Yıl: 2021 Cilt: 26 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 419 - 438 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.53434/gbesbd.908025 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları

Öz:
Bu araştırmanın amacı profesyonel futbolcuların sendikalaşmaya ilişkin algılarını belirlemektir. Profesyonel futbolcularda sendika faaliyetlerine katılım ve sendika bilincinin oluşması, futbolcu-kulüp ihtilaflarının çözümünde sendikanın rolü bu çalışmanın teorik alt yapısını oluşturmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği uygulanmıştır. Maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemine göre seçilen 44 profesyonel futbolcuyla yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanarak görüşme yapılmıştır. Profesyonel futbolcuların sendikaların işleyişine, faaliyetlerine ve sorunlarına yönelik görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye liglerinde profesyonel futbolcuların, futbol sendikalarına yönelik düşüncelerini belirlemek için toplanan veriler Maxqda programı kullanılarak içerik açısından analiz edilmiştir. Bu süreçte kodlar, kategoriler ve temalar haline dönüştürülmüştür. Araştırmanın tema özetlerine göre; profesyonel futbolcuların sendika konusunda olumlu bir algıya sahip olmadıkları saptanmıştır. Bunun yanı sıra birçok futbolcunun etiketlenme korkusu nedeniyle sendikalara üye olmadığı, sendikaların düzenlemiş olduğu etkinliklere katılımın çok düşük olduğu, futbolcuların kulüpleriyle ihtilaflarının çözümde sendikanın sınırlı rol oynadığı, hak arama noktasında menajerlerin daha fazla yol gösterici olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak sendikacılıkta sadece futbol çalışanlarını değil, diğer spor çalışanlarını da içine alacak şekilde ortak platformlar yaratılması önerilebilir.
Anahtar Kelime: Profesyonel Futbolcu Futbol Kulüpler Sendika

Unionization Perception of Professional Football Players in Turkey

Öz:
The aim of this study is to determine the perceptions of professional football players about unionization. Participation in trade union activities and the formation of union consciousness in professional football players, the role of the union in the solution of football-club disputes constitute the theoretical infrastructure of this study. Interview technique, one of the qualitative research methods was used in the research. Semi-structured interview questions were prepared and interviews were conducted with44 professional football players selected according to the maximum diversity sampling method. The opinions of professional football players on the functioning, activities and problems of the trade unions were tried to be determined. Professional football league in Turkey, the main ideas collected to determine their thoughts for football unions, have been analyzed in terms of content using in Maxqda. According to the study summary of the research; it is determined that professional football players do not have a positive perception about trade union. In addition to this, it is understood that many football players are not members of the trade unions because of fear of being tagged, participation in the activities organized by trade unions is very low; Based on the results of the research, it may be suggested to create common platforms in trade unionism to include not only football staffs but also other sports employees.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Akcan, E., Polat, S. ve Ölçüm, D. (2017). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre sendikal faaliyetlerin okullara etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1101-1119.
 • 2. Aksu, A. (1998). Öğretmenlerin sendikalaşma engelleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(9), 24-30
 • 3. Alay, S. (2007). Türkiye’de sporcu sendikalarinin hukuki olarak kurulabilirliği, sporcu sendikalaşmasinin sporcu ve sporda doğurabileceği sonuçlar. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 49-58.
 • 4. Atalay, A. (2012). Türk futbolunda sendikal süreç. Akademik Bakış Dergisi, 30, 1-16.
 • 5. Aydın, U. (2009). Profesyonel spor sendikacılığında İngiltere ve Türkiye’ye öneriler. Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi, 1(1), 4-18.
 • 6. Aydın, U., Yüce, A., Yalız, D. ve Demirkaya, S. (2017). Türkiye’de profesyonel sporcuların çalışma koşulları ve örgütlenme eğilimleri. Çalışma ve Toplum Dergisi, 4(55), 1873-1912.
 • 7. Balcı, V. (2013). Çalışan sporcular. T. Çağlar (Ed.), Ankara barosu spor hukuku kurulu Av. Ömer Remzi Arıkan armağanı içinde (s. 191-201). Ankara: Mattek Matbaacılık.
 • 8. BBC (2010, Kasım). Cantona: Devrim banka boykotuyla başlar. Erişim Adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler/2010/11/101121_cantona.
 • 9. BBC (2011, Ağustos). İspanyol futbolculardan grev kararı. Erişim Adresi: https://www.bbc.com/turkce/haberler/2011/08/110811_spanish_football_strike.
 • 10. Beamish, R. (1988). The political economy of professional sport. J. Harvey ve H. Cantelon (Ed.), Not Just a Game: Essays in Canadian Sport Sociology içinde (s.141-158). Ottawa: University of Ottawa Press.
 • 11. Birgün. (2017, Aralık). Şanlıurfaspor'da skandal: Kulüp başkanı futbolcuyu dövdü. Erişim Adresi: https://www.birgun.net/haber/sanliurfaspor-da-skandal-kulup-baskani-futbolcuyu-dovdu-194156.
 • 12. Bostancı, Y. (2013). Futbol kulüplerinin iş sağliği ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerinin değerlendirilmesi, T. Çağlar (Ed.), Spor hukuku kurulu Av. İsmail İnan Armağanı içinde (s. 135-156). Ankara: Ankara Barosu.
 • 13. Cengiz, R. (2008). Profesyonel futbol kulübü yöneticilerinin dönüşümsel liderlik stilleri ile kulüplerinin örgüt sağlığı ve futbolcuların yıldırma (mobbing) yaşamaları arasındaki ilişki (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • 14. Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • 15. Cumhuriyet. (2016, Temmuz). Şilili futbolcular grevde. Erişim Adresi: https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/silili-futbolcular-grevde-570321.
 • 16. Daud, Z. ve Tumın, S. (2013). The relationship between employees’ need and the formation of trade union: The malaysian manufacturing company’s experience. International Journal of Business and Social Science, 4(13), 124-134.
 • 17. Diken. (2014, Şubat). Alex örgütledi, futbolcular greve gidiyor. Erişim Adresi: http://www.diken.com.tr/alex-orgutledi-futbolcular-greve-gidiyor/ adresinden erişildi.
 • 18. Fanatik (2015, Nisan). Süper Lig kaptanlarının ortak kararı: Sendika. Erişim Adresi: https://www.fanatik.com.tr/super-lig-kaptanlarinin-ortak-karari-sendika-421860.
 • 19. Furtun, B. (2013). Türk hukukunda sporcuların iş hukuku bakımından değerlendirilmesi. T. Çağlar (Ed.). Ankara barosu spor hukuku kurulu Av. Ömer Remzi Arıkan Armağanı içinde (s. 405-468.). Ankara: Mattek Matbaacılık.
 • 20. Futbol Ekonomi (2018, Eylül). Serie A'da futbolcular greve gidiyor. Erişim Adresi: http://www.futbolekonomi.com/index.php/futbol-ekonomi-yazarlari/716-strike-by-players-to-halt-serie-a-in-italy-.html.
 • 21. Gül, M. H. (2007). Eğitim çalışanlarının eğitim sendikalarına bakışı, beklentileri ve sendikaların eğitim çalışanlarına yönelik faaliyetleri ve beklentileri (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 22. Hak-İş (2013, Ocak). Futbol-Sen 1. olağan genel kurulu yapıldı. Erişim Adresi: https://www.hakis.org.tr/haberler.php?action=haber_detay&id=475.
 • 23. Hürriyet. (2018, 16 Mayıs). Konyaspor'da şok istifa. Erişim Adresi: https://www.hurriyet.com.tr/sporarena/konyasporda-sok-istifa-40838539
 • 24. Irak, D. (2013). Hükmen yenik. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • 25. Karaman, Ş. (2018, Kasım). Futbolda çılgın paralar ve sendikalaşmanın önemi. Erişim Adresi: http://www.viralspor.com/futbolda-cilgin-paralar-ve-sendikalasmanin-onemi-sukru-karaman.
 • 26. Kayıkçı, K. (2013). Türkiye’de kamu ve eğitim alanında sendikalaşma ve öğretmen ile okul yöneticilerinin sendikalardan beklentileri. Amme İdaresi Dergisi, 46(1), 99-126.
 • 27. Kidd, B. (1988). The elite athlete. J. Harvey ve H. Cantelon (Ed.), Not Just a Game: Essays in Canadian Sport Sociology içinde (s.141-158). Ottawa: University of Ottawa Press.
 • 28. King, N. and Horrocks, C. (2010) Interviews in qualitative research. Sage, London.
 • 29. Maguire, J. ve Pearton, R. (2000) The impact of elite labour migration on the identification, selection and development of European soccer players. Journal of Sports Sciences, 18(9), 759-769.
 • 30. Nasöz, P. ve Demirkol, Ş. (2014, Kasım). Türkiye’de turizm sendikalarının sorunlarının analizi. 15. Ulusal Turizm Kongresi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Ankara.
 • 31. NDTVSports (2007, Şubat). Players' union slams United over Beckham. Erişim Adresi: https://sports.ndtv.com/football/players-union-slams-united-over-beckham-1617454.
 • 32. Öztuna, B. (2016). Profesyonel Türk sporcularının sendikal hakları. International Journal of Science Culture and Sport. 4(2), 469-476.
 • 33. Petek, H. (2002). Profesyonel futbolcu sözleşmesi. Ankara: Yetkin Yayınları.
 • 34. Rummel, J. F. (1968), Eğitimde Araştırmaya Giriş (Çev: R. Taşçıoğlu). Ajans Türk Yayınları. Ankara.
 • 35. Sage, G. (1990). Power and ideology in American sport. Champaign, IL: Human Kinetics.
 • 36. Şaşmaz-Ataçocuğu, M. ve Zelyurt, M. K. (2016). Profesyonel futbolda emek-sermaye ilişkileri: alt liglerde ücret, sosyal güvence ve sendika olgusu üstüne nitel bir çalışma. Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 3(2), 99-115.
 • 37. Selamoğlu, A. (2003). İşçi Sendikacılığında Yeniden Yapılanma ve Örgütlenme Modeli. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 63-98.
 • 38. Şişman, Y. (2004). Uluslararası çalışma normları. Eskişehir: Anadolu Ünivesitesi AÖF Yayınları.
 • 39. TDK Güncel Türkçe Sözlük. Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/.
 • 40. Tekeş, M. A. (2010). Öğretmenlerin sendikalardan beklentileri: İstanbul örneği (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • 41. Sendikalar Kanunu. (1983, 7 Mayıs). Resmi Gazete (Sayı: 18040). Erişim Adresi: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18040.pdf.
 • 42. TFF. Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi. Erişim Adresi: https://www.tff.org/default.aspx?pageID=128.
 • 43. Uluyol, O. (2014). Süper lig futbol kulüplerinin finansal performans analizi. Journal of Yasar University, 9(34), 5716-5731.
 • 44. Üçışık, F. (2011). Spor hukuku. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • 45. Yensi-Güven, S. (2013). Türk futbolunda sendika. T. Çağlar (Ed.). Ankara Barosu spor hukuku kurulu Av. Ömer Remzi Arıkan armağanı içinde (s. 829-842). Ankara: Mattek Matbaacılık.
 • 46. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • 47. Yıldız, İ. (2015, Ocak). Türk futbolunda sendika olur mu? Erişim Adresi: https://www.haberturk.com/yazarlar/ibrahim-yildiz/1035905-turk-futbolunda-sendika-olur-mu
 • 48. Zelyurt, M. K. ve Şaşmaz Ataçocuğu, M. (2014). Victims of age restrictions in Turkish football: A study on the social consequences of the application. Turkish Journal of Sport and Exercise, 16(1), 8-17.
APA CENGIZ R, ISIK U, Yıkmış G (2021). Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları. , 419 - 438. 10.53434/gbesbd.908025
Chicago CENGIZ RECEP,ISIK UTKU,Yıkmış Göksel Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları. (2021): 419 - 438. 10.53434/gbesbd.908025
MLA CENGIZ RECEP,ISIK UTKU,Yıkmış Göksel Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları. , 2021, ss.419 - 438. 10.53434/gbesbd.908025
AMA CENGIZ R,ISIK U,Yıkmış G Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları. . 2021; 419 - 438. 10.53434/gbesbd.908025
Vancouver CENGIZ R,ISIK U,Yıkmış G Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları. . 2021; 419 - 438. 10.53434/gbesbd.908025
IEEE CENGIZ R,ISIK U,Yıkmış G "Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları." , ss.419 - 438, 2021. 10.53434/gbesbd.908025
ISNAD CENGIZ, RECEP vd. "Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları". (2021), 419-438. https://doi.org/10.53434/gbesbd.908025
APA CENGIZ R, ISIK U, Yıkmış G (2021). Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online), 26(3), 419 - 438. 10.53434/gbesbd.908025
Chicago CENGIZ RECEP,ISIK UTKU,Yıkmış Göksel Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online) 26, no.3 (2021): 419 - 438. 10.53434/gbesbd.908025
MLA CENGIZ RECEP,ISIK UTKU,Yıkmış Göksel Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online), vol.26, no.3, 2021, ss.419 - 438. 10.53434/gbesbd.908025
AMA CENGIZ R,ISIK U,Yıkmış G Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online). 2021; 26(3): 419 - 438. 10.53434/gbesbd.908025
Vancouver CENGIZ R,ISIK U,Yıkmış G Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online). 2021; 26(3): 419 - 438. 10.53434/gbesbd.908025
IEEE CENGIZ R,ISIK U,Yıkmış G "Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları." Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online), 26, ss.419 - 438, 2021. 10.53434/gbesbd.908025
ISNAD CENGIZ, RECEP vd. "Türkiye'de Profesyonel Futbolcuların Sendikalaşma Algıları". Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Online) 26/3 (2021), 419-438. https://doi.org/10.53434/gbesbd.908025