Yıl: 2021 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 421 - 438 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33417/tsh.849278 İndeks Tarihi: 11-10-2021

Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi

Öz:
Bu çalışma, sosyal hizmet akademisyenlerinin pandemi sürecinde uzaktan eğitimsüreci hakkındaki görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanınçalışma grubunu Türkiye’deki çeşitli üniversitelerde sosyal hizmet eğitimi verentoplam 42 akademisyen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak“Anket Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre akademisyenlerinçoğunluğu pandemi öncesinde uzaktan/online ders verme yöntemlerine ilişkinherhangi bir eğitim, kurs ya da seminere katılmamışlardır. Pandemi sürecindeuzaktan eğitim veren sosyal hizmet akademisyenlerinin bu süreçte yaşadıklarıgüçlükler; alt yapı eksikliğinden kaynaklanan güçlükler, uzaktan eğitim iledeneyim ve bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanan güçlükler ve uzaktan eğitimeuyum sağlamak için yeterli zaman olmamasıdır. Akademisyenlerin teorik dersleriyürütürken karşılaştıkları güçlükler en fazla öğrenci ile etkileşim sağlanmasınayönelik güçlükler ve ölçme-değerlendirme süreçleri ile ilgili yaşanılangüçlüklerdir. Uygulamalı dersleri yürütürken karşılaştıkları güçlükler iseuygulamalı derslerin yürütülmesinde yaşanılan belirsizlikle ilgili güçlükler,uygulama sürecinin teorik ders şekline dönüştürülmesine yönelik güçlükler,ölçme-değerlendirme süreçleri ile ilgili yaşanılan güçlükler ve süpervizyonsürecine ilişkin güçlüklerdir. Pandemi sürecinde verilen uzaktan eğitimin güçlüyanları ise bu dönemde eğitimin erişilebilirliğini arttırması ve sürdürülmesinisağlaması, ders ve ders materyallerine erişimi arttırması ve kolaylaştırması, aktifiletişime ve etkileşime olanak sağlaması, ders içeriklerini sistematik halegetirmesi ve esnek olması olarak belirlenmiştir. Çalışmaya katılanakademisyenlerin büyük bir bölümü sosyal hizmet eğitiminin uzaktan eğitimyöntemleri ile sürdürülebilir olmadığını, uzaktan eğitimin destekleyici biröğretim yöntemi olarak ya da olağan üstü durumlarda kullanılabilir bir öğretimyöntemi olduğuna dikkat çekmişlerdir.
Anahtar Kelime:

Evaluation of Social Work Education in Turkey from the Perspective of Social Work Academicians during the Covid-19 Pandemic

Öz:
This study aims to examine the views of social work academicians about the distance education process during the pandemic. The study group consists of a total of 42 academicians who work as a lecturer at the department of social work in various universities in Turkey. As the data collection tool, “Questionnaire Form” was used in the study. According to the research results, most of the academicians did not attend any training, course, or seminar on distance / online teaching methods before the pandemic. The difficulties faced by the social work academicians who provide distance education during the pandemic are the difficulties arising from the lack of infrastructure, the difficulties caused by the lack of experience and knowledge on distance education, and the lack of sufficient time to adapt to distance education. Moreover, the difficulties experienced by the academicians while conducting the theoretical courses are the difficulties in interacting with many students and those in the processes of assessment and evaluation. In addition, the difficulties they encounter while conducting the applied courses are the ones related to the uncertainty in the conduct of the applied courses, the ones in transforming the application phase of these courses into a theoretical course, the ones in the assessment-evaluation processes, and those in the supervision process. On the other hand, increasing the accessibility to education and ensuring education sustainability, increasing the access to courses and course materials and making it easier, enabling active communication and interaction, and systematizing the course contents and making them flexible were determined as the strengths of the distance education provided during the pandemic. However, most of the academicians participating in the study have pointed out that social work education is not sustainable through distance education methods, and that distance education is a teaching method that can be used as a supportive teaching or under extraordinary situations.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alptekin, K. (2016). Başlangıçtan Bugüne ve Yarına Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitimi. Konya: Atlas Yayınevi.
 • Alptekin, K., Topuz, S., ve Zengin, O. (2017). Sosyal hizmet eğitiminde neler oluyor? Toplum ve Sosyal Hizmet, 28(2), 50-69.
 • Altındağ, Ö. ve Aykara, A. (2018). Sosyal Hizmet Eğitimi. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Archer-Kuhn, B., Ayala, J., Hewson, J., ve Letkemann, L. (2020). Canadian reflections on the Covid19 pandemic in social work education: from tsunami to innovation, Social Work Education, 39(8), 1010-1018.
 • Campanini, A. (2010). The challanges of social work education in Europe. Psychologica, 52(2), 687- 700.
 • Crawford, J., Butler-Henderson, K., Rudolph, J., Malkawi, B., Glowatz, M., Burton, R., ... ve Lam, S. (2020). COVID-19: 20 countries' higher education intra-period digital pedagogy responses. Journal of Applied Learning & Teaching, 3(1), 1-20.
 • De Jonge, E., Kloppenburg, R., ve Hendriks, P. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on social work education and practice in the Netherlands. Social Work Education, 39(8), 1027- 1036.
 • Dinh, L. P., ve Nguyen, T. T. (2020) Pandemic, social distancing, and social work education: students’ satisfaction with online education in Vietnam, Social Work Education, 39(8), 1074- 1083.
 • Hamilton, L. (2017). Distance Education In Social Work: A Review Of The Literature. Professional Development: The International Journal of Continuing, 20(2), 45-56.
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., ve Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review, Retrieved from https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remoteteaching-and-online-learning.
 • Huntington, A., ve Sudbery, J. (2005). Virtual Classrooms: Experiences of European Collaborative Teaching and Learning, Social Work Education, 24:3, 363-371, DOI: 10.1080/02615470500050677.
 • International Association of Universities, IAU Global Survey Report: The Impact of COVID-19 on higher education around the world, 2020, available at https://www.iauaiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf.
 • Khan, I. A. (2020). Electronic Learning Management System: Relevance, Challenges and Preparedness. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 7(5), 471-480.
 • Kırımsoy, E. (2018). Sosyal hizmet eğitiminin uygulama boyutu: alan uygulaması. Ö. Altındağ ve A. Aykara (Ed.) İçinde Sosyal Hizmet Eğitimi (ss.271-308), Ankara: Gece Kitaplığı
 • Krysik, J. L., ve Finn, J. (2015). Etkili uygulama için sosyal hizmet araştırması. (E. Erbay Çev. Ed.), Ankara: Nika Yayınevi,
 • McFadden, P., Russ, E., Blakeman, P., Kirwin, G., Anand, J., Lähteinen, S., Astrid Baugerud, G., ve Tham, P. (2020) COVID-19 impact on social work admissions and education in seven international universities, Social Work Education, 39(8), 1154-1163.
 • Papouli, E., Chatzifotiou, S., ve Tsairidis, C. (2020) The use of digital technology at home during the COVID-19 outbreak:Views of social work students in Greece, Social Work Education, 39(8), 1107-1115.
 • Tuncay, T (2020). Çevrimiçi sosyal hizmet eğitimi: Fırsatlar ve engeller. Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1):18-25.
 • Vernon, R., Vakalahi, H., Pierce, D., Pittman-Munke, P., ve Adkins, L. F. (2009). Distance education programs in social work: Current and emerging trends. Journal of Social Work Education, 45(2), 263-276.
 • Wright, K. B. (2005). Researching Internet-based populations: Advantages and disadvantages of online survey research, online questionnaire authoring software packages, and web survey services. Journal of Computer-Mediated Communication, 10(3), JCMC1034.
 • YÖK Akademik. (2020). Erişim tarihi 10 Aralık 2020, Erişim adresi https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/searchResultviewListAuthorAndScFields.j sp.
 • Yükseköğretim Kurulu Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. (2020). Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama. Erişim tarihi 10 Aralık 2020, Erişim adresi https://covid19.yok.gov.tr/Documents/alinan-kararlar/28- yuksekogretimkurumlari-2020-2021-egitim-ve-ogretim-donemine-yonelik-aciklama.pdf.
 • Yükseköğretim Kurulu (2020a). Koronavirüs (covıd-19) Bilgilendirme Notu: 1. Erişim tarihi 12 Aralık 2020, Erişim adresi https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx.
 • Yükseköğretim Kurulu. (2020b). Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci. Erişim tarihi 10 Aralık 2020, Erişim tarihi https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/2020/kureselsalginda-yeni-normallesme-sureci-2020.pdf.
 • Sağlık Bilimleri Dekanlar Konseyi (2020). Çekirdek Eğitim Programlarının Uzaktan Eğitime Uyumu Hakkında Rapor.
 • World Health Organization. (2020). Erişim tarihi 10 Aralık 2020, Erişim adresi https://covid19.who.int/.
APA SARUÇ S, Aslantürk H (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi. , 421 - 438. 10.33417/tsh.849278
Chicago SARUÇ SEMRA,Aslantürk Hüsnünur Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi. (2021): 421 - 438. 10.33417/tsh.849278
MLA SARUÇ SEMRA,Aslantürk Hüsnünur Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi. , 2021, ss.421 - 438. 10.33417/tsh.849278
AMA SARUÇ S,Aslantürk H Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi. . 2021; 421 - 438. 10.33417/tsh.849278
Vancouver SARUÇ S,Aslantürk H Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi. . 2021; 421 - 438. 10.33417/tsh.849278
IEEE SARUÇ S,Aslantürk H "Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi." , ss.421 - 438, 2021. 10.33417/tsh.849278
ISNAD SARUÇ, SEMRA - Aslantürk, Hüsnünur. "Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi". (2021), 421-438. https://doi.org/10.33417/tsh.849278
APA SARUÇ S, Aslantürk H (2021). Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(2), 421 - 438. 10.33417/tsh.849278
Chicago SARUÇ SEMRA,Aslantürk Hüsnünur Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet 32, no.2 (2021): 421 - 438. 10.33417/tsh.849278
MLA SARUÇ SEMRA,Aslantürk Hüsnünur Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.32, no.2, 2021, ss.421 - 438. 10.33417/tsh.849278
AMA SARUÇ S,Aslantürk H Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2021; 32(2): 421 - 438. 10.33417/tsh.849278
Vancouver SARUÇ S,Aslantürk H Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2021; 32(2): 421 - 438. 10.33417/tsh.849278
IEEE SARUÇ S,Aslantürk H "Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi." Toplum ve Sosyal Hizmet, 32, ss.421 - 438, 2021. 10.33417/tsh.849278
ISNAD SARUÇ, SEMRA - Aslantürk, Hüsnünur. "Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi". Toplum ve Sosyal Hizmet 32/2 (2021), 421-438. https://doi.org/10.33417/tsh.849278