Yıl: 2021 Cilt: 0 Sayı: 42 Sayfa Aralığı: 276 - 285 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.30794/pausbed.680806 İndeks Tarihi: 14-10-2021

İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Öz:
Bu çalışmanın amacı; gelişmekte olan iş dünyasında üniversite öğrencilerinin geleceğe dönük etik ve iş etiğialgılarını ölçmektir. Araştırmada etik kavramı, etik kavramının ahlak kavramıyla arasında karıştırılmalara karşıntanımlar yapılmıştır. Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi işletme ve iktisatbölümünde ve diş hekimliği fakültesi bölümünde öğrenim gören öğrencilere yapılmıştır. Araştırmada üniversiteöğrencilerinin etik ve iş etiği algılarına ilişkin araştırma sonuçlarına dayalı farklı yönleri ele alınmıştır. Çalışmadaverilerin değerlendirilmesinde bu alanda yapılan çalışmalar dikkate alınarak alanla ilgili anket kullanılmıştır. Eldeedilen bulgulara göre üniversite öğrencilerinin iş etiğine ilişkin algıları kişiden kişiye farklılık göstermektedir.Ayrıca iktisadi ve idari bilimler fakültesi okuyan öğrencilerin diş hekimliği fakültesi okuyan öğrencilere göre etikalgılarının daha olumlu olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelime:

EVALUATION OF BUSINESS ETHICS PERCEPTIONS ON UNIVERSITY STUDENTS: THE CASE OF VAN YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY

Öz:
The aim of this study was to measure the perceptions of future ethics and business ethics of the university students in the developing business world. In this research, despite the confusing concept of ethics with the concept of morality, some definitions have been made. The study was carried out for students studying in the faculty of economics and administrative sciences, business administration and economics department and faculty of dentistry of Van Yüzüncü Yıl University. Different aspects of university students based on research results related to ethical and business ethics perceptions are discussed in the research. In order to evaluate the data in the study, a questionnaire was prepared and used, considering the studies in this area. The findings have showed that, the perceptions of university students about work ethics differ from person to person. In addition, it has been observed that students studying at the faculty of economics and administrative sciences have more positive ethical perceptions than students studying at the faculty of dentistry.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akova, O., & Çalık, İ. (2008). Turizm Eğitim Alan Öğrencilerin Etik Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Dergisi , 1: 1-13.
 • Akyol, A. (1997). Etik ve Hemşirelik. Ege üniversitesi Hemşirelik yüksek okulu dergisi,13: 166.
 • Alayoğlu, N., Öztürk, A., & Babacan, M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlakı Uygulamalarının Karşılaştırılması. İş Ahlakı Dergisi, 5 (9): 7-35.
 • Aliyev, R. (2010). Örgüt Kültürü ve İş Etiği Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
 • Arslan, L. (2019). KOBİ'lerde iş etiği uygulamaları üzerine kültürlerarası bir çalışma, Doktora Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa.
 • Barclay, J., & Smith, K. (2003). Business Ethics and the Transitional Economy: A Tale of Two Modernities. Journal of Business Ethics, 315.
 • Doğan, N. (2009). İş Etiği ve İşletmelerde Etik Çöküş. Sosyal Ekonomik ve Araştırma Dergisi, 8 (16): 179-200.
 • Güney, S. ve Çınar, O. (2012). Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) Etik Algıları: Erzurum Örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 26(2): 93.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Iacobucci, D., & Duhachek, A. (2003). Advancing Alpha: Measuring Reliability With Confidence. Journal Of Consumer Psychology, 13(4): 478–487.
 • Işıklı, İ. E. (2018). Hastane Çalışanlarının Meslek Etiği Hakkındaki Görüşlerinin ve Etik Sorunlarının İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (66): 861-873.
 • Kaya, S. (2019). Turizm Lisans Öğrencilerinin Turizm Sektörüne Yönelik İş Etiği Tutumları. Journal of Gastronomy, Hospitality, and Travel, 2 (1): 38-46.
 • Kılınç, E. ve Aydın, A. (2017). Disiplin Yönetiminin Yönetsel Etik Açıdan İncelenmesi: Bir Kamu Üniversite Hastanesi Örneği. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2(2): 11-22.
 • Köseoğlu, M. (2007). Etik Kodlarının Rekabet Stratejilerine Etkileri ve Bir Alan Araştırması. Afyonkarahisar: Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Leung, P., & Coopers, B. (1991). Ethics In Accountancy: A Classroom Experience. Accounting Education, 19.
 • Mihelic, K. K., Lipicnik, B., & Tekavcic, M. (2010). Ethical Leadership. International Journal of Management & Information Systems, 32.
 • Payne, D., & Dimanche, F. (1996). Towards a Code of Conduct fort he Tourism Industry: An Ethics Model. Journal of Business Ethics, 15: 997-1007.
 • Pelit , E., & Aslantürk, Y. (2011). Turizm İşletmelerinin İş Etiğine Yönelik Uygulamalarının Çalıişma Yeri Tercihindeki Önemi: Turizm Öğrencilerine Üzerinde Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 165.
 • Salehi, M., Saeidinia, M., & Aghaei, M. (2012). Business Ethics. International Journal of Scientific and Research Publications, 91-95.
 • Sayım, F. (2011). Etik ve İş Etiği Kavramları. Bursa : MKM Yayıncılık.
 • Şimşek, B. (1999). Yöneticilerin Çalışanlara Karşı İş Etiğine Yönelik Değerlerinin Tesbit ve Analizine İlişkin Bir Çalışma. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimleer Enstitüsü.
 • Tribe, J. (2002). Education for Ethical Tourism Action. Journal of Sustainable Tourism, 309-324.
 • Yıldırım, M. H., & Uğuz, Ş. (2012). İş Etiği ve Üniversite Öğrencilerinin Etik Algılarını Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 178.
 • Yılmazer, A., & Çevik, H. (2011). Yöneticelerin İş Etiği Yaklaşımlarının İnclenmesi: Bir Organize Sanayi Bölgesi'nde Uygulama. Yönetim Bilimleri Dergisi, 166.
 • Warren, R. C. (2011). Are we making progress in international business ethics? Humanomics. 27(3), 212–224.
 • Beyan ve Açıklamalar (Disclosure Statements)
 • 1. Bu çalışmanın yazarları, araştırma ve yayın etiği ilkelerine uyduklarını kabul etmektedirler (The authors of this article confirm that their work complies with the principles of research and publication ethics).
 • 2. Yazarlar tarafından herhangi bir çıkar çatışması beyan edilmemiştir (No potential conflict of interest was reported by the authors).
 • 3. Bu çalışma, intihal tarama programı kullanılarak intihal taramasından geçirilmiştir (This article was screened for potential plagiarism using a plagiarism screening program).
APA gümüş a, Karta T (2021). İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. , 276 - 285. 10.30794/pausbed.680806
Chicago gümüş abdulkadir,Karta Talha Kürşat İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. (2021): 276 - 285. 10.30794/pausbed.680806
MLA gümüş abdulkadir,Karta Talha Kürşat İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. , 2021, ss.276 - 285. 10.30794/pausbed.680806
AMA gümüş a,Karta T İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. . 2021; 276 - 285. 10.30794/pausbed.680806
Vancouver gümüş a,Karta T İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. . 2021; 276 - 285. 10.30794/pausbed.680806
IEEE gümüş a,Karta T "İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ." , ss.276 - 285, 2021. 10.30794/pausbed.680806
ISNAD gümüş, abdulkadir - Karta, Talha Kürşat. "İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". (2021), 276-285. https://doi.org/10.30794/pausbed.680806
APA gümüş a, Karta T (2021). İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(42), 276 - 285. 10.30794/pausbed.680806
Chicago gümüş abdulkadir,Karta Talha Kürşat İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 0, no.42 (2021): 276 - 285. 10.30794/pausbed.680806
MLA gümüş abdulkadir,Karta Talha Kürşat İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.0, no.42, 2021, ss.276 - 285. 10.30794/pausbed.680806
AMA gümüş a,Karta T İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(42): 276 - 285. 10.30794/pausbed.680806
Vancouver gümüş a,Karta T İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 0(42): 276 - 285. 10.30794/pausbed.680806
IEEE gümüş a,Karta T "İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ." Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0, ss.276 - 285, 2021. 10.30794/pausbed.680806
ISNAD gümüş, abdulkadir - Karta, Talha Kürşat. "İŞ ETİĞİ ALGILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 42 (2021), 276-285. https://doi.org/10.30794/pausbed.680806