Yıl: 2021 Cilt: 13 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 1764 - 1780 Metin Dili: İngilizce DOI: 10.20491/isarder.2021.1228 İndeks Tarihi: 14-12-2021

An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics

Öz:
Purpose – The purpose of this research is to examine the impact of consumers’ levels of moral maturityon their unethical behavior. Design/methodology/approach – The research model of this study examines the effect of moralmaturity on consumer ethics dimensions (“actively benefiting from an illegal situation” and“benefiting from actions perceived as harmless”). The universe of this descriptive research consists ofconsumers living in Turkey. The online survey method was applied to 457 consumers selected byconvenience sampling method. While creating the questionnaire, moral maturity statements wereprepared by using the scales developed by Şengün and Kaya (2007), and the consumer ethicsstatements were prepared by the help of the scale developed by Muncy and Vitell (1992). The resultshave been analyzed with SPSS and AMOS statistics programs. Frequency analysis, reliability analysis,explanatory factor analysis, confirmatory factor analysis and structural equation model analyses havebeen used. Findings – The findings suggest that the level of moral maturity has a significant and negative effecton both unethical consumer behavior dimensions: “actively benefiting from an illegal situation” and“benefiting from actions perceived as harmless”.Discussion – Moral maturity refers to the assimilation of moral principles, the evaluation of moralrules by the conscience, and the realization of actions in this direction. People who have reached thelevel of moral maturity are expected to display ethical behaviors in the society in daily life. Accordingto the findings of the research, as the moral maturity of the individual increases, the possibility ofexhibiting unethical behavior decreases; as the moral maturity decreases, the possibility of unethicalbehavior increases. The results obtained show how effective the concept of morality on ethicalconsumer behavior is. Marketing managers should consider the moral maturity of consumers in orderto understand their unethical behaviors. In this direction, activities (such as training, seminars, publicspots, education for children) can be carried out to increase the level of moral maturity of consumers.Besides this, marketing managers can prevent unethical consumer behaviors by applying differentmarketing strategies (in the conclusion section, the recommendations are mentioned in detail) toconsumers with low/high moral maturity level.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Al-Khatib J. A, Vitell, S. J., Scott, J. and Rawwas, M. Y. A. (1997). Consumer ethics: A cross-cultural investigation, European Journal of Marketing, 31(11-12), 750-767.
 • Al-Khatib J. A., Dobie K. and Vitell, S. J. (1995). Consumer ethics in developing countries: An empirical investigation, Journal of Euromarketing, 4(2), 87-109.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. and Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Spss Uygulamali, Adapazari, Sakarya Kitabevi.
 • Arli, D. and Pekerti, A. (2016). Who is more ethical? Cross‐cultural comparison of consumer ethics between religious and non‐religious consumers, Journal of Consumer Behavior, 16(1), 82-98.
 • Babakuş, E., Cornwell, T. B., Mitchell, V. and Schlegelmilch, B. (2004). Reactions to unethical consumer behavior across six countries, Journal of Consumer Marketing.
 • Bakırcıoğlu, R. (2012). Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü, Ankara, Anı Yayıncılık.
 • Bayram, N. (2009). Sosyal Bilimlerde Spss ile Veri Analizi, Ezgi Kitabevi.
 • Bayram, N. (2010). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları, Ezgi Kitabevi.
 • Bentler, M. and Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures, Psychological Bulletin, 88(3), 588.
 • Chan, A., Wong, S. and Leung. (1998). Ethical beliefs of Chinese consumers in Hong Kong. Journal of Business Ethics, 17(11), 1163-1170.
 • Chen, C. F. and Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?, Tourism Management, 28(4), 1115-1122.
 • Chowdhury, R. M. and Fernando, M. (2014). The relationships of empathy, moral identity and cynicism with consumers’ ethical beliefs: The mediating role of moral disengagement, Journal of Business Ethics, 124(4), 677-694.
 • Çağrıcı, M. (1989). Ahlak, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1-9.
 • Çekin, A. (2013). Öğretmen adaylarının ahlaki olgunluk düzeyleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 1035-1048.
 • Ecer, F. (2006). Tüketici etiğinin oluşumuna etki eden etmenler ve bir uygulama. Mevzuat Dergisi, 9(103), 1-10.
 • Erciş, A. and Türk, B. (2016). Etik çerçevesinde tüketim, tüketici ve çevre: Ekolojik okuryazarlığın moderatör rolü, Çukurova Üniversitesi İİBF Fakültesi Dergisi, 20(2), 1- 24.
 • Erciş, A., Altay, Ş. and Türk, B. (2017). Tüketici etiğinin yeniden satın alma davranışı üzerindeki etkisinin suçluluk duygusu bağlamında incelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(2), 229-242.
 • Erffmeyer, R.C., Keillor, B.D. and LeClair, D. T. (1999). An empirical investigation of Japanese consumer ethics. Journal of Business Ethics, 18(1), 35-50.
 • Ertuhan, H. and Filizöz, B. (2011). İş etiği ve bankacılık sektöründe bir araştırma, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(2), 139-157.
 • Ferrell, O.C. and Gresham, L. G. (1985). A contingency framework for understanding ethical decision making in marketing, Journal of Marketing, 49(3), 87-96.
 • Fornell, C. and Lacker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • Forsyth, D. R. (1980). A taxonomy of ethical ideologies. Journal of Personality and Social Psychology, 39(1), 175.
 • Gürbüz, S. and Şahin, F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Habermas, J. (1982). A Reply to My Critics, In Habermas, London, Palgrave, 219-283.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. and Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis a Global Perspective, Seventh Edition, New Jersey, Pearson Prentice Hall.
 • Hazer, O. (2012). Tüketicilerin etik inançlarının incelenmesi, I. Uluslararası Aile ve Tüketici Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı.
 • Hazer, O. and Öztürk, M. S. (2013). Elderly consumers and ethics, European Conference on Social and Behavioral Sciences, 1-22.
 • Hoyle, R.H. (1995). The Structural Equation Modeling Approach. In R.H. Hoyle (Ed.), Structural Equation Modeling: Concepts, Issues, and Applications, Thousand Oaks, CA, Sage, 1-15.
 • Hunt, S. D. and Vitell, S. (1986). A general theory of marketing ethics, Journal of Macromarketing, 6(1), 5-16.
 • Kavak, B. (2001). Makyavelizm ile tüketicinin ahlaki yargıları arasındaki ilişkiye yönelik ampirik bir inceleme, Ev Ekonomisi Dergisi, 7(8), 11-20.
 • Kavak, B., Gürel, E. and Eryiğit, Özkan, Ö. (2009). Examining the effects of moral development level, selfconcept, and self-monitoring on consumers’ ethical attitudes, Journal of Business Ethics, 88(1), 115-135.
 • Kılıç, R. (2007). İslâm Kelam Düşüncesinde Ahlâk Anlayışı, R. Kaymakcan ve M. Uyanık (Ed.), Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlâk, İstanbul, Değerler Eğitimi Merkezi, 162-188.
 • Levin, A., Dato-On, M. C. and Rhee, K. (2004). Money for nothing and hits for free: The ethics of downloading music from peer-to-peer web sites, Journal of Marketing Theory and Practice, 12(1), 48-60.
 • Lu, L. C. and Lu, C. J. (2010). Moral philosophy, materialism, and consumer ethics: An exploratory study in Indonesia, Journal of Business Ethics, 94(2), 193-210.
 • Masuda, A., Ishii, H. and Onzo, N. (2019). Effects on consumer attitudes of appeal information of ethical products, A Study on Socio-cultural Influences of Inclusive Business, 189, 1-33.
 • Muncy, J. A. and Vitell, S. J. (1992). Consumer ethics: An investigation of the ethical beliefs of the final consumer, Journal of Business Research, 24(4), 297-311.
 • Nakip, M. (2003). Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve (Spss Destekli) Uygulamalar, Ankara, Seçkin Yayıncılık.
 • Nunnally, J. C. (1978). An overview of psychological measurement, Clinical Diagnosis of Mental Disorders, 97- 146.
 • Oyman, M. (2004). Tüketici etiği: Ülkelerarası karşılaştırmalara ve demografik faktörlere dayalı bir araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 77- 90.
 • Özden, A. T. (2019). Etik tüketici davranışı: Marka odaklı karar verme tarzı ve demografik değişkenlere göre incelenmesi üzerine bir araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 215-238.
 • Rawwas, M. Y. (2001). Culture, personality and morality, International Marketing Review 18(2), 188-209.
 • Rawwas, M. Y. A., Patzer, G. L. and Klassen, M. L. (1995). Consumer ethics in cross-cultural settings entrepreneurial implication, European Journal of Marketing, 29(7), 62-78.
 • Raykov, T. and Marcoulides, G. A. (2006). A First Course in Structural Equation Modeling. Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum.
 • Rest, J. R. (1979). Development in Judging Moral Issues. Minneapolis, MN, Univer.
 • Rodriguez-Rad, C. J. and Ramos-Hidalgo, E. (2018). Spirituality, consumer ethics and sustainability: The mediating role of moral identity, Journal of Consumer Marketing.
 • Saray, M. T. and Hazer, O. (2017). Etik tüketici ölçeğinin türkçe uyarlaması; geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin bir çalışma: Hacettepe üniversitesi örneklemi, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 2(4), 258-283.
 • Schumacker, R. E. and Lomax, R. G. (2004). A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling, Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Senemoğlu, N. (2011). Gelişim Öğrenme ve Öğretim, Ankara, Pegem Akademi.
 • Summers, D. (Ed.). (1995). Longman Dictionary of Contemporary English, Harlow, Longman.
 • Swaidan, Z., Vitell, S. and Rawwas, M. Y. A. (2003). Consumer ethics: Determinants of ethical beliefs of African Americans, Journal of Business Ethics, 46(2), 175-186.
 • Şengün, M. (2008). Lise öğrencilerinin ahlaki olgunluk düzeylerinin bazı kişisel değişkenlerine göre incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi), On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Şengün, M. and Kaya, M. (2007). Ahlaki olgunluk ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 24(24-25), 51–64.
 • Torlak, Ö. (2009), Pazarlama Ahlakı, 5. Baskı, İstanbul, Beta Yayınevi.
 • Torlak, Ö. and Tiltay, M. A. (2009). Materyalist eğilim, dini değerler ve tüketici ahlakı arasındaki ilişkiler, 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, 61-77.
 • Varinli, İ. (2000). Tüketici etiği ve üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 297-309.
 • Vitell, S. J., King, R. A., Howie, K., Toti, J. F., Albert, L., Hidalgo, E. R. and Yacout, O. (2016). Spirituality, moral identity and consumer ethics: A multi-cultural study, Journal of Business Ethics, 139(1), 147-160.
 • Wilkes, K. V. (1978). The good man and the good for man in Aristotle's ethics, Mind, 87(348), 553-571.
 • Yazıcıoğlu, Y. and Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Detay Yayıncılık.
 • Yurtsever, G. (1998). The ethical beliefs of Turkish consumers, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2), 135-146.
APA Sargın S, KOÇER L (2021). An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics. , 1764 - 1780. 10.20491/isarder.2021.1228
Chicago Sargın Sinem,KOÇER Leyla LEBLEBİCİ An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics. (2021): 1764 - 1780. 10.20491/isarder.2021.1228
MLA Sargın Sinem,KOÇER Leyla LEBLEBİCİ An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics. , 2021, ss.1764 - 1780. 10.20491/isarder.2021.1228
AMA Sargın S,KOÇER L An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics. . 2021; 1764 - 1780. 10.20491/isarder.2021.1228
Vancouver Sargın S,KOÇER L An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics. . 2021; 1764 - 1780. 10.20491/isarder.2021.1228
IEEE Sargın S,KOÇER L "An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics." , ss.1764 - 1780, 2021. 10.20491/isarder.2021.1228
ISNAD Sargın, Sinem - KOÇER, Leyla LEBLEBİCİ. "An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics". (2021), 1764-1780. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1228
APA Sargın S, KOÇER L (2021). An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(2), 1764 - 1780. 10.20491/isarder.2021.1228
Chicago Sargın Sinem,KOÇER Leyla LEBLEBİCİ An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics. İşletme Araştırmaları Dergisi 13, no.2 (2021): 1764 - 1780. 10.20491/isarder.2021.1228
MLA Sargın Sinem,KOÇER Leyla LEBLEBİCİ An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics. İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.13, no.2, 2021, ss.1764 - 1780. 10.20491/isarder.2021.1228
AMA Sargın S,KOÇER L An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2021; 13(2): 1764 - 1780. 10.20491/isarder.2021.1228
Vancouver Sargın S,KOÇER L An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics. İşletme Araştırmaları Dergisi. 2021; 13(2): 1764 - 1780. 10.20491/isarder.2021.1228
IEEE Sargın S,KOÇER L "An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics." İşletme Araştırmaları Dergisi, 13, ss.1764 - 1780, 2021. 10.20491/isarder.2021.1228
ISNAD Sargın, Sinem - KOÇER, Leyla LEBLEBİCİ. "An Investigation of the Effect of Moral Maturity on Consumer Ethics". İşletme Araştırmaları Dergisi 13/2 (2021), 1764-1780. https://doi.org/10.20491/isarder.2021.1228