Yıl: 2021 Cilt: 50 Sayı: 231 Sayfa Aralığı: 283 - 304 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.721801 İndeks Tarihi: 29-07-2022

YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI

Öz:
Bu araştırmanın amacı yansıtıcı düşünmeye dayalı öğretimin 7. sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki uygulama sürecini, bu uygulamanın öğrencilerin bilişselve duyuşsal gelişimlerini nasıl etkilediğini incelemektir. Bu çalışma eylem araştırması deseni temele alınarak karma yöntemle gerçekleştirilmiştir. Çalışmanınnicel boyutunda tutum ve yansıtıcı düşünmeye yönelik ölçek verileri yer alırken, çalışmanın nitel boyutunda öğrencilerin deneysel işleme yönelik görüşlerive araştırmacının gözlem bulguları yer almıştır. Bu çalışmada amaçlı örneklemeyöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmasüresince yansıtıcı düşünme çerçevesinde hazırlanan etkinliklerle bu beceri vederse karşı tutumu geliştirmeye yönelik planlanan döngüler içinde öğrenme yaşantıları hazırlanmış, uygulamalar gözlem ve etkinliklerin sonuçlarına göre değerlendirilmiş ve düzenlemeler yapılmıştır. Araştırmada, yansıtıcı düşünmeyedayalı öğretimin öğrencilerin çok boyutlu düşünebilme, öğrenme süreci üzerinedüşünme ve öz-düzenleme becerilerinin gelişimini olumlu yönde etkilemesininyanı sıra öğrencilerin anlamlı ve kalıcı öğrenme deneyimi elde etmelerine de katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Araştırmanın sonunda, yansıtıcı düşünme temelliöğrenme yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilen öğretim sürecinin öğrencilerinyansıtıcı düşünme becerilerini geliştirdiği ve öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersineyönelik tutumlarının olumlu yönde artmasını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Eylem Araştırması Tutum Yansıtıcı Düşünme Sosyal Bigiler

IMPLEMENTATION OF REFLECTIVE THINKING BASED INSTRUCTION IN THE SOCIAL STUDIES COURSE

Öz:
The general aim of this study is to examine how the 7th grade social studies course, which reflects reflective thinking, is applied to students' cognitive and affective development. Since this study included both quantitative and qualitative methods, a single-sample pretest-posttest based on a complementary mixed model was performed based on an action research model with a weak experimental design. In the quantitative dimension of the study, while the scale and the scale data for reflective thinking are included, the qualitative dimension of the study includes the views of the students about experimental processing and the observation findings of the researcher. In this study, easily accessible case sampling, one of the purposive sampling methods, was used. During the research, learning experiences were prepared within the planned cycles to improve the attitude towards this skill and lesson with the activities prepared within the framework of reflective thinking, and the applications were evaluated according to the results of the observations and activities. According to the obtained results, necessary arrangements have been made and action plans have been arranged and other stages have been started. Thus, the action research was completed by arranging the solutions for the problems encountered in the process. In the research, it was revealed that teaching based on reflective thinking positively affected the development of students' ability to think multidimensionally, thinking about the learning process and self-regulation, as well as contributing to students' obtaining a meaningful and permanent learning experience. At the end of the research, it was concluded that the teaching process carried out within the framework of the reflective thinking-based learning approach developed the reflective thinking skills of the students and increased the students' attitudes towards the Social Studies course in a positive way.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ADATEPE, S. (2018). Beden eğitimi ve spor yüksekokulunda okuyan öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ile yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • ALKIN ŞAHİN, S. & Tunca, N. (2013). Düşünme becerileri, düşünmeyi destekleyen sınıf ortamı ve öğretmen davranışları. G. Ekici ve M. Güven (Ed.) Öğrenme-öğretme yaklaşımları ve uygulama örnekleri. Ankara: Pegem.
 • ALTUNTAŞ, L. (2019). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin matematik dersinde problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik dersine yönelik tutum ve başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BOYD, E. ve Fales, A. (1983). Reflective Learning: Key to Learning from Experience. Journal of Humanistic Psychology. 23 (2), 99-117.
 • BÖLÜKBAŞ, F. (2004). Yansıtıcı öğretim ile yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu 6, 15-16 Nisan Ankara.
 • BÖLÜKBAŞ, F. (2004). Yansıtıcı öğretimin (Reflective teaching) ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutum ve başarıları üzerindeki etkililiği. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • BÜYÜKÖZTÜRK Ş. vd. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • ÇİÇEK, O (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme eğilimleri ile öğretmen öz-yeterlikleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.
 • DEMİREL, Ö. (2015). Kuramdan uygulamaya program geliştirme. Ankara: PegemA Yay. 10. Baskı.
 • DEWEY, J. (1933). How we think: A Restatement of therelation of reflectivethinking to the educative process. Boston, MA: D.C. Heathand Company.
 • ERDOĞAN, F. ve Şengül, S. (2014). İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi. Asya Öğretim Dergisi, 2(1), 18-30.
 • EROL, O. (2019). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yansıtıcı düşünme konusundaki görüş ve uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
 • ERSÖZLÜ, Z. N. (2008). Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • GHANİZADEH, A. (2017). The interplay between reflective thinking, critical thinking, self-monitoring, and academic achievement in higher education. Higher Education, 74(1), 101-114.
 • KADAKAL TEK, H. (2019). 8. Sınıf öğrencilerinin genel akademik başarıları ile matematik başarıları, üst bilişsel farkındalıkları ve yansıtıcı düşünmeleri arasındaki ilişkiler, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • KARADAĞ, M. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği), Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • KESKİNKILIÇ, G. (2010). İlköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersinde uygulanan yansıtıcı düşünmeye dayalı etkinliklerin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve başarıya etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • KIZILKAYA, G. ve Aşkar, P. (2009). Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34 (154) 82 - 92.
 • KOCA, G. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının yansıtıcı düşünme ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Niğde Üniversitesi örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde.
 • OKUYUCU, M.O. (2019). Robotik kodlama eğitiminin lise öğrencilerinin üstbiliş ve yansıtıcı düşünme düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • PATTON, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • SENEMOĞLU, N. (2018). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Anı Yayınevi.
 • ROGERS, Montra. L. (2016). The Use of Reflective Practices in Applying Strategies Learned Through Professional Development in Social Studies Instruction, Nova Southeastern University.
 • SÖNMEZ, V. (2015). Öğretim ilke ve Yöntemler. Ankara: Anı Yayınevi.
 • TEKELİ, İ. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • TOK, Ş. (2008). Yansıtıcı düşünmeyi geliştirici etkinliklerin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarına, performanslarına ve yansıtmalarına etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(149).
 • TUNCEL, C. (2019). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematikle baş etme ve problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematiksel akıl yürütmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • UYGUN, K. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde yansıtıcı düşünme uygulamalarının akademik başarı ve tutuma etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ÜNVER, G. (2003). Yansıtıcı düşünme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • ÜNVER, G. (2015). Yansıtıcı düşünme. Eğitimde yeni yönelimler. (Editör: Özcan Demirel). Ankara: Pegem Akademi.
 • WAKEFIELD, J. (1996). Educational psychology: Learning to be a problem solver. Reflective learning, Australia: Eleanor Curtain Publishing.
 • WEST, Mary Elizabeth. (2002). Teacher thinking: Preactive planning, interactive, and reflective practices during new curriculum integration. 3049135 Ph.D., The Ohio State University, Ann Arbor. ProQuest Dissertations & Theses Global database.
APA gül m, Yucel-Toy B (2021). YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI. , 283 - 304. 10.37669/milliegitim.721801
Chicago gül mustafa,Yucel-Toy Banu YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI. (2021): 283 - 304. 10.37669/milliegitim.721801
MLA gül mustafa,Yucel-Toy Banu YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI. , 2021, ss.283 - 304. 10.37669/milliegitim.721801
AMA gül m,Yucel-Toy B YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI. . 2021; 283 - 304. 10.37669/milliegitim.721801
Vancouver gül m,Yucel-Toy B YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI. . 2021; 283 - 304. 10.37669/milliegitim.721801
IEEE gül m,Yucel-Toy B "YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI." , ss.283 - 304, 2021. 10.37669/milliegitim.721801
ISNAD gül, mustafa - Yucel-Toy, Banu. "YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI". (2021), 283-304. https://doi.org/10.37669/milliegitim.721801
APA gül m, Yucel-Toy B (2021). YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI. Milli Eğitim, 50(231), 283 - 304. 10.37669/milliegitim.721801
Chicago gül mustafa,Yucel-Toy Banu YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI. Milli Eğitim 50, no.231 (2021): 283 - 304. 10.37669/milliegitim.721801
MLA gül mustafa,Yucel-Toy Banu YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI. Milli Eğitim, vol.50, no.231, 2021, ss.283 - 304. 10.37669/milliegitim.721801
AMA gül m,Yucel-Toy B YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI. Milli Eğitim. 2021; 50(231): 283 - 304. 10.37669/milliegitim.721801
Vancouver gül m,Yucel-Toy B YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI. Milli Eğitim. 2021; 50(231): 283 - 304. 10.37669/milliegitim.721801
IEEE gül m,Yucel-Toy B "YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI." Milli Eğitim, 50, ss.283 - 304, 2021. 10.37669/milliegitim.721801
ISNAD gül, mustafa - Yucel-Toy, Banu. "YANSITICI DÜŞÜNMEYE DAYALI ÖĞRETİMİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE UYGULANMASI". Milli Eğitim 50/231 (2021), 283-304. https://doi.org/10.37669/milliegitim.721801