Yıl: 2021 Cilt: 6 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 521 - 543 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.47107/inifedergi.978976 İndeks Tarihi: 29-07-2022

ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER

Öz:
Günümüzde iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte internete erişilebilirlik artmış, içinde bulunduğumuz bilişim çağıyla birlikte toplumun sosyal iletişimini, sosyal alanlarını ve sosyal etkileşimlerini önemli ölçüde etkilemiş, toplumu sosyal medya kullanımına yönlendirmiştir. Neredeyse her yaş grubunu etkisi altına alan sosyal medya, özellikle çocukların kullanım alanına girmiştir. Ebeveynleri başta olmak üzere çevresini gözlemleyen çocuklar, çocukluk dönemlerinde doğrudan veya dolaylı yollardan internete maruz kalmıştır. Sosyal medya alışkanlıklarını küçük yaşta edinmiş olan çocuklar, küçük birer sosyal medya kullanıcısı haline gelmiş, kendi sosyal ağlarında kendi içeriklerini üretebilecek minik kullanıcılar haline gelmişlerdir. İçerik üretiminin, kolay ve ücretsiz olduğu sosyal ağlardan biri olan YouTube ise çocukların günlük yaşamlarında önemli bir yere sahip olmuştur. Kolay erişilebilirliği, ücretsiz oluşu ve çok fazla içeriğe sahip olması bakımından bir “İçerik Üreticiliği” örneği olan YouTuberlık’ta, sosyal medyada iz bırakma konusunda çocuklara cazip gelmektedir. Böylece sosyal medya ağı YouTube’da içerik üreticiliği yapan çocuklar “Çocuk YouTuber” unvanı alarak kendi istekleri veya ebeveynlerinin desteği doğrultularında sosyal medyada içerik üretebilmekte gerek sponsor desteğiyle gerekse farkında olmadan reklam unsuru içeren paylaşımlar yapabilmektedir. Çocuklar tarafından üretilen ve herhangi bir mekanizma tarafından denetlenmeyen bu içerikler hem çocukları hem de hedef kitlesi olan çocuk takipçileri olumsuz etkileyebilmektedir.Bu çalışma, çocukların çok küçük yaşta sosyal medya ile tanıştığını ve sosyal medyada reklam oluşturmak için içerik üreterek, sosyal medya reklamcılığına nasıl maruz kaldığını incelemek ve oluşturduğu bu içerikler içerisindeki reklamları analiz etme amacı taşımaktadır. Çalışmada Nitel içerik analizi ve Göstergebilimsel analiz tekniği yöntem olarak kullanılmış, “Ecrin Su Çoban”, “Esmanur”, “FatihSelim Tube”, “Oyuncak Avı”, “Oyuncu Yusuf”, “Prenses Lina Tv”, “Prens Yankı”, “Rüya'nın Çiftliği”, “Vlad ve Nikita” ve “YUSUF MIRZA TUBE” çocuk kanallarının ürettiği reklam unsuru bulunduran içerikleri analiz edilmiştir. Bununla birlikte, çocukların sosyal medya kullanımı ve çocuk kullanıcıların ürettiği reklam içeriklerin nedenleri ve bu içeriklerin çocukların üzerindeki etkiler de incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: YouTube Çocuk YouTuber Kullanıcıların ürettiği Reklamlar Çocuk Reklam Sosyal Medya

ADVERTISING CONTENT CREATED BY CHILD YOUTUBERS ON SOCIAL MEDIA

Öz:
Today, with the development of communication technologies, accessibility to the Internet has increas Today, with the development of communication technologies, accessibility to the Internet has increased, and with the information age we live in, it has significantly affected the social communication, social areas and social interactions of the society, and has directed the society to the use of social media. Social media, which affects almost every age group, has entered the field of use especially for children. Children who observe their environment, especially their parents, have been exposed to the internet directly or indirectly during their childhood. Children who have acquired their social media habits at a young age have become small social media users who can produce their own content on their own social networks. YouTube, one of the social networks where content production is easy and free, has an important place in children's daily lives. Being an example of "Content Production" in terms of being easily accessible, free and having a lot of content, YouTuber appeals to children to leave a mark on social media. Thus, children who are content producers on the social media network YouTube can take the title of "Child YouTuber" and produce content on social media at their own request or with the support of their parents, and they can share advertisements with or without the support of sponsors. These contents, which are produced by children and not controlled by any mechanism, can negatively affect both children and their target audience. This study aims to examine how children are exposed to social media advertising by producing content to create advertisements in social media and to analyze the advertisements in these contents. Qualitative content analysis and Semiotic analysis technique were used as methods in the study, ―Oyuncak Avı‖, ―Vlad ve Nikita‖, ―Prenses Lina Tv‖, ―Ecrin Su Çoban‖ and ―Prens Yankı‖ children's channels containing advertising elements were analyzed. As a result of the study, it was seen that the advertisement contents produced by child users in social media were especially aimed at the target audience of children and branded contents were examined regardless of gender. Some suggestions have been made in order to control the use of advertisements in the content produced by children on social media.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksoy, E. (2018). Sosyal medya içeriklerinin marka takipçileri ile bağ kurma üzerine etkisi: Markaların facebook gönderileri üzerine bir içerik analizi. Anadolu Üniversitesi, ĠĢletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, EskiĢehir.
 • Asmussen, B., Wider, S., Williams, R., Stevenson, N. and Whitehead, E. (2016). Defining branded content for the Digital Age: The industry experts‟ views on branded content as a new marketing communications concept. Oxford Brookes University. Londra: Branded Content Marketing Association. EriĢim: https://www.thebcma.info/wp-content/uploads/2016/07/BCMA-ResearchReport_FINAL.pdf
 • Atalay, G. E. (2019). Sosyal medya ve çocuk: Babishko Family Fun TV. Erciyes ĠletiĢim Dergisi Uluslararası Dijital Çağda ĠletiĢim Sempozyumu Özel Sayısı, 179-201.
 • Büyüköztürk, ġ., Çakmak, E., Akgün, Ö.E, Karadeniz, ġ., Demirel, F. (2008). Bilimsel araĢtırma yöntemleri. (13. Baskı), Ankara: Pagem Akademi,
 • Charitsis, V. (2016). Prosuming (the) self. Ephemera: Theory & Politics in Organization, 16(3), 37-59
 • ÇalıĢkan, S. (2014). Üreten tüketicinin yükseliĢi: Kullanıcıların ürettiği reklamlar. Ġnönü Üniversitesi, ĠletiĢim Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Malatya.
 • Çetin, B. N. (2019). Üretüketim olgusu bağlamında örtülü emek olarak dijital üretüketici emeği. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 77, 349-382.
 • Güney, Z. (2010) Çoklu medya ortamında üreten tüketici reklamcılığı. Marmara Üniversitesi, ĠletiĢim Bilimleri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ġstanbul.
 • Halbert, D. (2009). Mass culture and the culture of the masses: A manifesto for usergenerated rights. The Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law, 11(4), 921-961.
 • Handley, A. (2014). Herkes yazabilir. (2. Baskı). Ġstanbul: MediaCat Kitapları.
 • Horrigan, D. (2009). Branded content: A new model for driving tourism via film and branding strategies. Tourismos: An International Multidiciplinary Journal of Tourism, 3(4), 51-65.
 • Koçak, A. ve Arun, Ö. (2007). Ġçerik analizi çalıĢmalarında örneklem sorunu. Selçuk ĠletiĢim Dergisi, 4(3),21-28.
 • Kotler, P. (1986). The prosumer movement: a new challenge for marketing. Advances in Consumer Research, 13, 510-513.
 • Krakowiak, M. and Modlinski, A. (2020). Popularity of branded content in social media. Journal of Computer Information Systems, 4(60), 309-315.
 • Krishnamurthy, S. and Dou, W. (2015). Note from special issue editors: Advertising with user-generated content: A framework and reseach agenda, Journal of Interactive Advertising, 8(2), 1-4.
 • Leaver, T. (2015). Born digital? Presence, privacy, and intimate surveillance. ReOrientation: Translingual Transcultural Transmedia, 149-160.
 • Lessig, L. (2001). The future of ideas: The fate of the commons in a connected world, (1. Baskı). New York: Random House.
 • Lou, C. and Yuan, S. (2019). Influencer marketing: How message value and credibility affect consumer trust of branded content on social media. Journal of Interactive Advertising, 1(19), 58-73.
 • Newell, J., Salmon, C. T. and Chang S. (2006). The hidden history of product placement. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 50(4), 575-593.
 • Öztürk, C. (2014). Bilinçaltı reklamcılık ve göstergebilimsel reklam analizleri. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠletiĢim ve Tasarım Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul.
 • T.C. Resmî Gazete, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmenliği, 10.01.2015 Resmî Gazete Sayısı: 292232.
 • Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman B. J. and Lance C. E. (2010). Generational differences in work values: Leisure and extrinsic values increasing, social and intrinsic values decreasing. Journal of Management, 36(5), 1117-1142.
 • Ünal, A. T. ve Deniz, L. (2020). Sosyal medya kuĢaklarının sosyal medya kullanım seviyeleri ve tercihleri. Uluslararası Toplum AraĢtırmaları Dergisi, 15(22), 1290- 1319.
 • Weinberg, T. (2012). The new community rules: Marketing on the social Web. Journal of Applied Communications, 96(2), 11-13.
 • Çağıltay, K., (2016). Ġnternetle tanıĢma yaĢı bakın kaça düĢtü, TRT Haber, https://www.trthaber.com/haber/yasam/internetle-tanisma-yasi-bakin-kaca-dustu241487.html EriĢim Tarihi: 14.03.2021.
 • Habertürk, 6-15 yaĢ arası çocuklarda internet kullanımı yüzde 70‘leri aĢtı ―çocuklarda teknoloji bağımlılığı ve sosyal medya kullanımı‖ semineri, <https://www.haberturk.com/samsun-haberleri/68236354-6-15-yas-arasicocuklarda-internet-kullanimi-yuzde-70leri-asticocuklarda-teknoloji, EriĢim Tarihi: 20.01.2021.
 • We Are Social (2020). Digital 2020 Turkey, https://datareportal.com/reports/digital-2020- turkey EriĢim Tarihi: 05.01.2021.
 • Youtube (2014). Oyuncak Avı YouTube Kanalı, https://www.youtube.com/c/ OyuncakAvıTV/videos, EriĢim Tarihi: 07.06.2021.
 • Youtube (2015). Prens Yankı YouTube Kanalı, https://www.youtube.com/c/ Kosifler/videos EriĢim Tarihi: 07.06.2021.
 • Youtube (2016). Ecrin Su Çoban YouTube Kanalı, https://www.youtube.com/c/ ecrinsucoban/videos EriĢim Tarihi: 06.06.2021.
 • Youtube (2017). Prenses Lina TV YouTube Kanalı,https://www.youtube.com/c/ PrensesLinaTv/videos EriĢim Tarihi:08.06.2021.
 • Youtube (2018). Ecrin Su Çoban kanalının, Yer misin? Ġçer misin? | Puding benim Ģarkımsa, milkshake benim dansım!, https://www.youtube.com/watch?v=TAjM7HKHHdE EriĢim Tarihi: 07.06.2021.
 • Youtube (2018). Oyuncak Avı kanalının Öykü Num Noms tutkusu learn colors with me and watch num noms - Play Time, https://www.youtube.com/watch?v=OEfJJhol_2s EriĢim Tarihi: 07.06.2021.
 • Youtube (2018). Prens Yankı kanalının, Yankı ile çocuk oyunlarından buz kırma oyunu oynuyoruz, https://www.youtube.com/watch?v =RyeblEZrjaw, EriĢim Tarihi: 16.05.2021.
 • Youtube, YouTube Kids Uygulaması (2018). https://creatoracademy. youtube.com/page/lesson/kids-app, EriĢim Tarihi: 20.12.2020.
 • Youtube (2019). Vlad ve Nikita YouTube Kanalı, https://www.youtube.com/ channel/UCsZoAGyfzP1v5Z2BWyDU1kA/videos EriĢim Tarihi: 08.06.2021.
 • Youtube (2021). Vlad ve Nikita kanalının, Vlad ve Niki oyuncak kamyonlarla eğleniyor | Hot Wheels Canavar Kamyonlar, https://www.youtube.com/watch?v=fQiyOc9KlTA EriĢim Tarihi: 08.06.2021.
 • Youtube (2021). Prenses Lina TV kanalının, Danone Mix yiyen Lina'nın elbisesi Frozen Elsa kostümlerine dönüĢtü!, https://www.youtube.com/watch?v=oR5XcTGOJZA EriĢim Tarihi: 06.06.2021.
APA Atmaca S, akyol m (2021). ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER. , 521 - 543. 10.47107/inifedergi.978976
Chicago Atmaca Safa,akyol mevlüt ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER. (2021): 521 - 543. 10.47107/inifedergi.978976
MLA Atmaca Safa,akyol mevlüt ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER. , 2021, ss.521 - 543. 10.47107/inifedergi.978976
AMA Atmaca S,akyol m ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER. . 2021; 521 - 543. 10.47107/inifedergi.978976
Vancouver Atmaca S,akyol m ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER. . 2021; 521 - 543. 10.47107/inifedergi.978976
IEEE Atmaca S,akyol m "ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER." , ss.521 - 543, 2021. 10.47107/inifedergi.978976
ISNAD Atmaca, Safa - akyol, mevlüt. "ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER". (2021), 521-543. https://doi.org/10.47107/inifedergi.978976
APA Atmaca S, akyol m (2021). ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(2), 521 - 543. 10.47107/inifedergi.978976
Chicago Atmaca Safa,akyol mevlüt ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6, no.2 (2021): 521 - 543. 10.47107/inifedergi.978976
MLA Atmaca Safa,akyol mevlüt ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.6, no.2, 2021, ss.521 - 543. 10.47107/inifedergi.978976
AMA Atmaca S,akyol m ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2021; 6(2): 521 - 543. 10.47107/inifedergi.978976
Vancouver Atmaca S,akyol m ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2021; 6(2): 521 - 543. 10.47107/inifedergi.978976
IEEE Atmaca S,akyol m "ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER." İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6, ss.521 - 543, 2021. 10.47107/inifedergi.978976
ISNAD Atmaca, Safa - akyol, mevlüt. "ÇOCUK YOUTUBERLARIN SOSYAL MEDYADA OLUŞTURDUĞU REKLAM İÇERİKLER". İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6/2 (2021), 521-543. https://doi.org/10.47107/inifedergi.978976