Yıl: 2021 Cilt: 55 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 374 - 388 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5578/mb.20219807 İndeks Tarihi: 28-09-2021

Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması

Öz:
nterlökin 28B'yi (IL28B) kodlayan genin bazı tek nükleotit polimorfizmleri (SNP), insanlarda hepatit Bve C virüsleri ile enfekte olmaya ve kronikleşmeye karşı duyarlılığı artırabilmektedir. Çalışmamızda hepatitB virüsü (HBV) veya hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonu olan hastalarda IL28B geninde rs12979860,rs8099917 ve rs12980275 SNP’lerinin prevalansını araştırmak ve bu polimorfizmlerin plazma IL28B düzeyleri ile ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla HBV ile enfekte 64 hasta, HCV ile enfekte 66 hastave 70 sağlıklı birey çalışmaya dahil edilmiştir. SNP’ler, ‘TaqMan SNP Genotyping Assay (ThermofisherScientific, ABD)’ kullanılarak gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Rt-PCR) ile belirlenmiştir. PlazmaIL28B düzeyleri ‘Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)’ ile ölçülmüştür. HBV ile enfekte hastalarda rs12980275AG genotipi ve G alel (sırasıyla, p= 0.003 ve p= 0.04) ile rs12979860CT genotipi ve Talelinin frekansları (sırasıyla, p= 0.01 ve p= 0.04) düşük sıklıkta bulunmuştur. HCV ile enfekte hastalardaise rs8099917TG genotipi ve G alel sıklıkları (p= 0.04) daha yüksek ve TGG haplotipi istatistiksel olarakanlamlı bir fark göstermiştir (p= 0.04). Ortalama IL28B plazma düzeyleri, kontrol grubunda HBV veyaHCV ile enfekte hasta gruplarına göre daha yüksek bulunmuştur (sırasıyla p= 0.001 ve p= 0.01). Bununlabirlikte rs12980275AG genotipine sahip olan HBV ile enfekte hastalarda plazma IL28B düzeylerinin diğergenotiplere göre anlamlı fark gösterdiği saptanmıştır (p= 0.0001) ve bu hastaların viral yüklerinin dahadüşük olduğu belirlenmiştir (<105 IU/ml). Çalışma sonuçlarına göre, rs12979860CT ve rs12980275AGgenotiplerinin HBV enfeksiyonunun kronikleşmesini önlemede rol oynayabileceği, rs8099917TG genotipinin ise HCV enfeksiyonunun kronik enfeksiyona dönüşmesine katkıda bulunabileceği ifade edilebilir. Bu çalışmayla, rs8099917 polimorfizmi için G aleli varlığının kronik HCV enfeksiyonu açısından bir riskaleli olarak değerlendirilebileceği ve TGG haplotipinin kronik HCV enfeksiyonuna duyarlılığı artırmadagüçlü bir prediktif etki gösterebileceği izlenmiştir. HBV veya HCV ile enfekte hastalarda prognostik öneminedeniyle tedaviden önce IL28B genotiplerinin değerlendirilmesi önerilmektedir. HBV enfeksiyonunda,artmış plazma IL28B düzeyleri ile viral replikasyonun sınırlandırılması yoluyla koruyucu bir etki gösterdiği düşünülen rs12980275AG genotipi iyi bir prognostik faktör olarak kullanılabilir. Bu polimorfizmler,HBV veya HCV ile enfekte hastaların klinik sonuçlarını tahmin etmek, enfeksiyonun kronikleşmesini vekomplikasyonlarını önlemek için tedbir almak ve daha ileri araştırmalarla yeni moleküler hedefli tedavilergeliştirmek için biyobelirteçler olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelime:

Investigation of the Relationship Between IL28B Polymorphisms and Plasma IL28B Levels in Patients with Chronic Hepatitis B or C

Öz:
Some single nucleotide polymorphisms (SNPs) of the gene encoding interleukin 28B (IL28B) may inc rease susceptibility to infection and chronicity in humans with hepatitis B and C viruses. In our study, we aimed to investigate the prevalence of rs12979860, rs8099917 and rs12980275 SNPs in IL28B in pati ents with hepatitis B (HBV) or hepatitis C Virus (HCV) infection and to determine the relationship of these polymorphisms with plasma IL28B levels. For this purpose, 64 HBV-infected and 66 HCV-infected patients and 70 healthy individuals were included in the study. The SNPs were investigated by real time PCR (Polimerase Chain Reaction, Rt-PCR) using TaqMan SNP Genotyping Assay. The plasma levels of IL28B were detected by ‘Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)’. The frequencies of the rs12980275AG genotype and G allele (p= 0.003 and p= 0.04, respectively), and the rs12979860CT genotype and T alle le (p= 0.01 and p= 0.04, respectively) were lower in HBV-infected patients. In HCV-infected patients, the rs8099917TG genotype and G allele frequencies (p= 0.04) were higher and the TGG haplotype showed a statistically significant difference (p= 0.04). The mean of IL28B plasma levels were higher in the control group than the HBV or HCV-infected patient groups (p= 0.001 and p= 0.01, respectively). However, HBV-infected patients with the rs12980275AG genotype showed a significant difference in plasma IL28B levels compared to the other genotypes (p= 0.0001) and these patients had lower viral loads (<105 IU/ ml). According to the results of the study, it can be stated that rs12979860CT and rs12980275AG ge notypes may play a role in preventing the chronicity of HBV infection, while rs8099917TG genotype may contribute to the transformation of HCV infection into chronic infection. In this study, it was observed that the presence of the G allele for the rs8099917 polymorphism could be evaluated as a risk allele for chronic HCV infection and that the TGG haplotype could have a strong predictive effect on increasing susceptibility to chronic HCV infection. It is recommended to evaluate the genotypic distribution of IL28B before treatment because of its prognostic significance in HBV or HCV infected patients. In HBV infection, the rs12980275AG genotype which is thought to have a protective effect by limiting viral replication with increased plasma IL28B levels, can be used as a good prognostic factor. These polymorphisms could be used as biomarkers to predict the clinical consequences of the patients infected with HBV or HCV, to take precautions to prevent the chronicity of the infection and its complications, and to develop new molecular targeted therapies with further research.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1. Schadler S, Hildt E. HBV life cycle: entry and morphogenesis. Viruses 2009; 1(2): 185-209.
 • 2. Zhang X, Hou J, Lu M. Regulation of hepatitis B virus replication by epigenetic mechanisms and microRNAs. Front Genet 2013; 4: 202.
 • 3. Moudi B, Heidari Z, Mahmoudzadeh-Sagheb H. Impact of host gene polymorphisms on susceptibility to chronic hepatitis B virus infection. Infect Genet Evol 2016; 44: 94-105.
 • 4. Cheng CH, Lin CC, Chen HL, Lin IT, Wu CH, Lee YK, et al. High frequencies of a favorable IL-28B rs8099917 polymorphism and the clinical implications in patients with HCV in one multiracial area of Taiwan. Kaohsiung J Med Sci 2017; 33(10): 510-5.
 • 5. Li W, Jiang Y, Jin Q, Shi X, Jin J, Gao Y, et al. Expression and gene polymorphisms of interleukin 28B and hepatitis B virus infection in a Chinese Han population. Liver Int 2011; 31(8): 1118-26.
 • 6. Zhang QX, Li SL, Yao YQ, Li TJ. Association between interleukin-21 gene polymorphisms (rs12508721) and HBV-related hepatocellular carcinoma. Int J Immunogenet 2016; 43(3): 151-8.
 • 7. National Centre for Biotechnology Information (NCBI). Gene. IFNL3 interferon lambda 3 [Homo sapiens (human)]. Avaialble on: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/282617 (Accessed date: 26.01.2021).
 • 8. Alborzi A, Hashempour T, Moayedi J, Musavi Z, Pouladfar G, Merat S. Role of serum level and genetic variation of IL-28B in interferon responsiveness and advanced liver disease in chronic hepatitis C patients. Med Microbiol Immunol 2017; 206(2): 165-74.
 • 9. Heim MH, Thimme R. Innate and adaptive immune responses in HCV infections. J Hepatol 2014; 61(Suppl 1): S14-25.
 • 10. Boglione L, Cusato J, Cariti G, Di Perri G, D’Avolio A. Role of IL28B genotype in the liver stiffness increase in untreated patients with chronic hepatitis C. Infect Genet Evol 2017; 53: 195-8.
 • 11. Kelly C, Klenerman P, Barnes E. Interferon lambdas: the next storm. Gut 2011; 60(9): 1284-93.
 • 12. Shi X, Chi X, Pan Y, Gao Y, Li W, Yang C, et al. IL28B is associated with outcomes of Chronic HBV infection. Yonsei Med J 2015; 56(3): 625-33.
 • 13. Qin S, Wang J, Zhou C, Xu Y, Zhang Y, Wang X, et al. The influence of interleukin 28B polymorphisms on the risk of hepatocellular carcinoma among patients with HBV or HCV infection. Medicine 2019; 98(38): e17275.
 • 14. Karataylı SC, Bozdayı M, Karataylı E, Öztürk T, Husseini AA, Albayrak R, et al. Interleukin-28 gene polymorphisms may contribute to HBsAg persistence and the development of HBeAg-negative chronic hepatitis B. Liver Int 2015; 35(3): 846-53.
 • 15. Kim SU, Song KJ, Chang HY, Shin EC, Park JY, Kim DY, et al. Association between IL28B polymorphisms and spontaneous clearance of hepatitis B virus infection. PLoS One 2013; 8(7): e69166.
 • 16. Al-Qahtani AA, Al-Anazi MR, Abdo AA, Sanai FM, Al-Hamoudi WK, Alswat KA, et al. Genetic variation in interleukin 28B and correlation with chronic hepatitis B virus infection in Saudi Arabian patients. Liver Int 2014; 34(7): e208-16.
 • 17. Heidari Z, Moudi B, Mahmoudzadeh-Sagheb H, Hashemi M. The correlation between interferon lambda 3 gene polymorphisms and susceptibility to hepatitis B virus infection. Hepat Mon 2016; 16(3): e34266.
 • 18. Shi X, Chi X, Pan Y, Gao Y, Li W, Yang C, et al. IL28B is associated with outcomes of chronic HBV infection. Yonsei Med J 2015; 56(3): 625-33.
 • 19. Suppiah V, Moldovan M, Ahlenstiel G, Berg T, Weltman M, Abate ML, et al. IL28B is associated with response to chronic hepatitis C interferon-alpha and ribavirin therapy. Nat Genet 2009; 41(10): 1100-4.
 • 20. Mousavi Nasab SD, Ahmadi Vasmehjani A, Kaghazian H, Mardani R, Zali F, Ahmadi NA, et al. Association of IL28B (IFNL3) rs12979860 mRNA levels, viral load and liver function among HCV genotype 1a patients. Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2019; 12(Suppl 1): 156-62.
 • 21. Thompson AJ, Muir AJ, Sulkowski MS, Ge D, Fellay J, Shianna KV, et al.Interleukin-28B polymorphism improves viral kinetics and is the strongest pretreatment predictor of sustained virologic response in genotype 1 hepatitis C virus. Gastroenterology 2010; 139(1): 120-9.
 • 22. Nosotti L, Petrelli A, Genovese D, Catone S, Argentini C, Vella S, et al. Distribution of IL28B polymorphism in a cohort of Italians and immigrants with HCV infection: association with Viraemia, stage of fibrosis and response to treatment. J Immigr Minor Health 2017; 19(4): 876-82.
 • 23. Rüstemoğlu A, Yalçın D, Günal Ö, Çelik B, Barut Ş, Ateş Ö. Interleukin 28B rs12979860CT, rs12980275GA, rs8099917GT and TT genotypes are the Predictors of Rapid Viral Response in Hepatitis C Virus-Infected Patients. Viral Hepat J 2016; 22(3): 97-102.
 • 24. Garcia RF, Moreira S, de Araújo Ramos AL, Ferreira LE, de Mattos AA, Tovo CV, et al. Interleukin 28B-related polymorphisms: a pathway for understanding hepatitis C virus infection? World J Gastroenterol 2013; 19(42): 7399-404.
 • 25. Al-Qahtani A, Al-Anazi M, Abdo AA, Sanai FM, Al-Hamoudi W, Alswat KA, et al. Correlation between genetic variations and serum level of interleukin 28B with virus genotypes and disease progression in chronic hepatitis C virus infection. J Immunol Res 2015; 2015: 768470.
 • 26. Dong ZX, Zhou HJ, Xiang XG, Guo SM, Zhuang Y, Zhao GD, et al. IL28B genetic variations are associated with treatment response of patients with chronic hepatitis C in a Chinese Han population. J Dig Dis 2013;16(2): 90-7.
 • 27. Sarrazin C, Susser S, Doehring A, Lange CM, Müller T, Schlecker C, et al. Importance of IL28B gene polymorphisms in hepatitis C virus genotype 2 and 3 infected patients. J Hepatol 2011; 54(3): 415-21.
 • 28. Mah YH, Liu CH, Chen CL, Tseng TC, Liu CJ, Chen PJ, et al. Prevalence and clinical implications of IL28B genotypes in Taiwanese patients with chronic hepatitis C. J Formos Med Assoc 2016; 115(11): 953-60.
 • 29. Ren S, Lu J, Du X, Huang Y, Ma L, Huo H, et al. Genetic variation in IL28B is associated with the development of hepatitis B-related hepatocellular carcinoma. Cancer Immunol Immunother 2012; 61(9): 1433-9.
 • 30. Honda M, Sakai A, Yamashita T, Nakamoto Y, Mizukoshi E, Sakai Y, et al. Hepatic ISG expression is associated with genetic variation in interleukin 28B and the outcome of IFN therapy for chronic hepatitis C. Gastroenterol 2010; 139(2): 499-509.
 • 31. Langhans B, Kupfer B, Braunschweiger I, Arndt S, Schulte W, Nischalke HD, et al. Interferon-lambda serum levels in hepatitis C. J Hepatol 2011; 54(5): 859-65.
APA Koç Kuralay Z, Tug E, FİDAN I (2021). Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması. , 374 - 388. 10.5578/mb.20219807
Chicago Koç Kuralay ZEYNEP,Tug Esra,FİDAN Işıl Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması. (2021): 374 - 388. 10.5578/mb.20219807
MLA Koç Kuralay ZEYNEP,Tug Esra,FİDAN Işıl Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması. , 2021, ss.374 - 388. 10.5578/mb.20219807
AMA Koç Kuralay Z,Tug E,FİDAN I Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması. . 2021; 374 - 388. 10.5578/mb.20219807
Vancouver Koç Kuralay Z,Tug E,FİDAN I Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması. . 2021; 374 - 388. 10.5578/mb.20219807
IEEE Koç Kuralay Z,Tug E,FİDAN I "Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması." , ss.374 - 388, 2021. 10.5578/mb.20219807
ISNAD Koç Kuralay, ZEYNEP vd. "Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması". (2021), 374-388. https://doi.org/10.5578/mb.20219807
APA Koç Kuralay Z, Tug E, FİDAN I (2021). Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, 55(3), 374 - 388. 10.5578/mb.20219807
Chicago Koç Kuralay ZEYNEP,Tug Esra,FİDAN Işıl Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni 55, no.3 (2021): 374 - 388. 10.5578/mb.20219807
MLA Koç Kuralay ZEYNEP,Tug Esra,FİDAN Işıl Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.55, no.3, 2021, ss.374 - 388. 10.5578/mb.20219807
AMA Koç Kuralay Z,Tug E,FİDAN I Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni. 2021; 55(3): 374 - 388. 10.5578/mb.20219807
Vancouver Koç Kuralay Z,Tug E,FİDAN I Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni. 2021; 55(3): 374 - 388. 10.5578/mb.20219807
IEEE Koç Kuralay Z,Tug E,FİDAN I "Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması." Mikrobiyoloji Bülteni, 55, ss.374 - 388, 2021. 10.5578/mb.20219807
ISNAD Koç Kuralay, ZEYNEP vd. "Kronik Hepatit B veya C Hastalarında IL28BPolimorfizmleri ve Plazma IL28B DüzeyleriArasındaki İlişkinin Araştırılması". Mikrobiyoloji Bülteni 55/3 (2021), 374-388. https://doi.org/10.5578/mb.20219807