Yıl: 2004 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 67 - 76 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi

Öz:
Amaç: Bu araştırma doğum için gelen kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin incelenmesi ve bunlara etki eden faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Geteç ve yöntem: Araştırmanın evrenini, TC Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Ekrem Hayri Üstündağ .Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne 01.11.1999-31.12.1999 tarihleri arasında doğum için gelen kadınlar oluşturmuştur. Örneklemini ise, servikal dilatasyonu 3cm'i geçmemiş olan kadınlar arasından olasılıksız örneklem seçim yöntemiyle belirlenen 61 kadın oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, kadınların sosyo-demografik ve doğurganlık özelliklerini içeren anket formu ve kadınların anksiyete ve depresyon düzeylerini belirleyen Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) yardımıyla toplanmıştır. Bulgular: Doğum yapan kadınların doğum öncesi anksiyete puan ortalamalarının (10,262), doğum sonrası anksiyete puan ortalamalarından (7,508) anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (t=4,74, p<0,001). Doğum öncesi depresyon puan ortalamaları (7,918) ile doğum sonrası depresyon puan ortalamaları (7,180) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır (/>>0,05). Sonuç: Araştırmadan elde 'edilen bulgular sonucunda doğuma gelen annelerin doğuma ilişkin kaygılarının oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: Gebelik Anketler Depresyon Kaygı Doğum

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları

The determination of pre and post-labor stage anxiety and depression levels of women and to assess the factors that effect the anxiety and depression levels

Öz:
Objective: This study was carried out to determine pre-birth and post-birth anxiety and depression levels of women who applied for birth and determine the factors that are influential on these. Materyal and method: Subject of this study were the women who applied for birth at Maternity Hospital of Izmir between November 1 and December 31, 1999. Sample was chosen through unprobable sampling method among 61 women whose servical dilatation were less than 3 cm The data were collected by means of the ques tionnaire forms covering the women's socio-demograpliical and fecundity characteristics and the Hospital Anxiety arid Depression Scale (HAD) which determines women's anxiety and depression levels. Results: It was discovered that the pre-birth anxieties (10.262) of women who apply for birth were higher than their post-birth anxieties (7.508). (t=4.74, p<0.001). No statistically meaningful difference was determined between women's depression scores before (7.918) and after (7.180) birth (p>0.05). Conclusion: It can be concluded that women who apply for birth have high anxiety levels which is related to the event of delivery.
Anahtar Kelime: Pregnancy Questionnaires Depression Anxiety Parturition

Konular: Kadın Hastalıkları ve Doğum Temel Sağlık Hizmetleri Kadın Araştırmaları Hemşirelik Psikoloji Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Jensen MD, Bobak IM. Maternity and Gynecologic Care, St. Louis: The C.V. Mosby Company, St. Louis, 1985; 403-405.
 • 2. Kızılkaya N. Kadınların doğum eylemindeki destekleyici hemşirelik davranışlarına ilişkin görüşleri. Perina-toloji Dergisi 1997; 5: 113-116.
 • 3. Özkan S. Psikiyatrik Tıp: Konsültasyon-Lizeyon Psikiyatrisi, ROCHE, İstanbul 1993, 203-212.
 • 4. İnanç N. Mutlu doğuma yardım çerçevesinde gebe, doğum yapmakta olan ve doğum yapmış annelerin gebelik ve doğuma ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Türk Hemşireler Dergisi (THD) 1990; 39: 4-5.
 • 5. Sertbaş G. Gebelerde doğum öncesi ve doğum sonrası dönemlerde durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, Doktora Tezi, İzmir 1998.
 • 6. Zigmond AS, Snaith PR. The Hospital Anxiety and Depresion Scale. Acta Psychiatr Scandinavica 1983; 67:361-370.
 • 7. Aydemir Ö. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 1997; 8:280-287.
 • 8. Toroz, A. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Kadın Sağlığı ve Aile Planlaması Ulusal Faaliyet Planı, Ankara, 1994; 1-5.
 • 9. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Ön Raporu, H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Demographic ve Health Surveys Macro İnternational Inc., 1998;5-6.
 • 10. Bakıcı A. Gebelikte yaşanan fiziksel sorunların saptanması ve bunları etkileyen etmenlerin incelenmesi. E.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 1999.
 • 11. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, Genişletilmiş II. Baskı. Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 1997; 4-5.
 • 12. Engle PL, Scrimshaw SC, Zambrana RE, Dunkel- Schetter C. Prenatal and postnatal anxiety in Mexican women living in Los Angeles. Health Psychol 1990; 9:285-299.
 • 13. Özhan (Çucu) N. Adölesan gebelerin kaygı düzeylerinin ve prenatal risk faktörlerinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2001.
 • 14. Gençalp NS. Destekleyici hemşirelik bakımının annelerin doğum eyleminde yaşadığı duygulara etkisi. Hemşirelik Forumu, 1999;2:109-111.
 • 15. Verdoux H, Sutter AL, Glatigny-Dallay E, Minisini A. Obstetrical complications and the development of postpartum depressive symptoms: a prospective survey of the MATQUID cohort, Acta Psychiatr Scandinavia 2002; 106: 212-219.
APA SEVİL D, SARUHAN A, Ertem G, Kavlak O (2004). Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. , 67 - 76.
Chicago SEVİL Demir Ümran,SARUHAN Aynur,Ertem Gül,Kavlak Oya Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. (2004): 67 - 76.
MLA SEVİL Demir Ümran,SARUHAN Aynur,Ertem Gül,Kavlak Oya Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. , 2004, ss.67 - 76.
AMA SEVİL D,SARUHAN A,Ertem G,Kavlak O Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. . 2004; 67 - 76.
Vancouver SEVİL D,SARUHAN A,Ertem G,Kavlak O Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. . 2004; 67 - 76.
IEEE SEVİL D,SARUHAN A,Ertem G,Kavlak O "Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi." , ss.67 - 76, 2004.
ISNAD SEVİL, Demir Ümran vd. "Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi". (2004), 67-76.
APA SEVİL D, SARUHAN A, Ertem G, Kavlak O (2004). Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(1), 67 - 76.
Chicago SEVİL Demir Ümran,SARUHAN Aynur,Ertem Gül,Kavlak Oya Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 18, no.1 (2004): 67 - 76.
MLA SEVİL Demir Ümran,SARUHAN Aynur,Ertem Gül,Kavlak Oya Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, 2004, ss.67 - 76.
AMA SEVİL D,SARUHAN A,Ertem G,Kavlak O Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004; 18(1): 67 - 76.
Vancouver SEVİL D,SARUHAN A,Ertem G,Kavlak O Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2004; 18(1): 67 - 76.
IEEE SEVİL D,SARUHAN A,Ertem G,Kavlak O "Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi." Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18, ss.67 - 76, 2004.
ISNAD SEVİL, Demir Ümran vd. "Kadınların doğum öncesi ve doğum sonrası anksiyete ve depresyon düzeylerinin ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi". Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 18/1 (2004), 67-76.