Yıl: 2020 Cilt: 10 Sayı: 20 Sayfa Aralığı: 472 - 501 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Öz:
Diyarbakır’a gelen yerli turistlerin demografik özelliklerinin, seyahat alışkanlıklarının ve motivasyonlarının kültür turizmi bağlamında incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, Diyarbakır'a gelen yerli turistler üzerinde verilerin anket formu aracılığıyla toplandığı tarama tipinde bir alan çalışması gerçekleştirilmiştir. 470 turistin katıldığı araştırmadan elde edilen verilerin analiz sonucuna göre; Diyarbakır’a gelen yerli turistlerin yarısından fazlasının kadın olduğu ve çoğunluğunun Diyarbakır’ı daha önce ziyaret etmedikleri görülmektedir. Turistlerin Diyarbakır da konaklama sayıları 1 gecedir. Bu araştırmada, Diyarbakır’a gelen yerli turistlerin seyahat motivasyonlarının; diğer kültürleri tanıma/ Bilgi ve deneyim, rahatlama ve dinlenme, prestij/ statü, destinasyona olan merak duygusu/ ilgi, sosyalleşme/bireyler arası ilişki kurma isteği ve akraba ve arkadaşları ziyaret etme başlıkları altında değerlendirilebileceği saptanmıştır.
Anahtar Kelime: kültür turizmi motivasyon seyahat motivasyonu kültür turisti

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE TRAVEL MOTIVATIONS OF CULTURAL TOURISTS THAT VISITED DİYARBAKIR

Öz:
This study aimed to examine the demographic characteristics, travel habits and motivations of the domestic tourists visiting Diyarbakır in the context of cultural tourism. This purpose a survey was conducted in which the data was collected through a questionnaire. According to the results of the analysis of the data obtained from the research that 470 tourists participated; it is seen that more than half of the domestic tourists visiting Diyarbakır are women and the majority of them have not visited Diyarbakır before. The number of tourists staying in Diyarbakır is around 1 night. In this research, it was found that he travel motivations of the local tourists visiting Diyarbakır can be evaluated under the headings of; knowing other cultures /Knowledge and experience, relaxation and rest, prestige/status, sense of curiosity/ interest in the destination, socialization/desire to establish relationships between individuals and visiting relatives and friends."
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akgül, Z., (2003). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Kültür Turizmi, AphrodisiasGeyre Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Alpar, R. (2012). Spor, Sağlık ve Eğitim Bilimlerinden Örneklerle Uygulamalı İstatistik Ve Geçerlik-Güvenirlik, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Crompton, J., (1979). “Motivations for Pleasure Vacation”. Annals of Tourism Research 6(4), ss. 408-424.
 • Csapó, J. 2012). “The Role and Importance of Cultural Tourism in Modern Tourism Industry” Strategies for Tourism Industry”, Murat Kasımoğlu ve Handan Aydın (Ed.), Strategies for Tourism Industry: Micro and Macro Perspectives, (ss. 200-232), Rijeka: Intech.
 • Devesa, M., Laguna, M., Palacios, A. (2010). “The Role of Motivation in Visitor Satisfaction: Empiricalevidence in Rural Tourism”, Tourism Management, 31(4), ss. 547- 552.
 • Eren, E. (2016). Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış, (16. Baskı) İstanbul: Beta Yayınları.
 • Galı ´, N., (2012). “Identifying Cultural Tourism: A Theoretical Methodological Proposal”, Journal of Heritage Tourism, 7(1), ss. 45-58.
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Felsefe, Yöntem ve Analiz), 4. Baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Hausmann, A. (2007). “Cultural Tourism: Marketing Challenge sand Opportunities for German Cultural Heritage”, International Journal of Heritage Studies, 13(2), ss. 170-184.
 • Hughes, L. H. (2002). “Culture and Tourism: A Framework for Further Analysis, Managing”, Leisure, 7, ss. 164-175.
 • Kajzar, P., (2014). Cultural tourism and World Heritage. Klímová, V., Žítek, V. (Ed.) 17th International Colloquium on Regional Sciences. Conference Proceedings, (ss. 901-907), Brno: Masarykovauniverzita.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kolb, B. M. (2006). Tourism Marketing for Cities and Towns.,USA: Elsevier Publishing.
 • Meng, F., Tepanon, Y., Uysal, M., (2008). “Measuring Tourist Satisfaction by Attribute and Motivation: The Case of A Nature-Based Resort”, Journal of Vacation Marketing, Journal of Vacation Marketing, 14(1), ss. 41-56.
 • Oh, H. C., Uysal, M., ve Weaver, P. A. (1995). “Product Bundles and Market Segments Based on Travel Motivations: A Canonical Correlation Approach”, International Journal of Hospitality Management, 14(2), ss. 123-137.
 • Özdamar, K. (2013). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nisan Kitabevi.
 • Özel, Ç. (2010). Güdülere Dayalı Yerli Turist Tipolojisinin Belirlenmesi: İç Turizm Pazarına Yönelik Bir Uygulama, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Park, D. Beyong, Yoon, Yuk. S., (2009). “Segmentation By Motivation in Rural Tourism: A Korean Case Study”, Tourism Management, 30(1), ss. 99-108.
 • Rızaoğlu, B. , (2012), Turizm Davranışı, (3.Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık. Rittichhainuwat, N. Qu, H., Mongkhonvanit, C. (2008). “Understanding the Motivation of Travellers on Repeat Visit to Thailand”, Journal of Vacation Marketing, 14(1), ss. 5-21.
 • Ryan, C., Glendon, I., (1998). “Application of Leisure Motivation Scale To Tourism”, Annals of Tourism Research, 25(1), ss. 169-184.
 • Sangpikul, A. (2008). “Travel Motivations of Japanese Senior Travellers To Thailand”, International Journal of Tourism Research, 10(1), ss. 81-94.
 • Serçek, G., (2018). “Kültür Amaçlı Seyahat Eden Ziyaretçilerin Seyahat Motivasyonları: Diyarbakır Örneği”, Genç, Volkan ve Şiriner Önver, Makbule (Editörler), Issues in Tourism Human Rights & Sustainable Environment, (ss. 35-47), London: IJOPEC Publication Limited.
 • Silberberg, T. (1995). “Cultural Tourism and Business Opportunities for Museums and Heritage Sites”, Tourism Management, 16, ss. 361-365.
 • Ural A. ve Kılıç, İ., (2006). Bilimsel Araştırma Süreci ve Spss ile Veri Analizi, (2. Basım), Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Vargas, M., Jiménez, J., Navarro, L. A. (2009). “Measurement of Cultural Tourism Motivations in World Heritage Cities: An Analysis Using FIMIX-PLS Algorithm”, Statistica Applicata, 21(2), ss. 153-165.
 • Tükiye İstatistik Kurumu (2019). www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 20.01. 2019).
APA karadaşlı h, Harman S (2020). DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. , 472 - 501.
Chicago karadaşlı hatice,Harman Serhat DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. (2020): 472 - 501.
MLA karadaşlı hatice,Harman Serhat DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. , 2020, ss.472 - 501.
AMA karadaşlı h,Harman S DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. . 2020; 472 - 501.
Vancouver karadaşlı h,Harman S DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. . 2020; 472 - 501.
IEEE karadaşlı h,Harman S "DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA." , ss.472 - 501, 2020.
ISNAD karadaşlı, hatice - Harman, Serhat. "DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". (2020), 472-501.
APA karadaşlı h, Harman S (2020). DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(20), 472 - 501.
Chicago karadaşlı hatice,Harman Serhat DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10, no.20 (2020): 472 - 501.
MLA karadaşlı hatice,Harman Serhat DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.20, 2020, ss.472 - 501.
AMA karadaşlı h,Harman S DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(20): 472 - 501.
Vancouver karadaşlı h,Harman S DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 10(20): 472 - 501.
IEEE karadaşlı h,Harman S "DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA." Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10, ss.472 - 501, 2020.
ISNAD karadaşlı, hatice - Harman, Serhat. "DİYARBAKIR’I ZİYARETEDEN KÜLTÜR TURİSTLERİNİN SEYAHAT MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10/20 (2020), 472-501.