Yıl: 2021 Cilt: 16 Sayı: 31 Sayfa Aralığı: 103 - 127 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35675/befdergi.733502 İndeks Tarihi: 08-10-2021

Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi

Öz:
Fen-Teknoloji-Toplum [FTT] yaklaşımın amacı okullardaki fen eğitimini bilimselsunumların ötesine taşıyarak öğrencilere toplumsal ve çevresel problemleri çözmenin birmetodu olarak fen ve teknolojinin rolünü gösteren bir yaklaşımdır. Bu çalışmada, sınıföğretmenlerinin FTT yaklaşımına dayalı fen bilimleri öğretimi yapabilmeleri için gerekli olanbilgi ve beceriyi kazanmalarını amaçlayan bir HİE kurs programı geliştirilmiş, uygulanmış vekursa katılımcı sınıf öğretmenlerinin öğretim uygulamaları üzerine etkililiği araştırılmıştır.Araştırmanın çalışma grubunu Rize ilinde görev yapan sınıf öğretmenleri arasından gönüllükesasın dayalı olarak seçilen 15 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma yöntemi olarak ÖzelDurum araştırma yöntemin kullanıldığı çalışmada, veriler; anket, gözlem ve doküman analiziincelemesi yolu ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre geliştirilen kursun sınıföğretmenlerinin FTT arasındaki ilişkiyi kavramalarına ve sınıflarda FTT yaklaşımına dayalıfen öğretimi yapma bilgi ve becerisi kazanmasına önemli etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Budurumda FTT yaklaşımına dayalı kurs programına benzer çalışmaların diğer branş öğretmenve öğretmen adayları için düzenlemesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

The Effect of The Developed STS Course on Elemantry Teachers' Scıence TeachıngThe Effect of The Developed STS Course on Elemantry Teachers' Scıence TeachıngThe Effect of The Developed STS Course on Elemantry Teachers' Scıence TeachıngThe Effect of Th

Öz:
The aim of the Science-Technology-Society [STS] approach is to show students the role of science and technology as a method of solving social and environmental problems by bringing science education beyond the scientific presentations. In this study, an course program, which aims at gaining the knowledge and skills necessary for the elemantary teachers to teach science based on STS approach, was developed, implemented and the effectiveness of the participant teachers on the teaching practices was investigated. The study group of the research consists of 15 elemantary teachers selected among the class teachers working in Rize province on a voluntary basis. In the study, in which the Special Case research method was used as a research method, the data; It was collected through survey, observation and document analysis review. The course, which was developed according to the findings obtained, turned out to have a significant impact on the elemantary teachers' understanding of the relationship between science, technology and society and gaining the knowledge and skills of teaching science based on STS approach in classrooms. In this case, it is thought that it may be beneficial to organize course studies based on STS approach for other branch teachers and prospective teachers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Aikenhead, G., Fleming, R., & Ryan, A. (1989). High-school graduates’ beliefs about science-technology-society. methods and ıssues in monitoring students views, Science Education, 71, 145-161.
 • Aikenhead, G.S. (2005). Research into STS science education. Educacion Quimica, 16,
 • Aikenhead, G. (2006). Science education for everyday life: Evidence-based practice (pp.21-55). Teachers College Press 384-397.
 • Amirshokoohi, A. (2010). Elementary pre-service teachers’ environmental literacy and views toward science, technology, and society (sts) ıssues. Science Educator, 19(1), 56-62.
 • Amirshokoohi, A. (2016). Impact of STS issue oriented instruction on pre-service elementary teachers’ views and perceptions of science, technology and society. International Journal of Environmental and Science Education, 11(4), 359-387.
 • Autieri, S.M., Amirshokoohi, A., & Kazempour, M. (2016). The science-technologysociety framework for achieving scientific literacy: an overview of the existing literatüre, European Journal of Science and Mathematics Education, 4(1), 75‐ 89.
 • Bennett, J., Campbell, B., Hogarth, S., & Lubben, F. (2005). A systematic review of the effects of context-based and STS paroaches in science teaching. In C. Kasanda, L. Muhammed, S. Akpo and E. Ngololo (Eds): Proceedings of the 13th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education, (pp. 53-58).Windhoak, Namibia.
 • Chowdhury, M. A. (2016). The ıntegration of science-technology- society/sciencetechnology-societyenvironment and socio-scientific-ıssues for effective science education and science teaching, Electronic Journal of Science Education, 20(5), 19-38.
 • Devi, M. G., & Aznam, N. (2019).The effect of science-technology-society (STS) model on scientific literacy and scientific attitude of students on the subject of buffer, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1156 (2019) 012027 IOP Publishing https://doi.org/10.1088/1742-6596/1156/1/012027
 • Ecevit, T., Yalaki, Y., & Kingir, S. (2018). Improving elementary school teacher candidates’ views of nature of science through intensive education. Journal of Education in Science, Environment and Health, 4(2), 155-171. https://doi.org/10.21891/jeseh.432524
 • Firmino E.S., Sampaio C.G., Nojosa A.C.B., Saldanha G.C.B., Guerra M.H.F.S., Vasconcelos A.K..P. ve Barroso M.C.S. (2019). STSE Approach in High School Chemistry: A Brief Review in National Literature; Acta Scientiae, Canoas, 21(3), 196-212.
 • Halwany, S., Zouda, M., Pouliot, C., & Bencze, L. (2017). Supporting pre-service teachers to teach for citizenship in the context of STSE Issues. In Bencze, L. (Ed.), Science and technology education promoting wellbeing for individuals, societies and environments: Cultural studies of science education, (pp. 405-427). New York, NY: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55505-8_18
 • Keser, Ö. F. (2003). Fizik eğitimine yönelik bütünleştirici öğrenme ortamı ve tasarımı. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • Kousa, P., Aksela, M., & Savec, F. V. (2018). Pre-servıce teachers´ belıefs about the benefıts and challenges of STSE based school-ındustry collaboratıon and practıces ın scıence educatıon. Journal of Baltic Science Education, 17(6), 1034-1045.
 • Lederman, N.G. (1992). Students and teachers conceptions of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 29(4), 351-359.
 • Mansour, N. (2010). Science teachers´ perspectives on science-technology-society (STS) in science education. Eurasian Journal of Physical and Chemical Education, 2(2), 123-157.
 • Meyer, J.D. ve R.K. James. (2002). STS For Pre-Service Teachers: Does It Translate In The Classroom? Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching, Philadelphia, PA.
 • National Research Council [NRC] (2012). A framework for k-12 science education practices, crosscutting concepts, and core ideas. The National Academies Press
 • National Research Council [NRC] (2013). A framework for K-12 science education: Practices, crosscutting concepts, and core ideas. The National Academies Press.
 • Nuutinen, H.S., Kärkkäinen, S., & Keinonen T. (2011). Primary school pupils’ perceptions of water in the context of STS study approach, International Journal of Environmental & Science Education, 3(3), 321-339.
 • Öztürk Akar, E., & Doğan, D. (2013). Turkish preservice teachers’ views of sciencetechnology-society: Influence of a history of science course. Journal of Baltic Science Education, 12(6), 793-802.
 • Pimvichai, J., Yuenyong, C., & Buaraphan, K. (2019). Development of grade 10 students’ scientific argumentation through the science-technology-society learning unit on work and energy. Journal of Technology and Science Education, 9(3), 428-441. https://doi.org/10.3926/jotse.527
 • Primastuti, M., & Atun S. (2018). Science Technology Society (STS) learning approach: an effort to improve students’ learning outcomes, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1097 (2018) 012062 doi :10.1088/1742- 6596/1097/1/012062
 • Rubba, P. A., Schoneweg, B.C., & Harkness, W.L. (1996). A new scoring procedure for the views on science, technology, society instrument, International Journal of Science Education, 18, 387-400.
 • Smitha, E.T., & Aruna, P.K, (2014). Effect of science technology society approach on achievement motivation in biology of secondary school students of kasaragod district, IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 19(4), 54-58.
 • Şenel, T. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İçin Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Bir Hizmet-İçi Eğitim Kurs Programı Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Araştırılması (Tez No. 213884) [Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon]. Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi.
 • van Eijck, M., & Roth, W. M., (2013). Imagination of Science in Education: From epics to novelization. Springer.
 • Vazquez Alonso, A., Garcia Carmona, A., Manassero Mas, M. A., & Bennassar Roig, A. (2013). Spanish secondary-school science teachers’ beliefs about ScienceTechnology-Society (STS) issues. Science & Education, 22(5), 1191-1218.
 • Yalaki, Y. (2014). Türkiye’de fen, teknoloji, toplum, çevre (FTTÇ) eğitimi ne durumda? Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 26, 27-36.
 • Yalın, H. İ., Hedges, L., & Özdemir, S. (1996). Hizmet içi eğitim program geliştirme elkitabı. Milli Eğitim Basımevi.
 • Yager, R. (2009). Comparing science learning among 4th-, 5th-, and 6th-grade students: STS versus textbook-based ınstruction, Journal of Elementary Science Education, 21(2), 15-24.
 • Yener, D., Aksüt P., Kiras B., & Yener Y. (2018). Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilim gezisi ve fen-teknoloji-toplum-çevre konusundaki görüşleri: “Müzede bilim” örneği, Başkent University Journal of Education, 5(2), 212-224
 • Wongsila, S., & Yuenyong, C. (2019). Enhancing grade 12 students’ critical thinking and problem-solving ability in learning of the STS genetics and DNA technology unit. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 7(2), 215-235. http://dx.doi.org/10.17478/jegys.549005
APA ÇINAR S, Cepni S (2021). Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi. , 103 - 127. 10.35675/befdergi.733502
Chicago ÇINAR SINAN,Cepni Salih Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi. (2021): 103 - 127. 10.35675/befdergi.733502
MLA ÇINAR SINAN,Cepni Salih Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi. , 2021, ss.103 - 127. 10.35675/befdergi.733502
AMA ÇINAR S,Cepni S Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi. . 2021; 103 - 127. 10.35675/befdergi.733502
Vancouver ÇINAR S,Cepni S Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi. . 2021; 103 - 127. 10.35675/befdergi.733502
IEEE ÇINAR S,Cepni S "Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi." , ss.103 - 127, 2021. 10.35675/befdergi.733502
ISNAD ÇINAR, SINAN - Cepni, Salih. "Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi". (2021), 103-127. https://doi.org/10.35675/befdergi.733502
APA ÇINAR S, Cepni S (2021). Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16(31), 103 - 127. 10.35675/befdergi.733502
Chicago ÇINAR SINAN,Cepni Salih Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 16, no.31 (2021): 103 - 127. 10.35675/befdergi.733502
MLA ÇINAR SINAN,Cepni Salih Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.16, no.31, 2021, ss.103 - 127. 10.35675/befdergi.733502
AMA ÇINAR S,Cepni S Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2021; 16(31): 103 - 127. 10.35675/befdergi.733502
Vancouver ÇINAR S,Cepni S Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi. BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2021; 16(31): 103 - 127. 10.35675/befdergi.733502
IEEE ÇINAR S,Cepni S "Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi." BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, 16, ss.103 - 127, 2021. 10.35675/befdergi.733502
ISNAD ÇINAR, SINAN - Cepni, Salih. "Geliştirilen FTT Kursunun Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Öğretimine Etkisi". BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 16/31 (2021), 103-127. https://doi.org/10.35675/befdergi.733502