Yıl: 2020 Cilt: 15 Sayı: 6 Sayfa Aralığı: 95 - 122 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.7827/TurkishStudies.44491 İndeks Tarihi: 20-12-2021

Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi

Öz:
Covid-19 pandemisi birçok ülkede toplu yaşama ilişkin süregelen bireysel, toplumsal, kamusal vekurumsal eylemleri ve alışkanlıkları derinden etkilemiştir. Bu etkilenmenin en yoğun yaşandığı kamukurumlarının birisi de alışılagelmiş eğitim ortam ve yöntemlerini hızlı bir şekilde değiştirmek vedönüştürmek zorunda kalan eğitim örgütleri olmuştur. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin Covid-19pandemi sürecinde almış oldukları e-derslere yönelik memnuniyet algıları ile öğretmen yenilikçiliğinin e öğrenmeye yönelik öğrenci memnuniyetini yordama düzeyi ortaya konulmak amaçlanmıştır. Araştırmanınörneklemini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) özel bir üniversitenin fen edebiyat ve eğitimfakültelerinde e-dersler yoluyla öğrenim gören farklı sınıf seviyelerinden basit seçkisiz örnekleme yöntemiile seçilmiş 263 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak ‘E-derslere yönelikmemnuniyet ölçeği’ ile TALIS 2018’de kullanılan öğretmen yenilikçiliği boyutu kullanılmıştır. Veriler SPSS23 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada betimsel ve kestirimsel istatistikler kullanılmıştır. Araştırmada e-derslere yönelik öğrenci memnuniyeti orta düzeyde olduğu, en düşük memnuniyetin materyalboyutunda, en yüksek memnuniyet ise öğrenci-öğretmen etkileşimi ve öğretmen yenilikçiliği boyutlarındaolduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyete göre erkek katılımcılar lehine, anne eğitim durumuna göre annelerilise ve üzeri eğitim alan öğrenciler lehine e-ders etkinliklerine yönelik ilgi, memnuniyet ve motivasyondüzeylerinin yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Kadın katılımcılar ve Türkçe gurubu öğretmenlik bölümükatılımcıları yüz yüze öğrenme etkinliklerini daha çok tercih etme eğiliminde olduğu sonucuna daulaşılmıştır. Ayrıca, okuduğu bölüme göre bilgisayar bölümü öğrencilerinin lehine, ders amaçlı internetkullanımına göre interneti daha çok kullananlar lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Son olarak, e-dersmemnuniyeti ile öğretmen yenilikçiliği arasında güçlü bir korelasyon bulunmuş olup, öğretmenyenilikçiliğinin öğrencilerin e-ders memnuniyetinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. E öğrenme süreçlerinde öğrenci memnuniyetinin artırılması için başta öğretmen niteliklerinin geliştirilmesiolmak üzere, öğrenci memnuniyetini öne çıkaran e-ders uygulamalarının tüm süreçlerinin titizlikleplanlanması, hazırlanması ve uygulanması önerilmektedir.
Anahtar Kelime:

Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin Öğrencilerin Perspektifinden Değerlendirilmesi

Öz:
Covid-19 pandemic has deeply affected ongoing individual, social, public, and institutional actionsand habits regarding communal life in many countries. One of the most affected public institutions has beeneducational institutions that have to change and transform the natural educational environment and methodsrapidly. This study aims to reveal the perception of university students’ satisfaction for the e-courses theyreceived during the Covid-19 pandemic and the level of teacher innovativeness that predicts studentsatisfaction for e-learning. The study sample consists of 263 university students studying through e-coursesin science and education faculties of a private university in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC)and selected by a simple random sampling method from different grade levels. The ‘satisfaction scale for e course’ and the teacher innovativeness dimension used in TALIS 2018 were used as data collection tools.The data were analyzed with SPSS 23 software program. Frequency, percentage, arithmetic mean, andstandard deviation for descriptive statistics, t-test and one-way analysis of variance (One Way ANOVA)were used to test the differences between groups, and Pearson Correlation analysis and regression analysiswere used to determine the relationships between variables in the research. Student satisfaction for e-coursesis at a medium level, the lowest satisfaction is in the material dimension, and the highest is the student teacher interaction and teacher innovativeness dimensions. It has been found that the interest, satisfaction,and motivation levels of male participants whose mothers received high school education or higher educationare high for e-lesson activities for male participants according to gender. Female participants and Turkishgroup teaching department participants have been found to prefer face-to-face learning activities. Also, thereare significant differences for computer department students according to the department they study, and onbehalf of those who use the internet more for lecture purposes. Finally, a strong correlation has been found between e-course satisfaction and teacher innovativeness. It has been concluded that teacher innovativenessis a significant predictor of students’ e-course satisfaction. Carefully planning, preparing, and implementingall processes of e-course practices that emphasize student satisfaction, especially develop teacherqualifications, and are recommended to increase student satisfaction in e-learning processes.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Akar, S. G. M. (2019). Does it matter being innovative: Teachers’ technology acceptance. Education and Information Technologies, 24(6), 3415-3432.
 • Al-Fraihat, D., Joy, M., Masa'deh, R., Sinclair, J. (2020). Evaluating e-learning systems success: an empirical study, Computers in Human Behavior, 102, 67–86. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.08.004
 • Al, U. ve Madran, O. (2004). Web tabanlı uzaktan eğitim sistemleri: sahip olması gereken özellikler ve standartlar. Bilgi Dünyası, 5(2), 259-271.
 • Almaiah, M. A. (2018). Acceptance and usage of a mobile information system services in University of Jordan. Education and Information Technologies, 23(5), 1873–1895.
 • Almaiah, M. A., Al-Khasawneh, A. & Althunibat, A. (2020). Exploring the critical challenges and factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 pandemic, Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10219-y
 • Atasoy, R., Cemaloğlu, N. (2018). Evaluation of Quality Policies on Education in Turkish Education System. Universal Journal of Educational Research, 6(7): 1129 - 1140.
 • Atasoy, R., & Güçlü, N. (2019). PIAAC 2015 sonuçlarına göre Türkiye’deki yetişkinlerin sözel okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 35(4), 774-796. https://doi.org/10.16986/HUJE.2019053682.
 • Atasoy, R. & Çoban Ö. (2020). Relationship Between Learning Strategies and Socioeconomic Situation, ICT Using Skills, Age, Educational Status, Problem-Solving Skills, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 5(11), 384-422.
 • Atıcı, B. (2004). Sosyal Bilgi İnşasına Dayalı Sanal Öğrenme Çevrelerinin Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi, Doktora Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Elazığ.
 • Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context, Applied Psychology, 51 (2). https://doi.org/10.1111/1464-0597.00092
 • Bangert, A.W.(2004). The seven principles of good practice: a framework for evaluating online teaching. Internet and Higher Education, 7(3), 217-232.
 • Berge, Z. L. (2013). Barriers to communication in distance education, Turkish Online Journal of Distance Education, 1(31) http://tojde.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/866- published.pdf
 • Bertiz, Y. (2017). Çevrimiçi sosyal eğitim platformlarının kullanılabilirliklerinin değerlendirilmesi: Eğitim bilişim ağı (EBA) sistemi örneği. Science, Education, Art and Technology Journal (SEAT Journal), 1(2), 63-76.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. AUAd, 6(3), 112-142.
 • Brophy, J. (2010). Motivating students to learn (3rd ed.). Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E, Karadeniz, Ş ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.
 • Celen, F., Celik, A., & Seferoglu, S. (2018). Yükseköğretimde Çevrim-içi Öğrenme: Sistemde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Journal Of European Education, 1(1), 25-34.
 • Carolan, C., Davies, C.L., Crookes, P., McGhee, S. & Roxburgh, M. (2020). COVID 19: Disruptive impacts and transformative opportunities in undergraduate nurse education, Nurse Educ Pract, 46(102807). https://doi.org/10.1016/j.nepr.2020.102807
 • Chaney B.H., Eddy, J.M., Dorman, S.M., Glessner, L., Lee Green, B. & Lara-Alecio, R. (2007) Development of an instrument to assess student opinions of the quality of distance education courses, American Journal of Distance Education, 21(3), 145-164.
 • Cheng, Y. M. (2012). Effects of quality antecedents on e-learning acceptance. Internet Research, 22(3), 361–390. https://www.emerald.com/insight/content/
 • Cidral, W. A., Oliveira, T., Di Felice, M., & Aparicio, M. (2018). E-learning success determinants: Brazilian empirical study. Computers and Education, 122, 273–290. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.12.001
 • Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. John Wiley & Sons.
 • Dahlstrom, E., Brooks, D. C., & Bichsel, J. (2014). The current ecosystem of learning management systems in higher education: Student, faculty, and IT perspectives research report. Louisville, CO: ECAR.
 • Dai, D. & Xia, X. (2020). Whether the school self-developed e-learning platform is more conducive to learning during the covıd-19 pandemic?, Best Evid Chin Edu, 5(1), 569-580. https://doi.org/10.15354/bece.20.ar030.
 • Deci, E. L. and R. M. Ryan (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior, Plenum.
 • Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme kuramdan uygulamaya, Pegem Akademi Yayınları.
 • De Muth, J. E. (2014). Basic statistics and pharmaceutical statistical applications. Chapman and Hall/CRC.
 • Dinçer, S., & Yeşilpınar-Uyar, M. (2016). E-Öğrenme sistemlerinin kullanımı sürecinde karşılaşılan sınıf yönetimi ile ilişkili sorunlar ve çözüm önerileri. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 21(4), 453-470.
 • Ebner, M., Schön, S., Braun, C., Ebner, M., Grigoriadis, Y., Haas, M., Leitner, P., & Taraghi, B. (2020). COVID-19 epidemic as e-learning boost? Chronological development and effects at an Austrian university against the background of the concept of “e-learning readiness”, Future Internet, 12(6), 73-94; https://doi.org/10.3390/fi12060094
 • El-Seoud, S.A., El-Khouly, M. A., & Taj-Eddin, I.A.T.F. (2016). Motivation in e-learning: How do we keep learners motivated in an e-Learning environment?, International Journal of Learning and Teaching, 2(1), 63-66, https://doi.org/10.18178/ijlt.2.1.63-66
 • European Commission (2013), Survey of Schools: ICT in Education, Publications Office of the European Union
 • Favale, T., Soro, F., Trevisan, M., Drago, I., Mellia, M. (2020). Campus traffic and e-Learning during COVID-19 pandemic, Computer Networks, 176(107290). https://doi.org/10.1016/j.comnet.2020.107290
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage.
 • Genç, M. F., Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Turkish Studies, 15(4), 403-422. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43798
 • Ghazal, S., Al-Samarraie, H., & Aldowah, H. (2018). “I am Still Learning”: Modeling LMS critical success factors for promoting students’ experience and satisfaction in a blended learning environment. IEEE Access, 6(6), 77179–77201. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2879677
 • Haghshenas, M. (2019). A model for utilizing social Softwares in learning management system of E-learning. Quarterly Journal of Iranian Distance Education, 1(4), 25–38.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate Data Analysis. Pearson Education Limited.
 • Halili, S. H. (2019). Technological advancements in education 4.0. The Online Journal of Distance Education and E-Learning, 7(1), 63-69.
 • Hara, N., & Kling, R. (2003). Students’ distress with a web-based distance education course: An ethnographic study of participants' experiences. Turkish Online Journal of Distance Education, 4(2). https://pdfs.semanticscholar.org/
 • Harandi, S. R. (2015). Effects of e-learning on students' motivation, Social and Behavioral Sciences, 181, 423 – 430. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.905
 • Hassanzadeh, A., Kanaani, F., & Elahi, S. (2012). A model for measuring e-learning systems success in universities. Expert Systems with Applications, 39(12), 10959–10966. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2012.03.028
 • Hochberg, J., & Tamhane, A. C. (1987). Multiple comparison procedures. (No. 519.535 H655m Ej. 1). John Wiley & Sons.
 • Islam, N., Beer, M., & Slack, F., (2015). E-learning challenges faced by academics in higher education. Journal of Education and Training Studies, 3(5), 102-112, Available online: http://shura.shu.ac.uk/10403/ .
 • John, Keller & Katsuaki Suzuki (2004) Learner motivation and E-learning design: A multinationally validated process, Journal of Educational Media, 29(3), 229-239.
 • Karabay, E. (2013). Aile ve okul özelliklerinin PISA okuma becerileri, matematik ve fen okuryazarlığını yordama gücünün yıllara göre incelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi). tez.yok.gov.tr.
 • Karabay, E., Yıldırım, A., & Güler, G. (2015). Yıllara göre PISA matematik okuryazarlığının öğrenci ve okul özellikleri ile ilişkisinin aşamalı doğrusal modelleri ile analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(36), 137-151.
 • Karahan, E. & Bozan, M. A. & Akçay, A. O. (2020). Sınıf öğretmenliği lisans öğrencilerinin pandemi sürecindeki çevrim içi öğrenme deneyimlerinin incelenmesi, Turkish Studies, 15(4), 201-214. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44348
 • Keller, J. M. (2008). First principles of motivation to learn and e-learning. Distance Education, 29(2), 175-185. https://doi.org/10.1080/01587910802154970
 • Kim, K., Trimi, S., Park, H., & Rhee, S. (2012). The impact of CMS quality on the outcomes of elearning systems in higher education: An empirical study. Decision Sciences Journal of Innovative Education, 10(4), 575–587. https://doi.org/10.1111/j.1540-4609.2012.00360.x
 • Kim, K.-J., & Frick, T. W. (2011). Changes in Student Motivation During Online Learning. Journal of Educational Computing Research, 44(1), 1– 23. https://doi.org/10.2190/EC.44.1.a
 • King, E. & Boyatt, R. (2015). Exploring factors that influence adoption of e‐learning within higher education. British Journal of Educational Technology. 46(6), 1272–1280.
 • Kolburan Geçer, A., & Topal Deveci, A., (2015). E-derslere yönelik memnuniyet ölçeğinin geliştirilmesi:geçerlik ve güvenirlik çalışması, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(4), 1272- 1287 https://toad.halileksi.net/olcek/e-derslere-yonelik-memnuniyet-olcegi
 • Lee, Y. H., Hsieh, Y. C., & Hsu, C. N. (2011). Adding innovation diffusion theory to the technology acceptance model: Supporting employees' intentions to use e-learning systems. Journal of Educational Technology & Society, 14(4), 124-137.
 • Lin, H.M., Chen, W.J. & Nien, S.F. (2014). The study of achievement and motivation by elearning–a case study, International Journal of Information and Education Technology, 4(5), 421-425.
 • Liu, J. (2013). The assessment agent system: Design, development, and evaluation. Educational Technology Research and Development, 60(2), 197-215.
 • Lwoga, E. (2014). Critical success factors for adoption of web-based learning management systems in Tanzania. International Journal of Education and Development using ICT, 10(1).
 • Mailizar, Almanthari, A., Maulina, S., & Bruce, S. (2020). Secondary school mathematics teachers’ views on e-learning ımplementation barriers during the COVID-19 Pandemic: The case of Indonesia. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(7), em1860. https://doi.org/10.29333/ejmste/8240
 • Manuela, P., & Brigitte, M. (2010), Online or face-to-face? Students' experiences and preferences in e-learning, The Internet and Higher Education, 13(4), 292-297. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.09.004
 • Margarida, R., & Federico, B. (2017). Digital technologies and learning outcomes of students from low socio-economic background: An Analysis of PISA 2015, Publications Office of the European Union, doi:10.2760/415251
 • McCutcheon, K., Lohan, M., Traynor, M., & Martin, D.A. (2015). Systematic review evaluating the impact of online or blended learning vs. face-to-face learning of clinical skills in undergraduate nurse education. J Adv Nurs. 71(2):255-270. https://doi.org/10.1111/jan.12509
 • McKillup, S. (2012). Statistics explained: An introductory guide for life scientists (Second edition). United States: Cambridge University Press.
 • MEB (2020). MEB güncel haberler. “Eba, 1.2 milyar tıklanma sayısıyla kendi rekorunu güncelledi”, https://www.meb.gov.tr
 • Mtebe, J. S., & Raphael, C. (2018). Key factors in learners’ satisfaction with the e-learning system at the University of Dar es Salaam, Tanzania. Australasian Journal of Educational Technology, 34(4).
 • Muilenburg, L.Y. & Berge, Z. L. (2005). Student barriers to online learning: A factor analytic study, Distance Education, 26:1, 29-48. https://doi.org/10.1080/01587910500081269
 • Özer, Y., & Anıl, D. (2011). Öğrencilerin fen ve matematik başarılarını etkileyen faktörlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(41), 313-324.
 • Paris, S. G., & Turner, J. C. (1994). Situated motivation. In P. R. Pintrich, D. R. Brown & C. E. Weinstein (Eds.), Student motivation, cognition, and learning: Essays in honor of Wilbert J. McKeachie (pp. 213-237). Lawrence Erlbaum.
 • Paulus, T., & Scherff, L. (2008). "Can anyone offer any words of encouragement?" Online dialogue as a support mechanism for preservice teachers. Journal of Technology and Teacher Education, 16(1), 113-136. https://www.learntechlib.org/primary/p/22883/.
 • Pei, L., & Wu, H. (2019). Does online learning work better than offline learning in undergraduate medical education? A systematic review and meta-analysis. Med Educ Online, 24(1):1666538. https://doi.org/10.1080/10872981.2019.1666538
 • Pirnary-Dummer, P., Ifenthaler, D., & Spector, J. M. (2010). Highly integrated model assessment technology and tools. Educational Technology Research and Development, 58(1), 3-18.
 • Rose, R. M., & Blomeyer, R. L. (2007). Research Committee Issues Brief. Access and Equity in Online Classes and Virtual Schools. North American Council for Higher Learning. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509623.pdf
 • Roskvist, R., Eggleton, K., & Goodyear-Smith, F. (2020). Provision of e-learning programmes to replace undergraduate medical students’ clinical general practice attachments during COVID-19 stand-down, Education for Primary Care. https://doi.org/10.1080/14739879.2020.1772123
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68-78. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68
 • Sezgin S., (2020). Kitlesel açık çevrimiçi derslerin öğretmen eğitimindeki rolleri: Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının programlamaya yönelik kitlesel açık çevrimiçi ders deneyimlerinin incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 10(1), 166-177. https://doi.org/10.5961/jhes.2020.378
 • Shroff, R. H., & Vogel, D. R. (2009). Assessing the factors deemed to support individual student intrinsic motivation in technology supported online and face-to-face discussions. Journal of Information Technology Education, 8, 59-85. https://doi.org/10.28945/160
 • Stevens, J. P. (2009). Applied multivariate statistics for the social sciences (Fifth edition). Taylor and Francis Group, LLC.
 • Suanpang, P., Petocz, P., & Kalceff, W. (2004). Student attitudes to learning business statistics: Comparison of online and traditional methods. Journal of Educational Technology & Society, 7(3), 9-20.
 • Sun, P. C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y. Y., & Yeh, D. (2008). What drives a successful eLearning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers & education, 50(4), 1183-1202.
 • Sun, P. C., Tsai, R. J., Finger, G., Chen, Y. Y., & Yeh, D. (2008). What drives a successful elearning? An empirical investigation of the critical factors influencing learner satisfaction. Computers and Education, 50(4), 1183–1202. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2006.11.007
 • Sweets, R. ve Meates, A. (2004). ICT and Low Achievers: What Does PISA Tell Us? In A. Karpati, Promoting Equity through ICT in Education: Projects, Problems, Prospects. Budapest: Hungarian Ministry of Education and OECD.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (Sixth edition). Pearson Education.
 • Teo, T. S., Kim, S. L., & Jiang, L. (2020). E-learning implementation in south Korea: Integrating Effectiveness and Legitimacy Perspectives. Information Systems Frontiers, 22(2), 511-528.
 • The Ministry of Education of China. (2016) The Ministry of Education of China no-tice on printing and distributing the “Thir-teenth Five-Year Plan for Educational Informatization”.
 • Torun, N. K., & Cengiz, E. (2019). Endüstri 4.0 bakış açısının öğrenciler gözünden teknoloji kabul modeli (TKM) ile ölçümü. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (22), 235- 250.
 • Turan, A. H., & Çolakoğlu, B. E. (2008). Facultys acceptance and use of technology in higher education: An empirical assessment at Adnan Menderes University. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9(1), 106-121.
 • Warschauer, M., & Matuchniak, T. (2010). New technology and digital worlds: Analyzing evidence of equity in access, use, and outcomes, Review of Research in Education, 34(1), 179-225. https://doi.org/10.3102/0091732X09349791
 • Wojciechowski, A., & Palmer, L. B. (2005). Individual student characteristics: Can any be predictors of success in online classes? Online Journal of Distance Learning Administration, 8(2), 1-20.
 • Young, S. (2006). Student views of effective online teaching in higher education. The American Journal of Distance Education, Lawrence Erlbaum Associates, 65-77.
 • Zaharah, Z., & Kirilova, G. I. (2020). Impact of corona virus outbreak towards teaching and learning activities in Indonesia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 7(3). https://doi.org/10.15408/ sjsbs.v7i3.15104
APA Atasoy R, Özden C, KARA D (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi. , 95 - 122. 10.7827/TurkishStudies.44491
Chicago Atasoy Ramazan,Özden Celalettin,KARA Dönay Nisa Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi. (2020): 95 - 122. 10.7827/TurkishStudies.44491
MLA Atasoy Ramazan,Özden Celalettin,KARA Dönay Nisa Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi. , 2020, ss.95 - 122. 10.7827/TurkishStudies.44491
AMA Atasoy R,Özden C,KARA D Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi. . 2020; 95 - 122. 10.7827/TurkishStudies.44491
Vancouver Atasoy R,Özden C,KARA D Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi. . 2020; 95 - 122. 10.7827/TurkishStudies.44491
IEEE Atasoy R,Özden C,KARA D "Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi." , ss.95 - 122, 2020. 10.7827/TurkishStudies.44491
ISNAD Atasoy, Ramazan vd. "Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi". (2020), 95-122. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44491
APA Atasoy R, Özden C, KARA D (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi. Turkish Studies (Elektronik), 15(6), 95 - 122. 10.7827/TurkishStudies.44491
Chicago Atasoy Ramazan,Özden Celalettin,KARA Dönay Nisa Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi. Turkish Studies (Elektronik) 15, no.6 (2020): 95 - 122. 10.7827/TurkishStudies.44491
MLA Atasoy Ramazan,Özden Celalettin,KARA Dönay Nisa Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi. Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.6, 2020, ss.95 - 122. 10.7827/TurkishStudies.44491
AMA Atasoy R,Özden C,KARA D Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(6): 95 - 122. 10.7827/TurkishStudies.44491
Vancouver Atasoy R,Özden C,KARA D Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi. Turkish Studies (Elektronik). 2020; 15(6): 95 - 122. 10.7827/TurkishStudies.44491
IEEE Atasoy R,Özden C,KARA D "Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi." Turkish Studies (Elektronik), 15, ss.95 - 122, 2020. 10.7827/TurkishStudies.44491
ISNAD Atasoy, Ramazan vd. "Covid-19 Pandemi Sürecinde Yapılan E-Ders Uygulamalarının Etkililiğinin ÖğrencilerinPerspektifinden Değerlendirilmesi". Turkish Studies (Elektronik) 15/6 (2020), 95-122. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.44491