COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl: 2020 Cilt: 49 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 877 - 894 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.787592 İndeks Tarihi: 29-07-2022

COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Öz:
Bu araştırmada, EBA TV üzerinden yapılan Türkçe dersleriyle ilgili öğrencilerin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel veriler bulunduğundan ötürü karma yöntem ve bu veriler aynı anda toplandığı için ise karma yöntem desenlerinden eş zamanlı desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman il merkezindeki iki farklı ortaokulun 5, 6, 7 ve 8. sınıfında bulunan toplam 275 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada, öğrencilerin görüşlerine başvurmak için araştırmacı tarafından bir anket hazırlanarak Google Forms üzerinden öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmanın hem nicel verileri hem de nitel verileri betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın nicel verileri, SPSS 21 programı kullanılarak frekans analizi yapılmıştır. Araştırmanın nicel sonuçlarına göre öğrenciler, EBA TV'de gerçekleştirilen Türkçe derslerinin kendilerine katkısının olduğunu, Türkçe derslerini izlemekten keyif aldığını, dersleri yeteri kadar takip edebildiğini, etkinliklerin yeterli olduğunu düşünmekte ancak ders süresinin ve soru sayısının yetersiz olduğunu düşünmektedir. Araştırmanın nitel sonuçlarına göre öğrencilerin olumlu görüşlerinden yola çıkılarak, EBA TV’deki Türkçe dersleri hakkında faydalı, etkili, öğretici güzel bir uygulama gibi kodlar elde edilmiş; olumsuz görüşlerinden ise yetersiz süre, hızlı anlatım, soru soramama ve öğretmen değişikliği gibi kodlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelime:

EVALUATION OF TURKISH LESSONS ON EBA TV DURING COVID-19

Öz:
In this study, it was aimed to evaluate the opinions of the students about Turkish lessons on EBA TV. Due to the presence of quantitative and qualitative data in the study, the mixed method was used and the simultaneous design of the mixed method designs was used because these data were collected at the same time. The study group of the study consists of 275 students in 5th, 6th, 7th and 8th grades of two different secondary schools in Adıyaman city center. In the research, a questionnaire was prepared by the researcher to consult the students’ opinions and applied to the students via Google Forms. Both the quantitative and qualitative data of the research were analyzed using the descriptive analysis method. The quantitative data of the study were analyzed by using SPSS 21 program, frequency analysis. According to the quantitative results of the study, the students think that Turkish lessons on EBA TV contribute to them, they enjoy watching Turkish lessons, they can follow the lessons sufficiently, the activities are sufficient, but the duration of the lessons and the number of questions are insufficient. According to the qualitative results of the research, based on the positive opinions of the students, codes such as a useful, effective, instructive good practice about Turkish lessons on EBA TV were obtained; From the negative opinions, codes such as insufficient time, rapid expression, inability to ask questions and change teachers were obtained
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • AKBULUT, M., Sahin, U., & Esen, A. C. (2020). More than a virus: How COVID 19 ınfected education in Turkey?. Journal of Social Science Education, 19, 30-42.
 • AKHTER, N. (2011). Evaluation of Educational Television Programs for Distance Learning. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(4), 188-194.
 • AKKUŞ, İ. ve Acar, S. (2017). Eş zamanlı öğrenme ortamlarında karşılaşılan teknik sorunların öğretici ve öğrenen üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 363-376. DOI: 10.17679/inuefd.340479
 • AKYÜREK, M. İ. (2020). Uzaktan eğitim: bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9.
 • BAKİOĞLU, A. ve Can, E. (2007). Uzaktan öğretim öğrencilerinin TV ders programları bağlamında yönetimi değerlendirmeleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25(25), 17-33.
 • BALTA, Y., ve Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi uzaktan eğitimde kullanılan farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bir inceleme. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 37-45.
 • BOZ, A. (2019). Öğretmen adaylarının teknoloji kabullenme ve kullanımı bağlamında uzaktan eğitim algılarının incelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Konya.
 • BOZKAYA, M. (2006). Televizyonun uzaktan eğitimde kullanımı. Selçuk İletişim Dergisi, 4(3), 146-158.
 • DEMİR, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39).
 • EBA (2020). Eğitimde Bilişim Ağı. http://www.eba.gov.tr
 • GAUR, M., & Bohra, R. (2019). Efficacy of new media based video lectures in open and distance education system of India. Asian Journal of Distance Education, 14(2), 144-160.
 • GÖÇEN, G. (2011). Televizyonun konuşma eğitimine etkileri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya.
 • GÜNEY, K. (2008). İlköğretim birinci kademe 3. sınıf öğrencilerinin televizyon izleme sürelerinin Hayat Bilgisi dersindeki başarılarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • HIZAL, A. (1983). Uzaktan eğitim süreçleri ve yazılı gereçler. Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 57.
 • HOLMBERG, B. (2005). Theory and practice of distance education. Routledge.
 • HULELA, K., Kgathegang, K., & Macheng, B. (2016). Teachers’ perceptions towards the Botswana educational television program (Betv) in delivering instruction on mathematics and science. Journal of Educational Research and Review, 4(1), 6-13
 • İŞMAN, A. (2011). Uzaktan eğitim, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • KARASAR, N. (2018). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • KAYA, Z. (2002). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegama Yayıncılık.
 • MOORE, J. L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same?. The Internet and Higher Education, 14(2), 129- 135.
 • OSMANOĞLU, A. E. (2020). Social Studies Teachers’ Views on Televisional Distance Education. Journal of Current Researches on Educational Studies, 10(1), 67-88.
 • ÖZKANAL, Ü., Yüksel, İ., & Başaran-Uysal, B. Ç. (2020). The pre-service teachers’ reflection-on-action during distance practicum: A critical view on EBA TV English courses. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(4), 1347-1364. doi: 10.14689/issn.2148-2624.8c.4s.12m
 • PLANO CLARK, V. L. ve Ivankova, N. V. (2016). Mixed methods research a guide to the field. CA: Sage. Çeviri editörü: Ö. Çokluk. (2018). Karma Yöntemler Araştırma Alanı için Bir Rehber. Bölüm çevirmeni: S. Yalcin, Çevrilen bölüm: Karma Yöntemler Araştırmaları Nasıl Kullanılır? Temel Karma Yöntemler Desenlerini Anlama (s. 105-133), Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • SAĞLIK TERLEMEZ, M., Özcan, F. H., Öztürk, S. ve Batmaz, B. (2018). Uzaktan öğrenme ortamı olarak televizyon: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İngilizce programları. AUAD, 4(2), 57-89.
 • THAKKAR, R. R., Garrison, M. M., & Christakis, D. A. (2006). A systematic review for the effects of television viewing by infants and preschoolers. Pediatrics, 118(5), 2025-2031.
 • TÜRKER, F. M. (2014). Web tabanlı uzaktan Türkçe öğretimi uygulamalarının yazılı anlatım dersinde başarı ve tutuma etkisi. Çanakkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış doktora tezi), Çanakkale.
 • YILDIRIM, A. & Ekici, G. (2016) TRT Kurumu’nun TRT Okul kanalındaki yayınlarının ortaöğretim Biyoloji dersi öğretim programı kazanımları açısından analizi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 189-214.
 • YILDIRIM, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6.Baskı). Seçkin Yayıncılık, Ankara.
APA AYDIN E (2020). COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 877 - 894. 10.37669/milliegitim.787592
Chicago AYDIN ERKAN COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. (2020): 877 - 894. 10.37669/milliegitim.787592
MLA AYDIN ERKAN COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. , 2020, ss.877 - 894. 10.37669/milliegitim.787592
AMA AYDIN E COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2020; 877 - 894. 10.37669/milliegitim.787592
Vancouver AYDIN E COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. . 2020; 877 - 894. 10.37669/milliegitim.787592
IEEE AYDIN E "COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." , ss.877 - 894, 2020. 10.37669/milliegitim.787592
ISNAD AYDIN, ERKAN. "COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". (2020), 877-894. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787592
APA AYDIN E (2020). COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim, 49(1), 877 - 894. 10.37669/milliegitim.787592
Chicago AYDIN ERKAN COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim 49, no.1 (2020): 877 - 894. 10.37669/milliegitim.787592
MLA AYDIN ERKAN COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim, vol.49, no.1, 2020, ss.877 - 894. 10.37669/milliegitim.787592
AMA AYDIN E COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim. 2020; 49(1): 877 - 894. 10.37669/milliegitim.787592
Vancouver AYDIN E COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Milli Eğitim. 2020; 49(1): 877 - 894. 10.37669/milliegitim.787592
IEEE AYDIN E "COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ." Milli Eğitim, 49, ss.877 - 894, 2020. 10.37669/milliegitim.787592
ISNAD AYDIN, ERKAN. "COVİD-19 DÖNEMİNDE EBA TV ÜZERİNDEN YAPILAN TÜRKÇE DERSLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ". Milli Eğitim 49/1 (2020), 877-894. https://doi.org/10.37669/milliegitim.787592