Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Kur’an Kıssaları

Yıl: 2020 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 635 - 651 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.33460/beuifd.808102

Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Kur’an Kıssaları

Öz:
Subhî Fahmâvî (فحماوي صبحي) (1948-…), Filistin asıllı Ürdün vatandaşı bir yazardır. Peyzaj mühendisi olan Fahmâvi, öykü, kısa hikâye, tiyatro gibi edebî türlerde çeşitli eserler kaleme almıştır. Özellikle yazdığı ondan fazla romanla ismini duyuran yazar, sahip olduğu dil ve üslûbuyla da dikkat çekmektedir. Fahmâvî, romanlarında şiir ve nesir türünün birçok alanından geniş ölçüde yararlanmaktadır. Yazarın yararlandığı bu metinler, olaylar arasında birer bağlantı aracı olmaktan ziyade, olay kurgusunun inşasında temel rol oynayan bir konumdadır. Fahmâvî’nin olay örgüsünü kurgularken çokça istifade ettiği metinlerden biri de Kur’an kıssalarıdır. Yazar, romanlarında özellikle tarihsel ve dramatik kıssaları tercih etmektedir. Hz. Âdem’in yaratılışı, Hz. Âdem ile Havvâ, Hz. Nûh ve tufan, Hz. İbrahim, Hâcer ve Hz. İsmail, Hz. Yusuf ve Züleyha, Hz. Lût ile kavmi ve Ashâb-ı Kehf kıssaları romanlarda yoğun olarak işlenen kıssalardandır. Yazar, bazen kıssaları Kur’an’da geçtiği şekliyle ele alırken bazen de kıssanın bazı yönlerini değiştirdikten sonra metin inşasına dahil etmektedir. Söz konusu bu değişiklik kıssada geçen şahıs ismi veya kıssada geçen bir varlık olabilmektedir. Bu makalenin amacı, Subhî Fahmâvî’nin Hurmetân ve mahrem, ‘Alâ Babi’l-Hevâ, Kıssatu ‘işki Ken‘âniyye ve elErmeletu’s-Sevdâ adlı romanlarında istifade ettiği Kur’an kıssalarını tespit etmek ve bu kıssaların anlatım aracı olarak roman kurgusuna yaptığı katkıyı saptamaktır. Yazarın roman kurgusunda, Kur’an kıssalarının üstlendiği rolü irdelemek ve bunları Kur’an’da anlatılan kıssalarla mukayese etmek yazarın sahip olduğu anlatım üslûbunu ortaya koymak açısından oldukça önemlidir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi

Quran Stories in Subhī Fahmāwī’s Novels

Öz:
Ṣubḥī Faḥmāwī )فحماوي صبحي( (1948-....( is a writer who is Palestinian origin Jordanian citizen. Faḥmāwī, a landscape engineer, has written various works in literary genres such as tales, short stories and theater. The author, who made his name known especially with more than ten novels, draws attention with his language and style. Faḥmāwī makes extensive use of many areas of poetry and prose in his novels. These texts, which the author makes use of, are in a position that plays a fundamental role in the construction of the event rather than being a means of connection between events. One of the texts that Faḥmāwī makes use of while fictionalizing the plot is the stories of the Quran. The author prefers historical and dramatic stories in his novels. The stories of the creation of Adam, Adam and Eve, Noah and the flood, Abraham, Hâcer and Ismail, Joseph and Zuleyha, Lot and his tribe and Ashab-ı al-Kahf are among the stories that are heavily handled in novels. While the author sometimes treats the stories as they are mentioned in the Quran, sometimes he includes them in the text construction after changing some aspects of the story. This change can be the name of the person in the story or an entity in the story. The aim of this article is to determine the stories of the Quran that Ṣubḥī Faḥmāwī uses in his novels Hurmetân ve mahrem, ‘Ala Babi’l-Hevâ, Kıssatu‘ İşki Ken‘âniyye and el-Ermeletu’s-Sevdâ, and to determine the contribution of these stories to fiction as a means of narration. It is very important to examine the role played by the stories of the Qur’an in the fiction of the writer and to compare them with the stories described in the Qur’an in terms of revealing the narrative style the author has.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Tarih
Sosyal > Sosyal > Beşeri Bilimler
Sosyal > Sosyal > Din Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Abdulmuhsin, Muhammed Hasan. el-Bunyetu’s-serdiyye fî rivayeti Subhî Fahmâvî. Lazkiye: Dâru’l-Hivâr, 2011.
 • Basît, Musa İsmail, vd. Kudüs Tarihi. İstanbul: Nida Yayıncılık, 3. Basım, 2018.
 • Beğevî, Hüseyin b. Mes‘ûd, Tefsiru’l-Beğevî (Me‘âlîmu’t-tenzîl). Cilt. 2, Beyrut: Dâru İbn Hazm, 2014
 • Benjamin, Tudela’li & Petachia, Ratisbon’lu, Ortaçağda İki Yahudi Seyyahın İslam Dünyası Gözlemleri. çev. Nuh Aslantaş. İstanbul: İFAV Yayınları, 2. Basım, 2013.
 • Bolay, Süleyman Hayri. “Âdem”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yayınları, 1988.
 • Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmi‘u’s-sahîh. Beyrut: Dâru İbni Kesîr, 2002.
 • Coleman, J.A. The Dıctıonary of Mythology. Londra: Arcturus, 2007.
 • Erkal, Mehmet. “Arşın”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yayınları, 1991, 3/411-413.
 • Erul, Bünyamin, Kudüs ve Aksâ, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2019.
 • Fahmâvî, Subhî. ’Alâ Bâbi’l-Hevâ. Beyrut: Dâru’l-Fârâbî, 2014.
 • Fahmâvî, Subhî. el-Ermeletu’s-Sevdâ. Amman: Mektebetu’l Üsreti’l-Urduniyye, 2015.
 • Fahmâvî, Subhî. Hurmetân ve mahrem. Beyrut: Dâru’l-Fârâbî, 2010.
 • Fahmâvî, Subhî. Kıssatu ’işki Ken’âniyye. Beyrut: Dâru’l-Fârâbî, 2009.
 • Halefullah, Muhammed Ahmed. Kur’an’da Anlatım Sanatı. çev. Şaban Karataş. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2. Basım, 2012.
 • Harman, Ömer Faruk. “Hacc”. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul: TDV Yayınları, 1996. 14/386-389.
 • Hooke, Samuel Henry. Ortadoğu Mitolojisi. çev. Alâeddin Şenel. Ankara: İmge Yayınları, 4. Basım, 2002.
 • İbn Hacer el-Askalânî, Ahmed b. Ali. el-Metâlibu’l-‘âliye bi zevâidi’l-mesânîdi’s-semâniye. thk. Abdullah b. Abdulmuhsin Cilt. 19, Riyâd: Dâru’l-‘Âsime, 1997.
 • İstek, Gülşen. “Almanca Eserlere Göre Kudüs’te Kurulan Bir Hristiyan Tarikatı: Karmelitler ve Avusturya’daki Faaliyetleri”. İSTEM 34 (12/2019), 363-384.
 • Kara, Mustafa “Kur’ân Kıssalarını “Hikâye” Kavramıyla Tanımlamanın İmkânı”, Tefsir Araştırmaları Dergisi, 2/1 (2018), 57-73.
 • Kutsal Kitap. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 25. Basım, 2016.
 • Montefıore, Sımon Sebag, Kudüs Bir Şehrin Biyografisi. çev. Demirkan Cem. İstanbul, Pegasus Yayınları, 2016.
 • Nesefî, Ahmet b. Mahmûd. Tefsîru’n-Nesefî. thk. Mecdî Mensur, Kâhire: el-Mektebetü’t Tevfîkiyye, 2. Basım, 2014.
 • Njozi, Hamza M. “Gılgamış Destanı, Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an Bağlamında Nuh Tufanı Kıssası”. çev. Mustafa Ünver. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 9 (1997), 331-338.
 • Ocak, Ahmet Yaşar. İslam-Türk İnançlarında Hızır yahut Hızır-İlyas Kültü. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2007.
 • Zgoll Annette, vd. Mitoloji. çev. Nurettin Elhüseynî. İstanbul: NTV Yayınları, 6. Basım, 2015.
APA DEDE M (2020). Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Kur’an Kıssaları. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 7(2), 635 - 651. 10.33460/beuifd.808102
Chicago DEDE Mazhar Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Kur’an Kıssaları. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ 7, no.2 (2020): 635 - 651. 10.33460/beuifd.808102
MLA DEDE Mazhar Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Kur’an Kıssaları. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.7, no.2, 2020, ss.635 - 651. 10.33460/beuifd.808102
AMA DEDE M Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Kur’an Kıssaları. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2020; 7(2): 635 - 651. 10.33460/beuifd.808102
Vancouver DEDE M Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Kur’an Kıssaları. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ. 2020; 7(2): 635 - 651. 10.33460/beuifd.808102
IEEE DEDE M "Subhî Fahmâvî’nin Romanlarında Kur’an Kıssaları." BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 7, ss.635 - 651, 2020. 10.33460/beuifd.808102