Yıl: 2021 Cilt: 14 Sayı: 50 Sayfa Aralığı: 175 - 203 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.29228/Joh.48778

MAGNA CARTA’DA MONARŞİNİN SINIRLANMASI

Öz:
İngiltere siyasal sistemi, parlamento ile krallık güçleri arasında gerçekleşen ve uzun zamana yayılan bir mücadele sonunda bugünkü şeklini almıştır. Bu sistemde bir kral/kraliçe tarafından temsil edilen Taç makamı sembolik siyasal yetkilere sahipken, başbakan, yasama ve yürütme üzerindeki ağırlığı nedeniyle asıl siyasal gücü elinde tutmaktadır. İngiltere’de monarşinin gücünün sınırlandırılması ve zaman içinde sembolik hale getirilmesi süreci parlamento doğmadan önce başlamıştır. Bu sürecin ilk önemli adımlarından biri olan Magna Carta, 1215 yılı Haziran ayında Kral John ile ağır vergilerine tepki gösteren baronlar arasında kabul edilen bir uzlaşma metni olarak ortaya çıkmıştır. Türkçe literatürde çok az ilgi görmüş olan Magna Carta, hukuk devleti anlayışı ve demokrasinin tarihsel gelişimi anlamında sonraki zamanlara kalıcı miras bırakmıştır. Bu çalışma Magna Carta’yı monarşiyi sınırlandıran maddelerini ön plana çıkartarak ele almaktadır. Bu çerçevede tarihsel bir arka plan verildikten sonra Magna Carta’nın tüm maddeleri üç farklı kaynaktan faydalanılarak incelenmiştir. Çalışma Magna Carta’nın monarşiyi ne ölçüde sınırladığını ortaya koyarken, İngiliz monarşisinin günümüzde sembolik olan yetkilerinin Magna Carta’da kendini gösterdiğinin de altını çizmektedir.
Anahtar Kelime:

Restricting the Monarchy in Magna Carta

Öz:
England's political system emerged as a result of a long struggle between the parliamentand the kingdom. In this system, while the Crown Office represented by a king/queenpossesses symbolic political authority, the prime minister possesses the real politicalpower due to their significant influence on legislative and executive powers. The processof restricting the monarchy's power in England and making it symbolic overtime beganbefore the emergence of the Parliament. Magna Carta, one of the milestones in thisprocess, emerged in June 1215 as a compromise between King John and barons whoprotested the heavy taxes. Magna Carta, which has received little attention in Turkishliterature, left a permanent legacy to the later times as regards the understanding of therule of law and the historical development of democracy. This study examines MagnaCarta by highlighting its articles that restrict the monarchy. In this framework, thehistorical background that gave birth to the Charter was analyzed and all articles of MagnaCarta were examined using three different references. In addition to explaining howMagna Carta limited monarchial power, this study also demonstrates the current Britishmonarchy’s symbolic powers are rooted in Magna Carta.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akşin, S. (1994). Sened-i ittifak ile Magna Carta’nın karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 16(27), 115-123.
 • Aristoteles. (1975). Politika (Çev. Mete Tunçay). Remzi Kitabevi.
 • Black, J. (1996). A History of the British Isles. Macmillan Press.
 • Black, J. (2017). Kısa İngiltere Tarihi (Çev. Ekin Duru). Say Yayınları.
 • Bloch, M. (1983). Feodal Toplum (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay). Savaş Yayınları.
 • Carpenter, D. A. (2015). Magna Carta. Penguin Books.
 • Çağan, N. (1982). Demokratik sosyal hukuk devletinde vergilendirme. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 37(1-4), 129-151.
 • Carr, A. D. (1995). Medieval Wales. St. Martin’s Press.
 • Danziger, D. & Gillingham J. (2003). 1215: The Year of Magna Carta. Hodder & Stoughton Yayınları.
 • Dereköy, S. (2018). Magna Carta (Büyük Ferman) bir Magna Sancta (Büyük Kutsal) mı? Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(56), 158-167.
 • Drew, K. F. (2004). Magna Carta. Greenwood Press.
 • Eroğul, C. (2012). Çağdaş Devlet Düzenleri. İmaj Yayınevi.
 • Gadbin-George, G. (2016). UK supreme court versus US supreme court: modern use of Magna Carta. E. Gibson-Morgan & A. Chommeloux (Ed.), The Rights and Aspirations of the Magna Carta içinde (s. 39-63). Palgrave Macmillan yayınları.
 • Gümüş, T. T. (2010). Feodalizm: Avrupa tarihinde yeni yaklaşımlar. Tarih Araştırmaları Dergisi, 29 (47), 39-64 .
 • Herlihy, D. (1970). History of Feudalism. Palgrave Macmillan Yayınları.
 • Huberman, L. (2000). Feodal Toplumdan 20. Yüzyıla (Çev. Murat Belge). İletişim yayınları.
 • İlâl, E. (1968). Magna Carta. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 34(1-4), 210-242.
 • Jones, D. (2015). Magna Carta: The Making and Legacy of the Great Charter. Head of Zeus Yayınları.
 • Kerr, G. (2001). A Short History of Europe: From Charlemagne to the Treaty of Lisbon. Pocket Essentials.
 • Linebaugh, P. (2008). The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for All. University of California Press.
 • Lyon, A. (2003). Constitutional History of the UK. Cavendish Publishing Limited.
 • McKechnie, W. S. (1914). Magna Carta: A Commentary on the Great Charter of King John. James Maclehose and Sons. Magna Charta seu Magna Charta Libertatum: Büyük Sözleşme ya da Özgürlükler Sözleşmesi. (2017). (Çev. Ç. Dürüşken). Alfa Yayınları.
 • Metin, S. (2018). Sened-i İttifak ve Magna Carta’dan Bugüne. Oniki Levha yayıncılık.
 • Metzger, S. A. (2010). Magna Carta: Teaching medieval topics for historical significance. The History Teacher, 43(3), 345-356.
 • Morgan, K. O. (2016). Magna Carta 1815-2015: Filling up the gaps. E. GibsonMorgan & A. Chommeloux (Ed.), The Rights and Aspirations of the Magna Carta içinde (s. 21-38). Palgrave Macmillan Yayınları.
 • Mosca, G. (1948). Magna Carta'dan 20inci asra kadar İngiliz anayasa hareketleri (Çev. Mukbil Özyörük). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5(1), 33-58
 • Rakoff, J. S. (2016). The Magna Carta betrayed? North Carolina Law Review, 95(5), 1423-1430.
 • Roskin, M. G. (2013). Countries and Concepts; Politics, Geography and Culture. Pearson Yayınları.
 • Starkey, D. (2015). Magna Carta: The True Story Behind The Charter. Hodder & Stoughton.
 • Turner, R. V. (2003a). Magna Carta. Longman Yayınları.
 • Turner, R. V. (2003b). The meaning of Magna Carta since 1215. History Today, 53(9), 29-35.
 • Vincent, N. (2012). Magna Carta: A Very Short Introduction. Oxford University Press.
 • White, R. J. (1967). A Short History of England. Cambridge University Press.
 • Wiseman, H. V. Magna Carta efsanesi (Çev. Münci Kapani). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 40. yıl Armağanı, 463-471.
 • Yayla, A. (2015). Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler. Adres Yayınları.
 • http://medieval_en.enacademic.com/1329, Erişim tarihi: 24.12.2020.
 • http://medieval_en.enacademic.com/2800/Mort_d%27Ancestor, Erişim tarihi: 24.12.2020.
 • https://medieval_en.enacademic.com/2904/Novel_Disseisin, Erişim tarihi: 24.12.2020.
 • https://www.supremecourt.uk/news/magna-carta-barons-found-not-guilty-oftreason-against-king-john.html, Erişim tarihi: 28.12.2020
APA ÜNAL S (2021). MAGNA CARTA’DA MONARŞİNİN SINIRLANMASI. Tarih Okulu Dergisi, 14(50), 175 - 203. 10.29228/Joh.48778
Chicago ÜNAL Serkan MAGNA CARTA’DA MONARŞİNİN SINIRLANMASI. Tarih Okulu Dergisi 14, no.50 (2021): 175 - 203. 10.29228/Joh.48778
MLA ÜNAL Serkan MAGNA CARTA’DA MONARŞİNİN SINIRLANMASI. Tarih Okulu Dergisi, vol.14, no.50, 2021, ss.175 - 203. 10.29228/Joh.48778
AMA ÜNAL S MAGNA CARTA’DA MONARŞİNİN SINIRLANMASI. Tarih Okulu Dergisi. 2021; 14(50): 175 - 203. 10.29228/Joh.48778
Vancouver ÜNAL S MAGNA CARTA’DA MONARŞİNİN SINIRLANMASI. Tarih Okulu Dergisi. 2021; 14(50): 175 - 203. 10.29228/Joh.48778
IEEE ÜNAL S "MAGNA CARTA’DA MONARŞİNİN SINIRLANMASI." Tarih Okulu Dergisi, 14, ss.175 - 203, 2021. 10.29228/Joh.48778
ISNAD ÜNAL, Serkan. "MAGNA CARTA’DA MONARŞİNİN SINIRLANMASI". Tarih Okulu Dergisi 14/50 (2021), 175-203. https://doi.org/10.29228/Joh.48778