Yıl: 2020 Cilt: 55 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 2847 - 2868 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475 İndeks Tarihi: 01-11-2021

Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği

Öz:
Çalışmanın amacı medikal turizm alanında hizmet veren sağlık kuruluşlarının uyguladıkları rekabetstratejilerinin sağlık kuruluşlarının performansına etkisinin tespit edilmesidir. Araştırma kapsamındaİstanbul’daki 102 sağlık kuruluşu araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Araştırmanınörnekleminin seçiminde tesadüfi örneklem türlerinden kolayda örneklem tekniği kullanılmıştır. Veritoplama sürecinde öncelikle anket tekniği kullanılmıştır. Sağlık kuruluşlarının yöneticilerine sunulananketlerden elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma soncundafarklılaşma stratejisinin performans üzerinde çok düşük düzeyde ve pozitif yönde bir etkisinin olduğu tespitedilmiştir. Odaklanma stratejisi ve maliyet liderliği stratejisinin ise performans üzerinde herhangi biretkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Analiz sonuçlarının anlamlandırılabilmesi için mülakat tekniğiaracılığı ile yeniden veri toplanmıştır. Sonuç olarak araştırmanın nicel kısmında elde edilen sonuçlar,araştırmanın nitel kısmında da doğrulanmıştır.
Anahtar Kelime:

Effect of Competitive Strategies on The Health Performance of Health Organizations Providing Medical Tourism Services: The Case of Istanbul

Öz:
The aim of this study is to determine the effect of the competitive strategies applied by the health institutions providing services in the field of medical tourism to the performance of health institutions. 102 health institutions in Istanbul were determined as the sample of the research. In the selection of the sample, convenience sampling method, a type of random sampling technic, was used. The data obtained from the questionnaires presented to the managers of health institutions were analyzed using SPSS 22 package program. As a result of the research, differentiation strategy has a very low and positive effect on performance. It is concluded that the focus strategy and cost leadership strategy have no impact on performance. In order to make sense of the analysis results, data were collected again through the interview technique. The results obtained in the quantitative part of the study are also confirmed in the qualitative part of the study.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
1
1
1
 • Acar, A. Z., (2010). “Lojistik Yeteneklerin, Strateji - Performans İlişkisi Üzerindeki Rolü: Kobi’ler Üzerinde Bir Saha Araştırması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt. 24, Sayı: 4, 1-21.
 • Adıgüzel, Z., (2016). Rekabet Avantajı Açısından: Paydaşlarla İlişki Yönetiminin, Paydaş Davranışlarıyla Firma Performansına Etkisinin Araştırılması. Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Akbolat, M., Işık, O., (2012). “Hastanelerde Rekabet Stratejileri ve Performans”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt. 16, Sayı: 1, 401 – 424.
 • Baker, W. E., Sinkula, J. M., (1999). “The Synergistic Effects of Market Orientation and Learning Orientation on Organizational Performance”, Journal Of Academy Of Marketing Science, Cilt. 27, Sayı: 4, 411-427.
 • Banker, R. D., Mashruwala, R., Tripathy, A., (2014). “Does A Differentiation Strategy Lead to More Sustainable Financial Performance Than a Cost Leadership Strategy?”, Management Decision, Cilt. 52, Sayı: 5, 872-896.
 • Barca, M., Akdeve, E., ve Gedik Balay, İ., (2013). “Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi Ve Strateji Önerileri”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt. 5, Sayı: 3, 64-92.
 • Barca, M., Esen, S., (2012). “Rekabet Avantajı Sağlama Ve Sürdürmede Stratejik Yaklaşımlar”, Social Sciences, Cilt. 7, Sayı: 2, 89-107.
 • Bilir, Y., (2016). Turizmde Rekabet Gücünün Analizi ve Sürdürülebilir Rekabet: Porter’ın Elmas Modeli Çerçevesinde Türkiye ve Yunanistan’ın Karşılaştırılması, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yauınlanmamış Doktora Tezi.
 • Carrera, P. M., Bridges, J. F., (2006). “Globalization And Healthcare: Understanding Health And Medical Tourism”, Expert Review of Pharmaeconomics and Outcomes Research, Cilt. 6, Sayı: 4, 447-454.
 • Carton, R. B. ve Hofer, C. W., (2006). Measuring Organizational Performance. Metrics for Entrepreneurship and Strategic Management Research. United Kingdom: Edward Elgar Publishing.
 • Claver - Cortés, E., Pertusa – Ortega, E. M., Molina – Azorín, J. F., (2012). “Characteristics Of Organizational Structure Relating To Hybrid Competitive Strategy: Implications For Performance”, J. Bus. Res., Cilt. 65, 993-1002.
 • Connell, J., (2011). Medical Tourism, Bodmin: Cabi.
 • Daft R. L., (2001). Organization Theory and Design, South-Western College Publishing, 2001.
 • Deloitte., (2010). Evolving Medical Tourism in Canada: Exploring A New Frontier, Deloitte Center For Health Solutions, Toronto.
 • Eren, M. S., (2014). “Jenerik Rekabet Stratejilerinin Firmaların İhracat Performansına Etkisi”,ar Üniversitesi Dergisi, Cilt. 9, Sayı: 34, 5998-6022.
 • Fırat, M., Kabakçı Yurdakul, I., Ersoy, A., (2014). “Bir Eğitim Teknolojisi Araştırmasına Dayalı Olarak Karma Yöntem Araştırması Deneyimi”, Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, Cilt. 2, Sayı: 1, 65-86.
 • Ghabankandi, A. A., (2018). Firma Kaynakları ve Rekabet Stratejilerinin İhracat Performansı Üzerine Etkisi: Seçilmiş Tarım Ürünleri İhracatı Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Grant, R. M., Jordan, J., (2014). Stratejinin Temelleri (Çev: Sart, G.). Nobel Yayınları.
 • Hair J., Black, W., Babin, B., Anderson, R., (2014). Multivariate Data Analysis, 7. Ed. Pearson Education Limited.
 • Ingram, H. R., Teare, E., Scheling, C. A., (1997). “A Systems Model Of Executive Teamwork”, The TQM Magazine, Cilt. 9, Sayı: 2, 118-127.
 • Kalaycıoğlu, O., İnce, H., Keskin H., (2017). “İhracat Yetenekleri ve Rekabet Avantajı İlişkisi: Türk İhracatçı Firmaları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt. 2, Sayı: 18, 51-68.
 • Karl-Heinz, L., Güldenberg, S., (2010).” Generic Strategies And Firm Performance In Smes: A Longitudinal Study Of Austrian Smes”, Small Bus Econ, Cilt. 35, 169–189.
 • Kurtuluş, K., (2010). Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • Li, C. B., Li, J. J., (2008). “Achieving Superior Financial Performance In China: Differentiation Cost Leadership Or Both?” Journal of International Marketing Cilt. 16 Sayı: 3, 1–22.
 • Lumpkin, G. T., Dess, G. G., (2006). “The Effect Of ‘Simplicity’ On The Strategy–Performance Relationship: A Note”, Journal of Management Studies, Cilt. 43, Sayı: 7, 1583-1604.
 • Lynch, D. F., Keller, S. B., Ozment, J., (2000) “The Effects Of Logistics Capabilities And Strategy On Firm Performance”, Journal of Business Logistics, Cilt. 21, Sayı:2, 47-67.
 • Acquaah, M., Yasai-Ardekani, M., (2008). “Does The Implementation Of A Combination Competitive Strategy Yieldıincremental Performance Benefits? A New Perspective From A Transition Eco My in Sub-Saharan Africa”, J. Business Res., Cilt. 61, Sayı: 4, 346- 354.
 • Ortega, M. J. R., (2010). “Competitive Strategies And Firm Performance: Tech Logical Capabilities' Moderating Roles”, J. Bus. Res., Cilt. 63, Sayı: 12, 1273-1281.
 • Photis, M., (2003). “Panayides Competitive Strategies And Organizational Performance In Ship Management”, Maritime Policy & Management, Cilt. 30, Sayı: 2, 123-140, DOI:10.1080/0308883032000084850.
 • Porter, M. E., (1985). Competitive Advantage: Creating And Sustaining Superior Performance, New York: The Free Press.
 • Porter, M. E., (1991). “Towards A Dynamic Theory Of Strategy”, Strategic Management Journal, Cilt. 12, Sayı: 2, 95-117
 • Porter, M. E., (2010). Rekabet Stratejisi Sektör ve Rakip Analizi Teknikleri, (Çev.: G. Ulubilgen), İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Sekaran, U., Bougie, R., (2017). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, 7e, Wiley Pub., UK.
 • Taşgit, Y. E., (2008). Havayolu Yolcu Taşıma Şirketlerinde Uygulanan Rekabet Stratejileri: Türk Şirketlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tokgöz, E., (2016). “Çift Yetenekli Pazarlamanın Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Yoluyla Pazar Ve Finansal Olmayan Performans Göstergeleri Üzerindeki Etkisi: Bilişim Sektöründe Bir Araştırma”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt. 10, Sayı: 2, 31-52.
 • Verweire, K., Berghe, L. V. D., (2004). Integrated Performance Management, S. A Guide To Strategy Implementation, Londra: Sage Publications.
 • Zahra, S. A., Neubaum, D. O., Galal, M. E., (2002). “Competitive Analysis And New Venture Performance: Understanding The Impact Of Strategic Uncertainty And Venture Origin”, Entrepreneurship Theory and Practice, 1-28.
 • Zehir, S., (2016). Pazar Yönelimi, Öğrenme Yönelimi, Rekabet Stratejileri ve Firma Performansı İlişkisi, Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
APA SANCAR T, Öngel V (2020). Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği. , 2847 - 2868. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
Chicago SANCAR TEKİN,Öngel Volkan Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği. (2020): 2847 - 2868. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
MLA SANCAR TEKİN,Öngel Volkan Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği. , 2020, ss.2847 - 2868. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
AMA SANCAR T,Öngel V Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği. . 2020; 2847 - 2868. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
Vancouver SANCAR T,Öngel V Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği. . 2020; 2847 - 2868. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
IEEE SANCAR T,Öngel V "Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği." , ss.2847 - 2868, 2020. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
ISNAD SANCAR, TEKİN - Öngel, Volkan. "Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği". (2020), 2847-2868. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
APA SANCAR T, Öngel V (2020). Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 55(4), 2847 - 2868. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
Chicago SANCAR TEKİN,Öngel Volkan Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 55, no.4 (2020): 2847 - 2868. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
MLA SANCAR TEKİN,Öngel Volkan Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.55, no.4, 2020, ss.2847 - 2868. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
AMA SANCAR T,Öngel V Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2020; 55(4): 2847 - 2868. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
Vancouver SANCAR T,Öngel V Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 2020; 55(4): 2847 - 2868. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
IEEE SANCAR T,Öngel V "Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği." Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, 55, ss.2847 - 2868, 2020. 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475
ISNAD SANCAR, TEKİN - Öngel, Volkan. "Medikal Turizm Hizmeti Veren Sağlık Kuruluşlarının Rekabet Stratejilerinin Kurum Performansına Etkisi: İstanbul Örneği". Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi 55/4 (2020), 2847-2868. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1475