Yıl: 2021 Cilt: 2021 Sayı: 55 Sayfa Aralığı: 1 - 15 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.47998/ikad.932173 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme

Öz:
İnternet teknolojisi üzerinden birbirleriyle haberleşebilen nesnelerin meydana getirdiği ağ olan Nesnelerin İnternet’i (IoT) önemli bir veri kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Nesnelerin İnterneti (IoT) ile veri paylaşımı yapılabilmekte, aynı zamanda yaşam kalitesini iyileştirmek, yeni hizmetler ve uygulamalar oluşturmak için tüm cihazlara bağlanılabilmektedir. IoT, çeşitli cihazların ve nesnelerin adreslenebilir olmasını sağlamakla birlikte, bu cihazları tanıyabilmekte ve yerini belirleyebilmektedir. Nesnelerin birbirine bağlandığı bu ağın kullanımı ise etik sorunları da beraberinde getirmektedir. Dijitalleşme sürecinin bir parçası olan IoT’un yararlı kullanım alanları ile birlikte güvenlik açıkları, gizlilik ihlalleri ve mahremiyete saygısızlık, gözetim toplumunun inşa edilmesi gibi çeşitli güçlükleri ön plana çıkmaktadır. Bu güçlükleri öncelikli olarak ele almak ve IoT ürünleri ve hizmetleri için güvenlik ve gizliliğin sağlanması temel olmalıdır. Buradan hareketle çalışma, IoT teknolojilerinin etik yaklaşımla kullanımına dikkat çekmeyi ve gözetim, bilgi güvenliği, gizlilik sorunlarını tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışma, IoT teknolojisinin kullanımı kapsamında, tehditlerin ve çözüm önerilerinin incelenmesi açısından önemlidir. Sonuç olarak mahremiyet ve şeffaflık ile gizlilik ve gözetimin aynı anda bir arada olamayacağından duruma göre esnek bir biçimde karşılanması gerektiği anlaşılmıştır. Güvenlik sorunu konusunda da sorumluluğun, IoT cihazı sağlayıcıları ve kullanıcıları tarafından paylaşılmasının gerektiği görülmüştür. Diğer yandan kullanıcının gizlilik ve güvenlik konusunda bilinçli olmasını sağlamak elzemdir.
Anahtar Kelime: Etik Gizlilik Güvenlik Dijital İletişim Nesnelerin İnterneti

Digitalization and Ethical Issues: An Evaluation Of Internet Of Things Technology Within The Scope Of Surveillance, Privacy and Security

Öz:
As a network, which consists of objects communicating with each other through internet technology, Internet of Things (IoT) is considered as an important data source. Through the means of Internet of Things (IoT), not only can data be shared, but also connection to all devices is possible for improving quality, of life, and creating new services and applications. IoT allows various devices and objects to be addressed, and can also recognize and locate such devices. The use of this web, on which objects are interconnected, implies certain ethical issues. Apart from the beneficial intended uses of IoT as part of the process of digitalization, such uses introduce various challenges such as privacy violations, disrespect to privacy, and construction of surveillance society. These challenges must be addressed as a priority, and IoT products and services must be built upon security and privacy. Based on this perspective, the study aims to draw attention to the use of IoT technologies with an ethical approach, and discuss issues related to surveillance, information security, and privacy. The study is important in terms of investigating the threats and solution suggestions within the scope of the use of IoT technology. As a result of the study, it was determined that a flexible approach must be adopted according to the situation since privacy and transparency, and confidentiality and surveillance cannot exist together. It was observed that the responsibilities on the security issue must be shared between providers of IoT device and the users. It was concluded that awareness of the users of IoT devices must be raised on privacy and security.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alan, A.K., Kabadayı, E.T. ve Cavdar, N. (2018). Yeni nesil “bağlantı”, Yeni Nesil “İletişim: Nesnelerin İnterneti Üzerine Bir İnceleme”. İşletme Araştırma Dergisi, 10(1), 294-320.
 • Aleisa, N., ve Reaud, K. (2016). Privacy of the Internet of Things: A Systematic Literature Review (Extended Discussion). arXiv e-prints, 1-10.
 • Atlam, H.F., Attiya,G ve El-Fishawy, N. (2013). Comparative Study on CBIR based on Color Feature. International Journal of Computer Applications, 78(16), 9-15.
 • Atlam, H, F., Alenezi, A., Walters, R. ve Wills, G.B. (2017). An Overview of Risk Estimation Techniques in Risk-based Access Control for the Internet of Things. 2nd International Conference on Internet of Things, Big Data and Security. INSTICC. 254- 260.
 • Atlam, H.F, Walters, R.J., ve Wills, G.B. (2018). Internet of nano things: security issues and applications. 2nd International conference on cloud and big data computing, October, 71-77.
 • Atzori L.,Iera A. ve Morabito G., (2010). The Internet of Things: A Survey. Comput. Networks, c. 54, sayı 15, 2787–2805.
 • Baldini, G., Botterman, M., Neisse, R. ve Tallacchini, M. (2018). Ethical Design in The Internet of Things, Sci Eng Ethics. 24(3). 905-925.
 • Beechamresearch. “IoT Sector Map”. Erişim adresi: http://www.beechamresearch. com/article.aspx?id=4 (04.08.2016).
 • Bozkurt Yüksel, A. (2015). Nesnelerin İnternetinin Hukuki Yönden İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 17(2), 113-140.
 • Chul Han, B. (2017). Şeffaflık Toplumu. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Cevizci, A. (2012). Felsefeye Giriş. İstanbul: Say Yayınları.
 • Çakmak, T. F., ve Dinçer, F. İ. (2018). Gözetim Toplumu Yönetimi ve Turizm Endüstrisi Açısından Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(4), 551-558.
 • Dolgun, U. (2004). Gözetim Toplumunun Yükselişi: Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna. Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 55-74.
 • Doody, L. (t.y.). Can the Smart City Be Ethical with Its Data? Erişim adresi: https:// www.arup.com/perspectives/can-the-smart-city-be-ethical-with-its-data
 • Doyduk, H.B.B. ve Tiftik, C. (2017). Nesnelerin İnterneti: Kapsamı, Gelecek Yönelimi Ve İş Fırsatları. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi. 52(3): 127-147. doi:10.15659/3. sektor-sosyal-ekonomi.17.12.767.
 • Ercan, T. ve Kutay, M . (2016). Endüstride Nesnelerin Interneti (IoT) Uygulamaları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 16 (3) , 599-607.
 • Evans, Dave. (2011). “The Internet of Things: How the Next Evolution of The Internet is Changing Everything.” CISCO White Paper 1.2011 1-11. Erişim adresi: https:// www.cisco.com/c/dam/en_us/about/ac79/docs/innov/IoT_IBSG_0411FINAL.pdf
 • Fuchs, C. (2020). Sosyal Medya: Eleştirel Bir Giriş, Çev. Diyar Saraçoğlu, Çev. İlker Kalaycı Ankara: NotaBene Yayınları.
 • Guillemin , P.,ve Friess, P. (2009). Internet of Things Strategic Research Roadmap, Lüksemburg, Erişim adresi: https://sintef.brage.unit.no/sintefxmlui/bitstream/ handle/11250/2430372/SINTEF%2BS13363.pdf?sequence=2
 • Güven, O. Ö. (2014). Gözetim Tekniklerinin Güç İlişkileri Bağlamında Dönüşümü Ve Toplumsal Denetim. Atatürk İletişim Dergisi, (7), 79-112.
 • Lee, I. ve Lee, K. (2015). The Internet of Things (IoT): Applications, Investments and Challenges for Enterprise, Business Horizons, 53, 431-440.
 • Lyon, D. (2006). Gözetlenen Toplum. G. Soykan (Çev.) İstanbul: Kalkedon Yayınları.
 • Pollard, W. (2015). IoT Governance, Privacy and Security Issues, Eur. Res. Clust Internet of Things, 23-31).
 • Popescul, D., ve Georgescu, M. (2013). Internet of Things–Some Ethical issues. The USV Annals of Economics and Public Administration, 13(2 (18)), 208-214.
 • Roman, R., Zhou, J., ve Lopez, J. (2013). On the Features and Challenges of Security and Privacy in Distributed Internet of Things. Computer Networks, 57(10), 2266-2279.
 • Singh, J., Pasquier, T., Bacon, J., Ko, H., Eyers, D. (2016). Twenty security considerations for cloud-supported internet of things. IEEE Internet Things J. 3(3), 269– 284.
 • Tan, L., ve Wang, N. (2010). Future internet: The Internet of Things. 3rd International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE), 5, V5-376-V5-380.
 • Toch, E., Wang, Y. ve Cranor, L.F. (2012). Personalization and Privacy: A Survey of Privacy Risks and Remedies in Personalization-Based Systems. User Modeling and User-Adapted Interaction. 22(1-2). 203-220.
 • Valacich, J., ve Schneider, C. (2010). Information Systems Today: Managing in The Digital World. Prentice Hall.
 • Westin, A.F. (1967). Privacy and Freedom, Atheneum, New York.
 • Wolf, M.ve Serpanos, D. (2017). Safety and Security of Cyber Physical and internet of Things Systems. Proceedings of the IEEE. 105(6). 983-984.
 • Yang, L.,Yang, S. H. ve Plotnick, L. (2013). How the Internet of Things Technology Enhances Emergency Response Operations. Technological Forecasting and Social Change. 80(9), 1854-1867.
 • Zanelle, A., Bui, N., Castellani, A., Vangelista, L. ve Zorzi, M. (2014). Internet of Things for Smart Cities. IEEE Internet Things, 1(1). 22-32.
 • Zeybek, B. (2020). “Nesnelerin İnterneti Uygulama Alanı Olarak Akıllı Şehirler: Geleceğin Marka Şehirleri. Edit. P. E. Yayınoğlu, B. Küçüksaraç, İletişim Çalışmalarında Yaratıcı Ve Yenilikçi Uygulamalar. Konya: Literatürk academia.
 • Ziegeldorf, J.H., Morchon, O.G. ve Wehrle, K. (2014). Privacy in the Internet of Things: Threats and Challenges, Security and Communication Network. 7(12). 2728- 2742.
APA doğu öztürk i, ZEYBEK B (2021). Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme. , 1 - 15. 10.47998/ikad.932173
Chicago doğu öztürk ilknur,ZEYBEK BURCU Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme. (2021): 1 - 15. 10.47998/ikad.932173
MLA doğu öztürk ilknur,ZEYBEK BURCU Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme. , 2021, ss.1 - 15. 10.47998/ikad.932173
AMA doğu öztürk i,ZEYBEK B Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme. . 2021; 1 - 15. 10.47998/ikad.932173
Vancouver doğu öztürk i,ZEYBEK B Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme. . 2021; 1 - 15. 10.47998/ikad.932173
IEEE doğu öztürk i,ZEYBEK B "Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme." , ss.1 - 15, 2021. 10.47998/ikad.932173
ISNAD doğu öztürk, ilknur - ZEYBEK, BURCU. "Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme". (2021), 1-15. https://doi.org/10.47998/ikad.932173
APA doğu öztürk i, ZEYBEK B (2021). Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2021(55), 1 - 15. 10.47998/ikad.932173
Chicago doğu öztürk ilknur,ZEYBEK BURCU Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2021, no.55 (2021): 1 - 15. 10.47998/ikad.932173
MLA doğu öztürk ilknur,ZEYBEK BURCU Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, vol.2021, no.55, 2021, ss.1 - 15. 10.47998/ikad.932173
AMA doğu öztürk i,ZEYBEK B Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2021; 2021(55): 1 - 15. 10.47998/ikad.932173
Vancouver doğu öztürk i,ZEYBEK B Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2021; 2021(55): 1 - 15. 10.47998/ikad.932173
IEEE doğu öztürk i,ZEYBEK B "Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme." İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2021, ss.1 - 15, 2021. 10.47998/ikad.932173
ISNAD doğu öztürk, ilknur - ZEYBEK, BURCU. "Dijitalleşme ve Etik Sorunlar: Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Gözetim, Gizlilik, Güvenlik Kapsamında Değerlendirme". İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 2021/55 (2021), 1-15. https://doi.org/10.47998/ikad.932173