Yıl: 2020 Cilt: 0 Sayı: 59 Sayfa Aralığı: 265 - 297 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.26650/CONNECTIST2020-0666 İndeks Tarihi: 24-10-2021

Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması

Öz:
Bir gerekçe ile bir iddia arasında kurulan çıkarsama ilişkisi tüm argüman teorilerinin ve modellerinin temelini oluşturur. Bununla birlikte farklı analitik öncelikler doğrultusunda detaylandırılmış çeşitli argüman modelleri mevcuttur. Bu makale kavramsal ilişkilere odaklı karşılaştırmalı bir literatür taraması yöntemi ile söylem analizi çalışmalarını desteklemek amacıyla geliştirilmiş dört güncel argüman modelini karşılaştırmayı amaçlamaktadır: Toulmin Modeli, Pragma-Diyalektik, Politik Söylem Analizi ve Argüman Kaynakları Modeli. Argüman modelleri ve yaklaşımları bir yanda analizde içerik ve bağlamın önemine yaptıkları vurguyla söylemsel yaklaşımlardan, öte yanda belli akli ilişkileri ve standartları uygulamaya geçirmekle analitik felsefe ve mantıktan esin almışlardır. Argüman teorisi çerçevesinde önerilen dört modeli sırayla incelemeden önce argüman yaklaşımı söylem analizinin sosyal inşacı ve ampirik yaklaşımıyla, mantığın biçimsel ve normatif yaklaşımı arasında konumlandırılmaktadır. Ardından, söz konusu dört argüman modelinin gündelik iletişimdeki çıkarsama ilişkilerini apaçık etmek amacıyla, lakin farklı analitik ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, bu ilişkileri nasıl farklı öğelere ayırdıkları irdelenmektedir. Dört bölüm boyunca basit bir gündelik argümanın her bir model tarafından ne şekilde yeniden yapılandırıldığı şematik olarak örnekleyerek gösterilmektedir. Sonuç bölümünde ise modellerin bir karşılaştırması ile hangi modelin ne tür çalışmalar için daha uygun olduğu, ne tür durumlarda daha verimli olarak kullanılabileceği ve kullandıkları argüman yaklaşımının sınırları kısaca tartışılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Four Approaches in Argumentation Analysis: A Review and Comparison of the Toulmin Model, Pragma-Dialectics, Political Discourse Analysis, and Argumentum Model of Topics

Öz:
The inferential relation drawn between a reason and a claim constitutes the basisof all argument approaches and models. This article conducts a concept-based comparative literature review that aims to compile andcompare four contemporary argument models that areused in the analysis of everyday discourse: the ToulminModel, Pragma-Dialectics, Political Discourse Analysis,and Argumentum Model of Topics. Argumentation theoryand models are inspired, on the one hand, by discursiveapproaches in the emphasis put on the content andcontext, and on the other, from analytical philosophy andlogic in the application of rational norms and standards.Before examining the four models, developed in theframework of argumentation theory, the article positionsthe argument approach between the social constructionistand empirical approach of discourse analysis and theformal and normative approach of logic. In examining thefour argument models and their analytical reconstructionoperations, it seeks to clarify their approach to inferentialrelations in everyday communication and illustrate theiranalytical differences. Throughout the four sections,schematic illustrations of how each model reconstructsa simple everyday argument are thus provided. In theconclusion, the models are compared discussing the typeof studies each model is most suitable for and the cases forwhich each can be used most fruitfully.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akın, M. (2018). Günümüzde bazı marjinal mehdî tiplemeleri ve söylem analizleri. Kader, 16, 66-88. https://doi. org/10.18317/kaderdergi.403347
 • Aldağ, H. (2006). Toulmin tartışma modeli. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 13-33.
 • Amossy, R. (2002). Introduction to the Study of Doxa. Poetics Today, 23, 369-394. https://doi.org/10.1215/ 03335372-23-3-369
 • Audi, R. (2006). Practical reasoning and ethical decision. London, UK: Routledge.
 • Austin, J. L. (1962). How to do things with words. Cambridge, USA: Harvard University Press.
 • Austin, J. L. (2009). Söylemek ve yapmak. İstanbul, Turkey: Metis Yayıncılık.
 • Breeze, R. (2011). Critical discourse analysis and its critics. Pragmatics, 21, 493-525. https://doi.org/10.1075/ prag.21.4.01bre
 • Bevir, M., & Blakely, J. (2018). Interpretive social science: An anti-naturalist approach. Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Blair, J. A. (2010). ISSA Proceedings 2010 - Logic in the Pragma-Dialectical Theory. Rozenberg Quarterly. Retrieved from http://rozenbergquarterly.com/issa-proceedings-2010-logic-in-the-pragma-dialectical-theory/
 • Cengiz, K., & Küçükural, Ö. (2018). Sabitleyici bir tartışma (argümantasyon) pratiği olarak erkeklik. Toplum ve Bilim, 145, 32-54.
 • Çalışkan, O. (2019). Politik argümantasyonun temellendirilmesinde ortak kanaatlere başvurma: Cumhur ittifakı argümanlarına yönelik bir inceleme. İnsan ve İnsan, 6(19), 33-44. https://doi.org/10.29224/insanveinsan. 462678
 • Fairclough, I. (2017). Deliberative discourse. In J. Flowerdew & J. E. Richardson (Eds.), The Routledge Handbook of Critical Discourse Studies (pp. 242-256). London, UK: Routledge.
 • Fairclough, I., & Fairclough, N. (2012). Political discourse analysis: A method for advanced students. London, UK: Routledge.
 • Fairclough, N. (2009). A dialectical-relational approach to critical discourse analysis in social research. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of critical discourse analysis (pp. 162-187). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis: The critical study of language. New York, USA: Routledge.
 • Fairclough, I., & Mădroane, I. D. (2016). ISSA Proceedings 2014 - An argumentative approach to policy ‘framing’. Competing ‘frames’ and policy conflict in the Roşia Montană case. Rozenberg Quarterly. Retrieved from http://rozenbergquarterly.com/issa-proceedings-2014-an-argumentative-approach-to-policy-framingcompeting-frames-and-policy-conflict-in-the-rosia-montana-case/
 • Fogelin, R. (2005). The logic of deep disagreements. Informal Logic, 25, 1-8.
 • Gerritsen, S. (2001). Unexpressed premises. In F. H. van Eemeren (Ed.), Crucial concepts in argumentation theory (pp. 56-84). Amsterdam, Netherlands: Sic Sat.
 • Gilbert, M. A. (1995). Coalescent argumentation. Argumentation, 9, 837-852.
 • Greco Morasso, S. (2012). Contextual frames and their argumentative implications: A case study in media argumentation. Discourse Studies, 14, 197-216. https://doi.org/10.1177/1461445611433636
 • Gürsoy, B. (2013). Tüketimin estetiği ve medya: “Bugün ne giysem” programı üzerinden bir değerlendirme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 44, 85-98.
 • Hamblin, C. L. (1970). Fallacies. London, UK: Methuen.
 • Jackson, S. (1992). “Virtual standpoints” and the pragmatics of conversational argument. In F. H. van Eemeren, R. Grootendorst, J. A. Blair, & C. A. Willard (Eds.), Argumentation illuminated (pp. 260-269). Amsterdam, Netherlands: Sic Sat.
 • Jäger, S., & Maier, F. (2009). Theoretical and methodological aspects of Foucauldian critical discourse analysis and dispositive analysis. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of critical discourse analysis (pp. 32-61). London, UK: Sage.
 • Jørgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2002). Discourse analysis as theory and method. London, UK: Sage.
 • Keeney L. R. (1992). Value-focused thinking: A path to creative decision making. Cambridge, UK: Harvard University Press.
 • Kim, J. (2014). Interactivity, user-generated content and video game: an ethnographic study of Animal Crossing: Wild World. Continuum, 28(3), 357-370. https://doi.org/10.1080/10304312.2014.893984
 • Kurtuldu, B. (2019). Douglas Walton’ın argüman biçimleri yaklaşımı. Felsefe Arkivi, 51, 161-178.
 • Lewiński, M. (2018). Practical argumentation in the making: Discursive construction of reasons for action. S. Oswald, T. Herman, J. Jacquin (Eds.), Argumentation and Language - Linguistic, Cognitive and Discursive Explorations (pp. 219-241). Cham: Springer.
 • Lewiński, M., & Mohammed, D. (2016). Argumentation theory. The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, 1-15. https://doi.org/10.1002/9781118766804.wbiect198
 • Nabers, D. (2009). Filling the void of meaning: Identity construction in US foreign policy after September 11, 2001. Foreign Policy Analysis, 5, 191-214. https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2009.00089.x
 • O’Toole, M. M. (2004). Opera Ludentes: the Sydney Opera House at work and play. In K. O’Halloran (Ed.), Multimodal discourse analysis: Systemic functional perspectives (pp. 11-27). London, UK: Continuum.
 • Perelman, C. (2012). The new rhetoric and the humanities: Essays on rhetoric and its applications. New York, USA: Springer.
 • Perelman, C., & Olbrechts-Tyteca, L. (1969). The new rhetoric: A treatise on argumentation. Notre Dame, France: University of Notre Dame Press.
 • Reisigl, M., & Wodak, R. (2001). The discourse-historical approach. In R. Wodak & Meyer, M. (Eds.), Methods for critical discourse analysis (pp. 87-121). London, UK: Sage.
 • Rommetveit, R. (1974). On message structure: A framework for the study of language and communication. London, UK: John Wiley & Sons.
 • Rigotti, E., & Greco Moraso, S. (2010). Comparing the Argumentum Model of Topics to other contemporary approaches to Argument Schemes: The procedural and material components. Argumentation, 24, 489-512. https://doi.org/10.1007/s10503-010-9190-7
 • Schiappa, E. (2003). Defining reality: Definitions and the politics of meaning. Carbondale, Edwardsville: SIU Press.
 • Scollon, R. (2001). Action and text: Towards an integrated understanding of the place of text in social (inter) action, Mediated Discourse analysis and the Problem of Social Action. In R. Wodak, & M. Meyer (Eds.), Methods for critical discourse analysis (pp. 139-183). London, UK: Sage.
 • Searle, J. R., & Searle, J. R. (1969). Speech acts: An essay in the philosophy of language. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Seçkin Kapucu, M., & Türk, H. (2019). Güncel bilimsel haberlerin Toulmin argüman modeline göre incelenmesi ve öğrencilerin argüman düzeylerinin belirlenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(3), 1119-1144.
 • Snoeck-Henkemans, A. (2003). Complex argumentation in a critical discussion. Argumentation, 17, 405-419. https://doi.org/10.1023/A:1026390419589
 • Şah, U. (2012). Andımızı okumak: Bir aracılı söylem analizi çalışması. In S. Arkonaç (Ed.), Söylem çalışmaları. İstanbul, Turkey: Nobel.
 • Tindale, C. W. (2015). The philosophy of argument and audience reception. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Toulmin, S. (2003). Uses of argument. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Üzelgün, M. A. (2015). Sosyal temsil çalışmaları için sistematik bir yöntem olarak argüman analizi. Psikoloji Çalışmaları, 35, 71-90.
 • Üzelgün, M. A., Mohammed, D., Lewiński, M., & Castro, P. (2015). Managing disagreement through yes, but… constructions: An argumentative analysis. Discourse Studies, 17, 467-484. https://doi.org/10.1177/1461 445615578965
 • Üzelgün, M. A., & Pereira, J. R. (2020). Beyond the co-production of technology and society: The discursive treatment of technology with regard to near-term and long-term environmental goals. Technology in Society, 61, 101244. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101244
 • van Benthem, J. (2009). One logician’s perspective on argumentation. Cogency, 1, 1-16.
 • van Dijk, T. A. (2006). Discourse and manipulation. Discourse & Society, 17(3), 359-383. https://doi.org/10. 1177/0957926506060250
 • van Dijk, T. A. (2001). Critical discourse analysis. In D. Schiffrin, D. Tannen, & H. E. Hamilton (Eds.), The handbook of discourse analysis (pp. 349-371). Massachusetts, USA: Blackwell.
 • van Eemeren, F. H. (2009). Argumentation theory after the New Rhetoric. L’analisi Linguistica e Letteraria, 17, 119-148.
 • van Eemeren, F. H., & Grootendorst, R. (2004). A systematic theory of argumentation: The pragma-dialectical approach. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • van Eemeren, F. H., Grootendorst, R., & Kruiger, T. (2019). Handbook of argumentation theory: A critical survey of classical backgrounds and modern studies (Vol. 7). Berlin, Germany: Walter de Gruyter.
 • van Eemeren, F. H., Grootendorst, R., & Henkemans, A. F. S. (2002). Argumentation: Analysis, evaluation, presentation. London, UK: Routledge.
 • van Eemeren, F. H., & Houtlosser, P. (2006). Strategic maneuvering: A synthetic recapitulation. Argumentation, 20(4), 381-392. https://doi.org/10.1007/s10503-007-9037-z
 • Wagemans, J. H. (2019). Four basic argument forms. Research in Language, 17, 57-69. https://doi.org/10.2478/ rela-2019-0005
 • Walton, D., Reed, C., & Macagno, F. (2008). Argumentation schemes. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Wenzel, J. W. (2006). Three perspectives on argument: Rhetoric, dialectic, logic. In R. Trapp & J. Schuetz (Eds.), Perspectives on argumentation: Essays in honor of Wayne Brockriede (pp. 9-26). New York, USA: Idebate Press.
 • Wodak, R. (2011). The Discourse of politics in action: Politics as usual. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.
 • Wodak, R. (2001). “The discourse-historical approach”. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of critical discourse analysis (pp. 63-94). London, UK: Sage.
 • Zarefsky, D. (2014). Rhetorical perspectives on argumentation: Selected essays by David Zarefsky (Vol. 24). Cham, Switzerland: Springer.
APA Üzelgün M, Küçükural Ö, Oruç R (2020). Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması. , 265 - 297. 10.26650/CONNECTIST2020-0666
Chicago Üzelgün Mehmet Ali,Küçükural Önder,Oruç Rahmi Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması. (2020): 265 - 297. 10.26650/CONNECTIST2020-0666
MLA Üzelgün Mehmet Ali,Küçükural Önder,Oruç Rahmi Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması. , 2020, ss.265 - 297. 10.26650/CONNECTIST2020-0666
AMA Üzelgün M,Küçükural Ö,Oruç R Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması. . 2020; 265 - 297. 10.26650/CONNECTIST2020-0666
Vancouver Üzelgün M,Küçükural Ö,Oruç R Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması. . 2020; 265 - 297. 10.26650/CONNECTIST2020-0666
IEEE Üzelgün M,Küçükural Ö,Oruç R "Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması." , ss.265 - 297, 2020. 10.26650/CONNECTIST2020-0666
ISNAD Üzelgün, Mehmet Ali vd. "Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması". (2020), 265-297. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2020-0666
APA Üzelgün M, Küçükural Ö, Oruç R (2020). Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması. Connectist: İstanbul University Journal of Communication Sciences (Online), 0(59), 265 - 297. 10.26650/CONNECTIST2020-0666
Chicago Üzelgün Mehmet Ali,Küçükural Önder,Oruç Rahmi Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması. Connectist: İstanbul University Journal of Communication Sciences (Online) 0, no.59 (2020): 265 - 297. 10.26650/CONNECTIST2020-0666
MLA Üzelgün Mehmet Ali,Küçükural Önder,Oruç Rahmi Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması. Connectist: İstanbul University Journal of Communication Sciences (Online), vol.0, no.59, 2020, ss.265 - 297. 10.26650/CONNECTIST2020-0666
AMA Üzelgün M,Küçükural Ö,Oruç R Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması. Connectist: İstanbul University Journal of Communication Sciences (Online). 2020; 0(59): 265 - 297. 10.26650/CONNECTIST2020-0666
Vancouver Üzelgün M,Küçükural Ö,Oruç R Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması. Connectist: İstanbul University Journal of Communication Sciences (Online). 2020; 0(59): 265 - 297. 10.26650/CONNECTIST2020-0666
IEEE Üzelgün M,Küçükural Ö,Oruç R "Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması." Connectist: İstanbul University Journal of Communication Sciences (Online), 0, ss.265 - 297, 2020. 10.26650/CONNECTIST2020-0666
ISNAD Üzelgün, Mehmet Ali vd. "Argüman Analizinde Dört Yaklaşım: ToulminModeli, Pragma-Diyalektik, Politik SöylemAnalizi ve Argüman Kaynakları Modelinin birKarşılaştırması". Connectist: İstanbul University Journal of Communication Sciences (Online) 59 (2020), 265-297. https://doi.org/10.26650/CONNECTIST2020-0666