GERİ BİLDİRİM OLARAK ÇOKLU DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ

Yıl: 2021 Cilt: 25 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 207 - 224 Metin Dili: Türkçe

GERİ BİLDİRİM OLARAK ÇOKLU DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ

Öz:
Bu araştırmanın temel amacı, çoklu değerlendirme yaklaşımının Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazmabecerisine etkisini belirlemektir. Çalışmanın evreni, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin tümüdür.Örneklemi ise, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama veAraştırma Merkezinden (TÖMER) kontrol ve deney grubu olarak seçilen C1 düzeyi yirmi yedi öğrencioluşturmaktadır.Araştırmada ölçme aracı olarak kişisel bilgi formu ve yazılı anlatım dereceli puanlama anahtarı kullanılmıştır.Ölçme süreci sonunda elde edilen verilerin analizinde istatistiksel yöntem olarak t-testi, ANCOVA veKOVARYANS analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda iki grup arasında deney grubu lehineistatistiksel olarak anlamlı farklar ortaya çıkmıştır. Tüm çalışma genel olarak değerlendirildiğinde çokludeğerlendirme yaklaşımı çerçevesinde yapılan uygulamaların Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazmabecerisi üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Hukuk

THE EFFECTS OF MULTIPLE ASSESSMENT APPROACH ON THE WRITING SKILLS OF LEARNERS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Öz:
The main purpose of this study is to determine the effects of multiple evaluation approach on the writing skills of Turkish language learners. The population of the study is composed of all learners of Turkish as a foreign language. The sample is composed of 27 students who were selected as control and experimental group at the Gaziantep University Turkish Teaching Application and Research Center (TÖMER) in 2017-2018 academic year. In the research, a personal information form and written expression grade scoring key were used. T-test, ANCOVA and covariance analysis were used as the statistical methods for the analysis of the data obtained at the end of the data collection process. As a result of the analysis, statistically significant differences were observed between the two groups in favor of the experimental group. When the whole study was evaluated in general, it became clear that the applications made within the framework of multiple evaluation approach had positive effects on the writing skills of foreign students who were learning Turkish as a foreign language.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal > Sosyal > Hukuk
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Açık, F. (2008). Türkiye’de yabancılara Türkçe öğretilirken karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/fatma_acik_yabancilara_turkce_ogretimi.pdf
 • Akan, S.B.I. (2007). Avrupa dil gelişim dosyasında tanımlanan C1 (etkin işlevsel beceri) dil düzeyinde ‘konuşma’ becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir izlence önerisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Büyükikiz, K. K. (2011). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin yazma becerileri ile öz yeterlilik algıları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (12. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Byrne, D. (1988). Teaching writing skills. New York: Longman.
 • Candaş Karababa, Z.C. (2009), Teaching Turkish as a foreign language and problems encountered. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 42(2), 265-277.
 • Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assesment, Cambridge University Press, https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
 • Evans, J. (2001). Introduction: Learning and teaching the complexities of writing. In Janet Evans (Ed.), Writing in the elementary classroom: A reconsideration. Portsmout, NH: Heinemann.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaacılık.
 • Gömleksiz, M.N., Elaldı Ş. (2011). Yapılandırmacı yaklaşım bağlamında yabancı dil öğretimi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(2), 443-454.
 • Kara, M. (2011). Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve metni doğrultusunda Türkçe öğrenen yabancılara A1-A2 seviyesinde Türkçe öğretim programı örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken (Journal of World of Turks), 3(3), 157-195.
 • Kılıç, İ. (2017). Sakarya TÖMER’de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin iyelik ve hâl eklerini öğrenmelerinde dolaylı ve doğrudan geribildirimin etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özdemir, O. (2012). Avrupa dilleri öğretimi ortak çerçeve metni B1 seviyesinin yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde uygulanması üzerine bir çalışma. Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Araştırmaları Dergisi, 3, 1-26.
 • Şengül, M. (2011). İlköğretim II. kademe Türkçe öğretiminde yazma becerilerine yönelik öğretim ve ölçme-değerlendirme yaklaşımlarının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Weigle, S. C. (2007). Assessing writing. Cambridge University Press.
APA DALGACI S, BÜYÜKİKİZ K (2021). GERİ BİLDİRİM OLARAK ÇOKLU DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(1), 207 - 224.
Chicago DALGACI Seda,BÜYÜKİKİZ K. Kaan GERİ BİLDİRİM OLARAK ÇOKLU DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 25, no.1 (2021): 207 - 224.
MLA DALGACI Seda,BÜYÜKİKİZ K. Kaan GERİ BİLDİRİM OLARAK ÇOKLU DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.25, no.1, 2021, ss.207 - 224.
AMA DALGACI S,BÜYÜKİKİZ K GERİ BİLDİRİM OLARAK ÇOKLU DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 25(1): 207 - 224.
Vancouver DALGACI S,BÜYÜKİKİZ K GERİ BİLDİRİM OLARAK ÇOKLU DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 25(1): 207 - 224.
IEEE DALGACI S,BÜYÜKİKİZ K "GERİ BİLDİRİM OLARAK ÇOKLU DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMININ TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCI ÖĞRENCİLERİN YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ." Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25, ss.207 - 224, 2021.