MÜCBİR SEBEP OLARAK COVID-19: KAMU İHALE USUL VE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ (2020/5 SAYI VE COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ KONULU CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME)

Yıl: 2021 Cilt: 19 Sayı: 224 Sayfa Aralığı: 3493 - 3536 Metin Dili: Türkçe

MÜCBİR SEBEP OLARAK COVID-19: KAMU İHALE USUL VE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ (2020/5 SAYI VE COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ KONULU CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME)

Öz:
Covid-19 salgını, tüm dünyayı ve ülkemizi ciddi şekilde etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Covid-19 salgınının ortaya çıkması ile hayatın normal akışı etkilendiği gibi ticari hayat ve dolayısıyla ekonomik kamu düzeni de etkilenmiştir. Salgın ile mücadele, sadece salgının önlenmesi amacıyla değil ekonomik etkilerinin de iyileştirilmesi amacını içermektedir. Fakat bir mücbir sebep olarak Covid-19 salgını birçok hukuki ilişkinin temelini sarsmıştır. İçinde bulunduğumuz durum itibariyle de eski hale dönüşün belirsizliği ve sonuçlarının öngörülemezliği devam etmektedir. Bu nedenle, Covid-19 salgınının hem mevcut hukuki ilişkileri hem de gelecekteki hukuki ilişkileri etkiler nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Çalışma kapsamında, öncelikle Türk idare hukukunda mücbir sebep kavramı ve uygulamalarının yasal çerçevesi belirlenecektir. Daha sonra bu doğrultuda, mücbir sebep olarak Covid-19 salgınının kamu ihale sözleşmelerine etkisi ile kamu ihale usullerine etkisi esas olarak incelenecektir. Son olarak, salgın ile mücadele niteliğinde olan 2020/5 sayı ve “COVID-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsam, içerik ve etkileri açısından ele alınacaktır.
Anahtar Kelime:

COVID-19 AS FORCE MAJEURE: IMPACT ON PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES AND CONTRACTS (AN EVALUATION IN THE LIGHT OF THE PRESIDENTIAL CIRCULAR NO. 2020/5 ON THE EFFECT OF THE COVID-19 OUTBREAK ON PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS)

Öz:
The Covid-19 outbreak has seriously affected and continues to affect the world and our country. With the emergence of the Covid-19 outbreak, the normal flow of life is affected, as well as the commercial life and hence the economic public order. Combating the epidemic includes not only the aim of preventing the outbreak but also the improvement of its economic effects. But the Covid-19 outbreak as a force majeure has put many legal relationships in crisis. The uncertainty of the reinstatement and the unpredictability of the consequences remain in the current situation. Therefore, we can say that the Covid-19 outbreak affects both current and future legal relationships. Within the scope of the study, firstly, the legal framework of force majeure concept and practices in Turkish administrative law will be determined. Then, in this direction, the effect of the Covid-19 outbreak on public procurement contracts and the effect on public procurement procedures will be mainly examined. Finally, the Presidential Circular No. 2020/5 entitled “The Effect of the COVID-19 Outbreak on Public Procurement Agreements” will be discussed in terms of scope, content and effects.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • Akıncı M, Danıştay Kararları Işığında İdarenin Gözetim ve Denetim Görevi (Legal Yayıncılık 2017)
 • Akıncı M, 'Normatif Düzen Kalitesi' (2012) 3(1) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 187-213
 • Akyılmaz B, Sezginer M and Kaya C, Türk İdare Hukuku (9th edn, Savaş Yayınevi 2018)
 • Akyılmaz B, Sezginer M and Kaya C, Türk İdari Yargılama Hukuku (Savaş Yayınevi 2018)
 • Aslan Z, “Kamu İhale Kurulu Kararlarının Hukuksal Niteliği ve Yargısal Denetimi” in Hakkakul SA, Kamu İhale Hukuku’na İlişkin Tebliğler ve Makaleler (Bilge Yayınevi 2014)
 • Atay EE, İdare Hukuku (6th edn, Turhan Kitabevi Yayınları 2018)
 • Biyan Ö, Mali Hukuk Açısından Mücbir Sebep (Legal Yayıncılık 2020)
 • Buz V, Kamu İhale Sözleşmelerinin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları (Yetkin Yayınları 2007)
 • Canbazoğlu K, Türk Hukukunda İhalelere Katılma Yasağı (On İki Levha Yayıncılık 2017)
 • Çalışkan Y, Bozkurt Gümrükçüoğlu Y, Erol ÖF, Dülger A, Yakacak GA and Kafalı ÖF (eds), Koronavirüs Döneminde Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu Bildiri Tam Metin Kitabı (29-30 Mayıs 2020) (İbn Haldun Üniversitesi Yayınları 2020)
 • Demirboğa DA, Kamu İhale Sözleşmesinin Feshi (Turhan Kitabevi Yayınları 2013)
 • Demirel S, 'Kamu İhale Hukuku Bağlamında Yapım İşleri Sözleşmelerinde Mücbir Sebebe Dayalı Süre Uzatımı' (2014) 9(95) Terazi Hukuk Dergisi 55-60
 • Duran L, İdare Hukuku Ders Notları (Fakülteler Matbaası 1982)
 • Duran L, 'Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler' (1997) 30(1) Amme İdaresi Dergisi 1-10
 • Evren ÇC, 'İdarenin Sorumluluğunu Etkileyen Neden Olarak Mücbir Sebep' (2010) 14(1) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 263-297
 • Feyzioğlu T, İdare Hukukunda Emprevizyon Nazariyesi (Siyasal Bilgiler Okulu Yayımları Milli Eğitim Basımevi 1947)
 • Gedik Ö, “Kamu İhalelerine Hakim Olan İlkeler” in Oğurlu Y, Kalanyuva E, Doğan E and Çelik Z, Karşılaştırmalı İdare Hukukunda Kamu İhale Uygulamaları (İstanbul Ticaret Odası Yayınları 2011)
 • Göçgün M, İdari İşlemin Konu Unsuru (On İki Levha Yayıncılık 2017)
 • Gözler K, İdare Hukuku Cilt 1 (3rd edn, Ekin Basım Yayım Dağıtım 2019)
 • Gözler K, İdare Hukuku Cilt 2 (3rd edn, Ekin Basım Yayım Dağıtım 2019)
 • Gözübüyük AP, Hukuki Mesuliyet Bakımından Mücbir Sebepler ve Beklenmeyen Haller (3rd edn, Kazancı Yayınevi 1977)
 • Gündüz FE, 'Mücbir Sebebin İdari Dava Açma Süresine Etkisi' (2019) 23(2) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 237-266
 • Kalabalık H, “İhale Sürecindeki İşlemlerin İptalinin İdarenin Sözleşmelerine Etkisi ve Sonuçları” in Hakkakul SA, Kamu İhale Hukuku’na İlişkin Tebliğler ve Makaleler (Bilge Yayınevi 2014)
 • Kaplan G, İdari Yargıda Dava Açma Süreleri (3rd edn, Turhan Kitabevi Yayınları 2011)
 • Kaya C, 'İhale Hukukunda Çalışma Hürriyetinin Sınırlanması: İhalelere Katılmaktan Yasaklanma' (2006) 14(2) Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 153-184
 • Kutlu M, İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları 1997)
 • Onar SS, İdare Hukukunun Umumi Esasları (III. Cilt) (3rd edn, İsmail Akgün Matbaası 1966)
 • Özçelik ŞB, 'Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na Göre Mücbir Sebepler ve Sonuçları' (2016) 123 Türkiye Barolar Birliği Dergisi 303- 324
 • Özekes M (ed), Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu (On İki Levha Yayıncılık 2020)
 • Özgenç İ, Akkanat H, Çağlar H, Sümer HH and Özekes M (eds), Covid-19 Salgını Dolayısıyla Ulusal veya Uluslararası Alanda Ortaya Çıkan/Çıkabilecek Hukuki Sorunların Tespiti ile Bunların Çözümüne Yönelik Öneriler Raporu (Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları 2020)
 • Özkan G, Danıştay Kararları Işığında Kamu İhale Hukukuna Egemen Olan Temel İlkeler (Yetkin Yayınları 2014)
 • Sancakdar O, Önüt LB, Us Doğan E, Kasapoğlu Turhan M and Seyhan S, İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı (8th edn, Seçkin Yayıncılık 2019)
 • Sancakdar O, 'Kamu İhale Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi Bağlamında Yürütmenin Durdurulması ve Hukuki Sonuçları' (2014) 16(Özel Sayı - Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan - 2015) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 3843-3911
 • Seyhan S, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerin İdari ve Yargısal Denetimi (On İki Levha Yayıncılık 2019)
 • Sezer Y, 'Kamu İhale Kanunu: Şeffaflık ve Rekabet' (2002) 35(4) Amme İdaresi Dergisi 57-82
 • Sur M and Kasapoğlu Turhan M (eds), COVID 19 ve Hukuk Sempozyumu (On İki Levha Yayıncılık 2021)
 • Sümer N, 'İdare Hukukunda Mücbir Sebep: Covid-19, Mücbir Sebep ve Bireyin Sorumluluğu Üçlemesi' (2020) 152 Danıştay Dergisi 189-232
 • Şenocak K (ed), COVID-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları (Yetkin Yayınları 2021)
 • Tan T, Ekonomik Kamu Hukuku Dersleri (2nd edn, Turhan Kitabevi Yayınları 2015)
 • Toprak E, Kamu İhaleleri Kamu Alımlarının Hukuki, Yönetsel ve Siyasal Boyutu (Turhan Kitabevi Yayınları 2016)
 • Ulusoy A, Bağımsız İdari Otoriteler (Turhan Kitabevi Yayınları 2003)
 • Ulusoy A, Yeni Türk İdare Hukuku (Yetkin Yayınları 2019)
 • Yıldırım T, 'Danıştay Kararlarında Mücbir Sebep Kavramı' (2019) 25(2) Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 1520-1538
 • Yıldırım T, Yasin M, Kaman N, Özdemir HE, Üstün G and Okay Tekinsoy Ö, İdare Hukuku (7th edn, On İki Levha Yayıncılık 2018)
 • Centers of Disease Control and Prevention, About Variants of the Virus that Causes COVID-19, <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/transmission/variant.html> Erişim Tarihi 15 Mart 2021
 • Candan T, “Covid-19 Salgının İdari Yargı Sürelerine Etkisi” (26 Mart 2020) <https://turgutcandan.com/2020/03/26/covid-19-salginininidari-yargi-surelerine etkisi/> Erişim Tarihi 13 Haziran 2020
 • Sarı M,(ed), Kamu Denetçiliği Kurumu Türkiye’nin Koronavirüs Hastalığı İle Mücadelesi (Kamu Kurumu Denetçiliği Yayınları 2020) <https://www.ombudsman.gov.tr/document/raporlar/kdk-pdf/Covidraporu/mobile/index.html#p=2> Erişim Tarihi 26 Mart 2021
 • Sağlık Bakanlığı, <https://covid19asi.saglik.gov.tr> Erişim Tarihi 15 Mart 2021
 • Sağlık Bakanlığı, “Kurum ve İşletmelere Yönelik Enfeksiyon Kontrol Önlemleri” <https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/alinan-karalar. html> Erişim Tarihi 15 Haziran 2020.
 • Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Rehberi, <https://covid19.saglik. gov.tr/TR-66301/covid-19-rehberi.html> Erişim Tarihi 15 Mart 2021
 • The Guardian, Why some countries have suspended the AstraZeneca vaccine and what it means for Australia – explainer, <https://www.theguardian.com/australia-news/2021/mar/15/why-somecountries-have-suspended-the-astrazeneca-vaccine-and-what-it-meansfor-australia-explainer > Erişim Tarihi 15 Mart 2021
 • World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19) advice for the public, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public> Erişim Tarihi 15 Mart 2021
 • World Health Organization, WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard, < https://covid19.who.int/> Erişim Tarihi 15 Mart 2021
 • <www.sozluk.gov.tr>
 • <www.lexpera.com.tr>
APA EROL Ö (2021). MÜCBİR SEBEP OLARAK COVID-19: KAMU İHALE USUL VE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ (2020/5 SAYI VE COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ KONULU CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME). Legal Hukuk Dergisi, 19(224), 3493 - 3536.
Chicago EROL ÖMER FARUK MÜCBİR SEBEP OLARAK COVID-19: KAMU İHALE USUL VE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ (2020/5 SAYI VE COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ KONULU CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME). Legal Hukuk Dergisi 19, no.224 (2021): 3493 - 3536.
MLA EROL ÖMER FARUK MÜCBİR SEBEP OLARAK COVID-19: KAMU İHALE USUL VE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ (2020/5 SAYI VE COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ KONULU CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME). Legal Hukuk Dergisi, vol.19, no.224, 2021, ss.3493 - 3536.
AMA EROL Ö MÜCBİR SEBEP OLARAK COVID-19: KAMU İHALE USUL VE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ (2020/5 SAYI VE COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ KONULU CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME). Legal Hukuk Dergisi. 2021; 19(224): 3493 - 3536.
Vancouver EROL Ö MÜCBİR SEBEP OLARAK COVID-19: KAMU İHALE USUL VE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ (2020/5 SAYI VE COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ KONULU CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME). Legal Hukuk Dergisi. 2021; 19(224): 3493 - 3536.
IEEE EROL Ö "MÜCBİR SEBEP OLARAK COVID-19: KAMU İHALE USUL VE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ (2020/5 SAYI VE COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ KONULU CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME)." Legal Hukuk Dergisi, 19, ss.3493 - 3536, 2021.
ISNAD EROL, ÖMER FARUK. "MÜCBİR SEBEP OLARAK COVID-19: KAMU İHALE USUL VE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ (2020/5 SAYI VE COVID-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ KONULU CUMHURBAŞKANLIĞI GENELGESİ IŞIĞINDA BİR DEĞERLENDİRME)". Legal Hukuk Dergisi 19/224 (2021), 3493-3536.