Yıl: 2021 Cilt: 10 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 21 - 28 Metin Dili: İngilizce İndeks Tarihi: 04-12-2021

Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy

Öz:
Objective: To evaluate the attitudes and approaches of nutrition and dietetics department students about complementaryand alternative medical treatment (CAM) methods. Material and Methods: This study was carried out on 194 volunteer students studying in the Department of Nutrition andDietetics at the Faculty of Health Sciences of Ondokuz Mayıs University. The data were analyzed using the SPSS 22.0statistical software package and the categorical data was given as percentage. Results: Of the 194 students participating in the study 83% were women. The percentage of students who knew aboutCAM methods were 67.5%. It was determined that sources recommending CAM were mainly nurse-midwife (37.6%),neighbors, and relatives (28.4%), and the most common reasons for using CAM were for general health (46.9%). Amongmethods, most commonly used were exercise (72.7%), praying (68.6%), plants/herbal medicine use (55.7%), daydreaming(48.5%), vitamin/diet supplement (42.8%) and music therapy (33.5%). The percentage of students who preferred CAM overtraditional treatment was 27.3%. Conclusion: The majority of students have knowledge about CAM methods, their level of knowledge is not very high, theymostly do not learn this information in undergraduate education. Often, students use these methods to improve their overallhealth. In addition, it is thought-provoking that students tend to CAM rather than modern medicine despite receiving healtheducation. Considering that some CAM methods can affect nutrition and health, it is thought that it will be important toraise awareness of students studying in this field.
Anahtar Kelime:

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Tedavi Yöntemlerine Yönelik Tutum ve Yaklaşımları: Kesitsel Bir Çalışma

Öz:
Amaç: Beslenme ve Diyetetik bölümü öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıbbi tedavi (TAT) yöntemlerine ilişkin tutum ve yaklaşımlarını değerlendirmektir. Gereç Yöntem: Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nde öğrenim gören 194 gönüllü öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler SPSS 22.0 istatistiksel yazılım paketi kullanılarak analiz edilmiş ve kategorik veriler yüzde olarak verilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılan 194 öğrenciden %83'ü kadındı. TAT yöntemlerini bilen öğrencilerin yüzdesi 67.5'tir. TAT'ı öneren kaynaklar arasında; hemşire ebe (%37.6), komşular ve akrabalar (%28.4) olduğu ve TAT kullanımının en yaygın nedeninin genel sağlık (%46.9) üzerine etkisi olduğu belirlenmiştir. En sık kullanılan yöntemler arasında egzersiz (%72.7), dua (%68.6), bitkiler/bitkisel ilaç kullanımı (%55.7), hayal kurma (%48.5), vitamin/diyet takviyesi (%42.8) ve müzik terapisi (%33.5) vardı. Geleneksel tedaviye göre TAT'ı tercih eden öğrencilerin yüzdesi 27.3 idi. Sonuç: Öğrencilerin çoğunluğu TAT yöntemleri hakkında bilgi sahibidir, bilgi düzeyleri çok yüksek değildir ve çoğunluklabu bilgileri lisans eğitiminde öğrenmemişlerdir. Genellikle, öğrenciler genel sağlıklarını iyileştirmek için bu yöntemlerikullanmaktadır. Buna ek olarak, öğrencilerin sağlık eğitimi almasına rağmen modern tıptan ziyade TAT’'ye eğilimlioldukları düşünülmektedir. Bazı TAT yöntemlerinin beslenme ve sağlığı etkileyebileceği göz önüne alındığında, bu alandaöğrenim gören öğrencilerin farkındalığının artırılmasının önemli olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abuelgasim, K. A., Alsharhan, Y., Alenzi, T., Alhazzani, A., Ali, Y. Z., & Jazieh, A. R. (2018). The use of complementary and alternative medicine by patients with cancer: A cross-sectional survey in Saudi Arabia. BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 88.
 • Aktaş, B. (2017). Attitudes of Nursing Students Toward Holistic Complementary and Alternative Medicine. Journal of Academic Research in Nursing, 3(2): 55-59.
 • Albadr, B., Alrukban, M., Almajed, J., Alotaibi, K., Alangari, A., Bawazir, A., & Aljasser, A. (2018). Attitude of Saudi medical students towards complementary and alternative medicine. Journal of Family and Community Medicine, 25(2), 120.
 • Alphonsus Udo, I. (2014). Clinical and socio demographic profiles of complementary and alternative medicine users among outpatient clinic attendees in UYO, South-South Nigeria. Family Medicine & Medical Science Research, 3(1), 1-5.
 • Altan, S., Rahman, S., & Çam, S. (2014). The knowlodge and attitudes of the medical school students on the methods of alternative and complementary medicine. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 22(3), 81-88.
 • Ameade, E. P. K., Amalba, A., Helegbe, G. K., & Mohammed, B. S. (2016). Medical students’ knowledge and attitude towards complementary and alternative medicine – A survey in Ghana. Journal of Traditional and Complementary Medicine, 6(3), 230- 236.
 • Arthur, K., Belliard, J. C., Hardin, S. B., Knecht, K., Chen, C. S., & Montgomery, S. (2013). Reasons to use and disclose use of complementary medicine use–an insight from cancer patients. Cancer and Clinical Oncology, 2(2), 81.
 • Freimann, T., Pääsuke, M., & Merisalu, E. (2016). Workrelated psychosocial factors and mental health problems associated with musculoskeletal pain in nurses: a cross-sectional study. Pain Research and Management, 2016, 9361016.
 • Astin, J. A., Marie, A., Pelletier, K. R., Hansen, E., & Haskell, W. L. (1998). A review of the incorporation of complementary and alternative medicine by mainstream physicians. Archives of Internal Medicine, 158(21), 2303-2310.
 • Bahall, M. (2017). Prevalence, patterns, and perceived value of complementary and alternative medicine among cancer patients: A cross-sectional, descriptive study. BMC Complementary and Alternative Medicine, 17(1), 345.
 • Bahall, M., & Edwards, M. (2015). Perceptions of complementary and alternative medicine among cardiac patients in South Trinidad: A qualitative study. BMC Complementary and Alternative Medicine, 15(1), 99.
 • Baltacı, N., & Koç E. (2018). Knowledge, use and attitude of intern nursing and midwifery students with regard to complementary and alternative medicine. Journal of Samsun Health Sciences, 3(1),10-16.
 • Birdee, G. S., Phillips, R. S., & Brown, R. S. (2013). Use of complementary and alternative medicine among patients with end-stage renal disease. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, 654109.
 • Cooke, M., Mitchell, M., Tiralongo, E., & Murfield, J. (2012). Complementary and alternative medicine and critical care nurses: A survey of knowledge and practices in Australia. Australian Critical Care, 25(4), 213-223.
 • Çamurdan, Ç., & Gül, A. (2013). Complementary and alternative medicine use among undergraduate nursing & midwifery students in Turkey. Nurse Education in Practice, 13(5), 350-354.
 • Çetin, O. (2007). The use of complementary and alternative medicine in Eskisehir. Sosyoekonomi, 6(6), 90-105. Nilgün, Ç.Ö.L., Taşdemir, H.S., & Kılıç, S.P. (2012). Evaluation of opinions of the faculty of health sciences students about non medical alternative and traditional therapies. Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 1(4), 239-251.
 • Doğanay, S., Guzel, D., Öztürk, D., & Tanyeli, A. (2018). Complementary and alternative medicine: understanding, attitude and usage among Turkish health sciences and medical students. Journal of Contemporary Medicine, 8(1), 48-54.
 • Ergin, A., Hatipoğlu, C., Bozkurt, A. İ., Mirza, E., Kunak, D., Karan, C., Özçelik, G., Teğin, C., Pazır, Y., & Pırtı, İ. (2011). Knowledge and attitudes of residents and medical students on complementary-alternative medicine. Pamukkale Medical Journal, 4(3), 136- 143.
 • Ernst, E. Patient information: complementary and alternative medicine treatments (CAM) for cancer (Beyond the Basics). [Internet]; 2017. [cited 2017 Mar 3]. Available from: http://www.uptodate.com/contents/complementaryand-alternative-medicine-treatments-cam-forcancer-beyond-the-basics
 • Gözüm, S., Arikan, D., & Büyükavci, M. (2007). Complementary and alternative medicine use in pediatric oncology patients in eastern Turkey. Cancer Nursing, 30(1), 38-44.
 • Harris, P. E., Cooper, K. L., Relton, C., & Thomas, K. J. (2012). Prevalence of complementary and alternative medicine (CAM) use by the general population: A systematic review and update. International Journal of Clinical Practice, 66(10), 924-939.
 • Işık Sönmez, C., Ayhan Başer, D., Küçükdağ, H. N., Kayar, O., Acar, İ., & Güner, P. D. (2018). Evaluation of Knowloedge of Traditional and Complementary Medicine of Medical School Students. Konuralp Medical Journal, 10(3), 276-281.
 • Kavurmaci, M., Tan, M., & Kavurmaci, Z. (2018). Nursing, midwifery, and dietetics students’ attitudes to complementary and ıntegrative medicine and their applications. Medical Journal of Bakirkoy, 14(3), 300-306.
 • Lafçı, D., & Kaşıkçı, M. K. (2014). The knowledge level and using of complementary and alternative therapies of the health personal who working at hospitals. Gümüşhane University Journal of Health Sciences, 3(4), 1114-1131.
 • Lanski, S. L., Greenwald, M., Perkins, A., & Simon, H. K. (2003). Herbal therapy use in a pediatric emergency department population: Expect the unexpected. Pediatrics, 111(5), 981-985.
 • Mbizo, J., Okafor, A., Sutton, M. A., Leyva, B., Stone, L.M., & Olaku O. (2018). Complementary and alternative medicine use among persons with multiple chronic conditions: results from the 2012 National Health Interview Survey. BMC Complementary and Alternative Medicine, 18(1), 281.
 • NCCIH, Complementary, Alternative, or Integrative Health: What’s in a Name? National Center for Complemetary and Integrative Health. [Internet] National Center for Complementary and Integrative Health; 2018 [cited 2020 Apr 29]. Available from: https://www.nccih.nih.gov/health/complementaryalternative-or-integrative-health-whats-in-a-name
 • Official Gazette, Regulation on Traditional and Complementary Medicine Practices, Official Gazette Number: 29158 (27.10.2014).
 • Okoronkwo, I., Onyia-Pat, J. L., Okpala, P., Agbo, M. A., & Ndu, A. (2014). Patterns of complementary and alternative medicine use, perceived benefits, and adverse effects among adult users in Enugu Urban, Southeast Nigeria. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014, 239372.
 • Pagán, J. A., & Pauly, M. V. (2005). Access to conventional medical care and the use of complementary and alternative medicine. Health Affairs, 24(1), 255-262.
 • Posadzki, P., Watson, L. K., Alotaibi, A., Ernst, E. (2013). Prevalence of use of complementary and alternative medicine (CAM) by patients/consumers in the UK: systematic review of surveys. Clinical Medicine, 13(2), 126.
 • Roush, R. A. (2016). Complementary and Alternative Medicine. Routledge.
 • Sadeghi, M., Rabiepoor, S., Forough, A. S., Jabbari, S., & Shahabi, S. (2016). A Survey of Medical Students’ Knowledge and Attitudes Toward Complementary and Alternative Medicine in Urmia, Iran. Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 21(4), 306-310.
 • Samara, A. M., Barabra, E. R., Quzaih, H. N., & Zyoud, S. H. (2019). Use and acceptance of complementary and alternative medicine among medical students: A cross sectional study from Palestine. BMC Complementary and Alternative Medicine, 19(1), 78.
 • Selim, A., Rahman, S., & Çam, S. (2014). The Knowledge and Attitudes of the Medical School Students on the Methods of Alternative and Complementary Medicine. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History, 22(3), 81-88.
 • Sirois, F. M. (2008). Provider-based complementary and alternative medicine use among three chronic illness groups: Associations with psychosocial factors and concurrent use of conventional health-care services. Complementary Therapies in Medicine, 16(2), 73-80.
 • Şahin, N., Aydın, D., & Akay, B. (2019). The attitudes of nursing students towards holistic complementary and alternative medicine. Balıkesir Health Sciences Journal, 8(1), 21-26.
 • Teo, D. C. H., Ng, P. S. L., Tan, S. H., Lim, A. T., Toh, D. S. L., Chan, S. Y., & Cheong, H. H. (2016). Druginduced liver injury associated with Complementary and Alternative Medicine: A review of adverse event reports in an Asian community from 2009 to 2014. BMC Complementary and Alternative Medicine, 16(1), 192.
 • Tindle, H. A., Davis, R. B., Phillips, R. S., & Eisenberg, D. M. (2005). Trends in use of complementary and alternative medicine by us adults: 1997-2002. Alternative Therapies in Health and Medicine, 11(1), 42.
 • Uzun, Ö., & Tan, M. (2004). Nursing students’ opinions and knowledge about complementary and alternative medicine therapies. Complementary Therapies in Nursing and Midwifery, 10(4), 239-244.
 • Yıldırım, D., & Akman, O. (2019). The effects of complementary and alternative therapies course on nursing students’ attitudes towards complementary and alternative medicine and healthy lifestyle behaviors. Kocaeli Medical Journal, 8(3), 5-61.
APA OZYILDIRIM C, Kayacan A, KAYA S, SOKÜLMEZ KAYA P (2021). Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy. , 21 - 28.
Chicago OZYILDIRIM CANER,Kayacan Aybike Gizem,KAYA SEDA,SOKÜLMEZ KAYA PINAR Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy. (2021): 21 - 28.
MLA OZYILDIRIM CANER,Kayacan Aybike Gizem,KAYA SEDA,SOKÜLMEZ KAYA PINAR Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy. , 2021, ss.21 - 28.
AMA OZYILDIRIM C,Kayacan A,KAYA S,SOKÜLMEZ KAYA P Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy. . 2021; 21 - 28.
Vancouver OZYILDIRIM C,Kayacan A,KAYA S,SOKÜLMEZ KAYA P Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy. . 2021; 21 - 28.
IEEE OZYILDIRIM C,Kayacan A,KAYA S,SOKÜLMEZ KAYA P "Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy." , ss.21 - 28, 2021.
ISNAD OZYILDIRIM, CANER vd. "Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy". (2021), 21-28.
APA OZYILDIRIM C, Kayacan A, KAYA S, SOKÜLMEZ KAYA P (2021). Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), 10(1), 21 - 28.
Chicago OZYILDIRIM CANER,Kayacan Aybike Gizem,KAYA SEDA,SOKÜLMEZ KAYA PINAR Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD) 10, no.1 (2021): 21 - 28.
MLA OZYILDIRIM CANER,Kayacan Aybike Gizem,KAYA SEDA,SOKÜLMEZ KAYA PINAR Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), vol.10, no.1, 2021, ss.21 - 28.
AMA OZYILDIRIM C,Kayacan A,KAYA S,SOKÜLMEZ KAYA P Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD). 2021; 10(1): 21 - 28.
Vancouver OZYILDIRIM C,Kayacan A,KAYA S,SOKÜLMEZ KAYA P Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD). 2021; 10(1): 21 - 28.
IEEE OZYILDIRIM C,Kayacan A,KAYA S,SOKÜLMEZ KAYA P "Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy." Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), 10, ss.21 - 28, 2021.
ISNAD OZYILDIRIM, CANER vd. "Attitudes and Approaches of Nutrition and Dietetics Department Students TowardComplementary and Alternative Medical Treatment Methods: A Cross-SectionalStudy". Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD) 10/1 (2021), 21-28.