Yıl: 2004 Cilt: 2 Sayı: 27 Sayfa Aralığı: 7 - 17 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi

Öz:
Bu araştırma, anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocukların saldırganlık eğilimlerinin belirlenmesi; anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocuklarda sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet, doğum sırası, kardeş sayısı gibi değişkenlerin, anne yoksunu olan çocuklarda ise yoksunluğun nedeni, anneden ayrılık yaşı gibi değişkenlerin saldırganlık eğilimlerinde farklılık yaratıp yaratmadığının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Ankara il merkezinde bulunan alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden semtlerden seçilen ilköğretim okullarının dördüncü ve beşinci sınıflarına devam eden çocuklar üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda anne-babası ile yaşayan ve anne yoksunu olan çocuklar arasında saldırganlık eğilimi alt boyut puan ortalamaları açısından önemli farklılıklar olduğu saptanmıştır. Çocukların sosyo-ekonomik düzeyi, doğum sırasının toplam saldırganlık puanı açısından farklılık yarattığı belirlenmiştir. Ayrıca anne yoksunu olma durumu x cinsiyet ve anne yoksunu olma durumu x sosyo-ekonomik düzey interaksiyonlarının toplam saldırganlık eğilim puanı açısından farklılık oluşturduğu saptanırken yoksunluğun nedeni, anneden ayrılık yaşı değişkenlerinin anne yoksunu olan çocukların toplam saldırganlık eğilimi puanları üzerindeki etkisinin önemli olmadığı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: öksüz öksüz çocuklar anne çocuk ilişkisi saldırganlık

Konular: Sosyal Çalışma Aile Çalışmaları

-

Öz:
his study has been performed with a view to determine the aggressiveness tendencies of motherless children and children living together with their parents, and also to find out whether the parameters such as the socio-economic level, sex, order of birth, number of brothers and sisters have created any differences on the aggressiveness tendencies of motherless children and children living together with their parents. In addition to these, the parameters such as the reason why not having a mother, the age when he/she has left the mother have been also analyzed with a view to find out whether these parameters have created any differences on the aggressiveness tendencies of motherless children. This research has been carried out on those children who were attending their education at the fourth and fifth classes of primary schools which had been elected among the Ankara Provincial Center Districts that have represented the low, middle and high socio-economic levels. At the end of this study, the significant differences with respect to the lower dimension scoring averages of the aggressiveness tendency were observed among the motherless children and children living together with their parents, order of birth related to the children have created differences with regard to the aggressiveness scoring. Furthermore, while it has been determined that the interactions existing between X sex and state of being motherless, X socio-economic level and state of being motherless have created differences with respect to the total aggressiveness tendency scoring, the parameters such as the reason why not having a mother, the age when the child has left his/her mother had not any significant impact on the total aggressiveness scorings.
Anahtar Kelime: mother child relationship aggression motherless orphan children

Konular: Sosyal Çalışma Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Altuhul, S. (1991). Konya Çocuk Yuvasındaki 0-12 Yaş Çocuklarının Gelişim Özellikleri ve Ana Yoksunluğunun Çocuk Gelişimine Etkileri Açısından Koruyucu Aile Bakımı ve Aile Çocuklarının Kurum Bakımı ile Karşılaştırmalı incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi (basılmamış). Selçuk Üniversitesi, Ankara.
 • Aydoğan, S. (1994). Boşanma ve Çocuk Üzerine Etkileri. Okul Öncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı. Ankara: Ya-Pa Yayınları.
 • Babaroğlu, A. (1995). Ortaokulların Birinci Sınıflarına Devam Eden Çocukların Anne-Babaları Tarafından Uygulanan Disiplin Teknikleri ve Çocukların Bu Tekniklere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi (basılmamış). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Başar, A. (1992). Ankara Kalaba Çocuk Islahevi'nde Kalan 15-18 Yaş Grubu Ergenlerin Suça Yönelmelerinde Ailenin Etkisi Üzerine Karşılaştırılmalı Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi (basılmamış). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Başar, F. (1996). Üvey Ebeveyne Sahip Olan ve Olmayan 10-11 Yaş Grubundaki Çocukların Saldırganlık Eğilimleri ve Kendilerini Algılama Biçimlerinin İncelenmesi. Doktora. Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Bernat, T. and Bulleit, T. N. (1985). Efects of sibling relationships on prischool's behavior at home at school. Developmental Psychology, 21,5, 761-767.
 • Bulut, Ş. (2000). Altı Yaş Çocuklarında Davranış Problemleriyle Anne ve Öğretmenlerin Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi (basılmamış). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Dönmezer, İ. (2001). Ailede İletişim ve Etkileşim. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ersoy, Ş. ve Aral, N. (2001). Korunmaya muhtaç yuva çocuklarıyla ailesiyle yaşayan 9-11 yaş grubundaki çocukların saldırganlık eğilimlerinin incelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1,4-5, 1-12.
 • Gazeloğlu, E.C. (2000). İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Psiko-sosyal Gelişimine Ana-Baba Tutumunun Etkisinin İncelenmesi. Bilim Uzmanlığı Tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Güneysu, S. (1982). Ana-Babaların Çocuklarına Karşı Tutumları ve Çocuklardaki Davranış Problemleri. Yüksek Lisan Tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Hatunoğlu, A. (1994). Ana-baba Tutumları İle Saldırganlık Arasındaki İlişkiler. Yüksek Lisans Tezi (basılmamış). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Hudley, C., Wakefield, V. D., Britsch, B. et. al. (2001). perceptions of children's aggression. Psychology in the Schools, 38, 1,43-55.
 • Hunter, T.F. (1984). Socializing procedures in parent-child and friend ship relations during addolenseceince. Development Psychology,-20, 6, 1092-1099.
 • Jersild, A. (1979). Çocuk psikolojisi. Çev. Günce, G. Ankara: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Kızıltan, G. (1984). Üniversite Öğrencilerinin Kişisel Sosyal Uyum Düzeylerini Etkileyen Etmenler. Doktora Tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Mcbride, S. and Belsky, J. (1988). Characteristics, determinants and consequences of maternal seperation anxiety. Developmental Psycpology, 24, 3,407-414.
 • Olweus, D. (1979). Stability of aggressive reactions patterns in males: A Review. Pscliological Bulletin, 86, 852-875.
 • Osterrieth, P. (1997). Infant and Family. New York: American Book Company.
 • Öz, İ. (1997). Çocuk Olmak. Çocukta Uyum ve Davranış Bozuklukları. İstanbul: Kök Yayıcılık.
 • Özoğul, S. N. (1998). Annenin Çalışmasında ve Bazı Bireysel Niteliklerin Çocuğun Özsaygısına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi (basılmamış), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Özmen, B. (1989). Annesiz veya Babasız Büyüyen Beş-Sekiz Yaş Çocuklarının Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi. Bilim Uzmanlığı Tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Stinnett, N. Walters, J. , Kaye, E. (1984). Relationships in Marriage and the Family. New York: Macmillan Publishing Company.
 • Şahin, H.S. (1990). Samsun Çocuk Yuvası Örneğinde Korunmaya Muhtaç Çocukların Davranış Sorunları ve Sosyal Hizmetin Müdahale Yaklaşımları. Yüksek Lisans Tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Şendoğdu, M.C. (2000). Ana Okuluna Devam Eden 5-6 Yaş Grubu Çocukların Anne Babalarını Algılamaları İle Anne Babaların Kendi Tutumlarını Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi (basılmamış). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Uluğtekin, S. (1976). Çocuk Yetiştirme Yöntemleri Açısından Ana-Baba-Çocuk İlişkileri Ana-Baba Davranışları İle Çocuğun Saldırganlık ve Bağımsızlık Eğilimi Arasındaki ilişkilerin Araştırılması. Doktora Tezi (basılmamış). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Vatansever, N. (1999). Göçmen Olan ve Olmayan Ailelerin 12 Yaş Grubundaki Çocukların Ana-Baba Tutumları ve Depresyon Düzeylerinin incelenmesi Yüksek Lisans Tezi (basılmamış). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yavuzer, H. (2001). Ana-Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yıldırım, Z. (1985). İstanbul Bölgesi 0-3 Yaş Grubundaki Çocuklarda Anne Yoksunluğunun Çocuğun Büyüme Gelişimi Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi (basılmamış). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Yılmaz, A. (2000). Eşler Arasındaki Uyum ve Çocuğun Algıladığı Anne-Baba Tutumu İle Çocukların, Ergenlerin ve Gençlerin Akademik Başarıları ve Benlik Algıları Arasındaki İlişkiler. Doktora Tezi (basılmamış). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yörükoğlu, A. (1992). Çocuk Ruh Sağlığı. Çocuğun Kişilik Gelişimi,Yetiştirilmesi ve Ruhsal Sorunları. İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım.
APA DİZMAN H, GÜRSOY F (2004). Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi. , 7 - 17.
Chicago DİZMAN Hatice,GÜRSOY Figen Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi. (2004): 7 - 17.
MLA DİZMAN Hatice,GÜRSOY Figen Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi. , 2004, ss.7 - 17.
AMA DİZMAN H,GÜRSOY F Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi. . 2004; 7 - 17.
Vancouver DİZMAN H,GÜRSOY F Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi. . 2004; 7 - 17.
IEEE DİZMAN H,GÜRSOY F "Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi." , ss.7 - 17, 2004.
ISNAD DİZMAN, Hatice - GÜRSOY, Figen. "Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi". (2004), 7-17.
APA DİZMAN H, GÜRSOY F (2004). Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(27), 7 - 17.
Chicago DİZMAN Hatice,GÜRSOY Figen Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, no.27 (2004): 7 - 17.
MLA DİZMAN Hatice,GÜRSOY Figen Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.27, 2004, ss.7 - 17.
AMA DİZMAN H,GÜRSOY F Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004; 2(27): 7 - 17.
Vancouver DİZMAN H,GÜRSOY F Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004; 2(27): 7 - 17.
IEEE DİZMAN H,GÜRSOY F "Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi." Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, ss.7 - 17, 2004.
ISNAD DİZMAN, Hatice - GÜRSOY, Figen. "Anne Yoksunu Olan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2/27 (2004), 7-17.