Yıl: 2020 Cilt: 23 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 1616 - 1625 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302 İndeks Tarihi: 27-07-2021

Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi

Öz:
Bu çalışma, farklı tuz (NaCl) dozu uygulamaları (kontrol, 50, 100 ve150 mM) altında yetiştirilen fasulyede (Phaseolus vulgaris L.)silisyum uygulamalarının (kontrol, 50, 100 ve 200 ppm) bitkide bazıfizyolojik ve biyokimyasal parametreler üzerindeki etkilerinibelirlemek amacıyla yapılmıştır. Fasulye bitkisinin kök ve gövdeuzunluğu, kök ve gövde yaş ağırlığı, kök ve gövde kuru ağırlığı, yaprakalan indeksi, SPAD indeksi yaprak dokularında iyon sızıntısı, yaprakdokularında membran dayanıklılık indeksi ve malondialdehit (MDA)düzeyi gibi parametreler incelenmiştir. Çalışma sonucunda; tuzstresinin incelenen tüm parametreler üzerine olan etkisi istatistikselolarak önemli bulunmuştur. Tuz stresi koşullarının yaprakdokularında iyon sızıntısı ve MDA dışındaki tüm parametrelerdeazalışlara neden olduğu tespit edilmiştir. Silisyum uygulamalarınınise yaprak dokularında bağıl su içeriği, yaprak dokularında iyonsızıntısı ve yaprak dokularında membran dayanıklılık indeksi hariçdiğer tüm parametreler üzerindeki etkisi istatistiksel olarak önemlibulunmuştur (p<0.05 ve p<0.01).
Anahtar Kelime:

Effect of Silicium on Reducing Salt (NaCl) Stress in Beans (Phaseolus vulgaris L.)

Öz:
In this study, the effects of silicon applications (control, 50, 100 and 200 ppm) on some physiological and biochemical parameters in the plant (Phaseolus vulgaris L.) grown under different salt (NaCl) dose applications (control, 50, 100 and 150 mM) were determined. Parameters such as root and stem length, root and stem age weight, root and stem dry weight, leaf area index, SPAD index, ion leakage in leaf tissues, membrane resistance index in leaf tissues and malondialdehyde (MDA) level were investigated. The results indicated that the effect of salt stress on all parameters examined was found statistically significant. It was determined that salt stress conditions caused ion leakage in leaf tissues and decreased in all parameters except MDA. The effect of silicon applications on all other parameters except for relative water content in leaf tissues, ion leakage in leaf tissues and membrane resistance index in leaf tissues was found statistically significant (p <0.05 and p <0.01).
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
1
1
 • Adak M 2014 Türkiye’de Yemeklik Baklagillerin Önemi, Üretimi ve İzlenen Politikalar. Tarım ve Mühendislik, 103:24-30.
 • Akbari G, Sanavy SAMM, Yousafzadeh S 2007. Effect of Auxin and Salt Stress (NaCl) on Seed Germination of Wheat Cultivars (Triticum aetivum L). Pak. J.Biol. Sci., 10(15): 2557-2561.
 • Anonim 2018. Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi: 28. 12. 2019). Anonim 2018. FAO Statistical Database. www.faostat.fao.org (28.12.2019).
 • Al-aghabary K, Zhu Z, Shi Q 2007. Inflence of Silicon Supply on Chlorophyll Content, Chlorophyll Flouresence and Antioxidative Enzyme Activities in Tomato Plants under Salt Stres. Journal of Plant Nutrition, 27(12): 2101- 2115.
 • Altunkaynak ÖA 2018. Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Farklı Azot Dozlarının ve Bakteri Aşılamasının Tane Verimi ve Verim Özellikleri Üzerine Etkileri, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 35.S Konya.
 • Ali A, Basra SMA, Hussain S, Iqbal J, Alias MA, Bukhsh HA, Sarwar M 2012. Salt Stress Alleviation in Field Crops Through Nutritional Supplementation ofSilicon. Pakistan Journal of Nutrition, 11 (8): 637-655.
 • Arora A, Sairam RK, Srivastava GC 2002. Oxidative Stress and Antioxidative Systems in Plants, Curr. Science, 82: 1227-1238.
 • Ashraf MY, Akhtar K, Hussain F, Iqbal J 2004. Screening of Different Accession of three 18 Potential Grass Species from Cholistan Deser For Salt Tolerance. Pak.J. Bot., 38: 1589- 1597.
 • Avcu S, Akhoundnejad Y, Daggan HY 2013. Domatest Tuz Stresi Üzerine Selenyum ve Silikon Uygulamasının Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi, 6 (1): 183-188.
 • Aydın A, Kant C, Turan M, 2012. Humic Acid Application Alleviate Salinity Stress of Bean (Phaseolus vulgaris L.) Plants Decreasing in Membrane Leakage. African Journal of Agriculture Research, 7: 1073-1086.
 • Bae EJ, Lee KS, Huh MR, Lim CS 2012. Silicon Significantly Alleviates The Growth İnhibitory Effects of NaCl ın Salt-Sensitive ‘Perfection’ and ‘Midnight’Kentucky Bluegrass (Poa pratensis L.). Horticulture, Environment and Biotech, 53(6): 477- 483.
 • Bat M, Tunçtürk R, Tunçtürk M 2019.Ekinezya (Echinacea purpurea L.) Bitkisinde Kuraklık Stresi ve Deniz Yosunu Uygulamalarının Bazı Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi, KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 23 (1):99-107.
 • Bajji M, Kinet JM, Lutts S 2001.The Use of the Electrolyte Leakage Method for Assessing Cell Membrane Stability as a Water Stress Tolerance Test in Durum Wheat. Plant Growth Regulation, 36: 61-70.
 • Bressan RA 2008. Stress Fizyolojisi, Bitki Fizyolojisi Palma Yayıncılık, 591-620.
 • Demir E, Ellialtıoğlu G,Yaşar F, Kuşvuran G, Yücer M, Türközü D 2013. Tuz Stresi Uygulamasının Yerli Kavun Aksesyonlarına ait Fidelerde Iyon Dağılımı İncelenmesi, Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 30-45.
 • Düzgüneş O, Kesici T, Kavuncu O, Gürbüz F 1987. Research and Experimental Methods. Statistical Methods-II. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, 1:1021-1295.
 • Egert M, Tevini M 2002. Influence of Drought on Physiological Parameters Symptomatic for Oxidative Stress ın Leaves of Chives (Allium schoenoprasum) Environmental and Experimental Botany, 48: 43-49.
 • Gong H, Chen G, Chen G, Wang S, Zhang C2005. Silicon Alleviates Oxidative Damage of Wheat Plants In Pots under Drought. Plant Science, 169:313–321.
 • Gupta SC, Srivastava JP 1998. Effect of Salt Stress on Morpho Physıological Parameters ın Wheat. Indian Journal Plant Physiol, 32 (2): 169-171.
 • Hattori T, Inanaga S, Araki H, Morita S, Luxova M, Lux A 2005. Application of Silicon Enhance. Drought Tolerance in Sorghum bicolor. Physiologia Plant, 123(4):459-466.
 • Heath RL, PackerL 1968.Photoperoxidation in İsolate Chloroplast.I. Kinetics and Stoichmetry of Fatty Acid Peroxidation. Arch. Biochem. Biophys, 125: 189-198.
 • Horoz A, Korkmaz A 2014. Çeltikte (Oryza sativa L.) Tuz Stresinin Azaltmada Silisyumlu Gübrelerin Etkisi, Tarım Bilimleri Dergisi, 20:215 229.
 • Kanber R,Çullu MA, Kendirli B, Antepli S, Yılmaz N 2005. Sulama, Drenaj ve Tuzluluk, Türkiye Ziraat Müh.,VI. Teknik Kongresi, Ankara, 3-7 Ocak,2005.
 • Kına A 2008. Farklı Tuz Konsantrasyonlarının, İki Farklı Çilek (Fragaria x ananassa) Çeşidinde Bazı Bitkisel ve Kimyasal Özelliklerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Van,66 s.
 • Kızılgeçi F, Yıldırım M, Akıncı C 2010. Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Tuzluluğa Tepkilerinin Belirlenmesi 1. Uluslar arası Katılımlı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası 24-26 Mayıs 2010: 301-307, Diyarbakır.
 • Kızılgeçi F, Tazebay N, Namlı M, Albayrak Ö, Yıldırım M 2017.The Drought Effect on Seed Germination and Seedling Growth in Bread Wheat (Triticum aestivum L.).Internationa Journal of Agriculture Environment and Food Science, International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, (1): 33–37.
 • Kim Y, Khan A, Shinwari ZK, Kim DH, Waqas M, Kamran M, Lee IJ 2012.Silicon Treatment to Rice (Oryza sativa L.) Cv ‘Gopumbyeo’)Plants During Different Rowth Periods and ıts Effections Growth and Grain Yield. Pakistan Journal of Botany, 44 (3): 891- 897.
 • Koç S 2005.Fasulyelerde Tuzluluğa Tolerans Bakımından Genotipsel Farklılıklar Erken Bitki Gelişimi Aşaması Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 86 s.
 • Koyro HW 2002. Environment Plants Molecules, Ultrastructural Effects of Salinity in Higher Plants, Salinity,522.
 • Lewitt J 1980. Responses of Plants to Environmental Stresses Vol. II, 2nd 6 ed. Acedemic Pres, New York,pp:607.
 • Liang YC, Ding RX 2002.Influence of Silicon on Microdistribution of MineralIons ın Roots of Salt Stressed Barley as Associated with Salt Tolerance In Plants. Science China (Series C), 45:298-308.
 • Lux A, Luxova M, Hattori T, Inanaga S,Sugimoto Y 2002. Silicification in Sorghum (Sorghum bicolor L.) Maas Cultivars with Different Drought Tolerance, Physiologia Plantarum, 115:87-92.
 • EV 1990. Crops Salt Tolerance Agriculture Salinity Assessment and Management, American Society Civil Engineers, In: KK. Tanji, New York,1:262- 334.
 • Mahajan S, Tuteja N 2005. Cold, Salinity and Drought Stress: an Overview. Archives of Biophysics, 444:139-158.
 • Marschner H 1995.Mineral Nutrition of Higher Plant Acadademica Press, 1:657-680.
 • Matichenkov VV, Bocharnikova EA 2001. The Relationship Between Silicon and Soil Physical and Chemical Properties. In: L.E. Datnoff, G.H. Snyder, H.Korndorfer, eds. Silicon in Agriculture. Amsterdam: Elsevier, pp. 209–219.
 • Mishra A, Choudhuri AD 1999. Effects of Salicyli Acidon Heavy Metal-Induced Membran Deterioration Mediated By Lipoxygenase in Rice Biologia Plantarum, 42 (3): 409-415.
 • Muhammad Z, Hussain F 2012. Effectof NaCl Salinty on The Germination and Seedling Growth of Seven Wheat Genotypes. Pak. J. Botanic 44(6): 1845-1850.
 • Oral E, Altuner F, Tunçtürk R, Baran İ 2020. Giberellik Asit (GA3) Ön Uygulamasına Tabi Tutulmuş Kinoa(Chenopodium quinoa Willd.) Tohumunda Tuz (NaCl) Stresinin Çimlenme Özellikleri Üzerine Etkisi, KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi, 23(1): 123-134.
 • Öztürk M, .Gemici M,Özdemir F, Keyikçi 1994. Tohum Çimlenmesi Olayında Bitkisel Hormonla ve Çimlenme Simülatörünün Tuz Stresini Azaltmadaki Rolü. XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Edirne, 1: 44-48.
 • Parida AK,Das AB 2005. Salt Tolerance and Salinity Effects on Plants:a Review, Ecotoxicology and Environmental Safety,60:324-349.
 • Premchandra GS, Saneoka A, Ogato S 1990. Cell Membrane Stability and Indicator of Drought Tolerance, as Affected by Applied Nitrogen in Soybean. Journal of Agriculture Science, 115: 63- 66.
 • Pekşen E, Artık C 2005. Antibesinsel Maddeler ve Yemeklik Tane Baklagillerin Besleyici Değerleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20 (2): 110-120.
 • Saqib MR,Ashraf M, Shahzad SM,İmtiaz M 2011. Silicon Nutrition for Mitigation of Salt Toxicity in Sunflower (Helianthus annuus L.), Int. J. Agric. Applied Sciences, 3:1.
 • Sairam RK 1994. Effect of Moisture Stress on Physiological Activities of Two Contrasting Wheat Genotypes. Indian Journal of Experimental Biology, 32:594-597.
 • Sairam RK, Saxena DC 2000. Oxidative Stress and Antioksidants in Wheat Genotypes:Possible Mechanism of Water Stres Tolerance. J. Agron. 13- 18), Beijing, China 223 p.
 • Seymen B ve Önder M 2015.Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerde Tuzluluğun Fide Gelişimi Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi, Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 2(2): 109-115.
 • Özkur Ö 2010. Kapari (Capparis ovata) Bitkisinde Kuraklık Stresi Koşullarında Antioksidant Savunma Sistemi İncelenmesi. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 75s.
 • Takahashi E 1995. Uptake Mode and Physiological Functions of Silica. Japan Journal Soil Science Plant Nutrient 49: 357-360.
 • Trenholm LE, Datnoff LE, Nagata RT 2004. Influence of Silicon on Drought and Shade Tolerance of St. Augustinegrass. Hort Technology, 14: 487-490.
 • Tuna AL, Kaya C, Higgs DEB, Murillo Amador B, Aydemir S, Girgin AR 2008. Silicon İmproves Salinity Tolerance in Wheat Plants.Environmentl and Experimental Botany,62(1): 10-16.
 • Tuteja N 2007. Mechanisms of High Salinity Tolerance in Plants, Methods in Enzymology,428: 419-438.
 • Yılmaz E, Tuna AL, Bürün B 2011.Bitkilerin Tuz Stresi Etkilerine Karşı Geliştirdikleri Tolerans Stratejileri. Ç.Ü. Fen Bilimleri Dergisi,7 (1): 47-66.
 • Zhu ZJ, Fan HF, He Y 2004. Roles of Silicon Mediated Alleviation of Salt Stress In Higher Plants: A review,Proceedings of the 5th. International Conference of Silicon in Agriculture (September 13- 18), Beijing, China 223 p.
APA ORAL E, TUNÇTÜRK R, Tunçtürk M, KULAZ H (2020). Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi. , 1616 - 1625. 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
Chicago ORAL EROL,TUNÇTÜRK Rüveyde,Tunçtürk Murat,KULAZ HALUK Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi. (2020): 1616 - 1625. 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
MLA ORAL EROL,TUNÇTÜRK Rüveyde,Tunçtürk Murat,KULAZ HALUK Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi. , 2020, ss.1616 - 1625. 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
AMA ORAL E,TUNÇTÜRK R,Tunçtürk M,KULAZ H Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi. . 2020; 1616 - 1625. 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
Vancouver ORAL E,TUNÇTÜRK R,Tunçtürk M,KULAZ H Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi. . 2020; 1616 - 1625. 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
IEEE ORAL E,TUNÇTÜRK R,Tunçtürk M,KULAZ H "Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi." , ss.1616 - 1625, 2020. 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
ISNAD ORAL, EROL vd. "Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi". (2020), 1616-1625. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
APA ORAL E, TUNÇTÜRK R, Tunçtürk M, KULAZ H (2020). Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(6), 1616 - 1625. 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
Chicago ORAL EROL,TUNÇTÜRK Rüveyde,Tunçtürk Murat,KULAZ HALUK Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23, no.6 (2020): 1616 - 1625. 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
MLA ORAL EROL,TUNÇTÜRK Rüveyde,Tunçtürk Murat,KULAZ HALUK Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, vol.23, no.6, 2020, ss.1616 - 1625. 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
AMA ORAL E,TUNÇTÜRK R,Tunçtürk M,KULAZ H Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2020; 23(6): 1616 - 1625. 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
Vancouver ORAL E,TUNÇTÜRK R,Tunçtürk M,KULAZ H Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi. 2020; 23(6): 1616 - 1625. 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
IEEE ORAL E,TUNÇTÜRK R,Tunçtürk M,KULAZ H "Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi." Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23, ss.1616 - 1625, 2020. 10.18016/ksutarimdoga.vi.702302
ISNAD ORAL, EROL vd. "Silisyumun Fasulyede (Phaseolus vulgaris L.) Tuz (NaCl) Stresini Azaltmadaki Etkisi". Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi 23/6 (2020), 1616-1625. https://doi.org/10.18016/ksutarimdoga.vi.702302