Yıl: 1997 Cilt: 8 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 300 - 304 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi

Öz:
İltihabı barsak hastalığında prostaglandinler mu¬koza koruyucu, oysa leukotrienler (LT) proinflamatuar-dır. Yeni bulgular LT'lerin oluşum ve etkilerinin kalsi¬yuma bağımlı, prostaglandinlerin ise bağımlı olmadığı¬nı göstermiştir. Bir kalsiyum kanal blokeri olan verapa-milin sıçanlardaki deneysel kolitte mukoza koruyucu et¬kisi vardı. Bu çalışmada diğer bir tip kalsiyum kanal, blokeri olan diltiazemin (DLTZ), sıçanlarda geliştirilen asetik asite (AA) bağlı deneysel kolitte terapötik etkisi araştırılmıştır. Metotlar: Erkek Swiss Albino sıçanlar dört gruba ayrıl¬mışlardır (n=10). I-Sıçanlara 1 mi %4 AA rektal yolla ve¬rilmiştir. II-AA. verilmeden önce 7 gün boyunca 2 mg/kg dozda im olarak DLTZ verilmiştir. III- AA verilmeden önce 7 gün boyunca 2 mg/kg dozda DLTZ'e ek olarak 5 mg/kg indometacin sc. yolla verilmiştir. IV. grupta sı¬çanlara sadece rektal yolla 1 mi. serum fizyolojik veril¬miştir. 2 gün sonra sıçanlar sakrifiye edilmişler ve distal kolonları çıkarılarak makroskopik olarak skorlanmıştır (Normal: grade 1, şiddetli: 4) ve doku myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi tayin edilmiştir. Sadece serum fizyolo¬jik verilenlerde makroskopik hasar oluşmazken, AA veri¬len birinci grupta mukozal hasar, ikinci ve üçüncü grup¬lara göre anlamlı olarak fazla gelişmiştir (p>0,01). MPO aktivitesi ise birinci grupta belirgin olarak yüksek sapta¬nırken, ikinci ve üçüncü gruplarda birinci gruba göre anlamlı olarak düşük saptanmıştır (p>0,01). Sonuç olarak; sıçanlarda AA ile oluşturulan kolitiste dil¬tiazem, koruyucu bir rol oynamıştır. Endojen prostag¬landin biosentezinin inhibisyonunun bu koruyuculuk üzerine etkisi yoktur.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi

The role of diltiazem on asetic acid induced colitis in rats

Öz:
In inflammatory bowel disease, pröstaglan-dins are mucosal protective whereas leukotrienes (LT) are proinflammatory. Recent evidence suggests that the formation and action of LTs are calcium-dependent, whereas the formation and action of prostaglandins are not. A calcium channel blocker, verapamil, had a muco-sal-protective effect experimentally induced colitis in rats. In this study we examined the role of another type of calcium channel blocker, diltiazem (DLTZ), as a the¬rapeutic agent on acetic acid (AA)-induced colitis in rats. Methods: Male Swiss Albino rats were divided into the 4 groups (n=10). I-Rats were administered 1 ml 4%AAint-rarectally, II-DLTZ was given i.m., in a dose of 2 mg/kg, for 7 consecutive days before instillation ofAA, III-DLTZ was given im, in. a dose of 2 mg/kg plus indometacin 5 mg/kg s.c, for 7 consecutive days before instillation of AA. In group TV rats were administered 1 ml of saline alone intrarectally. The rats were sacrificed two days later and the distal co¬lons were scored (normahgrade 1, severe: 4) macroscopi-cally and tissue myeloperoxidase (MPO) activity was de¬termined. Results: While no macroscobic injury occured in group fourth, mucosal injury occured in the first-group more than the second and third groups and was statistically meaningful (p>0,01). While MPO activity was markedly high in the first group, it was found low in the second and third groups according to the first group which was statistically meaningful (p<0,01). In conclusion: Diltiazem plays a protective role onAA-in-duced colitis in rats. Inhibition of endogenous PG biosynthesis has no effect on this protection.
Anahtar Kelime:

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÖZÜTEMİZ A, Ünsal B, ALKANAT M, AKSÖZ K, DİNÇER Ç, BATUR Y (1997). Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi. , 300 - 304.
Chicago ÖZÜTEMİZ A. Ömer,Ünsal Belkıs,ALKANAT Murat,AKSÖZ Kadir,DİNÇER Çiğdem,BATUR Yücel Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi. (1997): 300 - 304.
MLA ÖZÜTEMİZ A. Ömer,Ünsal Belkıs,ALKANAT Murat,AKSÖZ Kadir,DİNÇER Çiğdem,BATUR Yücel Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi. , 1997, ss.300 - 304.
AMA ÖZÜTEMİZ A,Ünsal B,ALKANAT M,AKSÖZ K,DİNÇER Ç,BATUR Y Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi. . 1997; 300 - 304.
Vancouver ÖZÜTEMİZ A,Ünsal B,ALKANAT M,AKSÖZ K,DİNÇER Ç,BATUR Y Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi. . 1997; 300 - 304.
IEEE ÖZÜTEMİZ A,Ünsal B,ALKANAT M,AKSÖZ K,DİNÇER Ç,BATUR Y "Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi." , ss.300 - 304, 1997.
ISNAD ÖZÜTEMİZ, A. Ömer vd. "Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi". (1997), 300-304.
APA ÖZÜTEMİZ A, Ünsal B, ALKANAT M, AKSÖZ K, DİNÇER Ç, BATUR Y (1997). Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi. Turkish Journal of Gastroenterology, 8(3), 300 - 304.
Chicago ÖZÜTEMİZ A. Ömer,Ünsal Belkıs,ALKANAT Murat,AKSÖZ Kadir,DİNÇER Çiğdem,BATUR Yücel Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi. Turkish Journal of Gastroenterology 8, no.3 (1997): 300 - 304.
MLA ÖZÜTEMİZ A. Ömer,Ünsal Belkıs,ALKANAT Murat,AKSÖZ Kadir,DİNÇER Çiğdem,BATUR Yücel Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi. Turkish Journal of Gastroenterology, vol.8, no.3, 1997, ss.300 - 304.
AMA ÖZÜTEMİZ A,Ünsal B,ALKANAT M,AKSÖZ K,DİNÇER Ç,BATUR Y Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi. Turkish Journal of Gastroenterology. 1997; 8(3): 300 - 304.
Vancouver ÖZÜTEMİZ A,Ünsal B,ALKANAT M,AKSÖZ K,DİNÇER Ç,BATUR Y Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi. Turkish Journal of Gastroenterology. 1997; 8(3): 300 - 304.
IEEE ÖZÜTEMİZ A,Ünsal B,ALKANAT M,AKSÖZ K,DİNÇER Ç,BATUR Y "Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi." Turkish Journal of Gastroenterology, 8, ss.300 - 304, 1997.
ISNAD ÖZÜTEMİZ, A. Ömer vd. "Sıçanlardaki asetik asit kolitinde diltiazemin etkisi". Turkish Journal of Gastroenterology 8/3 (1997), 300-304.