Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 159 - 164 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33631/duzcesbed.749779

Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi

Öz:
Amaç: Bu araştırmada hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerin eğitim stresini değerlendirmek amaçlandı.Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı tipte olan araştırma, 2017-2018 bahar döneminde bir üniversitenin Sağlık BilimleriFakültesi Hemşirelik Bölümünde okuyan 422 öğrenci ile yapıldı. Veriler sosyo-demografik bilgi formu ve HemşirelikEğitimi Stres Ölçeği (HESÖ) kullanılarak toplandı. Veriler sayı, ortalama, yüzdelik dağılımlar, bağımsız örneklem ttesti ve ANOVA ile değerlendirildi.Bulgular: Çalışmamıza katılan öğrencilerin %41,7'sinin yaş ortalaması 20-21 yıl olup, %84,6'sı kadındır. ÖğrencilerinHESÖ, Uygulama Stresi ve Akademik Stres puan ortalamaları sırasıyla SS 67.2 1 . SS , 8 7,2 SS , 1 7,47 olarak bulunmuştur. 20-21 yaş aralığındaki öğrencilerin Uygulama Stres ( SS 4,17 7,76) veAkademik Stres ( SS 4,1 7, 1) puan ortalamaları diğer yaş gruplarından daha yüksekti. Hemşirelik üçüncü sınıföğrencilerinin Uygulama Stres ( SS 6. 6 7.26), Akademik Stres ( SS .44 7.4 ) ve HESÖ ( SS:14. 2 ,47) puan ortalamaları diğer sınıflara göre daha yüksekti. Akademisyen Stres puan ortalaması aynı şehirde olma( SS 2. 7.64) ile şehir dışında olma ( SS . 7.2 ) arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu(p 0,001). Hastanede çalışmayı düşünenlerin HESÖ ( SS 68,26 1 ,4 ), Uygulama Stres ( SS 4,61 7,08) veAkademisyen Stres ( SS ,64 7,42) puan ortalamalarının akademisyen olarak çalışmayı düşünenlerin HESÖ( SS 6 ,60 1 ,70), Uygulama Stres ( SS 2,86 7, 8) ve Akademisyen Stres ( SS: 32,7 7, ) puanortalamalarından daha yüksek olduğu bulundu.Sonuç: Çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin orta düzeyde strese sahip olduğu, hem akademisyen hem de uygulamastresi yaşadıkları belirlenmiştir. Bu durum, hemşirelerin mesleki kimlik kazanması için geliştirilen hemşirelik eğitimprogramlarının, öğrenci stresini azaltarak öğrenmeyi iyileştirmek için yeniden yapılandırılması gerektiğinigöstermektedir.
Anahtar Kelime: öğrenci Hemşire eğitim stres

Evaluation of Nursing Students' Educational Stress

Öz:
Aim: In this study, it was aimed to evaluate the educational stress level of nursing students. Material and Methods: The descriptive study was conducted with 422 students studying at the Faculty of Health Sciences Nursing Department of a University in the spring semester of 2017-2018. The data were collected using the socio-demographic information form and the Nursing Education Stress Scale (NESS). The data were interpreted as numbers, means, and percentage distributions, independed sample t test and ANOVA. Results: The average age of 41.7% of the students participating in our study as 20-21 years and 84.6% ere omen. Students' mean scores for HESÖ, ractice Stress and Academic Stress ere respectively S 67.2 1 . S. 8 7.2 S . 1 7.47. It as observed that the average scores of ractice Stress ( S 4.17 7.76) and Academic Stress ( S 4.1 7. 1) of the students in the age range of 20-21 ere higher than the other age groups. HESÖ ( S 14. 2 ,47) , ractice Stress ( S 6. 6 7.26) and Academic Stress ( S .44 7.4 ) of third year nursing students higher than the other classes. Academic Stress mean scores was found statistical differences between being of city ( S 2. 7.64) and being out of the city ( S . 7.2 ) (p 0.001). There are statistically significant differences about education stress level between students who are considering working in the hospital and considering working as academician. The mean scores of students ho are consideringorking in the hospital ere HESÖ ( S 68.261 .4 ), ractice Stress ( S 4.61 7.08) and Academic Stress ( S .64 7.42) and the mean scores of students who are considering working as academician ere HESÖ ( S 6 .60 1 .70), ractice Stress ( S 2.86 7. 8) and Academic Stress ( S :2.7 7. ). Conclusion: In the study, it was determined that nursing students have a moderate level of stress, and they experience both academic and practical stress. This situation shows that nursing education programs developed for nurses to gain professional identity should be restructured in order to improve learning by reducing student stress.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA DEMİRBAĞ B, KOBYA BULUT H, ÇALIK K (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi. , 159 - 164. 10.33631/duzcesbed.749779
Chicago DEMİRBAĞ Birsel Canan,KOBYA BULUT HACER,ÇALIK Kıymet YEŞİLÇİÇEK Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi. (2021): 159 - 164. 10.33631/duzcesbed.749779
MLA DEMİRBAĞ Birsel Canan,KOBYA BULUT HACER,ÇALIK Kıymet YEŞİLÇİÇEK Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi. , 2021, ss.159 - 164. 10.33631/duzcesbed.749779
AMA DEMİRBAĞ B,KOBYA BULUT H,ÇALIK K Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi. . 2021; 159 - 164. 10.33631/duzcesbed.749779
Vancouver DEMİRBAĞ B,KOBYA BULUT H,ÇALIK K Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi. . 2021; 159 - 164. 10.33631/duzcesbed.749779
IEEE DEMİRBAĞ B,KOBYA BULUT H,ÇALIK K "Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi." , ss.159 - 164, 2021. 10.33631/duzcesbed.749779
ISNAD DEMİRBAĞ, Birsel Canan vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi". (2021), 159-164. https://doi.org/10.33631/duzcesbed.749779
APA DEMİRBAĞ B, KOBYA BULUT H, ÇALIK K (2021). Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(2), 159 - 164. 10.33631/duzcesbed.749779
Chicago DEMİRBAĞ Birsel Canan,KOBYA BULUT HACER,ÇALIK Kıymet YEŞİLÇİÇEK Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11, no.2 (2021): 159 - 164. 10.33631/duzcesbed.749779
MLA DEMİRBAĞ Birsel Canan,KOBYA BULUT HACER,ÇALIK Kıymet YEŞİLÇİÇEK Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.2, 2021, ss.159 - 164. 10.33631/duzcesbed.749779
AMA DEMİRBAĞ B,KOBYA BULUT H,ÇALIK K Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021; 11(2): 159 - 164. 10.33631/duzcesbed.749779
Vancouver DEMİRBAĞ B,KOBYA BULUT H,ÇALIK K Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2021; 11(2): 159 - 164. 10.33631/duzcesbed.749779
IEEE DEMİRBAĞ B,KOBYA BULUT H,ÇALIK K "Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi." Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11, ss.159 - 164, 2021. 10.33631/duzcesbed.749779
ISNAD DEMİRBAĞ, Birsel Canan vd. "Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Streslerinin Değerlendirilmesi". Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 11/2 (2021), 159-164. https://doi.org/10.33631/duzcesbed.749779