Yıl: 2021 Cilt: 55 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 223 - 232 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.5578/mb.20219908 İndeks Tarihi: 23-11-2021

Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi

Öz:
Ağır akut solunum yolu sendromu koronavirüsü-2 (SARS-CoV-2)’nin neden olduğu COVID-19 en feksiyonu küresel bir tehdit olarak insanları etkilemeye devam etmektedir ve olgu sayıları günden güneartmaktadır. Enfeksiyonla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları SARS-CoV-2 bulaşı açısındanyüksek risk altındadır. Sağlık çalışanları arasında enfeksiyon prevalansının saptanması ve ilişkili faktörlerinbelirlenerek etkin enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması sağlık sisteminin devamlılığı açısındanönem arz etmektedir. Bu çalışmada, COVID-19 hastalarının takibinde yoğun olarak görev yapan hasta nemiz sağlık çalışanları arasında SARS-CoV-2 seroprevalansının araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada,hastanemizde görev yapmakta olan 774 sağlık çalışanının 24.03.2020-10.09.2020 tarihleri arasındakianti-SARS-CoV-2 IgG antikor testi sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmaya dahil edilen çalı şanların yaş, cinsiyet, meslek ve antikor testi öncesi COVID-19 tanısı alma öyküleri tespit edilmiştir. Anti SARS-CoV-2 IgG antikor sonuçları değerlendirildiğinde; 57 sağlık çalışanı pozitif, 708 sağlık çalışanı nega tif, 9 sağlık çalışanı sınır değer olarak saptanmıştır. Hastanemiz çalışanları arasında toplam seroprevalansın%7.4 olduğu tespit edilmiştir. SARS-CoV-2 polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve/veya toraks bilgisayarlıtomografisi ile COVID-19 tanısı konmuş bireylerde antikor pozitifliği oranı %75.6 iken, tanı almayanbireylerde bu oran %3.5 olarak bulunmuştur. Seropozitif olup test öncesinde COVID-19 tanısı alan (n=31) ve almayan (n= 26) sağlık çalışanlarına ait semi-kantitatif antikor indeks değerleri istatistiksel olarakkarşılaştırılmış ve aralarında anlamlı bir fark bulunmuştur (p< 0.01). Bu çalışmada, en yüksek seropozitifliksırasıyla araştırma görevlisi doktorlarda (%12.3) ve hemşirelerde (%11.1) saptanmıştır. Araştırma görevlisidoktorların ve hemşirelerin seropozitiflik oranı diğer meslek gruplarıyla karşılaştırıldığında aradaki fark is tatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (sırasıyla p= 0.04, p= 0.04). Sonuç olarak, bu çalışmada COVID-19pandemisinde yoğun hasta başvurusu olan üçüncü basamak bir hastanede sağlık çalışanlarında SARS CoV-2 seroprevalansı %7.4 olarak belirlenmiştir. Toplumda SARS-CoV-2 seroprevalansının Sağlık Bakanlığıtarafından Temmuz 2020’de yapılan basın açıklamasında %0.81 olarak açıklandığı göz önüne alındığındasağlık çalışanlarında seroprevalans oranının topluma kıyasla belirgin olarak yüksek olduğu görülmektedir.Sağlık çalışanlarında risk değerlendirilmesi için genel popülasyonda seroprevalansın belirlenmesine vedaha geniş ölçekli çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır
Anahtar Kelime:

SARS-CoV-2 Seroprevalence Among Healthcare Workers: Retrospective Analysis of the Data From A University Hospital in Turkey

Öz:
COVID-19 infection caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) con tinues to affect people as a global threat, and the number of cases is increasing every day. Healthcareworkers who face potential COVID-19 exposure are at high risk of SARS-CoV-2 transmission. Estimatingthe prevalence of infection among healthcare professionals, determining the related risk factors andapplying effective infection control measures are essential for the continuity of the health system. Theaim of this study was to investigate the seroprevalence of SARS-CoV-2 among healthcare workers in ourhospital who have participated extensively in the monitoring of COVID-19 patients. In the study, theanti-SARS-CoV-2 IgG antibody test results of 774 healthcare workers between March 24, 2020, and Sep tember 10, 2020 were analyzed retrospectively. Age, sex, profession, and the status of being diagnosedwith COVID-19 before the antibody test were determined for the healthcare workers in the study. Whenthe anti-SARS-CoV-2 IgG antibody results were evaluated, it was determined that 57 healthcare workerswere positive, 708 healthcare workers were negative, and 9 healthcare workers were borderline. The se roprevalence among the workers of our hospital was found to be 7.4%. The antibody positivity rate was75.6% in individuals diagnosed with COVID-19 by SARS-CoV-2 PCR (polymerase chain reaction) and/orthoracic computed tomography and it was found to be 3.5% in individuals without the diagnosis. Thesemi-quantitative antibody index values of the healthcare workers who were seropositive and diagnosedwith COVID-19 before the test (n= 31) and those who did not (n= 26) were statistically compared anda significant difference was found between the two groups (p< 0.01). In our study, the highest sero positivity was observed among residents (12.3%) and among nurses (11.1%), respectively. When theseropositivity rates of the residents and the nurses were compared with other occupational groups, thedifferences were found to be statistically significant (p= 0.04, p= 0.04, respectively). In conclusion, theseroprevalence of SARS-CoV-2 was determined as 7.4% among healthcare workers in a tertiary hospitalwith high patient admissions during the COVID-19 pandemic. Considering that SARS-CoV-2 seropre valence was announced as 0.81% in the press release made by the Ministry of Health of Turkey in July2020, it is seen that the rate of seroprevalence among health care workers is significantly larger than thecommunity. Determination of the seroprevalence in the general population and large-scale studies areneeded for risk assessment in healthcare professionals.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
2
6
3
 • 1. Erensoy S. COVID-19 pandemisinde SARS-CoV-2 ve mikrobiyolojik tanı dinamikleri. Mikrobiyol Bul 2020; 54(3): 497-509.
 • 2. World Health Organization (WHO). Coronavirus disease (COVID-19). Erişim adresi: https://covid19.who.int/ (Erişim tarihi: 28.12.2020).
 • 3. T.C. Sağlık Bakanlığı. Genel Koronavirüs Tablosu. Erişim adresi: https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66935/ genel-koronavirus-tablosu.html (Erişim tarihi: 28.12.2020).
 • 4. Garcia-Basteiro AL, Moncunill G, Tortajada M, Vidal M, Guinovart C, Jimenez A, et al. Seroprevalence of antibodies against SARS-CoV-2 among health care workers in a large Spanish reference hospital. Nat Commun 2020; 11(1): 3500.
 • 5. Bond K, Nicholson S, Lim SM, Karapanagiotidis T, Williams E, Johnson D, et al. Evaluation of serological tests for SARS-CoV-2: implications for serology testing in a low-prevalence setting. J Infect Dis 2020; 222(8): 1280-8.
 • 6. Uyaroğlu OA. First Confirmed Cases of 2019 novel coronavirus in a university hospital in Turkey: housemate internists. Acta Medica 2020; 51(2).
 • 7. Sotgiu G, Barassi A, Miozzo M, Saderi L, Piana A, Orfeo N, et al. SARS-CoV-2 specific serological pattern in healthcare workers of an Italian COVID-19 forefront hospital. BMC Pulm Med 2020; 20(1): 203.
 • 8. Chen Y, Tong X, Wang J, Huang W, Yin S, Huang R, et al. High SARS-CoV-2 antibody prevalence among healthcare workers exposed to COVID-19 patients. J Infect 2020; 81(3): 420-6.
 • 9. Stubblefield WB, Talbot HK, Feldstein L, Tenforde MW, Rasheed MAU, Mills L, et al. Seroprevalence of SARS-CoV-2 among frontline healthcare personnel during the first month of caring for COVID-19 patients - Nashville, Tennessee. Clin Infect Dis 2020; ciaa936.
 • 10. Madran B, Keske S, Besli Y, Bozkurt I, Ergonul O. The risk of SARS-CoV-2 infection among healthcare workers. Infect Dis Clin Microbiol 2020; 2(2): 54-60.
 • 11. Alkurt G, Murt A, Aydin Z, Tatli O, Agaoglu NB, Irvem A, et al. Seroprevalence of coronavirus disease 2019 (COVID-19) among health care workers from three pandemic hospitals of Turkey. medRxiv 2020: 2020.08.19.20178095.
 • 12. Fusco FM, Pisaturo M, Iodice V, Bellopede R, Tambaro O, Parrella G, et al. COVID-19 among healthcare workers in a specialist infectious diseases setting in Naples, Southern Italy: results of a cross-sectional surveillance study. J Hosp Infect 2020; 105(4): 596-600.
 • 13. Shields A, Faustini SE, Perez-Toledo M, Jossi S, Aldera E, Allen JD, et al. SARS-CoV-2 seroprevalence and asymptomatic viral carriage in healthcare workers: a cross-sectional study. Thorax 2020; 75(12): 1089-94.
 • 14. Xu X, Sun J, Nie S, Li H, Kong Y, Liang M, et al. Seroprevalence of immunoglobulin M and G antibodies against SARS-CoV-2 in China. Nat Med 2020; 26(8): 1193-5.
 • 15. Hunter BR, Dbeibo L, Weaver CS, Beeler C, Saysana M, Zimmerman MK, et al. Seroprevalence of severe acute respiratory coronavirus virus 2 (SARS-CoV-2) antibodies among healthcare workers with differing levels of coronavirus disease 2019 (COVID-19) patient exposure. Infect Control Hosp Epidemiol 2020: 1-2.
 • 16. Self WH, Tenforde MW, Stubblefield WB, Feldstein LR, Steingrub JS, Shapiro NI, et al. Seroprevalence of SARS-CoV-2 among frontline health care personnel in a multistate hospital network - 13 academic medical centers, April-June 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020; 69(35): 1221-6.
 • 17. Jespersen S, Mikkelsen S, Greve T, Kaspersen KA, Tolstrup M, Boldsen JK, et al. SARS-CoV-2 seroprevalence survey among 17,971 healthcare and administrative personnel at hospitals, pre-hospital services, and specialist practitioners in the Central Denmark Region. Clin Infect Dis 2020.
 • 18. Eyre DW, Lumley SF, O’Donnell D, Campbell M, Sims E, Lawson E, et al. Differential occupational risks to healthcare workers from SARS-CoV-2 observed during a prospective observational study. Elife 2020; 9.
 • 19. Zhao J, Yuan Q, Wang H, Liu W, Liao X, Su Y, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with Novel Coronavirus Disease 2019. Clin Infect Dis 2020; 71(16): 2027-34.
 • 20. Kong WH, Zhao R, Zhou JB, Wang F, Kong DG, Sun JB, et al. Serologic Response to SARS-CoV-2 in COVID-19 patients with different severity. Virol Sin 2020.
 • 21. Wang Y, Zhang L, Sang L, Ye F, Ruan S, Zhong B, et al. Kinetics of viral load and antibody response in relation to COVID-19 severity. J Clin Invest 2020; 130(10): 5235-44.
 • 22. Sözcü Gazetesi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’nin antikor testi sonuçlarını açıkladı (02.07.2020). Erişim adresi: https://web.archive.org/web/20200702095352/https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/saglikbakani-fahrettin-koca-turkiyenin-antikor-testi-sonuclarini-acikladi-5906832/ (Erişim tarihi: 28.12.2020).
APA Özdemir A, Demir M, Telli Dizman G, ALP A, Metan G, Sener B (2021). Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi. , 223 - 232. 10.5578/mb.20219908
Chicago Özdemir Adem,Demir Mervenur,Telli Dizman Gulcin,ALP Alpaslan,Metan Gökhan,Sener Burcin Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi. (2021): 223 - 232. 10.5578/mb.20219908
MLA Özdemir Adem,Demir Mervenur,Telli Dizman Gulcin,ALP Alpaslan,Metan Gökhan,Sener Burcin Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi. , 2021, ss.223 - 232. 10.5578/mb.20219908
AMA Özdemir A,Demir M,Telli Dizman G,ALP A,Metan G,Sener B Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi. . 2021; 223 - 232. 10.5578/mb.20219908
Vancouver Özdemir A,Demir M,Telli Dizman G,ALP A,Metan G,Sener B Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi. . 2021; 223 - 232. 10.5578/mb.20219908
IEEE Özdemir A,Demir M,Telli Dizman G,ALP A,Metan G,Sener B "Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi." , ss.223 - 232, 2021. 10.5578/mb.20219908
ISNAD Özdemir, Adem vd. "Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi". (2021), 223-232. https://doi.org/10.5578/mb.20219908
APA Özdemir A, Demir M, Telli Dizman G, ALP A, Metan G, Sener B (2021). Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi. Mikrobiyoloji Bülteni, 55(2), 223 - 232. 10.5578/mb.20219908
Chicago Özdemir Adem,Demir Mervenur,Telli Dizman Gulcin,ALP Alpaslan,Metan Gökhan,Sener Burcin Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi. Mikrobiyoloji Bülteni 55, no.2 (2021): 223 - 232. 10.5578/mb.20219908
MLA Özdemir Adem,Demir Mervenur,Telli Dizman Gulcin,ALP Alpaslan,Metan Gökhan,Sener Burcin Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi. Mikrobiyoloji Bülteni, vol.55, no.2, 2021, ss.223 - 232. 10.5578/mb.20219908
AMA Özdemir A,Demir M,Telli Dizman G,ALP A,Metan G,Sener B Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi. Mikrobiyoloji Bülteni. 2021; 55(2): 223 - 232. 10.5578/mb.20219908
Vancouver Özdemir A,Demir M,Telli Dizman G,ALP A,Metan G,Sener B Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi. Mikrobiyoloji Bülteni. 2021; 55(2): 223 - 232. 10.5578/mb.20219908
IEEE Özdemir A,Demir M,Telli Dizman G,ALP A,Metan G,Sener B "Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi." Mikrobiyoloji Bülteni, 55, ss.223 - 232, 2021. 10.5578/mb.20219908
ISNAD Özdemir, Adem vd. "Sağlık Çalışanlarında SARS-CoV-2 Seroprevalansı:Türkiye’deki Bir Üniversite Hastanesi VerilerininRetrospektif Analizi". Mikrobiyoloji Bülteni 55/2 (2021), 223-232. https://doi.org/10.5578/mb.20219908