Yıl: 2021 Cilt: 7 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 810 - 829 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.31592/aeusbed.977274 İndeks Tarihi: 29-07-2022

Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği

Öz:
Bu araştırmanın amacı Türkiye’de teknoloji destekli Türkçe öğretimi üzerine yapılan araştırmaları çeşitli boyutlarla ele almak ve güncel eğilimleri ortaya koymaktır. Tarama modelinde yürütülen araştırmada verileri çözümlemek amacıyla içerik analizi işe koşulmuştur. Araştırmanın örneklemini ULAKBİM-TR Dizin’deki sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanında yayınlanmış 92 dergide teknoloji destekli Türkçe öğretimi üzerine yayınlanan 97 makale oluşturmaktadır. İçerik analizinde teknoloji eğilimi, Türkçe öğretimi alt konuları, katılımcı karakteristikleri ve yöntemsel yönelimler bağlamında öne çıkan unsurlar temalaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre teknoloji eğilimleri bağlamında Web 2.0 teknolojileri ve dijital öyküleme platformlarının çalışmalarda ön planda yer aldığı; diğer eğilimlerin ise yazılımlar, filmler, dijital fotoğraflar, animasyonlar, EBA içerikleri, etkileşimli tahtalar ile uzaktan eğitim için işe koşulan çevrimiçi ortamlar olduğu göze çarpmaktadır. Ayrıca sonuçlar, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve ana dili olarak Türkçe öğretiminde, ilk okuma ve yazma öğretiminde, dil becerilerinin geliştirilmesinde, söz varlığı gelişiminde ve Türkçe öğretimine ilişkin tutumun, motivasyonun ve okuryazarlık becerilerinin gelişiminde teknolojinin kullanımına ilişkin yönelimler sunmaktadır.
Anahtar Kelime: içerik analizi Türkçe öğretimi teknoloji destekli Türkçe öğretimi

Content Analysis of the Articles Published on Technology-Supported Turkish Teaching: An Example of ULAKBIM-TR Index

Öz:
This study examines the research on technology-supported Turkish teaching in Turkey from different aspects and reveals current trends. The content analysis in this research was realized through the descriptive survey model. The research sample consists of 97 articles on technology-supported Turkish teaching in 92 journals in social sciences and educational sciences in the ULAKBİM-TR Index. In content analysis, the issues standing out in the context of technology trends, the sub-topics of Turkish teaching, participant characteristics, and methodological tendencies were turned into themes and then interpreted. The research results have shown that Web 2.0 and digital storytelling platforms are the prominent technologies in the studies in the context of technology trends, while other trends are software, movies, digital photos, animations, EBA content, interactive boards, and online environments created for distance learning. In addition, the research results give an idea of the tendencies towards the use of technology in teaching Turkish as a mother tongue and a foreign language, first reading and writing teaching, language skills development, vocabulary development, and the attitude, motivation, and literacy skills development related to Turkish teaching
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akaydın, Ş. ve Çeçen, M. A. (2015). Okuma becerisiyle ilgili makaleler üzerine bir içerik analizi. Eğitim ve Bilim, 178(40), 183-198. doi:10.15390/EB.2015.4139
 • Alver, M. ve Taşdemir, L. (2017). Konuşma becerisi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(3), 451-462. doi:10.18298/ijlet.2041
 • Baki, Y. (2019). Yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki araştırma eğilimleri. International Journal of Language Academy, 7(3), 22-41. doi:10.29228/ijla.25829
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Biçer, N. (2017). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında yayınlanan makaleler üzerine bir analiz çalışması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 236-247. doi:10.5505/pausbed.2017.69772
 • Boyacı, S. ve Demirkol, S. (2018). Türkçe eğitimi alanında yapılan doktora tezlerinin incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(2), 512-531. doi:10.16916/aded.363599
 • Büyükikiz, K. K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(11), 203-213.
 • Ceran, D., Aydın, M. ve Onarıcıoğlu, A. S. (2018). Okuma eğitimi üzerine yapılan tezlerde eğilimler: Bir içerik analizi çalışması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 2377-2392. doi:10.29299/kefad.2018.19.03.016
 • Chen, B., Ma, L., Matsuzawa, Y. and Scardamalia, M. (2015). The development of productive vocabulary in knowledge building: A longitudinal study. (O. Lindwall, P. Häkkinen, T. Koschman, P. Tchounikine, ve S. Ludvigsen. (Eds.), Exploring the Material Conditions of Learning: The Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) içinde. Gothenburg, Sweden: The International Society of the Learning Sciences.
 • Coşkun E., Balcı A. and Özçakmak H. (2013). Trends in writing education: An analysis of post graduate theses written in Turkey. Procedia – Socialand Behavioral Sciences, 93, 1526-1530.
 • Çalık, M. ve Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri. Eğitim ve Bilim, 39(174), 33-38. doi:10.15390/EB.2014.3412
 • Doğan, Y. ve Özçakmak, H. (2014). Dinleme becerisinin eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 90-99. doi: 10.16916/aded.46766
 • Doğan Kahtalı, B., Taşkın, N., Oğuz, B. ve Cayhan, C. (2020). Türkiye’de dinleme eğitiminin geldiği nokta (2017-2019 yılları). Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2(4), 645-663. doi:10.47994/usbad.775002
 • Dönmez, B. ve Gündoğdu, K. (2016). 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programları alanında yayımlanan makale ve tezlerin analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür EğitimDergisi,5(4), 2109-2125.
 • Ercan, A. N. (2014, 19-21 Haziran). Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açısından analizi. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi kurultayı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. https://docplayer.biz.tr/10380377-7-uluslararasiturkcenin-egitimi-ogretimi-kurultayi-the-7th-international-turkish-language-teachingconference.html adresinden 20.12.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. ve Özkan, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yazılmış bilimsel makalelerde geçen anahtar sözcüklere ilişkin bir içerik analizi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 213-237. doi:10.7822/omuefd.34.1.13
 • Falkingham, L. T. and Reeves, R. (1998). Context analysis a technique for analysing research in a field, applied to literature on the management of R and D at the section level. Scientometrics, 42(2), 97-120.
 • Hani, N. A. B. ve Alghonaim, A. S. (2014). Theutilization of e-mail technology in developing writing skills to freshman EFL learners. Instructional Technology, 11(8), 43-53.
 • Hao, Y., Lee, K. S., Chen, S. T. and Sim, S. C. (2019). An evaluative study of a mobile application for middle school students struggling with English vocabulary learning. Computers in Human Behavior, 95, 208-216.
 • Karadağ, R. (2014). Okuma ilgisi, tutumları ve alışkanlığı konusunda yapılmış çalışmaların lisansüstü tezlere dayalı analizi: YÖK ve ProQuest veri tabanları örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 1-17. doi:10.9779/PUJE619
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (24. baskı). Ankara: Nobel Yayınevi
 • Kemiksiz, Ö. (2017). Dinleme becerisi üzerine yazılan makalelerin değerlendirilmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(1), 511-531. doi:10.18298/ijlet.1710
 • Kurudayıoğlu, M. ve Soysal, T. (2019). 2018 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 483-496. doi:10.31592/aeusbed.621132
 • Kuzhan, M. ve Fidan, M. (2020). Türkçe eğitiminde bilişim ve teknoloji kullanımına yönelik araştırmaların konu alanı ve yöntem yönünden analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1343- 1367. doi:10.16916/aded.794087
 • Küçük, S. ve Kaya, E. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ile ilgili hazırlanan tezlerde geçen anahtar kelimelere yönelik içerik analizi. Journal of History Culture and Art Research, 7(5), 442- 456. doi:10.7596/taksad.v7i5.1880
 • Lin, T.C., Lin, TJ. and Tsai, C.C. (2014). Research tredns in science education from 2008 to 2012: A systematic content analyisis of publications in selected journals. International Journal of Science Education, 36(8), 1346-1372. doi:10.1080/09500693.2013.864428
 • Liu, C. C., Wang, P. and Tai, S. D. (2016). An analysis of student engagement patterns in language learning facilitated by Web 2.0 technologies. ReCALL, 1-19. doi:10.1017/S095834401600001X
 • Luo, T. (2013). Web 2.0 for language learning: Benefits and challenges for educators. International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching, 3(3), 1-17. doi:10.4018/978- 1-4666-5942-1.ch055
 • Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirme ile ilgili makalelerin analizi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5, 583-596.
 • Mayer, R. E. (2014). The Cambridge handbook of multimedia learning. NY, USA: Cambridge University Press.
 • Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe öğretim programlarının dinleme becerisi bakımından değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(1), 87-97.
 • Özbay, Ö. ve Sarıca, R. (2019). Ters yüz sınıfa yönelik gerçekleştirilen çalışmaların eğilimleri: Bir sistematik alanyazın taraması. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 332-348. doi:10.31592/aeusbed.595036
 • Özçakmak, H. (2017). Türkçe eğitimi lisansüstü araştırmalarında yeni yönelimler (2011- 2015). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(3), 1607-1618.
 • Özdemir, S. (2018). Okumaya ilişkin lisansüstü araştırmaların eğilimleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(4), 1161-1178. doi:10.16916/aded.455560
 • Sevim, O. ve İşcan, A. (2012). Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere dönük bir içerik analizi. Turkish Studies, 7(1), 1863-1873. doi:10.7827/TurkishStudies.3101
 • Şahin, A., Çiftçi, B. ve Başbayrak, M. (2020). Teknoloji destekli Türkçe eğitimi tezlerinin eğilimleri. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 98- 114. doi:10.47714/uebt.737997
 • Topçuoğlu-Ünal, F. ve Özer, F. (2014). Türkçe öğretiminde dinleme becerisi ile ilgili kaynakça çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 203-218.
 • Trainin, G., Hayden, H., Emily, W., K. and Erickson, J. (2016). Examining the impact of Quick- Reads’ technology and print formats on fluency, comprehension and vocabulary development for elementary students. Journal of Research on Educational Effectiveness, 9(1), 93-116.
 • Türkben, T. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında yapılan lisansüstü çalışmaların değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2464-2479.
 • Varışoğlu, B., Şahin, A. and Göktaş, Y. (2013). Trends in Turkish education studies. Educational Sciences: Theory & Practice,13(3), 1776-1781. doi:10.12738/estp.2013.3.1609
 • Yılmaz, D. ve Kaya, S. (2020). İlk okuma yazma ve Türkçe öğretimi ile ilgili yazılmış tezlerin incelenmesi. Turkish Studies, 15(1), 443-456. doi:10.29228/TurkishStudies.40266
 • Yurtbakan, E. (2020). Etkileşimli okuma: Bir içerik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 135-156. doi:10.16916/aded.642138
 • Wang, S. and Vasquez. C. (2012). Web 2.0 and second language learning: What does the research tell us? Calico Journal, 29(3), 412-430. doi:10.11139/CJ.29.3.412-430
APA Genç Ersoy B, Ersoy M (2021). Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği. , 810 - 829. 10.31592/aeusbed.977274
Chicago Genç Ersoy Berrin,Ersoy Mehmet Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği. (2021): 810 - 829. 10.31592/aeusbed.977274
MLA Genç Ersoy Berrin,Ersoy Mehmet Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği. , 2021, ss.810 - 829. 10.31592/aeusbed.977274
AMA Genç Ersoy B,Ersoy M Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği. . 2021; 810 - 829. 10.31592/aeusbed.977274
Vancouver Genç Ersoy B,Ersoy M Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği. . 2021; 810 - 829. 10.31592/aeusbed.977274
IEEE Genç Ersoy B,Ersoy M "Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği." , ss.810 - 829, 2021. 10.31592/aeusbed.977274
ISNAD Genç Ersoy, Berrin - Ersoy, Mehmet. "Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği". (2021), 810-829. https://doi.org/10.31592/aeusbed.977274
APA Genç Ersoy B, Ersoy M (2021). Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(3), 810 - 829. 10.31592/aeusbed.977274
Chicago Genç Ersoy Berrin,Ersoy Mehmet Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, no.3 (2021): 810 - 829. 10.31592/aeusbed.977274
MLA Genç Ersoy Berrin,Ersoy Mehmet Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.3, 2021, ss.810 - 829. 10.31592/aeusbed.977274
AMA Genç Ersoy B,Ersoy M Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(3): 810 - 829. 10.31592/aeusbed.977274
Vancouver Genç Ersoy B,Ersoy M Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2021; 7(3): 810 - 829. 10.31592/aeusbed.977274
IEEE Genç Ersoy B,Ersoy M "Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği." Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, ss.810 - 829, 2021. 10.31592/aeusbed.977274
ISNAD Genç Ersoy, Berrin - Ersoy, Mehmet. "Teknoloji Destekli Türkçe Öğretimi Üzerine Yayınlanan Makalelerin İçerik Analizi: ULAKBİM-TR Dizin Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7/3 (2021), 810-829. https://doi.org/10.31592/aeusbed.977274