Yıl: 2021 Cilt: 22 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 307 - 341 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.660695

Kaynaştırma Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi STEMÇalışmalarının Değerlendirilmesi

Öz:
Güncel çalışmalarda, özel gereksinimli öğrencilerin sosyal anlamda akranları ile olumlu ilişkiler geliştirebildikleri ancak yeterli akademik eğitime ulaşamadıkları belirtilmektedir. Bu nedenle kaynaştırma öğrencilerinin akademik düzeylerinin yükseltilmesi için destek eğitim odaları kullanılmaktadır. Bu araştırmada destek eğitim odalarında verilen fen bilimleri dersi kapsamında özel gereksinimli öğrencilerin STEM çalışmalarındaki becerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma bir durum çalışmasıdır. Çalışma grubunu bir devlet ortaokulunun yedinci sınıfında öğrenim gören tam zamanlı kaynaştırma eğitimi alan üç özel gereksinimli birey oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; bilgi testi, kontrol listesi, materyal değerlendirme formu, STEM becerileri rubriği, öz değerlendirme formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veri analizinde nitel analizlerden içerik ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin fen bilgisini gerçekleştirdikleri materyallerine yansıtabildikleri fakat matematik, teknoloji ve mühendislikle bağdaştıramadıkları belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin tasarımlarını planlayabildikleri, zihinlerinde oluşturabildikleri ancak çizime dökemedikleri görülmüştür. Buna rağmen tasarıma dönüştürmede başarı sağlayabildikleri belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda, kaynaştırma öğrencilerinin STEM çalışmalarına dâhil edilmeleri önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Adcock, J., & Cuvo, A. J. (2009). Enhancing learning for children with autism spectrum disorders in regular education by instructional modifications. Research in Autism Spectrum Disorders, 3(2), 319-328. doi: 10.1016/j.rasd.2008.07.004
 • Agran, M., Cavin, M., Wehmeyer, M., & Palmer, S. (2006). Participation of students with moderate to severe disabilities in the general curriculum: The effects of the self-determined learning model of instruction. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 31(3), 230-241. doi: 10.1177/154079690603100303
 • Akar, H. (2016). Durum çalışması. A. Saban & A. Ersoy (Eds.), Eğitimde nitel araştırma desenleri [Qualitative research patterns in education] içinde (ss. 111-150). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Alcantara, P. R. (1994). Effects of videotape instructional package on purchasing skills of children with autism. Exceptional Children, 61(1), 40-55. doi: 10.1177/001440299406100105
 • Akaygün, S., & Aslan-Tutak, F. (2017). FeTeMM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) eğitimi yaklaşımı. M. Ergun (Ed.), Fen bilimleri öğretiminde yeni yaklaşımlar [New approaches in science teaching] içinde (ss. 1-34). Ankara: Nobel.
 • Alıcı, M. (2018). Probleme dayalı öğrenme ortamında STEM eğitiminin tutum, kariyer algı ve meslek ilgisine etkisi ve öğrenci görüşleri [Effect of STEM instruction on attitude career perception and career interest in a problem based learning environment and student opinions] (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden edinilmiştir. (Tez Numarası: 507585)
 • Ataman, A. (2003). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş [Children with special needs and introduction to special education]. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış [A detailed analysis on case study]. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.
 • Balçın, M. D., Yavuz-Topaloğlu, M., & Balkan-Kıyıcı, F. (2016a, Nisan). Kaynaştırma öğrencilerinin fen bilimleri dersinde karşılaştıkları sorunlar [Problems faced by mainstream students in science course]. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri, Antalya, Türkiye.
 • Balçın, M. D., Yavuz-Topaloğlu, M., & Balkan-Kıyıcı, F. (2016b, Mayıs). Kaynaştırma eğitimi ve kaynaştırma öğrencileri ile ilgili fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri [Opinions of science teachers on mainstreaming education and mainstreaming students]. 8. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri, Çanakkale, Türkiye.
 • Basham, J. D., & Marino, M. T. (2013). Understanding STEM education and supporting students through universal design for learning. Teaching Exceptional Children, 45(4), 8-15.
 • Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. [Determination of validity, reliability and sample size in qualitative studies]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
 • Batu, E. S., Cüre, G., Nar, S., Gövercin, D., & Keskin, M. (2018). Türkiye'de ilkokul ve ortaokullarda yürütülen kaynaştırma uygulamalarıyla ilgili araştırmaların gözden geçirilmesi (2006-2016) [A review of mainstreaming/inclusion research in elementary and secondary schools in Turkey (2006-2016)]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19(3), 577-614. doi: 10.21565/ozelegitimdergisi.336925
 • Batu, S., & Kırcaali-İftar, G. (2006). Kaynaştırma [Inclusion]. Ankara: KÖK Yayıncılık.
 • Bay, M., Staver, J., Bryan, T., & Hale, J. (1992). Science instruction for the mildly handicapped: Direct instruction versus discovery teaching. Journal of Research in Science Teaching, 29(6), 555-570.
 • Bouck, E. C., Satsangi, R., Doughty, T. T., & Courtney, W. T. (2014). Virtual and concrete manipulatives: A comparison of approaches for solving mathematics problems for students with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44, 180-193. doi: 10.1007/s10803-013-1863-2
 • Browder, D. M., Trela, K., Courtade, G. R., Jimenez, B. A., Knight, V., & Flowers, C. (2012). Teaching mathematics and science standards to students with moderate and severe developmental disabilities. The Journal of Special Education, 46(1), 26-35. doi: 10.1177/0022466910369942
 • Burgstahler, S., & Chang, C. (2009). Promising interventions for promoting STEM fields to students who have disabilities. Review of Disability Studies: An International Journal, 5(2), 1-21. Retrieved from https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/handle/10125/58394
 • Burton, C. E., Anderson, D. H., Prater, M. A., & Dyches, T. T. (2013). Video self-modeling on an iPad to teach functional math skills to adolescents with autism and intellectual disability. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 28(2), 67-77. doi: 10.1177/1088357613478829
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods] (20. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çalışkan, İ. (2014). Fen öğretmen eğitiminde fen defterleri kullanımına ilişkin uluslararası karşılaştırmalı bir durum çalışması [An international comparative case study about using science notebooks in science teacher education]. Eğitim ve Bilim, 39(175), 108-120. doi: 10.15390/EB.2014.2854
 • Carnahan, C. R., & Williamson, P. S. (2013). Does compare-contrast text structure help students with autism spectrum disorder comprehend science text? Exceptional Children, 79(3), 347-363. doi: 10.1177/001440291307900302
 • Carnahan, C. R., Williamson, P., Birri, N., Swoboda, C., & Snyder, K. K. (2016). Increasing comprehension of expository science text for students with autism spectrum disorder. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 31(3), 208-220. doi: 10.1177/1088357615610539
 • Cawley, J. F. (1994). Science for students with disabilities. Remedial and Special Education, 15(2), 67-71.
 • Chen, S. S. A., & Bernard-Opitz, V. (1993). Comparison of personal and computer-assisted instruction for children with autism. Mental Retardation, 31(6), 368-376.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz [Research methods, design and analysis]. A. Alpay (Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Cihak, D. F., & Foust, J. L. (2008). Comparing number lines and touch points to teach addition facts to students with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 23(3), 131-137. doi: 10.1177/1088357608318950
 • Cihak, D. F., & Grim, J. (2008). Teaching students with autism spectrum disorder and moderate intellectual disabilities to use counting-on strategies to enhance independent purchasing skills. Research in Autism Spectrum Disorders, 2(4), 716-727. doi: 10.1016/j.rasd.2008.02.006
 • Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). Los Angeles: Sage Publications.
 • Çevik, M. (2016). Fen bilimleri dersinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilkokulda öğrenim görmekte olan hafif düzeyde zihinsel engele sahip öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi [Effects of the project-based learning approaches on academic achievement and attitude of students studying at primary school with mild mental retardation in sciences course]. Education Sciences, 11(1), 36-48. doi: 10.12739/NWSA.2016.11.1.1C0652
 • Çiftci-Tekinarslan, İ. (2008). Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler. İ. H. Diken (Ed.), Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim [Students in need of special education and special education] (1. baskı) içinde (ss. 137-165). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çoban, A. E. (2005). Lise son sınıf öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerinin yordayıcı bazı değişkenlere göre incelenmesi [Investigation of the vocational maturity levels of 11th grade students in relation to some predictive variables]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(10), 39-54.
 • Çolak, A., Vuran, S., & Uzuner, Y. (2013). Kaynaştırma uygulanan bir ilköğretim sınıfındaki sosyal yeterlik özelliklerinin betimlenmesi ve iyileştirilmesi çalışmaları [Studies on defining and improving social competence characteristics in an elementary school inclusive classroom]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2), 33-49. https://doi.org/10.1501/Ozlegt_0000000183
 • Dalton, B., Morocco, C. C., Tivnan, T., & Rawson Mead, P. L. (1997). Supported inquiry science: Teaching for conceptual change in urban and suburban classrooms. Journal of Learning Disabilities, 30(6), 670-684.
 • Doppelt, Y., Mehalik, M. M., Schunn, C. D., Silk, E., & Krysinski, D. (2008). Engagement and achievements: A case study of design-based learning in a science context. Journal of Technology Education, 19(2), 22-39.
 • Duygu, E. (2018). Simülasyon tabanlı sorgulayıcı öğrenme ortamında fetemm eğitiminin bilimsel süreç becerileri ve fetemm farkındalıklarına etkisi [The effect of STEM education on science process skills and STEM awareness in simulation based inquiry learning environment] (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden edinilmiştir. (Tez Numarası: 507586)
 • Engineering is Elementary (EIE). (2018). Engineering design process. Retrieved from https://www.eie.org/overview/engineering-design-process
 • Erol, İ. (2012). Engellerin ötesinde: Kaynaştırma öğrencilerinin okul ve sosyal yaşamlarının etnografik analizi [Beyond the disabilities: Ethnographic analysis of social and school life of mainstreamed students] (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden edinilmiştir. (Tez Numarası: 345853)
 • Fletcher, D., Boon, R. T., & Cihak, D. F. (2010). Effects of the Touchmath program compared to a number line strategy to teach addition facts to middle school students with moderate intellectual disabilities. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 45(3), 449-458. Retrieved from www.jstor.org/stable/23880117
 • Fraser, B. J. (1998). Classroom environment instruments: Development, validity and applications. Learning Environments Research, 1(1), 7-34.
 • Friend, M., & Bursuck, W. B. (2002). Including students with special needs: Aproctical guide for classroom teacher. Boston: Allyn and Bacon.
 • Gardill, M. C., & Browder, D. M. (1995). Teaching stimulus classes to encourage independent purchasing by students with severe behavior disorders. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 30(3), 254-264. Retrieved from www.jstor.org/stable/23889176
 • Gottfredson, L. S. (2002). Gottfredson’s theory of circumscription, compromise and selfcreation. In D. Brown & Associates (Eds.), Career choice and development (pp.101-106). Bensenville: Scholastic Testing Service.
 • Gökbayrak, S., & Karışan, D. (2017). STEM etkinliklerinin fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerine etkisi [An investigation of the effects of STEM based activities on preservice science teacher’s science process skills]. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(2), 63-84.
 • Hart, J. E., & Whalon, K. J. (2012). Using video self-modeling via iPads to increase academic responding of an adolescent with autism spectrum disorder and intellectual disability. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 47(4), 438-446. Retrieved from www.jstor.org/stable/2387963
 • Heinrich, S., Knight, V., Collins, B. C., & Spriggs, A. D. (2016). Embedded simultaneous prompting procedure to teach STEM content to high school students with moderate disabilities in an inclusive setting. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 51(1), 41-54. Retrieved from www.jstor.org/stable/26420363
 • Holifield, C., Goodman, J., Hazelkorn, M., & Heflin, L. J. (2010). Using self-monitoring to increase attending to task and academic accuracy in children with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 25(4), 230-238. doi: 10.1177/1088357610380137
 • Hudson, M. E., Browder, D. M., & Wood, L. A. (2013). Review of experimental research on academic learning by students with moderate and severe intellectual disability in general education. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 38(1), 17-29. doi: 10.2511/027494813807046926
 • Hwang, J., & Taylor, J. C. (2016). Stemming on STEM: A STEM education framework for students with disabilities. Journal of Science Education for Students with Disabilities, 19(1), 39-49. doi: 10.14448/jsesd.06.00017
 • Jenson, R. J., Petri, A. N., Day, A. D., Truman, K. Z., & Duffy, K. (2011). Perceptions of self efficacy among STEM students with disabilities. Journal of Postsecondary Education and Disability, 24(4), 269-283. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ966129.pdf
 • Jimenez, B. A., & Kemmery, M. (2013). Building the early numeracy skills of students with moderate intellectual disability. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 48(4), 479-490. Retrieved from www.jstor.org/stable/24232505
 • Jimenez, B. A., Lo, Y. Y., & Saunders, A. F. (2014). The additive effects of scripted lessons plus guided notes on science quiz scores of students with intellectual disability and autism. The Journal of Special Education, 47(4), 231-244. doi: 10.1177/0022466912437937
 • Jowett, E. L., Moore, D. W., & Anderson, A. (2012). Using an iPad-based video modelling package to teach numeracy skills to a child with an autism spectrum disorder. Developmental Neurorehabilitation, 15(4), 304-312. doi: 10.3109/17518423.2012.682168
 • Kamps, D., Locke, P., Delquadri, J., & Hall, R. V. (1989). Increasing academic skills of students with autism using fifth grade as tutors. Education and Treatment of Children, 12(1), 38-51. Retrieved from www.jstor.org/stable/42899092
 • Kaplan, P. (1996). Pathways for exceptional children: School, home and culture. Minneapolis/St. Paul, New York: West Publishing Company.
 • Kennedy, T., & Odell, M. (2014). Engaging students in STEM education. Science Education International, 25(3), 246-258.
 • Knight, V. F., Smith, B. R., Spooner, F., & Browder, D. (2012). Using explicit instruction to teach science descriptors to students with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 42(3), 378-389. doi:10.1007/s10803-011-1258-1
 • Knight, V. F., Spooner, F., Browder, D. M., Smith, B. R., & Wood, C. L. (2013). Using systematic instruction and graphic organizers to teach science concepts to students with autism spectrum disorders and intellectual disability. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 28(2), 115-126. doi: 10.1177/1088357612475301
 • Knight, V. F., Wood, C. L., Spooner, F., Browder, D. M., & O’Brien, C. P. (2015). An exploratory study using science eTexts with students with autism spectrum disorder. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 30(2), 86-99. doi: 10.1177/1088357614559214
 • Kocadağ, T. (2009). İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde interaktif eğitim yazılımları kullanımının kaynaştırma öğrencilerinin başarısına etkisi [The effect on the success of the usage of interactive educational software in science and technology lessons for year 4 students in primary school] (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden edinilmiştir. (Tez Numarası: 278307)
 • Koyunlu-Ünlü, Z., & Dere, Z. (2018). Okul öncesi öğretmen adaylarının hazırladıkları fetemm etkinliklerinin değerlendirilmesi [Evaluation of STEM activities prepared by preschool teacher candidates]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1502-1512. doi: 10.29299/kefad.2018.19.02.012
 • Lam, P., Doverspike, D., Zhao, J., Zhe, J., & Menzemer, C. (2008). An evaluation of a STEM program for middle school students on learning disability related IEPs. Journal of STEM Education, 9(1) 21-29. Retrieved from https://www.learntechlib.org/p/173845/
 • Lee, A. (2011). A comparison of postsecondary science, technology, engineering, and mathematics (STEM) enrollment for students with and without disabilities. Career Development for Exceptional Individuals, 34(2), 72-82. doi: 10.1177/0885728810386591
 • Lee, A. (2014). Students with disabilities choosing science technology engineering and math (STEM) majors in postsecondary institutions. Journal of Postsecondary Education and Disability, 27(3), 261-272. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1048786.pdf
 • Levingston, H. B., Neef, N. A., & Cihon, T. M. (2009). The effects of teaching precurrent behaviors on children's solution of multiplication and division word problems. Journal of Applied Behavior Analysis, 42(2), 361- 367. doi: 10.1901/jaba.2009.42-361
 • Lewis, T. (2009). Creativity: A framework for the design/problem solving discourse in technology education. Journal of Technology Education, 17(1), 35-52.
 • Love, T. S., Kreiser, N., Camargo, E., Grubbs, M. E., Kim, E. J., Burge P. L., & Culver, S. M. (2014). STEM faculty experiences with students with disabilities at a land grant institution. Journal of Education and Training Studies, 3(1), 27-38. doi:10.11114/jets.v3i1.573
 • Mastropieri, M. A., & Scruggs, T. E. (1994). Text-based vs. activities-oriented science curriculum: Implications for students with disabilities. Remedial and Special Education, 15, 72-85.
 • Mastropieri, M. A., Scruggs, T. E., Boon, R., & Carter, K. B. (2001). Correlates of inquiry learning in science: Constructing concepts of density and buoyancy. Remedial and Special Education, 22(3), 130-138.
 • McCarthy, C. B. (2005). Effects of thematic-based, hands-on science teaching versus a textbook approach for students with disabilities. Journal of Research in Science Teaching, 42(3), 245-263. doi: 10.1002/tea.20057
 • McEvoy, M. A., & Brady, M. P. (1988). Contingent access to play materials as an academic motivator for autistic and behavior disordered children. Education and Treatment of Children, 11(1), 5-18. Retrieved from www.jstor.org/stable/42899046
 • McMahon, D. D., Cihak, D. F., Wright, R. E., & Bell, S. M. (2016). Augmented reality for teaching science vocabulary to postsecondary education students with intellectual disabilities and autism. Journal of Research on Technology in Education, 48(1), 38-56. doi: 10.1080/15391523.2015.1103149
 • Miles, M. B., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods (2nd ed.). Beverly Hills, CA: Sage Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [Ministry of National Education] (MEB) (1997). 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname [Decree Law No. 573 on Special Education]. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10/10111011_ozel_egitim_kanun_hukmunda_kararna me.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [Ministry of National Education] (MEB) (2018). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği [Special education services regulations]. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/09101900_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeligi_07 072018.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Morrison, K., & Rosales-Ruiz, J. (1997). The effect of object preferences on task performance and stereotypy in a child with autism. Research in Developmental Disabilities, 18(2), 127-137. doi: 10.1016/S0891- 4222(96)00046-7
 • Morton, R. C., & Gadke, D. L. (2017). A comparison of math cover, copy, compare intervention procedures for children with autism spectrum disorder. Behavior Analysis in Practice, 11(1), 80-84. doi: 10.1007/s40617-017-0181-0
 • Osborne Jr, A. G., & Dimattia, P. (1994). The IDEA's least restrictive environment mandate: Legal implications. Exceptional Children, 61(1), 6-14. doi: 10.1177/001440299406100102
 • Özdemir, E. (2016). Kaynaştırma uygulamalarına devam eden işitme kayıplı öğrencilerin sosyal uyumlarının incelenmesi [Investigating the social adaptation of students with hearingloss in inclusive education] (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden edinilmiştir. (Tez Numarası: 438263)
 • Patkin, D., & Timor, T. (2010). Attitudes of mathematics teachers towards the inclusion of students with learning disabilities and special needs in mainstream classrooms. Electronic Journal for Inclusive Education, 2(6), 1-22. Retrieved from https://corescholar.libraries.wright.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1119&context=ejie
 • Patton, J. R. (1993). Individualizing for science and social studies. In J. Wood (Ed.), Mainstreaming: A practical approach for teachers (2nd ed., pp. 366-413). Columbus, OH: Merrill.
 • Patton, J. R. (1995). Teaching science to students with special needs. Teaching Exceptional Children, 27(4), 4-6. doi: 10.1177/004005999502700401 The Program for International Student Assessment [PISA] (2016). Programme for international student assessment 2015. Retrieved from https://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
 • Polychronis, S. C., McDonnell, J., Johnson, J. W., Riesen, T., & Jameson, M. (2004). A comparison of two trial distribution schedules in embedded instruction. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 19(3), 140-151. doi: 10.1177/10883576040190030201
 • Puntambekar, S., & Hubscher, R. (2005). Tools for scaffolding students in a complex learning environment: What have we gained and what have we missed? Educational Psychologist, 40(1), 1-12. doi: 10.1207/s15326985ep4001_1
 • Riesen, T., McDonnell, J., Johnson, J. W., Polychronis, S., & Jameson, M. (2003). A comparison of constant time delay and simultaneous prompting within embedded instruction in general education classes with students with moderate to severe disabilities. Journal of Behavioral Education, 12(4), 241-259. doi: 10.1023/A:1026076406656
 • Roberts, V., & Joiner, R. (2007). Investigating the efficacy of concept mapping with pupils with autistic spectrum disorder. British Journal of Special Education, 34(3), 127-135. doi: 10.1111/j.1467-8578.2007.00468.x
 • Rockwell, S. B., Griffin, C. C., & Jones, H. A. (2011). Schema-based strategy instruction in mathematics and the word problem-solving performance of a student with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 26(2), 87-95. doi: 10.1177/1088357611405039
 • Root, J. R., Browder, D. M., Saunders, A. F., & Lo, Y. Y. (2017). Schema-based instruction with concrete and virtual manipulatives to teach problem solving to students with autism. Remedial and Special Education, 38(1), 42-52. doi: 10.1177/0741932516643592
 • Rule, A. C., Stefanich, G. P., Haselhuhn, C. W., & Peiffer, B. (2009). A working conference on students with disabilities in STEM coursework and careers. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505568.pdf
 • Rutherford, F. J., & Ahlgren, A. (1990). Science for all Americans. New York: Oxford University Press.
 • Sazak-Pınar, E., & Merdan, F. (2016). Grafik düzenleyicilerin otizmli öğrencilere fen bilgisi kavramlarının öğretimindeki etkililiği [Effectiveness of graphic in teaching science concepts to children with autism]. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 111-131.
 • Schaefer-Whitby, P. J. (2013). The effects of solve it! On the mathematical word problem solving ability of adolescents with autism spectrum disorders. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 28(2), 78-88. doi: 10.1177/1088357612468764
 • Scruggs, T. E., & Mastropieri, M. A. (1995). Science and students with mental retardation: An analysis of curriculum features and learner characteristics. Science Education, 79(3), 251-271.
 • Seferoğlu, S. S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı [Instructional technologies and material design]. Pegem A Yayıncılık: Ankara.
 • Smith, B. R., Spooner, F., & Wood, C. L. (2013). Using embedded computer-assisted explicit instruction to teach science to students with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(3), 433- 443. doi: 10.1016/j.rasd.2012.10.010
 • Spooner, F., Knight, V., Browder, D. M., Jimenez, B., & DiBiase, W. (2011). Evaluating evidence-based practices in teaching science content to students with severe developmental disabilities. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 36(1/2), 62-75.
 • Stroizer, S., Hinton, V., Flores, M., & Terry, L. (2015). An investigation of the effects of CRA instruction and students with autism spectrum disorder. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 50(2), 223-236. Retrieved from www.jstor.org/stable/24827537
 • Sucuoğlu, B., & Özokçu, O. (2005). Kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerilerinin değerlendirilmesi [Evaluate of mainstreamed students’ social skills]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(1), 41-57. doi: 10.1501/Ozlegt_0000000086
 • Sülün, K. (2012). İlköğretim genel eğitim sınıfı ile özel eğitim sınıfında öğrenim gören kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerilerinin incelenmesi [The research of the social competences of the mainstreaming students who are educated in the general primary education class and in the subclasses] (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden edinilmiştir. (Tez Numarası: 317646)
 • Sülün, K., & Girli, A. (2016). İlköğretim genel eğitim sınıfı ile özel eğitim sınıfında öğrenim gören kaynaştırma öğrencilerinin sosyal becerilerinin belirlenmesi [A comparative analysis on the social competences of maintreaming students in genaral education class and special education class]. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(13), 1-24.
 • Takeuchi, K., & Yamamoto, J. (2001). A case study examining the effects of self-monitoring on improving academic performance by a student with autism. The Japanese Association of Special Education, 38(6), 105-116. doi:10.6033/tokkyou.38.105
 • Tezcan, C. (2012). Zihinsel engelli çocuklara web destekli uzaktan eğitim sistemi kurulması: Matematik ve fen bilgisi dersleri uygulaması [Establishment of mentally retarded children's web-based distance education system: Application of mathematics and science courses] (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden edinilmiştir. (Tez Numarası: 318319)
 • Tzanakaki, P., Grindle, C. F., Saville, M., Hastings, R. P., Hughes, J. C., & Huxley, K. (2014). An individualised curriculum to teach numeracy skills to children with autism: Programme description and pilot data. Support for Learning, 29(4), 319-338. doi: 10.1111/1467-9604.12069
 • Uçar, R., & Aktamış, H. (2019). Astronomi’ye yönelik tutum ölçeği ve 7. sınıf “güneş sistemi ve ötesi” ünitesine yönelik başarı testi geliştirme çalışması [The study of developing an the 7th class “solar system and beyond" unit achievement test and the astronomy attitude scale]. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 57-79.
 • Uğraş, M. (2019). Determination of the effects of problem-based STEM activities on certain variables and the views of the students. International Online Journal of Educational Sciences, 11(1), 1-22. doi: 10.15345/iojes.2019.01.001
 • UNESCO (2001). The open file on inclusive education. Paris: UNESCO.
 • UNICEF (2004). Çocuk haklarına dair sözleşme [The convention on the rights of the child]. https://www.unicef.org/turkey/pdf/_cr23.pdf adresinden edinilmiştir.
 • Ünay, E. (2012). Bireysel destek eğitiminin kaynaştırma öğrencilerinin matematik başarıları ve özyeterlilik algıları üzerindeki etkililiği [The effects of the resource room instruction of mainstream students on math achievements and self-efficacy] (Doktora tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinden edinilmiştir. (Tez Numarası: 313082)
 • Vural, M., & Yıkmış, A. (2008). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin öğretimin uyarlanmasına ilişkin yaptıkları çalışmaların belirlenmesi [A determination of the studies made on instructional adapdation by inclusive classroom teachers]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 141-159.
 • Waters, H. E., & Boon, R. T. (2011). Teaching money computation skills to high school students with mild intellectual disabilities via the TouchMath© program: A multi-sensory approach. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 46(4), 544-555. Retrieved from www.jstor.org/stable/24232365
 • Weng, P. L., & Bouck, E. C. (2014). Using video prompting via iPads to teach price comparison to adolescents with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 8(10), 1405-1415. doi: 10.1016/j.rasd.2014.06.014
 • Woodward, J. (1994). The role of models in secondary science instruction. Remedial and Special Education, 15(2), 94-104.
 • Yakubova, G., Hughes, E. M., & Hornberger, E. (2015). Video-based intervention in teaching fraction problemsolving to students with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(9), 2865-2875. doi: 10.1007/s10803-015-2449-y
 • Yakubova, G., Hughes, E. M., & Shinaberry, M. (2016). Learning with technology: Video modeling with concreterepresentational-abstract sequencing for students with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(7), 2349-2362. doi: 10.1007/s10803-016-2768-7
 • Yamak, H., Bulut, N., & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile fene karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi [The impact of STEM activities on 5th grade students’ scientific process skills and their attitudes towards science]. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265. doi: 10.17152/gefd.15192
 • Yıkmış, A. (2016). Effectiveness of the touch math technique in teaching basic addition to children with autism. Educational Sciences: Theory and Practice, 16(3), 1005-1025. doi: 10.12738/estp.2016.3.2057
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi [Investigating the effect of STEM education and engineering applications on science laboratory lectures]. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2(2), 28-40.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th Ed.). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
APA BALÇIN M, YILDIRIM M (2021). Kaynaştırma Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi STEMÇalışmalarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 22(2), 307 - 341. 10.21565/ozelegitimdergisi.660695
Chicago BALÇIN Muhammed Doğukan,YILDIRIM Mehtap Kaynaştırma Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi STEMÇalışmalarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 22, no.2 (2021): 307 - 341. 10.21565/ozelegitimdergisi.660695
MLA BALÇIN Muhammed Doğukan,YILDIRIM Mehtap Kaynaştırma Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi STEMÇalışmalarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.22, no.2, 2021, ss.307 - 341. 10.21565/ozelegitimdergisi.660695
AMA BALÇIN M,YILDIRIM M Kaynaştırma Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi STEMÇalışmalarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2021; 22(2): 307 - 341. 10.21565/ozelegitimdergisi.660695
Vancouver BALÇIN M,YILDIRIM M Kaynaştırma Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi STEMÇalışmalarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2021; 22(2): 307 - 341. 10.21565/ozelegitimdergisi.660695
IEEE BALÇIN M,YILDIRIM M "Kaynaştırma Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersi STEMÇalışmalarının Değerlendirilmesi." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 22, ss.307 - 341, 2021. 10.21565/ozelegitimdergisi.660695