Yıl: 2018 Cilt: 15 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 643 - 670 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 14-07-2021

Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi

Öz:
Sağlık göstergeleri ülkelerin gelişmişlik düzeylerini belirleyen temeletkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Ekonomik büyüme ve kalkınma için,işgücünün verimliliğinin arttırılabilmesi için, toplumun huzur ve refahı içinsağlık hizmetleri önem arz etmektedir. Sağlık hizmetleri ülke ekonomilerininönemli bir parçası ve büyük bir hizmet sektörü olarak kabul edilirken, sağlıkhizmetlerinin hem hizmeti alan bireye hem de bireyin çevresi ile birlikte tümtopluma pozitif dışsallık yayması, sağlık hizmetlerinin en önemli ekonomiközelliklerinden biridir. Bu çalışmada, Türkiye’de 2000-2016 yılları arasındayapılan sağlık harcama çeşitleri, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılanuluslararası sınıflandırmalar çerçevesinde tartışılmaktadır. Buna göre, cariharcamaların veri dönem içerisinde arttığı ancak Gayri Safi Milli Hasılaiçerisindeki paylarının kayda değer bir değişim göstermediği anlaşılmaktadır.Toplam sağlık harcamaları içerisinde kamu sağlık harcamalarının arttığı, buharcamaların büyük bir bölümünün hastane ve ilaç harcamalarını kapsadığı,sağlığa yapılan yatırımların yaklaşık yüzde 80’inin devlet tarafındankarşılandığı ve Türkiye’de sağlık hizmetlerinin ve finansmanının kamulaştığıanlaşılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Evaluation of Health Expenditures Species in Turkey

Öz:
Health indicators are considered as one of the main factors determining the development levels of countries. Health services are important for economic growth and development, in order to increase the labor productivity and for the public peace and welfare. While health services are considered to be an important part of the country's economy and a major service sector, the spread of collective positive externality of health services, toward both the individual receiving the service and the environment of the individual, is one of the most important economic features of health services. In this study, the types of health expenditures done in Turkey between the years 2000-2016 are discussed in the framework of international classifications made by the Turkish Statistical Institute. Accordingly, it was found that the current expenditures increased during the data period but the shares in Gross National Product did not show any significant change. It was also found that th share of public health expenditure increased in total health expenditure, and a large part of these public health expenditures include hospital and drug spending, approximately 80 percent of health-care investments are covered by the government, and the health services and financing of healthcare services are nationalized in Turkey.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Atasever, Mehmet (2014), Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi, Bakanlık Yayın No: 983, Ankara, 293 s.
 • Atasever, Mehmet - Karaca, Zafer - Örnek, Mustafa (2017), Türkiye’de Sağlık Harcamaları Analizi, Sasam Enstitüsü, Analiz, Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi, Yıl:3, Sayı: 10, Eylül.
 • Çavmak, Şeyda ve Çavmak, Doğancan (2017), Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel GeliĢimi ve Sağlıkta DönüĢüm Programı, Sağlık Yönetimi Dergisi, Sayı:1, ss.48-57. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/340272
 • Çelik, Yusuf (2011), Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 359 s.
 • Kaplan, Oğuz Derya ve Ateş, Metin (2013), Sağlık Hizmetleri Yönetimi, (Editör: Metin ATEŞ), Yayın No: 2872, İşletme-Ekonomi: 572, 2. Baskı, Beta Basım Dağıtım A.Ş., Mart, İstanbul.
 • Khanolkar, Vishakha - Khan, Simeen A.- Gamba, Maria (2016), An Insight on Health Care Expenditure, https://www.usi.edu/media/3654761/Insighton-Health-Care-1.pdf Erişim T: 18.06.2016
 • Koç, Aylin (2013), Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisi: Yatay Kesit Analizi ile AB Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, Sayı: 165, Temmuz-Aralık, ss. 241-258.
 • Sağlık Bakanlığı (2006), Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları Hane Halkı Sağlık Harcamaları 2002-2003, TC Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü, Ankara.
 • Sağlık Bakanlığı (2016), T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Ġstatistikleri Yıllığı 2015, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1054, Sistem Ofset Basım Yayın, Ankara, 248 s.
 • Tıraş, Hacı Hayrettin ve Ağır, Hüseyin (2017), D-8 Ülkelerinin Sağlık Harcamaları Bakımından Karşılaştırılması: Betimsel Bir Analiz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2.
 • TÜİK Haber Bülteni (2017), Sağlık Harcamaları İstatistikleri 2016, Haber Bülteni, Sayı: 24574.
 • TÜİK (2017), www.tuik.gov.tr Erişim T: 10.10.2017
 • Yılmaz, Volkan ve Yentürk, Nurhan (2015), Türkiye’de Sağlık Harcamalarına Tarihsel Bir Bakış, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM), ss 1-17. http://stk.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/11/08/saglikHarcamalari.pdf Erişim T: 04.11.2017
APA AĞIR H, TIRAŞ H (2018). Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi. , 643 - 670.
Chicago AĞIR Hüseyin,TIRAŞ Hacı Hayrettin Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi. (2018): 643 - 670.
MLA AĞIR Hüseyin,TIRAŞ Hacı Hayrettin Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi. , 2018, ss.643 - 670.
AMA AĞIR H,TIRAŞ H Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi. . 2018; 643 - 670.
Vancouver AĞIR H,TIRAŞ H Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi. . 2018; 643 - 670.
IEEE AĞIR H,TIRAŞ H "Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi." , ss.643 - 670, 2018.
ISNAD AĞIR, Hüseyin - TIRAŞ, Hacı Hayrettin. "Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi". (2018), 643-670.
APA AĞIR H, TIRAŞ H (2018). Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(2), 643 - 670.
Chicago AĞIR Hüseyin,TIRAŞ Hacı Hayrettin Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15, no.2 (2018): 643 - 670.
MLA AĞIR Hüseyin,TIRAŞ Hacı Hayrettin Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.15, no.2, 2018, ss.643 - 670.
AMA AĞIR H,TIRAŞ H Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 15(2): 643 - 670.
Vancouver AĞIR H,TIRAŞ H Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 15(2): 643 - 670.
IEEE AĞIR H,TIRAŞ H "Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15, ss.643 - 670, 2018.
ISNAD AĞIR, Hüseyin - TIRAŞ, Hacı Hayrettin. "Türkiye’de Sağlık Harcama Türlerinin Değerlendirilmesi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15/2 (2018), 643-670.