YEREL YÖNETİMLER VE SOKAK SANATININ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KADIKÖY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Yıl: 2021 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 477 - 500 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.47107/inifedergi.977213

YEREL YÖNETİMLER VE SOKAK SANATININ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KADIKÖY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Öz:
Demokrasi; temsili demokrasi, yarı doğrudan demokrasi ve katılımcı demokrasi olarak ayrılmaktadır. Günümüz modern dünyasında ön planda olan katılımcı demokrasi, her vatandaşın karar alma süreçlerinde aktif rol alabildiği bir yönetim biçimidir. Katılımcı demokrasinin gelişimi ve uygulanabilir hale gelmesinde belediyeler oldukça önemli bir role sahiptir. Demokrasi anlayışı güçlü olan toplumlarda kamu yönetiminin varoluş sebebi, topluma verilen hizmettir. Belediyeler her geçen gün halkın ihtiyacını daha çok karşılayan ve ihtiyaç duyulan birimler haline gelecekse bunun ön şartı halkla ilişkiler faaliyetlerinde gösterecekleri başarı ile ilişkilidir. Bu bağlamda çalışmada, Kadıköy Belediyesi, Mural İstanbul Festivali düzenleyicileri ve grafiti sanatçılarının, genç hedef kitleyle iletişim kurmak, sanatsal mekanlar oluşturmak, belediyenin halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetini yürütmek, bölgenin kültürel değerlerini koruyarak, fiziksel ve altyapı düzenlemeleri yapılarak kimliğinin ön plana çıkartılması amacıyla grafiti sanatını nasıl kullandığı incelenecektir. En basit haliyle ‘duvar yazısı’ anlamına gelen grafiti, duvarlara sprey boya ile çizilen ve bu çalışmayı yapan kişinin isteğine göre; hobi, şöhret, siyasal mesaj aktarma, gündem oluşturma, kent imajına katkı vb. amaçlarla kamusal alanda kompozisyonlar oluşturup iletisini dilsel olarak aktarması ve görsellerle, karakter çizimleri ile besleme eylemidir. İnceleme, araştırma yöntemlerinden “görüşme yaklaşımı” kullanılarak gerçekleştirien çalışma. Kadıköy Belediye’si yetkilileriyle ve Belediye ile anlaşarak Mural İstanbul Festivali’nde uygulayıcı ve koordinator olarak ortak iş üreten grafiti sanatçılarıyla görüşülmüştür. Bu görüşmeler sonucunda, grafitinin ilk zamanlarından günümüze sistem karşıtı olarak mesajını sert bir dille kitlelere aktarması, grafiti uygulayıcılarının, günümüzde yerel yönetimin en önemli organı sayılan belediyelerle nasıl iş birliği içine girerek geçirdiği dönüşüm aktarılacaktır. Yasal olmayan bir eylem olarak algılanan grafiti sanatının günümüzde ticari bir araç olmasının ötesinde, devlet kurumlarının tercih ettiği ve halkla kurduğu bir iletişim mecrasına dönüştüğü gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelime: Sokak Sanatı Kadıköy Belediyesi Halkla İlişkiler Yerel Yönetim

THE USE OF LOCAL GOVERNMENT AND STREET ART AS A COMMUNICATION TOOL: THE CASE OF THE KADIKÖY MUNICIPALITY

Öz:
Democracy is a political form divided into representative democracy, semi-direct democracy and participatory democracy. Participatory democracy, which is at the forefront of today's modern world, is a form of government where every citizen can take an active role in decision-making processes. Municipalities have a very important role in the development and implementation of participatory democracy. The reason for the existence of public administration in societies which have a strong understanding of democracy, is to provide service for society. The prerequisite for municipalities to become more and more needed units in society is related to their success of public relations activities. In this context, the study analyzes how the Kadıköy Municpality, the Mural Istanbul Festival organizers and graffiti artists make use of graffiti art in order to target young crowds, create art spaces, conduct the municipalities public relations activities, and protecting the cultural values of the region by investing in physical and infrastructural reorganization and, as a result, bringing the region‘s identity to the foreground. "Graffiti", which initially refers simply to something written on the wall, nowadays describes spray-painting on the walls under various objectives, according to the person doing it: Graffiti can be simply a hobby, it can be done for fame or conveying a political message, to create an agenda, to contribute to the image of a city and so on. In this sense graffiti is seen as an act of creating an artistic composition for the public space, that is conveying its message linguistically while feeding it with visuals and character drawings. The study was conducted through the research method of ―interviews‖ where the officials at the Kadıköy Municipality as well as graffiti artists who create works and coordinate the Mural Istanbul Festival were interviewed during the research process. As a result of these interviews, it has been observed that the art of graffiti, which was perceived as an illegal act in the early days, beyond being a commercial tool, has become a communication medium preferred by even State institutions.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ayral, R. (2014). Duvarların dili: graffiti/sokak sanatı. T. Bahar, F. Çolakoğlu, A. Ataç ve U. Soley (Ed.), Duvarların dili: Graffiti/sokak sanatı. (s. 39-42). Ġstanbul: Pera Müzesi Yayınları.
 • Avramidis, K. and Tsilimpounidi, M. (2017). Graffiti and street art: Reading, writing and representing the city. The UK: Routledge.
 • Ağgez, S. (Yönetmen). (2015). Tar‟iz gri Ģehrin renkli çocukları [Belgesel Film]. Ġstanbul.
 • BaĢ, C. (2017). Avrupa kentsel Ģartı. Ankara: TBB Yayıncılık.
 • BaĢakĢehir Belediyesi Bilgi Evi (2018). BaĢakĢehir kültür, https://www.facebook.com/basaksehirbilgievleri/photos/a.1004816396333271.1073 741868.119707111510875/1084727365008840/?type=3&theater, EriĢim Tarihi: 12.06.2021.
 • C215 (2014). Grafiti, sokak sanatı, muralismo. T. Bahar, F. Çolakoğlu ve Alanur Ataç ve Ulya Soley (Ed.), Duvarların dili: Graffiti/sokak sanatı. (s. 31-38). Ġstanbul: Pera Müzesi Yayınları.
 • Carlos, M. (2014). Sanat tarihini yeniden düzenlemek. T. Bahar, F. Çolakoğlu ve Alanur Ataç ve Ulya Soley (Ed.), Duvarların dili: Graffiti/sokak sanatı. (s. 39-42). Ġstanbul: Pera Müzesi Yayınları.
 • Çankaya, B. (2016). Murallerin semti Yeldeğirmeni, https://www.seyahatimgeldi.com/ murallarin-semti-yeldegirmeni/ EriĢim Tarihi: 02.06.2021.
 • Çekül Vakfı (2011). Kadıköy‘ün tarihi Yeldeğirmeni mahallesi canlanıyor, https://www.cekulvakfi.org.tr/haber/kadikoyun-tarihi-yeldegirmeni-mahallesicanlaniyor, EriĢim Tarihi: 19.06.2021.
 • Çetiz, M. (2008). Çetiz, M. ile yüz yüze görüĢme. 19.04.2018.
 • Eraslan Yayınoğlu, P. (2005), Yerel yönetim kuruluĢlarında halkla iliĢkiler iĢlevi ve yeni yaklaĢımlar. Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Akademik Dergisi, 3(4), 41-52.
 • EskReyn (2018). EskReyn ile yüz yüze görüĢme. 19.04.2018.
 • Fidan, B. (2009). Kendiliğinden illegal bir sergi. Ġstanbul: Grafik Tasarım Yayınları.
 • Koçak, Y. (2013). Türkiye‟de yerel yönetimler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Kadıköy Belediye Wordpress (2016). Mural Ġstanbul, https://kadikoybelediye.wordpress.com /2016/08/29/muralistanbul/, EriĢim Tarihi: 19.06.2021.
 • Kennedy, R. (2011). NY Times, Celebrating forefather of graffiti https://www.nytimes.com/ 2011/07/23/arts/design/early-graffiti-artist-taki-183-stilllives.html, EriĢim Tarihi: 12.06.2021.
 • Kınay, Ö. (2018a) Kadıköy Belediyesi bülten.
 • Kınay, Ö. (2018b) Kadıköy Belediye binası mural.
 • Milliyet (2016). Malala Kadıköy duvarlarında, https://www.milliyet.com.tr/gundem/malala-kadikoy-duvarlarinda-2221323, EriĢim Tarihi: 20.06.2021.
 • Marmara Haber (2015). Belediye binası sanatçılara tuval oldu, http://marmarahaber.gov.tr/ NewsDetails.aspx?id=758, EriĢim Tarihi 08.07.2021
 • Mural Ġstanbul (2018). www.instagram.com/muralistanbul, EriĢim Tarihi: 17.06.2021.
 • Mr. Hure (2018). Mr. Hure ile yüz yüze görüĢme. 04.05.2018.
 • Nuka (2018). Nuka ile yüz yüze görüĢme. 20.03.2018.
 • Online Etymology Dictionary (2021), www.etymonline.com, EriĢim Tarihi: 21.06.2021.
 • Rüstem, A. (2014) Yeldeğirmeni sokak/duvar sanatı turu, https://ahmetrustem.blogspot.com/ 2014/12/yeldegirmeni-sokakduvar-sanatturu.html, EriĢim Tarihi: 02.06.2021.
 • Sliva, C. (2016) Why new york city has to beat the cancer of graffiti, https://nypost.com/ 2016/04/07/why-new-york-city-has-to-beat-the-cancer-of-graffiti/, EriĢim Tarihi: 23.06.2021.
 • Seitel, F. (2016). Halkla iliĢkiler uygulaması. (Çev. S. Mengü). (12. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Sezgin, M. ve Özbay, E. H. (2016). Halkla iliĢkiler uygulamalarından beyaz masa: UĢak Belediyesi örneği. UĢak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 198- 209.
 • Serim, M. (2015). Kadıköy belediye binası üzerine yapılan dev mural, https://bigumigu.com/ haber/kadikoy-belediye-binasi-uzerine-yapilan-dev-mural/, EriĢim Tarihi: 18.06.2021.
 • Serim, M. (2018). Mural istanbul ile yapılan Sarıyer‘in duvar resimleri, https://bigumigu.com/ haber/mural-istanbul-ile-yapilan-sariyer-in-yeni-duvarresimleri/, EriĢim Tarihi: 17.06.2021.
 • Tanrıverdi, B. (2015). Gri duvarlar ―BarıĢ‖a boyandı, http://www.gazetekadikoy.com.tr/kultur-sanat/gri-duvarlar-barisa-boyandih6909.html, EriĢim Tarihi: 18.05.2021.
 • The History of Graffiti, (2016). https://www.spraydaily.com/graffiti-history-timelineinfographic /history-of-graffiti-infographic/#main , EriĢim Tarihi: 23.06.2021.
 • Türkçe Bilgi (2021). Kent kimliği, https://www.turkcebilgi.com/kent_kimli%C4%9Fi#post, EriĢim Tarihi: 14.06.2021.
 • Yılmaz, U. (2017). Yılmaz, U. ile yüz yüze görüĢme. 08.05.2017.
APA ALKAN Ö (2021). YEREL YÖNETİMLER VE SOKAK SANATININ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KADIKÖY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 477 - 500. 10.47107/inifedergi.977213
Chicago ALKAN Ömür KINAY YEREL YÖNETİMLER VE SOKAK SANATININ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KADIKÖY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6, no.2 (2021): 477 - 500. 10.47107/inifedergi.977213
MLA ALKAN Ömür KINAY YEREL YÖNETİMLER VE SOKAK SANATININ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KADIKÖY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.6, no.2, 2021, ss.477 - 500. 10.47107/inifedergi.977213
AMA ALKAN Ö YEREL YÖNETİMLER VE SOKAK SANATININ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KADIKÖY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2021; 6(2): 477 - 500. 10.47107/inifedergi.977213
Vancouver ALKAN Ö YEREL YÖNETİMLER VE SOKAK SANATININ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KADIKÖY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2021; 6(2): 477 - 500. 10.47107/inifedergi.977213
IEEE ALKAN Ö "YEREL YÖNETİMLER VE SOKAK SANATININ BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK KULLANILMASI: KADIKÖY BELEDİYESİ ÖRNEĞİ." İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6, ss.477 - 500, 2021. 10.47107/inifedergi.977213