Yıl: 2020 Cilt: 27 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 1 - 20 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.18657/yonveek.594695 İndeks Tarihi: 04-10-2021

G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi

Öz:
Fiziki sermaye argümanına bilhassa 1980’li yıllardan sonra bilgi, beceri ve maddi olmayan emek süreçlerinin dâhil olması yeni bir tarihsel momentuma işaret etmektedir. Fiziki sermayenin anti tezi olarak kavranan beşeri sermaye bu dönemsel koşulların ürünüdür. Beşeri sermayede, insan merkezli bir yaklaşım söz konusudur. Dolayısıyla eğitim, sağlık, nüfus ya da bir bütün olarak demografik öğeler dikkate alınmaktadır. Fakat iktisat çalışmalarında beşeri sermaye dendiğinde ağırlıklı olarak eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme ilişkisine odaklanılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, beşeri sermaye faktörünün bir diğer önemli bileşeni olan sağlık harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel veri ekonometrisi yöntemini kullanarak G20 ülkeleri özelinde araştırmaktır.Bu bağlamda, Dumitrescu-Hurlin (2012) Panel Nedensellik testi sonucuna göre; ekonomik büyüme rakamlarından sağlık harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur. Uzun dönemli eşbütünleşme katsayıları sonuçlarına bakıldığında ise panelin geneli için kişi başına düşen sağlık harcamalarındaki (SH) artışların, ekonomik büyüme (EB) rakamlarına pozitif ve istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkilediği bulgulanmıştır. Bu sonuca göre, kişi başına sağlık harcamalarındaki %1’lik artış, uzun dönemde ekonomik büyüme rakamlarını %0.81 oranında artırmaktadır.
Anahtar Kelime:

Analysis of The Effect of Health Expenditures on Economic Growth in G20 Countries

Öz:
The inclusion of knowledge, skills and intangible labor processes in the physical capital argument especially after the 1980s indicates a new historical momentum. Human capital, which is understood as the anti-thesis of physical capital, is the product of these periodic conditions. In human capital, there is a people-centered approach. Therefore, education, health, population or demographics as a whole are taken into account. However, when human capital is mentioned in economic studies, it is mainly focused on the relationship between education expenditure and economic growth. The aim of the study is to investigate the relationship between health expenditure and economic growth, another important component of the human capital factor, in particular in G20 countries using the panel data econometrics method. In this context, according to the Dumitrescu-Hurlin (2012) panel causality test, a one-way causality relationship exists from economic growth figures to health expenditure. Looking at the results of long-term co-ordination coefficients, it was found that increases in health expenditure (SH) per capita for the overall panel had a positive and statistically significant effect on economic growth (EB) figures. According to this result, it was concluded that 1% increase in health expenditure per capita boosted the long-term economic growth figures by 0.81 %.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
7
9
9
 • Acemoglu D. and Johnson S., (2007). Disease and Development: The Effect of Life Expectancy on Economic Growth, Journal of Political Economy. University of Chicago Press, vol. 115(6), pages 925-985, December.
 • Aghion, P. & Howitt, P. (1992). A Model of Growth Through Creative Destruction, Econometrica, 60(2), 323-351.
 • Aurangzeb, A. Z. (2003). Relationship Between Health Expenditure and GDP in an Augmented Solow Growth Model for Pakistan: An Application of Co-integration and Error-Correction Modeling. Lahore Journal of Economics, 8(2), 1-18.
 • Arrow, K. J. (1962). The Economic Implications of Learning by Doing, The Review of Economic Studies, 29(3), 155-173.
 • Bakare AS, Olubokun S (2011). Health Expenditure and Economic Growth in Nigeria: An Empirical Study. J. Emerg. Trend Econ. Manage. Sci. 2(2):83-87.
 • Çetin M. ve Ecevit E. (2010). Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, ss. 166-182.
 • Çetin, M., Işık H.. (2014). Türkiye ve Avrupa Birliği Ekonomilerinde Yenilikler Ve Ar-Ge’nin Teşviki: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Maliye Dergisi, Sayı: 166, ss. 75-94, Ocak-Haziran.
 • Devlin, N. & Hansen, P. (2001). Health Care Spending and Economic Output: Granger Causality.. Applied Economics Letters. Vol 8(8). 561-64. 10.1080/13504850010017357.
 • Ducharme, M, L. (1998). Measuring Intangible Investment Main Theories and Concepts, OECD 1998 Organisation For Economic Co-Operation and Development.
 • Dumitrescu, E. and Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-Causality in Heterogeneous Panels. Economic Modelling 29: 1450–1460.
 • Dreger, C. and Reimers H.E. (2005). Health Care Expenditures in OECD Countries: A Panel Unit Root And Cointegration Analysis, International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 2(2), 5-20
 • Ertekin, S, M. (2005). Yenilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi, Mevzuat Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 92, Ağustos.
 • Fischer, S. ve Dornbusch, R. (1998). Makro İktisat, Akademi & McGraw-Hill Yayınları, İstanbul. Hartwig, J. (2008). What Drives Health Care Expenditure?--Baumol's Model of 'Unbalanced
 • Growth' Revisited. Journal of Health Economics, Elsevier, vol. 27(3), pages 603-623, May. Hartwig, J. (2010). Is Health Capital Formation Good for Long-Term Economic Growth? Panel
 • Granger-Causality Evidence for OECD Countries. Journal of Macroeconomics, Elsevier, vol. 32(1), pages 314-325, March.
 • Heshmati, A. (2001). "On the Causality between GDP and Health Care Expenditure in Augmented Solow Growth Model," SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance 423, Stockholm School of Economics.
 • Grossman, G. M. and Helpman E.. (1989). Product Development ant International Trade. The Journal of Political Economy, 97(6), 1261–1283.
 • Kibritçioğlu, A. (1998). İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Yeri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 53(1), 207-230.
 • Lucas, R. E., (1988), On The Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, 3-42.
 • Mehrara, M., Musai, M.(2011). Granger Causality Between Health and Economic Growth in Oil Exporting Countries. Interdiscip. J. Res. Bus. 1(8), 103–108 (2011)
 • Odior, E. S. (2011). Government Expenditure on Health, Economic Growth and Long Waves in A CGE Micro-Simulation Analysis: the case of Nigeria. European Journal of Economics Finance and Administrative Sciences. 2011, 3, 101-113.
 • Ogundipe, M.A. and Lawal, N.A.,(2011). Health Expenditure and Nigerian Economic Growth. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 30 .
 • Parlakyıldız, M, F. (2011). Fikrî Mülkiyet Haklarının Ekonomik Büyümeye Etkileri: G8 Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı: Adana.
 • Pesaran, M. H., (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure, Econometrica, 74 (4): 967-1012.
 • Pesaran, M. H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross‐ Section Dependence, Journal of Applied Econometrics, 22 (2), pp. 265-312.
 • Pesaran, M. H., Ullah A. ve Yamagata T. (2008). “A Bias‐ Adjusted LM Test of Error Cross‐ SectionIndependence”, TheEconometricsJournal, 11(1), pp. 105-127.
 • Romer, P. M., (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth, The Journal of Political Economy, 95 (5), 1002-1037.
 • Selim, S., Uysal, D , Eryiğit, P . (2014). Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik Analizi. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 13-24. http://dergipark.org.tr/niguiibfd/issue/19756/211492
 • Şahbudak, E, ve Şahin, D. (2015). Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi: BRIC Ülkeleri Üzerine Bir Panel Regresyon Analizi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3 (4), 154-160. http://dergipark.org.tr/iicder/issue/31650/347042
 • Taban, S. (2006). Türkiye’de Sağlık ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Sosyo Ekonomi, Sayı: 4, Cilt: 4, ss. 31-46.
 • Taban S. ve Şentürk M. (2014). Türkiye’de AR-GE ve Ekonomik Büyüme, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Yıl: 14, Sayı: 1, ss. 355-376.
 • Tarı R. (2010), Ekonometri, Genişletilmiş 6. Baskı, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • Tıraşoğlu, M. ve Yıldırım, B. (2012). Yapısal Kırılma Durumunda Sağlık Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 2 (2), 111-117. DOI: 10.1501/OTAM_0000000515
 • Yalçınkaya Ö. ve Kaya V. (2016). Eğitimin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Düşük, Orta ve Yüksek Gelirli Ülkeler Üzerinde Bir Uygulama (1991-2011). AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16 Yıl: 16 Sayı:3.
 • Wang, K.M.(2011). Health Care Expenditure and Economic Growth: Quantile Panel -type Analysis. Econ. Model 28, 1536–1549 (2011). doi: 10.1016/j.econmod.2011.02.008.
 • Westerlund, J. (2006). Testing for Panel Cointegration with Multiple Structural Breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68, pp. 101-132.
 • Westerlund, J. ve Edgerton, D. L. (2007). A Panel Bootstrap Cointegration Test. Economics Letters, 97(3): 185–190.
 • Westerlund, J. (2008). Panel Cointegration Tests of The Fisher Effect. Journal of Applied Econometrics, 23, 193-233.
APA celik a (2020). G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi. , 1 - 20. 10.18657/yonveek.594695
Chicago celik ali G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi. (2020): 1 - 20. 10.18657/yonveek.594695
MLA celik ali G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi. , 2020, ss.1 - 20. 10.18657/yonveek.594695
AMA celik a G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi. . 2020; 1 - 20. 10.18657/yonveek.594695
Vancouver celik a G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi. . 2020; 1 - 20. 10.18657/yonveek.594695
IEEE celik a "G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi." , ss.1 - 20, 2020. 10.18657/yonveek.594695
ISNAD celik, ali. "G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi". (2020), 1-20. https://doi.org/10.18657/yonveek.594695
APA celik a (2020). G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 1 - 20. 10.18657/yonveek.594695
Chicago celik ali G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27, no.1 (2020): 1 - 20. 10.18657/yonveek.594695
MLA celik ali G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.27, no.1, 2020, ss.1 - 20. 10.18657/yonveek.594695
AMA celik a G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 27(1): 1 - 20. 10.18657/yonveek.594695
Vancouver celik a G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 27(1): 1 - 20. 10.18657/yonveek.594695
IEEE celik a "G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27, ss.1 - 20, 2020. 10.18657/yonveek.594695
ISNAD celik, ali. "G20 Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Analizi". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 27/1 (2020), 1-20. https://doi.org/10.18657/yonveek.594695