Yıl: 2021 Cilt: 11 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 790 - 825 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18039/ajesi.921684 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi

Öz:
Mobil uygulamalar öğretim süreçlerine önemli katkılar sunmaktadır. Mobil uygulamaların işlevsel olarak kullanılabileceği derslerden biri sosyal bilgilerdir. Sosyal bilgiler dersinde mobil uygulamalara dayalı etkinlikler öğrencilerin başarısı, eleştirel düşünme becerisi ve motivasyonlarına katkı sağlayabilir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, sosyal bilgiler dersinde mobil uygulamalara dayalı etkinliklerin akademik başarı, eleştirel düşünme becerisi ve motivasyon üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırma, karma araştırma yöntemlerinden iç içe gömülü deneysel desene göre tasarlanmıştır. Araştırma, 2018-2019 öğretim yılı 2. döneminde, bir il merkezindeki devlet okulunda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri ve bu öğrencilerin dersine giren sosyal bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Veriler Sosyal Bilgiler Başarı Testi, Cornell Eleştirel Düşünme Becerileri Testi Düzey X, Sosyal Bilgiler Motivasyon Ölçeği, yarı yapılandırılmış görüşmeler, sınıf içi gözlemler ve öğrencilerin mobil uygulamalarda gerçekleştirdikleri etkinliklerden toplanmıştır. Nicel veriler ANCOVA ve karma ANOVA; nitel veriler ise tümevarımsal analiz ve doküman analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda mobil uygulamalara dayalı etkinliklerin öğrencilerin akademik başarı, eleştirel düşünme becerisi ve motivasyonlarına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Nitel araştırma bulguları da gerçekleştirilen deneysel işlemin öğrencilerin akademik başarıları, eleştirel düşünme becerileri ve motivasyonlarına katkı sağladığını göstermektedir. Araştırma bulgularından hareketle sosyal bilgiler eğitiminde öğrencilerin akademik başarıları, eleştirel düşünme becerileri ve motivasyonlarına katkı sağlamak amacıyla mobil uygulamalardan yararlanılabilir.
Anahtar Kelime: sosyal bilgiler motivasyon mobil uygulama akademik başarı eleştirel düşünme

The Effect of Activities Based on Mobile Applications on Academic Achievement, Critical Thinking Skills and Motivation in Social Studies Course

Öz:
Mobile applications make important contributions to teaching processes. One of the lessons that mobile applications can be used as functional is social studies. In social studies course, activities based on mobile applications can contribute to students' success, critical thinking skills and motivations. Accordingly, the aim of the research is to determine the effects of activities based on mobile applications on academic achievement, critical thinking skills and motivation in social studies course. The research is designed according to the embedded experimental design, one of the mixed research methods. The research was carried out in the second term of 2018-2019 academic year with 7th grade students studying in a public school in a provincial center and the social studies teacher who attended the course of these students. The data were collected from Social Studies Achievement Test, Cornell Critical Thinking Skills Test Level X, Social Studies Motivation Scale, semi-structured interviews, classroom observations and activities performed by students on mobile applications. Quantitative data were analyzed by ANCOVA and mixed ANOVA; qualitative data were analyzed by inductive analysis and document analysis. As a result of the research, it is concluded that activities based on mobile applications contribute to students' academic success, critical thinking skills and motivations. Qualitative research findings also indicated that the experimental procedure contributed to the students’ academic success, critical thinking skills and motivations. Based on the research findings, mobile applications can be used in order to contribute to the academic success, critical thinking skills and motivation of students in social studies education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Acar, S. (2009). Web destekli performans tabanlı öğrenmede ARCS motivasyon stratejilerinin öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenmenin kalıcılığına, motivasyonlarına ve tutumlarına etkisi. [Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Açıkalın, M. ve Gönenç, S. (2017). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve bunlara getirdikleri çözüm önerileri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 26-41. https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkefd/issue/27304/287419 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Ağca, R. K. (2012). Yabancı dil öğretiminde basılı materyallere sağlanan mobil çoklu ortam desteğinin kelime öğrenimine ve motivasyona etkisi. [Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Ağca, R. K. ve Bağcı, H. (2013). Eğitimde mobil araçların kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 295-302. http://jret.org/FileUpload/ks281142/File/32.agca.pdf adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Akengin, H. ve İbrahimoğlu, Z. (2010). Sosyal bilgiler dersinde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve derse ilişkin görüşlerine etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 1-19. https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423910316.pdf adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Aladağ, E. (2007). İlköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersinde coğrafi bilgi sistemleri kullanımının öğrencilerin akademik başarı ve derse karşı motivasyonlarına etkisi. [Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 05.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Al-Fahad, F. N. (2009). Student’s attitudes and perceptions towards the effectiveness of mobile learning in King Saud University, Saudi Arabia. The Turkish Online Journal of Education Technology, 8(2), 111-119. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505940.pdf adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Alioon, Y. and Delialioğlu, Ö. (2019). The effect of authentic m-learning activities on student engagement and motivation. British Journal of Education Technology, 50(2), 655-668. https://doi.org/10.1111/bjet.12559 adresinden 05.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Alnuaim, A., Caleb-Solly, P. and Perry, C. (16-18 Ekim 2012) Location-based mobile learning for higher education students - devloping an application to support critical thinking [Bildiri sunumu]. 11th International Conference on Mobile and Contextual Learning 2012, Helsinki, Finland. http://ceur-ws.org/Vol-955/doctoral/alnuaim.pdf adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Anderson, M. A. (2000). It’s in the research. Library Talk, 13(1), 31-33. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1136528.pdf adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Bissell, A. N. and Lemons, P. P. (2006). A new method for assessing critical thinking in the classroom. BioScience, 56(1), 66-72. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2006)056[0066:ANMFAC]2.0.CO;2 adresinden 10.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Bulut, İ. ve Koçoğlu, E. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(12), 242-258. https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47945/606608 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Burgess, M. L. (2009). Using WebCT as a supplemental tool to enhance critical thinking and engagement among developmental reading students. Journal of College Reading and Learning, 39(2), 9–33. https://doi.org/10.1080/10790195.2009.10850316 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Carney, R. N. and Levin, J. R. (2002). Pictorial illustrations still improve students’ learning from text. Educational Psychology Review, 14(1), 5-26. https://doi.org/10.1023/A:1013176309260 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Cheon, J., Lee, S., Crooks, S. M. and Song, J. (2012). An investigation of mobile learning readiness in higher education based on the theory of planned behavior. Computers & Education, 59(3), 1054-1064. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.04.015 adresinden 08.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Cochrane, T. and Bateman, R. (2010) Smartphones give you wings: Pedagogical affordances of mobile Web 2.0. Australasian Journal of Educational Technology, 26(1), 1-14. https://doi.org/10.14742/ajet.1098 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Cook, D. L. (1967). The impact of the Hawthorn Effects in experimental designs in educational research. United States Office of Education, Cooperative Research Project. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED021308.pdf adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Cornbleth, C. (1985). Critical-thinking and cognitive processes. In William B. and Stanley (Eds.), Review of research in social studies education: 1976-1983 (pp. 255-469). National Council for the Social Studies.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage.
 • Creswell, J. W. and Plano Clark, V. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Sage.
 • Cüre, F. ve Özdener, N. (2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uygulama başarıları ve BİT’e yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 41-53. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7802/102247 adresinden 05.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Çam Aktaş, B. (2013). Ortaöğretimde uluslararası bakalorya programı ile ulusal programdaki anadil öğretimi derslerinin eleştirel düşünme becerileri açısından karşılaştırılması. [Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Çavuş, N. and Uzunboylu, H. (2009). Improving critical thinking skills in mobile learning. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 434-438. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.078 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Çelik, A. (2013). M-öğrenme tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 172-185. http://jret.org/FileUpload/ks281142/File/20.celik.pdf adresinden 07.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Dekhane, S., Xu, X. and Tsoi, M. Y. (2013). Mobile app development to increase student engagement and problem solving skills. Journal Of Information System Education, 24(4), 299-308. https://core.ac.uk/download/pdf/301384564.pdf adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Demirtaş, H. ve Güneş, H. (2002). Eğitim yönetimi ve denetimi sözlüğü. Anı Yayıncılık.
 • Diliberto-Macaluso, K. and Hughes, A. (2016). The use of mobile apps to enhance student learning in introduction to psychology. Teaching of Psychology, 43(1), 48-52. https://doi.org/10.1177/0098628315620880 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Donaldson, R. L. (2011). Student acceptance of mobile learning. Unpublished Doctoral Dissertation. The Florida State University.
 • Ekici, M., İnel Ekici, D., ve Erdem, M., (2017). Mobil Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üstündeki Etkisi. 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (s.241). İzmir, Türkiye.
 • Elçiçek, M. ve Bahçeci, F. (2017). Mobil öğrenme yönetim sisteminin öğrenenlerin akademik başarısı ve tutumları üzerine etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1695-1714. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/31226/342721 adresinden 05.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Ennis, R. H., Millman, J. and Tomko, T. N. (2005). Cornell critical thinking tests level X & level Z: Manual. The Critical Thinking Co.
 • Etcuban, J. O. and Pantinople, L. D. (2018). The effects of mobile application in teaching high school mathematics. International Electronic Journal of Mathematics Educations, 13(3), 249-259. https://doi.org/10.12973/iejme/3906 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Falloon, G. and Khoo, E. (2014). Exploring young students' talk in iPad-supported collaborative learning environments. Computers & Education, 77, 13-28. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.04.008 adresinden 07.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Gimenez Lopez, J. L., Magal Royo, T., Garcia Laborda, J. and Garde Calvo, F. (2009). Methods of adapting digital content for the learning process via mobile devices. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2673-2677. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.472 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2012). Sosyal bilgiler dersi motivasyon ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 116-125. https://dergipark.org.tr/tr/pub/firatsbed/issue/45179/565671 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Gündüz, Ş. ve Odabaşı, F. (2004). Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 43-48. http://www.tojet.net/articles/v3i1/317.pdf adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Gündüz, Ş., Aydemir, O. ve Işıklar, Ş. (2011). 3G teknolojisi ile geliştirilmiş m-öğrenme ortamları hakkında öğretim elemanlarının görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 101-113. https://silo.tips/download/3g-teknolojs-le-geltrlm-m-renme-ortamlari-hakkinda-retm-elemanlarinin-grler adresinden 05.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Gürdoğan Bayır, Ö. (2010). Sosyal bilgiler dersinde güncel olaylardan yararlanmanın öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 05.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Harris, D. (2009). Creating a complete learning. In D. Frenc, C. Hale, C. Johnson and G. Fair (Eds.), İnternet based learning (pp. 139-165). Stylus.
 • Heafner, T. (2004). Using technology to motivate students to learn social studies. Contemporary issues in technology and teacher education, 4(1), 42-53. https://eric.ed.gov/?id=EJ1081580 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Houser, C., Thornton, P. and Kluge, D. (18-19 Mayıs 2002). Mobile learning: Cell phones and PDAs for education [Bildiri sunumu]. JALTCALL, Hiroshima, Japan.
 • Huang, J.J.S., Yang, S.J.H., Huang, Y.M. ve Hsiao, I.Y.Y. (2010). Social learning networks: Build mobile learning networks based on collaborative services. Educational Technology & Society, 13(3), 78–92. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.174.1095&rep=rep1&type=pdf adresinden 10.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Huck, S. W. (2012). Reading statistics and research. Boston: Pearson.
 • Hwang, G. J., Kuo, F. R., Yin, P. Y. and Chuang, K. H. (2010). A heuristic algorithm for planning personalized learning paths for context-aware ubiquitous learning. Computers & Education, 54(2), 404–415. http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2009.08.024 adresinden 10.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Hwang, G. J. and Chang, H.-F. (2011). A formative assessment-based mobile learning approach to improving the learning attitudes and achievements of students. Computers & Education, 56(4), 1023–1031. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.12.002 adresinden 10.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • İnel, Y. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan bilgisayar temelli materyallerin 6. sınıf öğrencilerinin dikkat ve motivasyon düzeylerine etkisi. [Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Kaçar, T. ve Çakmak, Z. (2020). Sosyal bilgiler dersinde sorgulamaya dayalı öğretimin öğrencilerin ders başarısına, eleştirel düşünme becerilerine ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1651-1672. https://doi.org/10.17755/esosder.712886 adresinden 01.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Karabulut, Ü. S. (2012). How to teach critical thinking in social studies education: An examination of three NCSS journals. Eurasian Journal of Educational Research, 49, 197-214. http://ejer.com.tr/public/assets/catalogs/0858889001562665332.pdf adresinden 05.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Karaman, S., Yıldırım, S. ve Kaban, A. (2008). Öğrenme 2.0 yaygınlaşıyor: Web 2.0 uygulamalarının eğitimde kullanımına ilişkin araştırmalar ve sonuçları, INETTR’08 - XIII Türkiye, Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi, s.35-40. http://inet-tr.org.tr/inetconf13/kitap/karaman_yildirim_inet08.pdf adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Karaşahinoğlu, S. (2018). Çocuklara yönelik tablet uygulamalarında tasarım yaklaşımları ve bir mobil uygulama denemesi. [Yayımlanmamış sanatta yeterlik tezi, Hacettepe Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 10.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Kilis, S. (2013). Impacts of mobile learning in motivation, engagement and achievement of learners: Review of literature. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12(2), 375-383. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/24234/256902 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Kukulska-Hulme, A. and Pettit, J. (2009). Practitioners as Innovators: Emergent Practice in Personal Mobile Teaching, Learning, Work, and Leisure. Ally, M. (Ed.). Mobile Learning: transforming the delivery of education and training (s: 135-155). Athabasca University Press.
 • Lee, H., Parsons, D., Kwon, G., Kim, J., Petrova, K., Jeong, E. and Ryu, H. (2016). Cooperation begins: Encouraging critical thinking skills through cooperative reciprocity using a mobile learning game. Computers & Education, 97, 97-115. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.03.006 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Liaw, S. S., Hatala, M. and Huang, H. M. (2010). Investigating acceptance toward mobile learning to assist individual knowledge management: Based on activity theory approach. Computers & Education, 54(2), 446-454. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.08.029 adresinden 10.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Lin, L., Widdall, C. and Ward, L. (2014). Improving critical thinking with interactive mobile tools and apps. Social Studies and the Young Learner, 26(4), 10-14. https://eric.ed.gov/?id=EJ1045247 adresinden 10.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Martorella, P. H. (1991). Hernessing new technologies to the social studies curriculum. Social Education, 55(1), 55-57. https://eric.ed.gov/?id=EJ426391 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • McFarland, M. A. (1985). Critical-thinking in elementary school social studies. Social Education, 49(4), 277-280. https://eric.ed.gov/?id=EJ316046 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • McKee, S. (1988). Impediments to implementing critical-thinking. Social Education, 52(6), 444-446. https://eric.ed.gov/?id=EJ379328 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Menzi, N., Önal, N. ve Çalışkan, E. (2012). Mobil teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımına yönelik akademisyen görüşlerinin teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 13(1), 40-55. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egeefd/issue/4904/67213 adresinden 07.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.
 • Mueller, P. A. and Oppenheimer, D. M. (2014). The pen is mighter than the keyboard: Advantages of long hand over laptop note taking. Psychological Science, 25, 1159-1168. https://doi.org/10.1177/0956797614524581 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Mutlu, M. E., Yenigün, U. ve Uslu, N. (2006). Açıköğretimde mobil öğrenme: Açıköğretim e-öğrenme hizmetlerinden mobil bilişim aygıtlarıyla yararlanma olanaklarının değerlendirilmesi. Bilgi Teknolojileri IV & Akademik Bilişim, 9-11. https://www.slideshare.net/memutlu/acikogretimde-mobilogrenme-13163033 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Muzanni, A., Rahayu, Y. S., Arifin, Z., Supardi, I. & Jayanti, P. (2018). The effectiveness of guided inquiry-based learning to train critical thinking skills in high school level. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 222, 280-282. https://dx.doi.org/10.2991/soshec-18.2018.61 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • NCSS. (2019). Essential social studies skills and strategies. https://www.doe.in.gov/sites/default/files/standards/essential-social-studies-skills-and-strategies.pdf adresinden 10.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Newmann, F. M. (1991). Promoting higher order critical-thinking in social studies: overview of a study of 16 high school departments. Theory and Research in Social Education, 19(4), 324 340. https://doi.org/10.1080/00933104.1991.10505645 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Norouzi, M., Samet, A., Sharifuddin, R. S. and Hamid, D. T. A. (2012). Investigate the effect of mobile learning over the critical thinking in higher education. Advances in Natural and Applied Sciences, 6(6), 909-915. http://www.aensiweb.com/old/anas/2012/909-915.pdf adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Olsen, D. (1995). “Less” can be “more” in the promoting thinking. Social Education, 59(3), 130-134. http://www.socialstudies.org/sites/default/files/publications/se/5903/590302.html adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Onosko, J.J. (1991). Barriers to the promoting of higher-order thinking in social studies. Theory and Research in Social Education, 19(4), 341 366. https://doi.org/10.1080/00933104.1991.10505646 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Özdamar Keskin, N. ve Kılınç, H. (2015). Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik geliştirme platformlarının karşılaştırılması ve örnek uygulamalar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi,1(3), 68-90. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/35552 adresinden 05.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Öztürk, C. ve Ünal, S. (1999). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersine karşı tutumu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(6), 1-9. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/11137/133225 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Öztürk, C., Keskin, S. ve Keskin, Y. (2004). İlköğretim okulu 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler derslerinde materyal/teknoloji kullanım durumu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 19, 107-120. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/355/1934 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Pala, O. (2019). Yükseköğretimde mobil eğitim uygulamalarında kritik başarı faktörlerinin bulanık DEMATEL ile değerlendirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(3), 519-528. https://doi.org/10.5961/jhes.2019.351 adresinden 10.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Pallant, J. (2011). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis. Crows Nest: Allen & Unwin.
 • Pollara, P. and Broussard, K. K. (2011). Mobile technology and student learning: What does current research reveal? International Journal of Mobile and Blended Learning, 3(3), 34-42. https://doi.org/10.4018/jmbl.2011070103 adresinden 05.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Rogers, Y. and Price, S. (2009). How mobile technologies are changing the way children learn? In A. Druin (Ed.), Mobile technology for children: Designing for interaction and learning (pp. 3-22). Elsevier Inc.
 • Savaş, B. ve Arslan, Ö. (2014). T. C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretiminde filmlerin kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(8), 129-148. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/5125/69806 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 193-200. https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7806/102380 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Shudong, W. and Higgins, M. (2006). Limitations of mobile phone learning. The JALT Journal, 2(1), 3-14. https://doi.org/10.29140/jaltcall.v2n1.18 adresinden 06.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • So, H.J. Seow, P. and Looi, C. K. (2009). Location matters: Leveraging knowledge building with mobile devices and Web 2.0 technologies. Interactive Learning Environments, 17(4), 367-382. https://doi.org/10.1080/10494820903195389 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Steinmayr, R., Meiǹer, A., Weideinger, A. F., and Wirthwein, L. (2014). Academic achievement. Oxford University Press.
 • Sung, H. Y., Hwang, G. J. and Chang, Y. C. (2013). Development of a mobile learning system based on a collaborative problem-posing strategy. Interactive Learning Environments, 1-16. https://doi.org/10.1080/10494820.2013.867889 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Sung, Y., Chang, K. and Liu, T. (2016). The effects of integrating mobile devices with teaching and learning on students' learning performance: A meta-analysis and research synthesis. Computers & Education, 94. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.008 adresinden 10.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Şendağ, S., Gedik, N., Caner, M. ve Toker, S. (2017). Mobil-yoğun-podcast dinlemenin İngilizce öğretmen adaylarının dinleme, konuşma ve eleştirel düşünme becerilerine etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2), 94-122. https://doi.org/10.17943/etku.280176 adresinden 10.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Teddlie, C. and Tashakkori, A. (2015). Karma yöntem araştırmalarının temelleri. (Çev: Y. Dede ve S. B. Demir). Anı Yayıncılık.
 • Thomas, J. D. E. and Morin, D. (2010). Technological supports for onsite and distance education and students’ perceptions of acquisition of thinking and teambuilding skills. International Journal of Distance Education Technologies, 8(2), 1–13. https://doi.org/10.4018/jdet.2010040101 adresinden 05.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Thompson, P. (2013). The digital natives as learners: Technology use patterns and approaches to learning. Computers & Education, 65, 12-33. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.12.022 adresinden 05.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Toffler, A. (2008) Üçüncü dalga. Koridor Yayıncılık.
 • Traxler, J. (2007). Defining, discussing and evaluating mobile learning: The moving finger writes and having writ. International Review of Research in Open and Distance Learning, 8(2), 1-12. https://doi.org/10.19173/irrodl.v8i2.346 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Traxler, J. (2009). Learning in a mobile age. International Journal of Mobile and Blended Learning, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.4018/jmbl.2009010101 adresinden 10.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Traxler, J. (2011). Introduction. In J. Traxler and J. Wishart (Eds.), Making mobile learning work: Case studies of practice (pp. 4-12). University of Bristol Press.
 • Trifonova, A. (2003). Mobile learning: review of the literature. University of Trento. https://core.ac.uk/download/pdf/150080717.pdf adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Unks, G. (1985). Critical-thinking in the social studies classroom: Do we teach it? Social Education, 49(3), 240, 244 246. https://eric.ed.gov/?id=EJ316005 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Ural, M. N. (2009). Eğitsel bilgisayar oyunlarının eğlendirici ve motive edici özelliklerinin akademik başarıya ve motivasyona etkisi. [Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi]. YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Uzunboylu, H., Çavuş, N. ve Erçağ, E. (2009). Using mobile learning to increase environmental awareness. Computers & Education, 52(2), 381-389. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.09.008 adresinden 07.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Woodill, G. (2011). The Mobile Learning Edge. McGraw Hill.
 • Wilen, W. and Philips, J. (1995). Teaching critical-thinking: A metacognitive approach. Social Education, 59(3), 135-138. http://www.socialstudies.org/sites/default/files/publications/se/5903/590303.html adresinden 07.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Yamada, M., Kitamura, S., Shimada, N., Utashiro, T., Shigeta, K., Yamaguchi, Harrison, R. and Nakahara, J. (2011). Development and evaluation of English listening study materials for business people who use mobile devices: A case study. CALICO Journal, 29(1), 44-66. https://dx.doi.org/10.11139/cj.29.1.44-66 adresinden 10.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Yamamoto, K. (2007). Banning laptops in the classroom: Is it worth the hassle? Journal of Legal Education, 57, 477-520. https://www.jstor.org/stable/42894041 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Yeoman, I. (2010). The changing behaviours of luxury consumption. Journal of Revenue and Pricing Management, 10, 47-50. https://doi.org/10.1057/rpm.2010.43 adresinden 03.04.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yokuş, G. (2016). Eğitim fakültesi öğrencilerinin mobil öğrenmeye ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve eğitim bilimleri alanına yönelik mobil uygulama geliştirme çalışması: Mobil akademi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mersin Üniversitesi]. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp adresinden 05.05.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Zhang, M., Trussell, R. P., Gallegos, B. and Asam, R. R. (2015). Using Math Apps for Improving Student Learning: An Exploratory Study in an Inclusive Fourth Grade Classroom. TechTrends, 59(2), 32-39. https://doi.org/10.1007/s11528-015-0837-y adresinden 10.06.2020 tarihinde erişilmiştir.
APA GEZER U, Ersoy A (2021). Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi. , 790 - 825. 10.18039/ajesi.921684
Chicago GEZER UGUR,Ersoy Arife Figen Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi. (2021): 790 - 825. 10.18039/ajesi.921684
MLA GEZER UGUR,Ersoy Arife Figen Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi. , 2021, ss.790 - 825. 10.18039/ajesi.921684
AMA GEZER U,Ersoy A Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi. . 2021; 790 - 825. 10.18039/ajesi.921684
Vancouver GEZER U,Ersoy A Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi. . 2021; 790 - 825. 10.18039/ajesi.921684
IEEE GEZER U,Ersoy A "Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi." , ss.790 - 825, 2021. 10.18039/ajesi.921684
ISNAD GEZER, UGUR - Ersoy, Arife Figen. "Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi". (2021), 790-825. https://doi.org/10.18039/ajesi.921684
APA GEZER U, Ersoy A (2021). Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi. Anadolu Journal of Educational Sciences International , 11(2), 790 - 825. 10.18039/ajesi.921684
Chicago GEZER UGUR,Ersoy Arife Figen Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi. Anadolu Journal of Educational Sciences International 11, no.2 (2021): 790 - 825. 10.18039/ajesi.921684
MLA GEZER UGUR,Ersoy Arife Figen Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi. Anadolu Journal of Educational Sciences International , vol.11, no.2, 2021, ss.790 - 825. 10.18039/ajesi.921684
AMA GEZER U,Ersoy A Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2021; 11(2): 790 - 825. 10.18039/ajesi.921684
Vancouver GEZER U,Ersoy A Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi. Anadolu Journal of Educational Sciences International . 2021; 11(2): 790 - 825. 10.18039/ajesi.921684
IEEE GEZER U,Ersoy A "Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi." Anadolu Journal of Educational Sciences International , 11, ss.790 - 825, 2021. 10.18039/ajesi.921684
ISNAD GEZER, UGUR - Ersoy, Arife Figen. "Sosyal Bilgiler Dersinde Mobil Uygulamalara Dayalı Etkinliklerin Akademik Başarı, Eleştirel Düşünme Becerisi ve Motivasyon Üzerine Etkisi". Anadolu Journal of Educational Sciences International 11/2 (2021), 790-825. https://doi.org/10.18039/ajesi.921684