Yıl: 2021 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 134 - 172 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.35163/bagbahce.774439 İndeks Tarihi: 26-10-2021

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar

Öz:
Çalışmamızda İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB), Kuraklığa ve TuzluğaDayanıklı Bitkiler Koleksiyonu’nda yetiştirilmekte olan Asteraceae Bercht. & J.Presl(Papatyagiller), Boraginaceae Juss. (Hodangiller), Brassicaceae Burnett (Turpgiller),Campanulaceae Juss. (Çançiçeğigiller), Caryophyllaceae Juss. (Karanfilgiller), Cistaceae Juss.(Ladengiller), Crassulaceae J.St.-Hil. (Damkoruğugiller), Fabaceae Lindl. (Baklagiller),Iridaceae Juss. (Süsengiller), Lamiaceae Martinov (Ballıbabagiller), Linaceae DC. ex Perleb(Ketengiller), Plantaginaceae Juss. (Sinirotugiller), Poaceae Barnhart (Buğdaygiller) veScrophulariaceae Juss. (Sırcaotugiller) familyalarına ait 41 taksanın, ışık ve taramalı elektronmikroskobu yöntemleri kullanılarak palinolojik araştırmalarını gerçekleştirmekamaçlanmıştır. Woodehouse yöntemi kullanılarak ve yarı ince kesitler alınarak incelenenpolen tanelerinin polar-ekvatoral çap ölçümleri, ekzin-intin kalınlıkları ve por-kolpus sayılarıbelirlendi. Elektron mikroskobu ile yüzey ornamentasyonları görüntülendi. Elde edilensonuçlara göre Kuraklığa ve Tuzluğa Dayanıklı Bitkiler Koleksiyonu’ndan toplanıp çalışılantaksonların çoğunun ekzin tabakasının tektat-kolumellat veya tektat-perforat olduğubelirlendi. Yüzey ornamentasyonları ise geniş çeşitlilik gösterdi.
Anahtar Kelime:

Palynological Studies on Some Arid-Barren Plants of Nezahat Gökyiğit Botanical Garden (İstanbul)

Öz:
In the present study, we aimed to perform palynological investigations of 41 different taxa belonging to Asteraceae Bercht. & J.Presl, Boraginaceae Juss., Brassicaceae Burnett, Campanulaceae Juss., Caryophyllaceae Juss., Cistaceae Juss., Crassulaceae J.St.-Hil., Fabaceae Lindl., Iridaceae Juss., Lamiaceae Martinov, Linaceae DC. ex Perleb, Plantaginaceae Juss., Poaceae Barnhart and Scrophulariaceae Juss. by using light and scanning electron microscopy methods. Polar-equatorial diameter measurements, exin-intin thicknesses and por-colpus counts of pollen grains examined using the Woodehouse method and taking semithin sections. Surface ornamentations were determined by electron microscope. According to the results obtained, it was determined that most of the taxa obtained from the Aridity and Salinity Resistant Plants Collection was the extate layer of tektat-kolumellat or tektatperforate. Surface ornaments showed a wide variety
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akyalçın, H., Arabacı, T. ve Yıldız, B. (2011). Pollen morphology of six Achillea L. sect. Achillea (Asteraceae) species in Turkey. Turkish Journal of Botany 35: 183-201.
 • Alçıtepe, E. (2012). Comparative pollen morphology of sect. Quinqueloculares (Campanulaceae) in Turkey. Biologia 67: 875-882.
 • Atar, H., Nabi, B. ve Çeter, T. (2018). Pollen and achene morphology of some Cyanus L. Taxa (Asteraceae), Turkey. Mellifera 18: 15-25.
 • Atçeken, M.M., Dural, H. ve Yılmaz-Çıtak, B. (2016). The morphological, anatomical and palynological investigations on some taxa of genus Aethionema A.T. Waiton (Brassicaceae). Biological Diversity and Conservation 9: 55- 68.
 • Aytuğ, B. (1971). Atlas Des Pollens Environs D’İstanbul. İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1650. İstanbul.
 • Bagherpour, S. (2010). Taxonomic studies on the genus Salvia L. (Labiate) in central Anatolia, Turkey. Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, Ankara.
 • Bennett, K.D. ve Willis, K.J. (2001). Pollen. Şu eserde: Smol, J.P., Birks H.J.B. ve Last W.M. (edlr), Tracking Environmental Change using Lake Sediments, Terrestrial, Algal, and Siliceous Indicators 3. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
 • Bıyıklıoğlu, O., Çeter, T. ve Bani, B. (2018). Pollen and achene morphology of some Centaurea L. Taxa (Asteraceae), Turkey. Mellifera 18: 26-36.
 • Binzet, R., Potoğlu-Erkara, İ., Özler, H. ve Pehlivan, S. (2014). Pollen morphology and systematical contribution of some Onosma (Boraginaceae) taxa distribution in Turkey. Plant Systematics and Evolution 300: 2135-2146.
 • Çeter, T., Geven, F., Acar-Şahin, A. ve Çeter, S. (2018). Examination of pollen morphology of some Aethionema (Brassicaceae) from Turkey. Communications Faculty Science University of Ankara, Series C, 27: 11-24.
 • Yılmaz-Çıtak, B., Dural, H. ve Gönen, B. (2016). Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampüsü’nde yayılış gösteren bazı bitkilerin polen morfolojileri. Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi 42: 42-56.
 • Danışman, B. (2015). Türkiye’de yayılış gösteren Globularia orientalis L., Globularia trichosantha Fisch. & Mey. Ssp. trichosantha, Globularia sintenisii Hausskn. & Wettst ve Globularia alypum L. (Globulariaceae)’un polen morfolojileri üzerinde bir çalışma. Yüksel Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Eker, İ., Vural, M. Ve Aslan, S. (2015). Ankara İli’nin Damarlı bitki çeşitliliği ve korumada öncelikli taksonları. Bağbahçe Bilim Dergisi 2(3): 57-114.
 • Ekim, T., Koyuncu, M. ve Vural, M. (2000). Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler), Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Ankara, Türkiye.
 • Feder, N. ve O’Brien, T.P. (1968). Plant microtechnique: Some principles and new methods. American Journal of Botany 55: 123–142.
 • Henderson, D.M., Prentice, H. ve Hedge, I.C. (1968). Pollen morphology of Salvia and some related genera. Grana 8: 70-85.
 • Işık, G. ve Yücel, E. (2017). Biological and ecological characteristics of a monotypic relict endemic species: Dorystoechas hastata (Lamiaceae). International Journal of Agricultural and Environmental Research 3: 222-231.
 • Kahraman, A., Bagherpour, S., Karabacak, E., Doğan, M., Doğan, H.M., Uysal, İ. ve Celep, F. (2012). Reassessment of conservation status of the genus Salvia (Lamiaceae) in Turkey II. Turkish Journal of Botany 36: 103-124.
 • Karavelioğlu, F.A., Duran, A. ve Hamzaoğlu, E. (2004). Verbascum tuna-ekimii (Scrophulaceae), a new species from Turkey. Annals of Botanici Fennici 41: 227-231.
 • Moore, P.D., Webb, J.A. ve Collinson, M.E. (1991). Polen Analysis, Blackwell Scientific Publications, Oxford.
 • Oybak-Dönmez, E. ve Işık, S. (2008). Pollen morphology of Turkish Amaryllidaceae, Ixioliriaceae and Iridaceae. Grana 47: 15–38.
 • Özler, H., Pehlivan, S., Kahraman, A., Doğan, M., Celep, F., Başer, B., Yavru, A. ve Bagherpour, S. (2011). Pollen morphology of the genus Salvia L. (Lamiaceae) in Turkey. Flora 206: 316-327.
 • Özler, H., Pehlivan, S., Celep, F., Doğan, M., Kahraman, A., Başer, B. ve Bagherpour, S. (2013). Pollen moprhology of Hymenosphace and Aethiopis section of the genus Salvia (Lamiaceae) in Turkey. Turkish Journal of Botany 37: 1070-1084.
 • Öztürk, D., Potoğlu-Erkara, İ. ve Koyuncu, O. (2008). Endemik Linum cariense Boiss. (Linaceae)’nin anatomik ve palinolojik özellikleri. 19. Ulusal Botanik Kongresi Bildiri Kitabı, s 441, Trabzon.
 • Pearse, A.G.E. (1961). Histochemistry, Theoretical and applied. Boston. Salmaki, Y., Jamzad, Z., Zarre, S. ve Bräuchler, C. (2008). Pollen morphology of Stachys (Lamiaceae) in Iran and its systematic implication. Flora 203: 627-639.
 • Türkmen, Z., Coşkunçelebi, K., Makbul, S., Beyazoğlu, O. ve Doğan, C. (2011). Pollen morphology of Onosma L. (Boragınaceae) taxa distributed in the Anatolia. EÜFBED-Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4: 71-82.
 • Ünal, M. (2013). Bitki (Angiosperm) Embriyolojisi, Nobel Yayınevi, Ankara.
 • Vardar, F. ve Ünal, M. (2012). Ultrastructural aspects and programmed cell death in the tapetal cells of Lathyrus undulatus Boiss. Acta Biologica Hungarica 63: 56-70.
 • Wodehouse, R.P. (1935). Pollen Grains. McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Xiong, S.X., Zeng, Q.Y., Hou, J.Q., Hou, L.L., Zhu, J., Yang, M., Yang, Z.N. ve Lou, Y. (2020). The temporal regulation of TEK contributes to pollen wall exine patterning. PLoS Genetics 16(5): e1008807.
 • Yeşilyurt, E.B., Erik, S., Özme-Baysal, E. ve Akaydın, G. (2015). Taxonomic studies on endemic species from Turkey:
 • Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. lycaonicum Coode & Cullen (Cistaceae). Biologiacal Diversity and Conservation 8: 181-187. http://www.ngbb.org.tr/, (erişim tarihi: 15.06.2020). http://www.tehditaltindabitkiler.org.tr/, (erişim tarihi: 15.06.2020).
APA Anık S, Cetinbas Genc A, VARDAR F, Çıngay B (2021). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. , 134 - 172. 10.35163/bagbahce.774439
Chicago Anık Sema,Cetinbas Genc Aslihan,VARDAR FILIZ,Çıngay Burçin Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. (2021): 134 - 172. 10.35163/bagbahce.774439
MLA Anık Sema,Cetinbas Genc Aslihan,VARDAR FILIZ,Çıngay Burçin Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. , 2021, ss.134 - 172. 10.35163/bagbahce.774439
AMA Anık S,Cetinbas Genc A,VARDAR F,Çıngay B Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. . 2021; 134 - 172. 10.35163/bagbahce.774439
Vancouver Anık S,Cetinbas Genc A,VARDAR F,Çıngay B Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. . 2021; 134 - 172. 10.35163/bagbahce.774439
IEEE Anık S,Cetinbas Genc A,VARDAR F,Çıngay B "Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar." , ss.134 - 172, 2021. 10.35163/bagbahce.774439
ISNAD Anık, Sema vd. "Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar". (2021), 134-172. https://doi.org/10.35163/bagbahce.774439
APA Anık S, Cetinbas Genc A, VARDAR F, Çıngay B (2021). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. Bağbahçe Bilim Dergisi, 8(1), 134 - 172. 10.35163/bagbahce.774439
Chicago Anık Sema,Cetinbas Genc Aslihan,VARDAR FILIZ,Çıngay Burçin Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. Bağbahçe Bilim Dergisi 8, no.1 (2021): 134 - 172. 10.35163/bagbahce.774439
MLA Anık Sema,Cetinbas Genc Aslihan,VARDAR FILIZ,Çıngay Burçin Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. Bağbahçe Bilim Dergisi, vol.8, no.1, 2021, ss.134 - 172. 10.35163/bagbahce.774439
AMA Anık S,Cetinbas Genc A,VARDAR F,Çıngay B Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2021; 8(1): 134 - 172. 10.35163/bagbahce.774439
Vancouver Anık S,Cetinbas Genc A,VARDAR F,Çıngay B Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2021; 8(1): 134 - 172. 10.35163/bagbahce.774439
IEEE Anık S,Cetinbas Genc A,VARDAR F,Çıngay B "Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar." Bağbahçe Bilim Dergisi, 8, ss.134 - 172, 2021. 10.35163/bagbahce.774439
ISNAD Anık, Sema vd. "Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak AlanBitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar". Bağbahçe Bilim Dergisi 8/1 (2021), 134-172. https://doi.org/10.35163/bagbahce.774439