Yıl: 2020 Cilt: 49 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 273 - 292 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.775620 İndeks Tarihi: 29-07-2022

COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Öz:
Bu araştırmada, Covid 19 sürecinde ilkokuldaki uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Araştırmadaveri toplama aracı olarak açık uçlu anket formu kullanılmıştır. Elde edilen verileriçerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmada tipik durum örnekleme yöntemikullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, farklı ilkokullarda görev yapan 44öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime hazırlık yapma, öğrencilerle paylaşımda bulunma, çevrimiçi ders verme, veli ve öğrencilerle iletişime geçme ve öğrencileri izleme gibieğitim faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. Öğretmenler, uzaktan eğitim faaliyetlerini bilgisayar, internet, iletişim araçları ve çeşitli mesajlaşma programlarındanyararlanarak, veli ve öğrencilerle iletişime geçerek, öğrencileri yönlendirip takipederek, EBA ve çeşitli çevrim içi platformları kullanarak gerçekleştirmişlerdir.Uzaktan eğitim faaliyetlerini memnun edici, elverişsiz ve sınırlı olmak üzere üçfaklı şekilde değerlendirmişlerdir. Uzaktan eğitim faaliyetlerinde alt yapı, katılım, planlama, haberleşme, belirsizlik ve EBA platformu ile ilgili sorunlarla karşılaşmışlardır. EBA platformunun alt yapısı, sürece hazırlık, sürecin planlaması,eğitimde kullanılan içerikler ve faaliyetlerin uygulanması ile ilgili önerilerde bulunmuşlardır
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ABUHAMMAD, Sawsan (2020). Barriers to distance learning during the COVID-19 outbreak: A qualitative review from parents’ perspective. Heliyon, 6(11), 1-5. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05482
 • AKPINAR, Burhan ve GEZER, Burcu (2010). Öğrenen merkezli yeni eğitim yaklaşımlarının öğrenme-öğretme sürecine yansımaları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 1-12. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/787086 adresinden alınmıştır.
 • AKTAY, Sayım ve KESKİN, Tuba (2016). Eğitim bilişim ağı (EBA) incelemesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 27-44.
 • ARAT, Turgay ve BAKAN, Ömer (2011). Uzaktan eğitim ve uygulamaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363-374. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/116745 adresinden alınmıştır.
 • BİLGİÇ, Hatice Gökçe ve TÜZÜN, Hakan (2020). Issues and challenges in web-bases distance education programs in Turkish higher education institutes. Turkish Online Journal of Distance Education, 21(1), 143-164.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2005). Anket geliştirme Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(2), 133 – 151. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/256394 adresinden alınmıştır.
 • CAN, Ertuğ (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. 6(2), 11-53.
 • DİKMEN, Semih ve BAHÇECİ, Ferhat (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi örneği. Turkish Journal of Educational Studies, 7 (2), 78-98. https://doi.org/10.33907/turkjes.721685
 • EMİN, Muberra Nur (2020). Koronavirüs salgını ve acil durumda eğitim. Seta Perspektif, 268, 1-4.
 • HARRİSON, Tom (2019). How distance education students perceive the impact of teaching videos on their learning, Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, https:// doi.org/10.1080/02680513.2019.1702518
 • KAYA, Zeki (2002). Uzaktan eğitim, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • KIRMIZIGÜL, Hafize Gamze (2020). Covid-19 Salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289. https://dergipark.org.tr/en/ pub/asead/issue/54658/725274 adresinden alınmıştır.
 • MARSHALL, Cacherine and ROSSMAN, Gretchen B. (2006). Designing qualitative research, Sage, London.
 • MİLES, Matthew B. and HUBERMAN, A. Michael (1994). Qualitative data analysis, Sage. New York.
 • ÖZDAŞ, Faysal (2018). Pre-service teachers’ perceptions with regard to teaching-learning processes. Journal of Education and Learning,7(3), 188-196. https://doi.org/10.5539/jel.v7n3p188
 • ÖZER, Bekir (1990). Uzaktan eğitim sisteminin evrensel yapısı. Kurgu Dergisi, 8, 569- 594.
 • ÖZER, Mahmut (2020). Türkiye’de COVID-19 salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atılan politika adımları. Kastamonu Education Journal, 28(3), 1124-1129. https://doi. org/10.24106/kefdergi.722280
 • PINAR, Mehmet Ali ve AKGÜL, Güldem Dönel (2020). Covid-19 salgını sürecinde fen bilimleri dersinin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik öğrenci görüşleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 2020, 10 (2), 461-486. https://doi.org/10.26579/jocress.377
 • WILLIAMSON, Ben; EYNON, Rebecca and POTTER, John (2020). Pandemic politics, pedagogies and practices: Digital technologies and distance education during the coronavirus emergency. Learning, Media and Technology, 45(2), 107-114. https://doi.org/10.1080/17439884 .2020.1761641
 • YAMAMOTO, Gonca Telli ve ALTUN, Deniz (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi(online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. https://doi. org/10.32329/uad.711110
 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • YILMAZ, Ayşe Bağrıaçık and BANYARD, Phil (2020). Engagement in distance education settings: A trend analysis. Turkish Online Journal of Distance Education, 21(1), 101-120. https://doi. org/10.17718/tojde.690362
 • YILMAZ, Ercan; MUTLU, Hüseyin; GÜNER, Burak; DOĞANAY, Gökhan ve YILMAZ, Demet (2020). Veli algılarına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği. Palet Yayınları, Konya
 • YIN, Robert K. (2003). Case study research design and methods, Sage Publications, London.
 • ZHANG, Wunong; WANG, Yuxin; YANG, Lili and WANG, Chuanyi (2020). Suspending classes without stopping learning: China’s education emergency management policy in the COVID-19 outbreak. Journal of Risk and Financial Management, 13(3), 3-6. https://doi. org/10.3390/jrfm13030055
APA Demir F, özdaş f (2020). COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. , 273 - 292. 10.37669/milliegitim.775620
Chicago Demir Fehmi,özdaş faysal COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. (2020): 273 - 292. 10.37669/milliegitim.775620
MLA Demir Fehmi,özdaş faysal COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. , 2020, ss.273 - 292. 10.37669/milliegitim.775620
AMA Demir F,özdaş f COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. . 2020; 273 - 292. 10.37669/milliegitim.775620
Vancouver Demir F,özdaş f COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. . 2020; 273 - 292. 10.37669/milliegitim.775620
IEEE Demir F,özdaş f "COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ." , ss.273 - 292, 2020. 10.37669/milliegitim.775620
ISNAD Demir, Fehmi - özdaş, faysal. "COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". (2020), 273-292. https://doi.org/10.37669/milliegitim.775620
APA Demir F, özdaş f (2020). COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim, 49(1), 273 - 292. 10.37669/milliegitim.775620
Chicago Demir Fehmi,özdaş faysal COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim 49, no.1 (2020): 273 - 292. 10.37669/milliegitim.775620
MLA Demir Fehmi,özdaş faysal COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim, vol.49, no.1, 2020, ss.273 - 292. 10.37669/milliegitim.775620
AMA Demir F,özdaş f COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim. 2020; 49(1): 273 - 292. 10.37669/milliegitim.775620
Vancouver Demir F,özdaş f COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. Milli Eğitim. 2020; 49(1): 273 - 292. 10.37669/milliegitim.775620
IEEE Demir F,özdaş f "COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ." Milli Eğitim, 49, ss.273 - 292, 2020. 10.37669/milliegitim.775620
ISNAD Demir, Fehmi - özdaş, faysal. "COVİD-19 SÜRECİNDEKİ UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ". Milli Eğitim 49/1 (2020), 273-292. https://doi.org/10.37669/milliegitim.775620