlenemeyen Yükselişi”, Üniversite Araştırmaları Dergisi, S 3(1), ss. 25-34.
APA KURNAZ A, Kaynar H, Şentürk Barışık C, DOĞRUKÖK B (2020). ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. , 293 - 322. 10.37669/milliegitim.787959
Chicago KURNAZ AHMET,Kaynar Hamza,Şentürk Barışık Canan,DOĞRUKÖK BARIŞ ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. (2020): 293 - 322. 10.37669/milliegitim.787959
MLA KURNAZ AHMET,Kaynar Hamza,Şentürk Barışık Canan,DOĞRUKÖK BARIŞ ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. , 2020, ss.293 - 322. 10.37669/milliegitim.787959
AMA KURNAZ A,Kaynar H,Şentürk Barışık C,DOĞRUKÖK B ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. . 2020; 293 - 322. 10.37669/milliegitim.787959
Vancouver KURNAZ A,Kaynar H,Şentürk Barışık C,DOĞRUKÖK B ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. . 2020; 293 - 322. 10.37669/milliegitim.787959
IEEE KURNAZ A,Kaynar H,Şentürk Barışık C,DOĞRUKÖK B "ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ." , ss.293 - 322, 2020. 10.37669/milliegitim.787959
ISNAD KURNAZ, AHMET vd. "ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". (2020), 293-322. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787959
APA KURNAZ A, Kaynar H, Şentürk Barışık C, DOĞRUKÖK B (2020). ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim, 49(1), 293 - 322. 10.37669/milliegitim.787959
Chicago KURNAZ AHMET,Kaynar Hamza,Şentürk Barışık Canan,DOĞRUKÖK BARIŞ ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim 49, no.1 (2020): 293 - 322. 10.37669/milliegitim.787959
MLA KURNAZ AHMET,Kaynar Hamza,Şentürk Barışık Canan,DOĞRUKÖK BARIŞ ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim, vol.49, no.1, 2020, ss.293 - 322. 10.37669/milliegitim.787959
AMA KURNAZ A,Kaynar H,Şentürk Barışık C,DOĞRUKÖK B ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim. 2020; 49(1): 293 - 322. 10.37669/milliegitim.787959
Vancouver KURNAZ A,Kaynar H,Şentürk Barışık C,DOĞRUKÖK B ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Milli Eğitim. 2020; 49(1): 293 - 322. 10.37669/milliegitim.787959
IEEE KURNAZ A,Kaynar H,Şentürk Barışık C,DOĞRUKÖK B "ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ." Milli Eğitim, 49, ss.293 - 322, 2020. 10.37669/milliegitim.787959
ISNAD KURNAZ, AHMET vd. "ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ". Milli Eğitim 49/1 (2020), 293-322. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787959