Yıl: 2021 Cilt: 19 Sayı: 223 Sayfa Aralığı: 3099 - 3116 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 18-11-2021

NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ

Öz:
Nişancılık, Osmanlı bürokratik sisteminde Kalemiye sınıfı içeri-sinde önemli fonksiyonlar icra etmektedir. Tarihsel süreç içerisinde Hz Peygamber, Emeviler, Abbasiler, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçuklu-ları, İlhanlılar ve Memlükler dönemlerinde de Nişancılık müessesesine benzer görevler üstlenen birimler bulunmaktaydı.Bu çalışma Nişancılık müessesesinin uygulandığı dönemler, Ni-şancının seçilmesi ve görevlerinin araştırmayı amaçlanmaktadır. Bu bağ-lamda Nişancılığın tarihsel süreç içerisinde en parlak dönemlerinden 19. yy’da lağvedilmesine kadar olan süreç betimleyici yöntemle incelene-cektir.
Anahtar Kelime:

THE HISTORY OF OTTOMAN STATESMANSHIP; BEING A NIŞANCI IN OTTOMAN BUREAUCRACY AND HIS ROLE IN OTTOMAN ADMINISTRATION

Öz:
The Ottoman post Nişancı performs a vital role within the Kalemi-ye class in the Ottoman bureaucratic system. As we follow back to the history, during the Prophet, Umayyads, Abbasids, Great Seljuks, Anato-lian Seljuks, Ilkhanids, and Mamluks, we encounter similar institutional mechanisms. Thus, These study aims to explore the nişancı’s formal status, its occupants in the historical period, and the formal process for becoming a nişancı. Thus, from the most influential periods of its time to the 19. century that the nişancılık is dissolved will be evaluated by using the descriptive method.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Afyoncu E, Nişancı (Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları İslam An-siklopedisi 2007)
 • Akgündüz A, Osmanlı Kanunnameleri (Fey Vakfı Yayınları I. 1990)
 • Akgündüz M, Osmanlı Devletinde Nişancılık, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE 1994)
 • Akgündüz M, Osmanlı Devletinde Nişancılık Müessesesi (Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları Dergisi No.5 1998)
 • Arslantürk H. A, Tosun M and Soyluer S, Mehmed Es’ad Efen-di’nin, Teşrifat-ı Kadime’si Osmanlı İmparatorluğu’nda Teşrifat ( Okur Kitaplığı 2012)
 • Avcı M, Türk Hukuk Tarihi Dersleri (2nd edn, Mimoza Yayınları 2013)
 • Aydın M.A, Türk Hukuk Tarihi (12th edn, Beta Yayınları 2014)
 • Bilge S.M, Osmanlı Devletin’nde Teşrifat ve Törenler, Tevki’i Abdurrahman Paşa Kanunnamesi (Kitabevi 2011)
 • Cin H and Akyıldız G, Türk Hukuk Tarihi (5th edn, Sayram Ya-yınları 2013)
 • Çağatay N, Mustafa Nuri Paşa, Netayic Ül- Vukuat, Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi (Türk Tarih Kurumu Yayınları XXII. Dizi Sa.1 1979)
 • Çağatay N, Mustafa Nuri Paşa, Netayic Ül-Vukuat, Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, (Türk Tarih Kurumu Yayınları XXII. Dizi Sa.1a 1980)
 • Demir A, Solak İ, Demirtaş M, Alkan M, Güler M, Tok Ö, and Kı-lıç Ü, Osmanlı Teşkilat Tarihi El Kitabı (Grafiker Yayınları 2012)
 • Demir A, Türk Hukuk Tarihi (Hazine Yayınları 2011)
 • Ekinci E. B, Osmanlı Hukuku (2nd edn, Arı Sanat Yayınevi 2012)
 • Galitekin A. N, Salname-i Nezaret-i Hariciyye (İşaret Yayınları 2003)
 • Gökbilgin T, Osmanlı İmparatorluğu Medeniyet Tarihi Çerçeve-sinde Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi (İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yayınları 1979)
 • Halaçoğlu Y, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşki-latı ve Sosyal Yapı (Türk Tarih Kurumu Yayınevi VII Dizi- Sa 127(1) 1995)
 • Kazancı Z, Osmanlı’da Toplum Yapısı (1st edn, Bilge Yayıncılık 2003)
 • Kütükoğlu M.S, Ahidname (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansik-lopedisi 1988)
 • Özcan A, Fatih Sultan Mehmed, Kanunname-i Al-i Osman Tahlil ve Karşılaştırmalı Metin (Kitabevi 2003) Pakalın M. Z, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü II. ( MEB Yayınları 1993)
 • Sayın A.V, Tekalif Kavaidi Osmanlı Vergi Sistemi (Maliye Ba-kanlığı, Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 1999)
 • Tatar T, Türk Yönetim Sistemi (Turan Yayıncılık 1997)
 • Türcan T, Ülü’l-emr (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 1988,c.42)
 • Uzunçarşılı İ. H, Osmanlı Devlet Teşkilatında Medhal (Türk Tarih Kurumu Yayınları VIII. Seri-No.10. 1941)
 • Uzunçarşılı İ. H, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı (Türk Tarih Kurumu Yayınları VIII. Seri-Sa.17. 1965)
 • Uzunçarşılı İ. H, Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı (Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII. Dizi-Sa.16a. 1984)
 • Uzunçarşılı İ. H, Osmanlı Devletinin Saray Teşkiları (Türk Tarih Kurumu Basımevi VIII. Dizi-Sa.15a. 1984)
 • Uzunçarşılı İ.H, “Tuğra ve Pençeler ile Ferman ve Buyuruldulara Dair”, Belleten Dergisi (1941), No:17-18, sf.107 (http://www.ttk.gov.tr/ index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=949), 18.04.2016 tarihinde eri-şimiştir
 • Üçok C, and Mumcu A, Türk Hukuk Tarihi (7th edn, Savaş Yayın-ları 1993)
 • Üçok C, Mumcu A and Bozkurt G, Türk Hukuk Tarihi (15th edn,Turhan Kitabevi 2011)
 • Yiğit İ, Emeviler, (Türkiye Diyanet vakfı Yayınları İslam Ansik-lopedisi)
APA DİLAVEROĞLU E (2021). NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ. , 3099 - 3116.
Chicago DİLAVEROĞLU Ergün NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ. (2021): 3099 - 3116.
MLA DİLAVEROĞLU Ergün NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ. , 2021, ss.3099 - 3116.
AMA DİLAVEROĞLU E NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ. . 2021; 3099 - 3116.
Vancouver DİLAVEROĞLU E NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ. . 2021; 3099 - 3116.
IEEE DİLAVEROĞLU E "NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ." , ss.3099 - 3116, 2021.
ISNAD DİLAVEROĞLU, Ergün. "NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ". (2021), 3099-3116.
APA DİLAVEROĞLU E (2021). NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ. Legal Hukuk Dergisi, 19(223), 3099 - 3116.
Chicago DİLAVEROĞLU Ergün NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ. Legal Hukuk Dergisi 19, no.223 (2021): 3099 - 3116.
MLA DİLAVEROĞLU Ergün NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ. Legal Hukuk Dergisi, vol.19, no.223, 2021, ss.3099 - 3116.
AMA DİLAVEROĞLU E NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ. Legal Hukuk Dergisi. 2021; 19(223): 3099 - 3116.
Vancouver DİLAVEROĞLU E NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ. Legal Hukuk Dergisi. 2021; 19(223): 3099 - 3116.
IEEE DİLAVEROĞLU E "NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ." Legal Hukuk Dergisi, 19, ss.3099 - 3116, 2021.
ISNAD DİLAVEROĞLU, Ergün. "NİŞANCILIK MÜESSESESİNİN TARİHİ VE OSMANLI İDARE SİSTEMİNDE NİŞANCININ ROLÜ". Legal Hukuk Dergisi 19/223 (2021), 3099-3116.