Yıl: 2021 Cilt: 35 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 927 - 942 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.16951/atauniiibd.837142 İndeks Tarihi: 31-08-2021

Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi

Öz:
Bu çalışma kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin, YBSlisans derecesine sahip mezunlarda hangi nitelikleri aradıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçlaTürkiye’deki Teknokentlerde faaliyet gösteren şirketlerde bir anket çalışması yapılmıştır. Uygulanan ankettekiverilerin analizinde, tanımlayıcı istatistiksel analizler, doğrulayıcı faktör analizi ve çoklu regresyon analizikullanılmıştır. Kişisel yeteneklerde; sorunların çözümünde mantıksal ve bilimsel yaklaşım ile tekniklerkullanabilme olarak tanımlanan analitik becerinin işletmeler tarafından en çok aranılan nitelik olduğu bununlabirlikte özel yetenekler içerisinde ise özellikle yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisinin önemli olduğugörülmektedir. Çalışanların sahip olması gereken temel bilgi düzeylerinin işletmeler açısından önemli olduğuözellikle yabancı dil bilgisi olarak genel ve mesleki İngilizce’nin ise ayrıca önemli olduğu analizler sonucundaortaya çıkarılmıştır. Bununla birlikte işletmelerin iyi iletişim becerisine sahip sosyal kişiliğe sahip çalışanlarıtercih ettikleri görülmektedir. Genel olarak çalışmaya katılan işletmelerin %77,2’sinin gelecekte işletmelerindeYBS mezunu kişileri çalıştırmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

The Effect of the Skills Gained by Management Information Systems Education in Meeting the Human Resource Requırements of Technology Development Zones

Öz:
Within the scope of this study, it is tried to determine which qualifications the enterprises operating in Technology Development Zones seek in individuals who have MIS undergraduate degree. For this purpose, a survey has been conducted with enterprises in Technology Development Zones in Turkey. Descriptive statistical analysis, confirmatory factor analysis and multiple regression analysis were used to analyze the data in the survey. In personal abilities; analytical skills, which are defined as the ability to use logical and scientific approaches and techniques to solve problems, are the most sought after qualifications by companies; however, it is seen that the ability to establish written and verbal communication is especially important in special abilities. As a result of the analyses, it is revealed that the basic knowledge levels that the employees should have are important for the enterprises, especially general and professional English as a foreign language. In addition, it is seen that enterprises prefer employees with social personality who have good communication skills. In addition, 77.2% of the enterprises that participated in the study preferred to employ MIS graduates in their enterprises in future.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aasheim, C., Shropshire, J., States, U., & Kadlec, C. (2012). Knowledge and Skill Requirements for Entry-Level IT Workers : A Longitudinal Study. Journal of Information Systems Education, 23(2), 193–205.
 • Anameriç, H. (2005). Yönetim Bilgi Sistemlerinin Yönetim Fonksiyonları Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 452, 25–43.
 • Barakat, S., Khalil, Y., & Hamdan, Z. (2011). MIS Students Perception of Most Wanted MIS Job Market Skills. Computer and Information Science, 4(3), 33–42. https://doi.org/10.5539/cis.v4n3p33
 • Daǧdev൴ren, M. (2007). Bulan൴k analı̇tı̇k hı̇yerarşı̇ prosesı̇ ı̇le personel seçı̇mı̇ ve bı̇r uygulama. Journal of the Faculty of Eng൴neer൴ng and Arch൴tecture of Gazi University, 22(4), 791–799.
 • Demirkol, Ş., & Ertuğral, S. M. (2007). İşletmelerde Personel Seçiminde Kullanılan Teknikler ve Analizler. Sosyal Bilimler Dergisi, (2), 23–34.
 • Dinçerden, E. (2017). Yönetim Bilişim Sistemleri: Kurumsal Enformasyon ve İş İletişimi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi.
 • Elçi, A. (2016). Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin Beceriler ve Yetkinlikler Algıları - Bilgi Toplumuna Doğru. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 6(3), 351–358. https://doi.org/10.5961/jhes.2016.171
 • Eren Gümüştekin, G. (2004). İşletmelerde Yönetim Bilişim Sistemleri. Yönetim ve Ekonomi, 11(1), 125-141.
 • Eroğlu, E., Yıldırım, B. F., & Özdemir, M. (2014). Çok Kriterli Karar Vermede “Oreste” Yöntemi Ve Personel Seçiminde Uygulanması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 1–19.
 • Keleş, M. K., & Tunca, Z. M. (2010). Türkiye’deki Teknokentlerin Mevcut Durumun İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(11), 1–22.
 • Kichuk, S. L., & Wiesner, W. H. (1997). The Big Five personality factors and team performance: Implications for selecting successful product design teams. Journal of Engineering and Technology Management - JET-M, 14(3–4), 195–221. https://doi.org/10.1016/S0923-4748(97)00010-6
 • Laudon, K. C. (1999). Management information systems. Prentice Hall PTR. Özen, Ü. (2008). Yönetim Bilişim Sistemleri. Atatürk Üniversitesi.
 • Özgörmüş, E., Mutlu, Ö., & Güner, H. (2005). Bulanık AHP ൴le Personel Seçı̇mı̇. V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 25–27.
 • Özkan, Y., Bingöl, U., & Mete, H. (2018). Türkiye’de Elektronik İstihdam Platformlarında Y ayınlanan Bilişim Sektörü İş İlanlarının Nitel Analizi (2017-2018). Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 289–296.
 • Pratap, A. (2018). Management Informatıon System: Role, Characterıstıcs And Advantages. Retrieved July 11, 2019, from https://notesmatic.com/management-information-system-rolecharacteristics-and-advantages/
 • Uğur, N. G., Okursoy, A., & Turan, A. H. (2016). Türkiye’de Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitimi ve Yetkinlik Alanı Değerlendirmesi. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 4(1), 111–122.
 • Vural, M., & Turan, A. H. (2019). Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Mezunlarının Sahip Olması Gereken Bilgi, Beceri Ve Yetkinlikler. İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 7(2). https://doi.org/10.22139/jobs.562327
APA Aslay F, Özen Ü, ÇAM H (2021). Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi. , 927 - 942. 10.16951/atauniiibd.837142
Chicago Aslay Fulya,Özen Üstün,ÇAM HANDAN Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi. (2021): 927 - 942. 10.16951/atauniiibd.837142
MLA Aslay Fulya,Özen Üstün,ÇAM HANDAN Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi. , 2021, ss.927 - 942. 10.16951/atauniiibd.837142
AMA Aslay F,Özen Ü,ÇAM H Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi. . 2021; 927 - 942. 10.16951/atauniiibd.837142
Vancouver Aslay F,Özen Ü,ÇAM H Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi. . 2021; 927 - 942. 10.16951/atauniiibd.837142
IEEE Aslay F,Özen Ü,ÇAM H "Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi." , ss.927 - 942, 2021. 10.16951/atauniiibd.837142
ISNAD Aslay, Fulya vd. "Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi". (2021), 927-942. https://doi.org/10.16951/atauniiibd.837142
APA Aslay F, Özen Ü, ÇAM H (2021). Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(3), 927 - 942. 10.16951/atauniiibd.837142
Chicago Aslay Fulya,Özen Üstün,ÇAM HANDAN Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 35, no.3 (2021): 927 - 942. 10.16951/atauniiibd.837142
MLA Aslay Fulya,Özen Üstün,ÇAM HANDAN Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.35, no.3, 2021, ss.927 - 942. 10.16951/atauniiibd.837142
AMA Aslay F,Özen Ü,ÇAM H Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2021; 35(3): 927 - 942. 10.16951/atauniiibd.837142
Vancouver Aslay F,Özen Ü,ÇAM H Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2021; 35(3): 927 - 942. 10.16951/atauniiibd.837142
IEEE Aslay F,Özen Ü,ÇAM H "Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi." Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35, ss.927 - 942, 2021. 10.16951/atauniiibd.837142
ISNAD Aslay, Fulya vd. "Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 35/3 (2021), 927-942. https://doi.org/10.16951/atauniiibd.837142