Yıl: 2021 Cilt: 24 Sayı: 45 Sayfa Aralığı: 557 - 579 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31795/baunsobed.732726 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma

Öz:
Helâl turizm mütedeyyin turistlerin inanç ve değerlerine uygun olarak, tüm turistikfaaliyetlerine şekil veren bir bakış açısıdır. Son yıllarda turizm sektöründe yaşanan yoğunrekabet ortamı otel yöneticilerini farklı stratejiler uygulamaya yöneltmiştir. Helal turizmTürkiye’nin içerisinde bulunduğu yoğun rekabet ortamında turizmin çeşitlendirilmesi verekabetin şiddetinin azaltılması için önemli bir araçtır. Çalışmanın temel amacı: Türkiye’deen fazla Helâl temalı otele sahip il olan; Antalya’daki Helâl otel yöneticilerinin uyguladıkları Jenerik (Genel) Rekabet Stratejilerini tespit etmektir. Bu çalışmada nicel veri toplamaaraçlarından biri olan anket kullanılmıştır. Helâl otellerde uygulanan rekabet stratejilerineait ifadeler orijinal ölçeğe uygun olarak 4 boyut altında verilmiştir. Bunlar; Maliyet Liderliği, Maliyet Odaklılık, Farklılaştırma ve Odak Farklılaştırma stratejileridir. Farklılaştırmastratejilerine ait en yüksek aritmetik ortalamaya sahip ifade “Sektörde olumlu bir itibaryaratmaya çalışırız” ifadesidir. Maliyet Odaklılık stratejisine ilişkin en yüksek aritmetikortalamaya sahip olanı; “Beklentilerinin üzerinde müşteri hizmetleri sunmaya çaba gösteririz” ifadesi olmuştur. Maliyet Liderliği ile ilgili rekabet stratejisi faktörlerine ilişkin enyüksek aritmetik ortalamaya sahip olan ifade; “Dağıtım maliyetlerini en aza indirmeyeçaba gösteririz” ifadesi olmuştur. Son olarak; Odak Farklılaştırma rekabet stratejisi faktörlerine ilişkin en yüksek aritmetik ortalaması olan ifade; “Yüksek fiyat pazarları için ürünve hizmet üretiriz” ifadesi olmuştur. Çalışmada Helâl otel yöneticilerinin sahip olduklarıdemografik özellikler ve iş statülerine göre hangi rekabet stratejilerini tercih ettiği tespitedilmiş ve araştırmadan elde edilen bulgular ışığında araştırmacılara ve otel yöneticilerineçeşitli öneriler sunulmuştur
Anahtar Kelime: Helal Oteller Helal Turizm İslami Oteller

Determination of Porter’s generic competition strategies in halal hotels: A research on managers

Öz:
Halal tourism is a perspective that shapes all touristic activities in accordance with the beliefs and values of the tourists. The intense competition environment in the tourism sector in recent years has led hotel managers to implement different strategies. Halal tourism is an important means of diversifying tourism in Turkey which is in an intense competitive environment and reducing the intensity of this competition. The main objective of the study: To determine the Generic (General) Competition Strategies implemented by halal hotel managers in Antalya which is the province having the highest number of halal-themed hotels in Turkey. A questionnaire, one of the quantitative data collection tools, was used in this study. The expressions of the competition strategies applied in halal hotels are given under four dimensions in accordance with the original scale. These are Cost Leadership, Focus, Differentiation, and Focused Differentiation strategies. The expression with the highest arithmetic mean of differentiation strategies is the statement «We try to create a good reputation in the sector». The one with the highest arithmetic mean for the focus strategy was the statement “We strive to provide customer service beyond their expectations”. The expression «We strive to minimize distribution costs» was the one with the highest arithmetic mean of competitive strategy factors related to cost leadership. Finally, the expression with the highest arithmetic mean of the focus differentiation competitive strategy factors was the statement «We produce products and services for high price markets”. In the study, which competitive strategies Halal hotel managers prefer to use was determined according to their demographic characteristics and job status, and various suggestions were presented to researchers and hotel managers in the light of the findings of the research.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Allen, R. S. ve Helms, M. M. (2006). Linking strategic practices and organizational performance to Porter’s generic strategies. Business Process Management Journal, 12(4), 433-454.
 • Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2004). Rekabet gücü ve Türkiye. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu.
 • Ayber, M. (2003). Marka içi ve markalar arası rekabetin dengelenmesi gereken hallerde rekabet otoritelerinin yaklaşımı. Rekabet Kurumu Yayınları.
 • Batman, O. (2015). Otel işletmelerinin yönetimi (4. bs.). Değişim Yayınları.
 • Battour, M. M., İsmail, N. M., Battor, M. (2010). Toward a halal tourism market. Tourism Analysis, 15, 461-470.
 • Battour, M., Ismail, M. N. ve Battor, M. (2011). The impact of destination attributes on Muslim tourist’s choice. International Journal of Tourism Research, 13 (6), 527-540.
 • Bayat, B. (2014). Uygulamalı sosyal bilim araştırmalarında ölçme, ölçekler ve “likert” ölçek kurma tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 1.
 • Boğan, E., Batman, O., Sarıışık, M. (2016). Helâl turizmin kavramsal çerçevesi ve Türkiye’deki uygulamalar üzerine bir değerlendirme. 3rd International Congress of Tourism & Management Researches (1425-1440).
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 32(32), 470-483.
 • Çakıroğlu, Ç. (2010). Uluslararası firmalara karşı yerli firmaların alternatif rekabet stratejileri: Akaryakıt sektöründe bir uygulama. [Yüksek lisans tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
 • Çayıroğlu, Y. (2014). Helâl Gıda. Işı Yayınları.
 • Dinçer, F. İ. ve Bayram, G. E. (2017). İslami bakış açısıyla helal turizm. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 26-42.
 • El-Gohary, H. (2016). Halal tourism, is it really halal?. Tourism Management Perspectives, 19, 124-130.
 • Erkan, C. (1993). Küreselleşme ve Avrupa topluluğu karşısında Türkiye’nin rekabet yeteneği. Celal Bayar Üniversitesi, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi, İzmir.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı. (2017). Helâl ve Haram Duyarlılığı. 13 Mayıs 2020 tarihinde https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/Kisi/Baskan/11131/cuma-hutbesi-Helâl-haram-duyarliligi adresinden erişildi.
 • Gündüz, C. ve Topaloğlu, C. (2017, 7-9 Nisan) Helâl temalı otellerin sertifikasyonu: Türk Standartları Enstitüsü örneği [Bildiri Sunumu]. 1. Uluslararası Helâl Turizm Kongresi, Antalya.
 • Henderson, J. C. (2009). Islamic tourism reviewed. Tourism Recreation Research, 34(2), 207-211.
 • Karakaş, M. (2008). Devletin düzenleyici rolü ve Türkiye’de bağımsız idari otoriteler. Maliye Dergisi, 154(1), 99-120.
 • Karakoç, F. Y. ve Dönmez, L. (2014). Ölçek geliştirme çalışmalarında temel ilkeler. Tıp Eğitimi Dünyası, 13(40), 39-49.
 • Mastercard and CrescentRating. (2018). Global Muslim Travel Index. 03 Nisan 2018 tarihinde https://www.crescentrating.com/reports/mastercard-crescentrating-global-muslim-travel-index-gmti-2018.html. adresinden erişildi.
 • Öselmiş, M. (2013). Helâl ve Haram Nedir?. 06.01.2018 tarihinde http:// www. mustafaoselmis.com.tr /helâl-ve-haram-nedir/ adresinden erişildi.
 • Oflaz, M. (2015). Turistik ürün çeşidi olarak helal turizm konsepti uygulayan konaklama tesislerinde müşteri algıları. [Yüksek lisans tezi]. Balıkesir Üniversitesi.
 • Öztürk, A., Nart, S., Altunışık, R. (2015). Tüketicilerin helâl tüketim davranışlarının belirleyicileri: Planlı davranış teorisi çerçevesinde bir araştırma. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 1 (2), 141- 160.
 • Porter, M. E. (1989). From competitive advantage to corporate strategy. In Readings in Strategic Management (234-255).
 • Porter, M. E. (1990). New global strategies for competitive advantage. Planning Review, 18 (3), 4-14.
 • Porter, M. E. (2010). Rekabet Üzerine. (K. Tanrıyar, Çev.). İstanbul: Optimist Yayınları. (Orijinali 1999’da yayımlanmıştır).
 • Razzaq, S., Hall, C. M., Prayag, G. (2016). The capacity of New Zeland to accommodate the halal tourism market - or not. Tourism Management Perspectives, 18, 92-97.
 • Sucu, M. E. (2010). KOBİ’lerde stratejik yönetim ve bir araştırma [Yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi.
 • Tavşancıl, E. (2005). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi (2. bs). Nobel Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlüğü. (2005). Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tekin. Ö.A. (2014). İslami turizm: dünyadaki ve Türkiye’deki genel durum üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 750-766.
 • Torlak, Ö. (2012). İslam ülkeleri arasında helâl ürün pazarlama potansiyeli, problemleri ve çözüm önerileri. Tüketici Ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 1-10.
 • Unwto, (2019). Definition| Sustainable Development of Tourism. 06 Mayıs 2019 tarihinde https://www.unwto.org/sustainable-development adresinden erişildi.
 • Ülgen, H., ve Mirze, S. K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim (5. Bs.). Beta Yayınları.
 • Zamani‐Farahani, H. ve Henderson, J. C. (2010). Islamic tourism and managing tourism development in Islamic societies: the cases of Iran and Saudi Arabia. International Journal of Tourism Research, 12(1), 79-89.
APA GÜNDÜZ C, TOPALOGLU C (2021). Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma. , 557 - 579. 10.31795/baunsobed.732726
Chicago GÜNDÜZ CEMIL,TOPALOGLU CAFER Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma. (2021): 557 - 579. 10.31795/baunsobed.732726
MLA GÜNDÜZ CEMIL,TOPALOGLU CAFER Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma. , 2021, ss.557 - 579. 10.31795/baunsobed.732726
AMA GÜNDÜZ C,TOPALOGLU C Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma. . 2021; 557 - 579. 10.31795/baunsobed.732726
Vancouver GÜNDÜZ C,TOPALOGLU C Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma. . 2021; 557 - 579. 10.31795/baunsobed.732726
IEEE GÜNDÜZ C,TOPALOGLU C "Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma." , ss.557 - 579, 2021. 10.31795/baunsobed.732726
ISNAD GÜNDÜZ, CEMIL - TOPALOGLU, CAFER. "Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma". (2021), 557-579. https://doi.org/10.31795/baunsobed.732726
APA GÜNDÜZ C, TOPALOGLU C (2021). Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(45), 557 - 579. 10.31795/baunsobed.732726
Chicago GÜNDÜZ CEMIL,TOPALOGLU CAFER Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24, no.45 (2021): 557 - 579. 10.31795/baunsobed.732726
MLA GÜNDÜZ CEMIL,TOPALOGLU CAFER Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.45, 2021, ss.557 - 579. 10.31795/baunsobed.732726
AMA GÜNDÜZ C,TOPALOGLU C Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 24(45): 557 - 579. 10.31795/baunsobed.732726
Vancouver GÜNDÜZ C,TOPALOGLU C Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 24(45): 557 - 579. 10.31795/baunsobed.732726
IEEE GÜNDÜZ C,TOPALOGLU C "Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma." Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, ss.557 - 579, 2021. 10.31795/baunsobed.732726
ISNAD GÜNDÜZ, CEMIL - TOPALOGLU, CAFER. "Helal otellerde Porter’in jenerik rekabet stratejilerinin tespiti: Yöneticiler üzerine bir araştırma". Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24/45 (2021), 557-579. https://doi.org/10.31795/baunsobed.732726