Yıl: 2021 Cilt: 32 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 439 - 457 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33417/tsh.826609

Yoksullarla Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Duygusal Emeği

Öz:
Çalışmada yoksullara hizmet veren sosyal hizmet uzmanlarının duygusal emeğiHochschild (1983)’ün duygusal emek teorisine referansla incelenmiştir.Derinlemesine görüşmelere dayanan araştırmada artan yoksulluk, artan vakayükleri ve yoksullukla mücadelede yoksulluğu azaltmaktan ziyade kontrol altındatutan sosyal politika uygulamalarıyla karşı karşıya olan sosyal hizmetuzmanlarının duygularına odaklanılmıştır. Örnek olay çalışması niteliğinde olanaraştırmada kartopu örnekleme ile 18 sosyal hizmet uzmanı ile görüşmeyapılmıştır. 20 Eylül 2020-5 Ekim 2020 tarihleri aralığında yürütülengörüşmelerin bir kısmı (13 görüşme) yüz yüze bir kısmı ise (5 görüşme) çevrimiçigerçekleştirilmiştir. Bulgular yoksullarla çalışan sosyal hizmet uzmanlarınınbirbiriyle alakalı üç yönünü ortaya koymuştur: a) sosyal hizmet uzmanlarınınçalışma rutinlerinde sıklıkla sorunlarla karşılaşmaları, b) artan vaka yükleri vesürekli yoksul insanlarla iç içe olmanın duygusal refahları üzerindeki olumsuzetkisinin ve bunun sosyal yaşamlarına yansımalarının teyidi, c) sürekliyoksullarla karşılaşmanın duygusal tepkisiyle baş etmek için duygusal hissizlik/duygusal duyarsızlaşma ve duygusal bölünme gibi duygusal emekuygulamalarına başvurmadır. Ayrıca araştırma bulguları sosyal hizmetuzmanlarının profesyonel olarak duygusal koruyucu bir destek almadıklarınıortaya koymuştur.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma

Emotional Labor of Social Workers Working with the Poor

Öz:
The present study examined the emotional labor of social workers serving the poor regarding the Emotional Labor Theory of Hochschild (1983). Based on indepth interviews, the research focused on the emotions of the social workers who always face increasing poverty and caseloads and social policy practices keeping poverty under control rather than reducing it. A total of 18 social workers selected with the snowball sampling technique were interviewed in this case study. While some of the interviews (13 interviews) were carried out face-to-face between September 20 - October 5, 2020, others (5 interviews) were conducted online. The findings revealed three interrelated aspects of the participants working with the poor: a) encountering problems in work routines frequently, b) confirmation of the adverse impacts of increasing caseloads and being always with the poor on emotional well-being and their projections on social life, and c) resorting to insensibility/depersonalization, emotional splitting, and emotional labor to deal with reactions due to constant encounters with the poor. In addition, the research findings revealed that social workers did not receive any professional emotional support.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Sosyal Çalışma
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abramovitz, M. (2012). Theorising The Neoliberal Welfare State for Social Work. In M. Grey, J. Midgley, & S. A. Webb (Eds.), The Sage Handbook Of Social Work (33–50). London: Sage.
 • Aca, Z. (2018). Türkiye’de Kamusal Sosyal Yardımların Yapabilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde Etkinliği Analizi: Bursa Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.
 • Aca, Z. (2020). Yapabilirlik Yaklaşımı Çerçevesinde Kamusal Sosyal Yardımların Etkinliği Analizi: Bursa Örneği. Ankara: Türk Metal.
 • Ashforth, B., Humphrey, E. ve Ronald. H. (1993). Emotional Labor in Service Roles: The influence of identity. Academy of Management Review, 18, 88-115.
 • Başer, D. (2016). Sosyal Hizmette Empatinin Kavramsallaştırılması, Uygulaması, Ölçümü Ve Eğitimine Yönelik Bir İnceleme: Karma Yöntem Araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Desenleri (Çev., Osman Birgin vd.,). (Gözden geçirilmiş 2. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Davis, M. (1983). Measuring Individual Differences in Empathy Evidence for a Aulti-Dimensional Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 44(1), 113–126.
 • Feldman, G. (2019). Towards a Relational Approach to Poverty in Social Work: Research and Practice Considerations. British Journal of Social Work, 49, 1705–1722.
 • Fenton, J. (2012). Bringing Together Messages from the Literature on Criminal Justice Social Work and ‘Disjuncture: The Importance of ‘Helping’. The British Journal of Social Work, 42(5), 941– 956.
 • Frederickson, B. (2001). The Role of Positive Emotions in Positive Psychology: The Broaden And Build Theory of Positive Emotions. American Psychologist, 56, 18–26.
 • Gerdes, K. E. ve Segal, E. A. (2009). A Social Work Model of Empathy. Advances in Social Work, 10(2), 114-127.
 • Gerdes, K. E., Lietz, C. A., ve Segal, E. A. (2011). Measuring Empathy in the 21st Century: Development of an Empathy Index Rooted in Social Cognitive Neuroscience and Social Justice. Social Work Research, 35, 83–93.
 • Grandey, A. A. (2000). Emotion Regulation in The Workplace: A New Way To Conceptualize Emotional Labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 95–110.
 • Grootegoed, E. ve Smith, M.(2018). The Emotional Labour of Austerity: How Social Workers Reflect and Work on Their Feelings towards Reducing Support to Needy Children and Families. British Journal of Social Work, 48(7), 929–1947.
 • Hochschild, A. (1983). The managed Heart: Commercialization of Human Feeling. Berkeley: University of California Press.
 • Hochschild, A. R. (2013). So how's the family? and Other Essays. Berkeley: University of California Press.
 • IFE, J. (2015). İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (Çev. Ali Değirmenci vd.,). Ankara: Nika.
 • Kinman, G. ve Grant, L. (2011). Exploring Stress Resilience in Trainee Social Workers: The Role of Emotional and Social Competencies. British Journal of Social Work, 41, 261–275.
 • Lavee, E. ve Strier, R. (2018). Social Workers’ Emotional Labor with Families in Poverty: Neoliberal Fatigue?. Chilf & Family Social Work, 23(3), 504-512.
 • Lazo, D. ve Vik, E. (2014). Reflections on Empathy in Social Work Practice: A Qualitative Study among Swedish Social Workers. https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:733643/FULLTEXT01.pdf. Erişim tarihi, 12.11.2020.
 • Leon, A. M., Altholz, J. A. S. ve Dziegielewski, S. F. (1999). Compassion Fatigue: Considerations for Working with the Elderly. Journal of Gerontological Social Work, 32 (1), 43-62.
 • Leung, T. T., Mok, B.,Wong, H. (2005). Tension of Managerial Change in the Emotional Labour of Social Work. International Journal Of Knowledge, Culture And Change Management, 5 (3), 1-8.
 • Merighi,J. R. ve Dinis, M. C.(2005). Surface Acting as a Predictor of Emotional Exhaustion in Portuguese Social Workers. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 3(1), 303-310.
 • Morris, A. J. ve Feldman, D. C. (1996). The Dimensions, Antecedents, And Consequences Of Emotional Labor. Academy of Management Review, 21(4), 986–1010.
 • Morrison, T. (2007). Emotional İntelligence, Emotion and Social Work: Context, Characteristics, Complications and Contribution. British Journal of Social Work, 37, 245–263.
 • Morrissette, P. (2004). Promoting Psychiatric Student Nurse Well-Being. Journal of Psychiatric & Mental Health Nursing, 11(5), 534–540. doi:10.1111/j.1365-2850.2004.00753.x .
 • O’Connor, L. (2019). How Social Workers Understand and Use Their Emotions in Practice. A Thematic Synthesis Literature Review. Qualitative Social Work, 19(4), 1-28.
 • Özmete, E. (2011). Social Work As an Emotional Labor: Management of Emotions in Social Work Profession. http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/EmineOZMETE-Labors.pdf. Erişim tarihi, 12.11.2020.
 • Pizarro, D. (2000) Nothing More than Feelings? The role of Emotions in Moral Judgement. Journal for the Theory of Social Behaviour, 30(4), 355–75 .
 • Punch, K.F. (2014). Sosyal Araştırmaya Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar (Çev. Dursun Bayrak vd.). (2. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi
 • Reingold, D. A., ve Liu, H. K. (2009). Do Poverty Attitudes of Social Service Agency Directors Influence Organizational Behavior?. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38, 307–332.
 • Ruch, G. (2012). Where Have All the Feelings Gone? Developing Reflective and Relationship-Based Management in Child-Care Social Work. The British Journal of Social Work, 42(7), 1315– 1332.
 • Serpen, S. A, ve Hasgül, E. (2015). Sosyal Hizmet Uygulamalarında Empatinin Önemi Ve Yardım İlişkisi Üzerindeki Etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 15(35), 37-52.
 • Stokes, S. (2007). Political Clientelism. In C. Boix & S. Stokes (Eds.), The Oxford Handbook of Comparative Politics (604-627). Oxford: Oxford University Press.
 • Taşçı, F. (2008). Sosyal Yardım Yapma(Ma) Gerekçeleri Üzerine Yaklaşımlar. Kamu-İş, 9(4).
 • Thomas, J. T., ve Otis, M. D. (2010). Intrapsychic Correlates of Professional Quality of Life: Mindfulness, Empathy, and Emotional Separation. Journal of the Society for Social Work and Research, 1. doi:10.5243/jsswr.2010.7.
 • Tuncay, T. ve İl, S. (2009). Sosyal Hizmet Uygulamasında Empatiyi Yeniden Düşünmek. Toplum ve Sosyal Hizmet, 20(2), 39-56.
 • TÜİK (2020a). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=65&locale=tr. Erişim tarihi, 12.11.2020.
 • TÜİK (2020b). http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1013. Erişim tarihi, 12.11.2020.
 • Wagaman, M. A., Geiger, J. M., Shockley, C., ve Segal, E. A. (2015). The Role of Empathy in Burnout, Compassion, Satisfaction, and Secondary Traumatic Stress among Social Workers. Social Work, 60, 201–209.
 • Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin.
APA ACA Z (2021). Yoksullarla Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Duygusal Emeği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(2), 439 - 457. 10.33417/tsh.826609
Chicago ACA Zeynep Yoksullarla Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Duygusal Emeği. Toplum ve Sosyal Hizmet 32, no.2 (2021): 439 - 457. 10.33417/tsh.826609
MLA ACA Zeynep Yoksullarla Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Duygusal Emeği. Toplum ve Sosyal Hizmet, vol.32, no.2, 2021, ss.439 - 457. 10.33417/tsh.826609
AMA ACA Z Yoksullarla Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Duygusal Emeği. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2021; 32(2): 439 - 457. 10.33417/tsh.826609
Vancouver ACA Z Yoksullarla Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Duygusal Emeği. Toplum ve Sosyal Hizmet. 2021; 32(2): 439 - 457. 10.33417/tsh.826609
IEEE ACA Z "Yoksullarla Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Duygusal Emeği." Toplum ve Sosyal Hizmet, 32, ss.439 - 457, 2021. 10.33417/tsh.826609