Yıl: 2021 Cilt: 22 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 871 - 893 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.742658 İndeks Tarihi: 21-12-2021

Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği

Öz:
Giriş: Sözel çalışma belleğinin yapısı ve işleyişi göz önünde bulundurulduğunda, gelişimsel dil bozukluğuna sahip çocukların yaşadıkları dil güçlüklerinin sözel çalışma belleği sorunlarının bir yansıması olabileceği düşünülmüştür. Bu araştırma, ilişkisel tarama modelini kullanarak gelişimsel dil bozukluğuna sahip çocukların dil gelişimleri ile sözel çalışma belleği performansları arasındaki ilişkileri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yöntem: Bireysel dil ve konuşma bozuklukları terapisinden yararlanan, anadili Türkçe, 60-93 ay arasında olan ve kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan eğitsel değerlendirme sonucunda yalnızca dil gelişiminin desteklenmesine karar verilen 45 çocuk araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler Türkçe Erken Dil Gelişim Testi (TEDİL) ve Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ) kullanılarak toplanmış, sözel çalışma belleği alt boyutları ile alıcı, ifade edici ve sözel dil gelişimi arasındaki ilişkiler bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Bulgular: Sonuçlara göre sözel çalışma belleği alt boyutlarının tamamı ile çocukların dil becerileri arasında anlamlı düzeyde ilişkiler bulunmuştur. Sözel kısa süreli bellek ile alıcı dil becerileri arasındaki ilişki düzeyi ifade edici dil becerilerine nazaran daha yüksektir. Ayrıca çocukların dil gelişimleri ile sözel çalışma belleği performanslarının terapiden yararlanma sürelerine bağlı olarak değişiklik göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma: Belirli bir engele bağlı olmaksızın dil gelişiminde güçlük yaşayan çocukların, sözel çalışma belleğinin alt boyutlarında farklı performanslar gösterdiği görülmüştür. Bu çocukların değerlendirme sürecine dil becerileriyle birlikte bilişsel süreçlerin de dahil edilerek bütüncül ve ayrıntılı bir değerlendirme yapılması gerektiği ileri sürülebilir.
Anahtar Kelime:

Children with Developmental Language Disorders: Language Development and Verbal Working Memory

Öz:
Introduction: This study aimed to identify the relationship between language development and verbal working memory performances of children with developmental language disorders. The sample of the study consisted of 45 children between the months of 60-93 who received individual language and speech therapy. According to the educational evaluation of governmental institutions and organizations, it was decided that these children should only receive language and speech therapy. Method: The data were obtained by using the Turkish Early Language Development Test (TELD) and the Working Memory Scale (WMS). The relationships between the sub-dimensions of verbal working memory and receptive, expressive, and verbal language development were examined. Findings: According to the results, significant relationships were found between all sub-dimensions of verbal working memory and children's language skills. The relationship between verbal short-term memory and receptive language skills was found to be higher than expressive language skills. The language development and verbal working memory performances of children did not change depending on the duration of therapy. Discussion: It was observed that children who have difficulties in language development regardless of their particular disability show different performances in the sub-dimensions of verbal working memory. It can be argued that a holistic and detailed assessment should be made by including cognitive processes along with language skills.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acheson, D. J., & Macdonald, M. C. (2009). Twisting tongues and memories: Explorations of the relationship between language production and verbal working memory. Journal of Memory and Language, 60(3), 329-350. https://doi.org/10.1016/j.jml.2008.12.002
 • Adams, A. M., & Gathercole, S. E. (1998). Limitations in working memory: Implications for language development. International Journal of Language & Communication Disorders, 35(1), 95-116. https://doi.org/10.1080/136828200247278
 • Akoğlu, G. (2011). Gelişimsel dil bozukluğu olan ve normal gelişim gösteren çocuklarda sözdizimi anlama becerileri ile sözel çalışma belleği ilişkisinin incelenmesi [Investigation of relationship between verbal working memory and syntax comprehension skills on children with developmental language disorders and typically developing children] (Tez Numarası: 300708) [Doktora tezi, Ankara Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Akoğlu, G., & Acarlar, F. (2014). Gelişimsel dil bozukluklarında söz dizimi anlama ve sözel çalışma belleği ilişkisinin incelenmesi [Relationship between syntax comprehension and verbal working memory of children with developmental language disorders]. Türk Psikoloji Dergisi, 29(73), 89-103.
 • Alloway, T. P., Gathercole, S. E., Adams, A. M., Willis, C., Eaglen, R., & Lamont, E. (2005). Working memory and phonological awareness as predictors of progress towards early learning goals at school entry. The British Psychological Society, 23(3), 417-426. https://doi.org/10.1348/026151005X26804
 • Alpar, R. (2016). Spor, sağlık ve eğitim bilimlerinden örneklerle-Uygulamalı istatistik ve geçerlilik-güvenilirlik [With examples from sports, health and education sciences-Applied statistics and validity-reliability]. Detay Yayıncılık.
 • Archibald, L. M. (2017). Working memory and language: A review. Child Language Teaching and Therapy, 33(1), 5-17. https://doi.org/10.1177/0265659016654206
 • Archibald, L. M., & Gathercole, S. E. (2006a). Nonword repetition: A comparison of test. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49(5), 970-982. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2006/070)
 • Archibald, L. M., & Gathercole, S. E. (2006b). Visuospatial immediate memory in specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49(2), 265-277. https://doi.org/10.1044/1092- 4388(2006/022)
 • Archibald, L. M., & Gathercole, S. E. (2007). Nonword repetition and serial recall: Equivalent measures of verbal short-term memory? Applied Psycholinguistics, 28(4), 587-606. https://doi.org/10.1017/S0142716407070324
 • Archibald, L. M., & Griebeling, K. H. (2016). Rethinking the connection between working memory and language. International Journal of Language & Communication Disorders, 51(3), 252-264. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12202
 • Archibald, L. M., & Joanisse, M. F. (2009). On the sensitivity and specificity of nonword repetition and sentence recall to language and memory impairments in children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52(4), 899-914. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2009/08-0099)
 • Baddeley, A. (2003). Working memory͗ looking back and looking forward. Nature Reviews/Neuroscience, 4(10), 829-875. https://doi.org/10.1038/nrn1201
 • Baddeley, A. (2007). Working memory, thought and action. Oxford Psychology Series.
 • Baddeley, A. (2010). Working memory. Current Biology, 20(4), 136-140. https://doi.org/10.1016/j.cub.2009.12.014
 • Baddeley, A. (2012). Working memory: Theories, models, and controversies. Annual Review of Psychology, 63, 1-29. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100422
 • Baddeley, A., & Jarrold, C. (2007). Working memory and down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 51(12), 925-931. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2007.00979.x
 • Banales, E., Kohnen, S., & McArthur, G. (2015). Can verbal working memory training improvereading? Cognitive Neuropsychology, 32(3), 1-29. https://doi.org/10.1080/02643294.2015.1014331
 • Beitchman, J. H., & Brownlie, E. (2014). Language disorders in children and adolescent. Hogrefe Publishing.
 • Bishop, D. V. (2006). What causes specific language impairment in children? Current Directions in Psychological Science, 15(5), 217-221. https://doi.org/10.1111/j.1467-8721.2006.00439.x
 • Bishop, D. V., Snowling, M., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., & CATALISE-2 Consortium. (2017). Phase 2 of CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(10), 1068-1080. https://doi.org/10.1111/jcpp.12721
 • Blacker, K. J., & Curby, K. M. (2014). Effects of action video game training on visual working memory. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 40(5), 1992-2004. https://doi.org/10.1037/a0037556
 • Botting, N., & Conti-Ramsden, G. (2003). Characteristics of children with specific language impairment. In L. Verhoeven, & H. van Balkom (Eds.), Classificaton of developmental language disorder͗ theoretical issues and clinical implications (pp. 23-38). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Brewin, C. R., & Smart, L. (2005). Working memory capacity and suppression of intrusive thoughts. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 36(1), 61-68. https://doi.org/10.1016/j.jbtep.2004.11.006
 • Buchsbaum, B. R. (2016). Working memory and language. G. Hickok, & S. L. Small (Eds.), Neurobiology of language (pp. 863-875). Academic Press.
 • Chen, X. S., Reader, R. H., Hoischen, A., Veltman, J. A., Simpson, N. H., Francks, C., Newbury, D. F., & Fisher, S. E. (2017). Next-generation DNA sequencing identifies novel gene variants and pathways involved in specific language impairment. Scientific Reports, 46105(7). https://doi.org/10.1038/srep46105
 • Coady, J. A., & Evans, J. L. (2010). Uses and interpretations of non‐word repetition tasks in children with and without specific language impairments (SLI). International Journal of Language & Communication Disorders, 40(1), 1-40. https://doi.org/10.1080/13682820601116485
 • Coady, J. A., Mainela-Arnold, E., & Evans, J. L. (2012). Phonological and lexical effects in verbal recall by children with specific language impairments. International Journal of Language & Communication Disorders, 48(2), 144-159. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12005
 • Currie, N., & Muijselaar, M. M. (2019). Inference making in young children: The concurrent and longitudinal contributions of verbal working memory and vocabulary. Journal of Educational Psychology, 111(8), 1416-1431. https://doi.org/10.1037/edu0000342
 • Daily, L. Z., Lovett, M. C., & Reder, L. M. (2001). Modeling individual differences in working memory performance: A source activation account. Cognitive Science, 25(3), 315-353. https://doi.org/10.1207/s15516709cog2503_1
 • Defilippi, A. C., Garcia, R. B., & Galera, C. (2019). Irrelevant sound interference on phonological and tonal working memory in musicians and nonmusicians. Psicologia: Reflexão e Crítica, 32(2), 1-10. https://doi.org/10.1186/s41155-018-0114-z
 • Dodwell, K., & Bavin, E. L. (2010). Children with specific language impairment: An investigation of their narratives and memory. International Journal of Language & Communication Disorders, 43(2), 201-218. https://doi.org/10.1080/13682820701366147
 • Dollaghan, C., & Campbell, T. F. (1998). Nonword repetition and child language impairment. Journal of Speech Language and Hearing Research, 41(5), 1136-1146. https://doi.org/10.1044/jslhr.4105.1136
 • Dun, V. K., & Marien, P. (2016). Cerebellar-induced aphasia and related language disorders. In P. Marien, & M. Manto (Eds.), The linguistic cerebellum (pp. 107-133). Academic Press.
 • Ebbels, S. H., Dockrell, J. E., & van der Lely, H. K. (2012). Non‐word repetition in adolescents with specific language impairment (SLI). International Journal of Language & Communication Disorders, 47(3), 257- 273. https://doi.org/10.1111/j.1460-6984.2011.00099.x
 • Ergül, C., Yılmaz, Ç. Ö., & Demir, E. (2018). 5-10 yaş grubu çocuklara yönelik geliştirilmiş çalışma belleği ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği [Validity and reliability of the working memory scale for children aged 5-10 years]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(2), 187-214. https://doi.org/10.17244/eku.427280
 • Frizelle, P., & Fletcher, P. (2015). The role of memory in processing relative clauses in children with specific language impairment. American Journal of Speech-Language Pathology, 24(1), 47-59. https://doi.org/10.1044/2014_AJSLP-13-0153
 • Fortunato-Tavares, T., Andrade, C. R., Befi-Lopes, D., Limongi, S. O., Fernandes, F. D., & Schwartz, R. G. (2015). Syntactic comprehension and working memory in children with spesific language impairment, autism or down syndrome. Clinical Linguistics & Phonetics, 29(7), 499-522. https://doi.org/10.3109/02699206.2015.1027831
 • Gray, S. (2006). The relationship between phonological memory, receptive vocabulary, and fast mapping in young children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49(5), 955-969. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2006/069)
 • Gray, S., Fox, A., Green, S., Alt, M., Hogan, T. P., Petscher, Y., & Cowan, N. (2019). Working memory profiles of children with dyslexia, developmental language disorder, or both. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 62(6), 1839-1858. https://doi.org/10.1044/2019_JSLHR-L-18-0148
 • Güven, S., & Topbaş, S. (2015). Erken dil gelişimi testi üçüncü versiyonu’nun üçüncü versiyonu'nun (TELD-3) Türkçe'ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik ön çalışması [Adaptation of the test of early language development-third edition (TELD-3) into Turkish: Reliability and validity study]. International Journal of Early Childhood Special Education, 6(2), 151-176.
 • Henry, L. A., Messer, D. J., & Nash, G. (2011). Executive functioning in children with specific language impairment. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(1), 37-45. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2011.02430.x
 • Hutchinson, E., Bavin, E., Efron, D., & Sciberras, E. (2012). A comparison of working memory profiles in schoolaged children with specific language impairment, attention deficit/hyperactivity disorder, comorbid SLI and ADHD and their typically developing peers. Child Neuropsychology, 18(2), 190-207. https://doi.org/10.1080/09297049.2011.601288
 • Just, M. A., & Carpenter, P. A. (1992). A capacity theory of comprehension: Individual differences in working memory. Psychological Review, 99(1), 122-149. https://doi.org/10.1037/0033-295X.99.1.122
 • Kaçar, D. (2011). Anlamsız sözcük tekrar testi geliştirme çalışması: Özgül dil bozukluğu olan çocuklarla ön çalışma bulguları [Developing a Turkish nonword repetiton test: Implementation with children with specific language impairment] (Tez Numarası: 288470) [Yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
 • Kapa, L. L., & Erikson, J. (2019). Variability of executive function performance in preschoolers with developmental language disorder. Seminars in Speech and Language, 40(4), 243-255. https://doi.org/10.1055/s-0039-1692723
 • Kapantzoglu, M., Restrepo, M. A., Gray, S., & Thompson, M. S. (2015). Language ability groups in bilingual children: A latent profile analysis. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 58(5), 1549- 1562. https://doi.org/10.1044/2015_JSLHR-L-14-0290
 • Karasar, N. (2019). Bilimsel araştırma yöntemi, kavramlar ilkeler teknikler [Scientific research method, concepts principles techniques] (34. baskı). Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kim, Y. G. (2016). Direct and mediated effects of language and cognitive skills on comprehension of oral narrative texts (listening comprehension) for children. Journal of Experimental Child Psychology, 141, 101-120. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2015.08.003
 • Korkmaz, B. (2005). Dil ve beyin: Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları [Language and brain: Language and speech disorders in children]. Yüce Yayınları.
 • Kornilov, S. A., Lebedeva, T. V., Zhukova, M. A., Prikhoda, N. A., Korotaeva, I. V., Koposov, R. A., Hart, L., Reich, J., & Grigorenko, E. L. (2016). Language development in rural and urban Russian-speaking children with and without developmental language disorder. Learning and Individual Differences, 46, 45- 53. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2015.07.001
 • Kronenberger, W. G., & Pisoni, D. B. (2016). Working memory training in deaf children with cochlear implants. In N. M. Young & K. Iler Kirk (Eds.), Pediatric cochlear implantation: Learning and the brain (pp. 275- 292). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2788-3_18
 • Krzemien, M., Thibaut, J. P., & Maillart, C. (2019). How language and inhibition influence analogical reasoning in children with or without developmental language disorder? Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 42(1), 76-89. https://doi.org/10.1080/13803395.2019.1676881
 • Leonard, L. B. (2000). Children with specific language impairment. The MIT Press.
 • Leonard, L. B. (2001). Speech and language impairments in children͗ causes, characteristics, intervention and outcome. In D. V. Bishop, & L. B. Leonard (Eds.), Speech and language impairments in children (pp. 115-130). Psychology Press.
 • Lieberman, D. A. (2004). Learning and memory: An intagrative approach. Thomson Learning.
 • Mainela-Arnold, E., & Evans, J. (2005). Beyond capacity limitations: Determinants of word recall performance on verbal working memory span tasks in children with SLI. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 48(4), 897-909. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2005/062)
 • Mainela-Arnold, E., Evans, J. L., & Coady, J. (2010a). Beyond capacity limitations II: Effects of lexical processes on word recall in verbal working memory tasks in children with and without specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 53(6), 1656-1672. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2010/08-0240)
 • Mainela-Arnold, E., Evans, J. L., & Coady, J. A. (2010b). Explaining lexical-semantic deficits in specific language impairment: The role of phonological similarity, phonological working memory, and lexical competition. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 53(6), 1742-1756. https://doi.org/10.1044/1092- 4388(2010/08-0198)
 • Marton, K., Eichorn, N., Campanelli, L., & Zakarias, L. (2016). Working memory and interference control in children with specific language impairment. Language and Linguistics Compass, 10(5), 211-224. https://doi.org/10.1111/lnc3.12189
 • Melby-Lervag, M., Lervag, A., Halaas-Lyster, S. A., Klem, M., Hagtvet, B., & Hulme, C. (2012). Nonwordrepetition ability does not appear to be a causal influence on children’s vocabulary development. Psychological Science, 23(10), 1092-1098. https://doi.org/10.1177/0956797612443833
 • Miller, A. L., Gross, M. P., & Unsworth, N. (2019). Individual differences in working memory capacity and longterm memory: The influence of intensity of attention to items at encoding as measured by pupil dilation. Journal of Memory and Language, 104, 5-42. https://doi.org/10.1016/j.jml.2018.09.005
 • Milli Eğitim Bakanlığı [Ministry of National Education]. (2008). Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programı [Special education and rehabilitation center language and speech difficulty support education program]. https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_03/14093220_dilvekonumagldestekeitimprogram.pdf
 • Montgomery, J. W. (1995). Sentence comprehension in children with specific language impairment: The role of phonological working memory. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 38(1), 187-199. https://doi.org/10.1044/jshr.3801.187
 • Montgomery, J. W. (2000). Verbal working memory and sentence comprehension in children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 42(2), 293-308. https://doi.org/10.1044/jslhr.4302.293
 • Montgomery, J. W. (2002). Understanding the language difficulties of children with specific language impairments: Does verbal working memory matter? American Journal of Speech-Language Pathology, 11(1), 77-91. https://doi.org/10.1044/1058-0360(2002/009)
 • Montgomery, J. W. (2003). Working memory and comprehension in children with specific language impairment: What we know so far. Journal of Communication Disorders, 36(3), 221-231. https://doi.org/10.1016/s0021-9924(03)00021-2
 • Montgomery, J. W., Magimairaj, B. M., & Finney, M. C. (2010). Working memory and spesific language impairment: An update on the relation and perspectives on assessment and treatment. American Journal of Speech-Language Pathology, 19(1), 78-94. https://doi.org/10.1044/1058-0360(2009/09-0028).
 • Newbury, D. F., Fisher, S. E., & Monaco, A. P. (2010). Recent advances in the genetics of language impairment. Genome Medicine, 2(1), 2-8. https://doi.org/10.1186/gm127
 • Norbury, C. F., Gooch, D., Wray, C., Baird, G., Charman, T., Simonoff, E., Vamvakas, G., & Pickles, A. (2016). The impact of nonverbal ability on prevalence and clinical presentation of language disorder: Evidence from a population study. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(11), 1247-1257. https://doi.org/10.1111/jcpp.12573
 • Owens, R. E. (2004). Language disorders͗ a functional approach to assessment and intervention (4th ed.). Pearson Education.
 • Özcebe, E., Erbas, A. N., & Karahan-Tiğrak, T. (2019). Analysis of behavioural characteristics of children with developmental language disorders. International Journal of Speech-Language Pathology, 22(1), 30-36. https://doi.org/10.1080/17549507.2019.1571631
 • Peng, P., & Douglas, F. (2016). A meta-analysis of working memory deficits in children with learning difficulties: Is there a difference between verbal domain and numerical domain? Journal of Learning Disabilities, 49(1), 3-20. https://doi.org/10.1177/0022219414521667
 • Pham, A. V., & Hasson, R. M. (2014). Verbal and visuospatial working memory as predictors of children’s reading ability. Archives of Clinical Neuropsychology, 29(5), 467-477. https://doi.org/10.1093/arclin/acu024
 • Prelock, P. A., & Hutchins, T. L. (2018). Children with specific language impairment. In P. A. Prelock, & T. L. Hutchins (Eds.), Clinical guide to assessment and treatment of communication disorders (pp. 53-64). Springer International Publishing.
 • Quam, C., Cardinal, H., Gallegos, C., & Bodner, T. (2020). Sound discrimination and explicit mapping of sounds to meanings in preschoolers with and without developmental language disorder. International Journal of Speech-Language Pathology, 23(1), 1-12. https://doi.org/10.1080/17549507.2020.1750701
 • Riches, N. G., Laucas, G., Baird, G., Charmans, T., & Simonoff, E. (2008). Sentence repetition in adolescents with specific language impairments and autism: An investigation of complex syntax. International Journal of Language & Communication Disorders, 45(1), 47-60. https://doi.org/10.3109/13682820802647676
 • Rusli, Y. A., & Montgomery, J. W. (2017). Children’s comprehension of object relative sentences: It’s extant language knowledge that matters, not domain-general working memory. Journal of Speech Language and Hearing Research, 60(10), 1-14. https://doi.org/10.1044/2017_JSLHR-L-16-0422
 • Santos, D. C., & Ferre, S. (2018). A nonword repetition task to assess bilingual children’s phonology children’s phonology. Language Acquisition, 25(1), 58-71. https://doi.org/10.1080/10489223.2016.1243692
 • Schoff, K. (2019). Nonword repetition and word learning in children with specific language impairment [Undergraduate honors thesis, Butler University]. https://digitalcommons.butler.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1490&context=ugtheses
 • Schwering, S. C., & MacDonald, M. C. (2020). Verbal working memory as emergent from language comprehension and production. Hypothesis and Theory, 14(68), 1-19. https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.00068
 • Stokes, S. F., Klee, T., Kornisck, M., & Furlong, L. (2017). Visuospatial and verbal short-term memory correlates of vocabulary ability in preschool children. Journal of Speech Language and Hearing, 60(10), 1-10. https://doi.org/10.1044/2017_jslhr-l-16-0285
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2018). Using multivariate statistics (7th ed.). Pearson Education.
 • Tomblin, J. B., Records, N. L., Buckwalter, P., Zhang, X., Smith, E., & O'Brien, M. (1997). Prevalence of specific language impairment in kindergarten. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 40(6), 1245- 1260. https://doi.org/10.1044/jslhr.4006.1245
 • Turan, F. (2018). İletişim͕ dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar. N. Metin (Ed.), Özel gereksinimli çocuklar [Children with special needs] içinde (2. baskı, ss. 179-226). Anı Yayıncılık.
 • Vugs, B., Cuperus, J., Knoors, H., Hendirks, M., & Verhoeven, L. (2017). Executive function training effects in children with SLI. In B. Vugs (Ed.), Executive functions in children with SLI: A dynamic perspective (pp. 141-160). Radboud University Nijmegen.
 • Vugs, B., Hendriks, M., Cuperus, J., & Verhoeven, L. (2014). Working memory performance and executive function behaviors in young children with SLI. Research in Developmental Disabilities, 35(1), 62-74. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2013.10.022
 • Vugs, B., Knoors, H., Cuperus, J., Hendriks, M., & Verhoeven, L. (2016). Interactions between working memory and language in young children with specific language impairment (SLI). Child Neuropsychology, 22(8), 955-978. https://doi.org/10.1080/09297049.2015.1058348
 • Waters, G. S., & Caplan, D. (2006). Language comprehension and verbal working memory. In L. Nadel (Ed.), Encyclopedia of Cognitive Science, (pp. 1-15). John Wiley & Sons.
 • Ziethe, A., Eysholdt, U., & Doellinger, M. (2013). Sentence repetition and digit span: Potential markers of bilingual children with suspected SLI? Logopedics Phoniatrics Vocology, 38(1), 1-10. https://doi.org/10.3109/14015439.2012.664652
APA Hassamancioglu U, DOGAN O (2021). Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği. , 871 - 893. 10.21565/ozelegitimdergisi.742658
Chicago Hassamancioglu Ugur,DOGAN OZCAN Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği. (2021): 871 - 893. 10.21565/ozelegitimdergisi.742658
MLA Hassamancioglu Ugur,DOGAN OZCAN Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği. , 2021, ss.871 - 893. 10.21565/ozelegitimdergisi.742658
AMA Hassamancioglu U,DOGAN O Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği. . 2021; 871 - 893. 10.21565/ozelegitimdergisi.742658
Vancouver Hassamancioglu U,DOGAN O Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği. . 2021; 871 - 893. 10.21565/ozelegitimdergisi.742658
IEEE Hassamancioglu U,DOGAN O "Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği." , ss.871 - 893, 2021. 10.21565/ozelegitimdergisi.742658
ISNAD Hassamancioglu, Ugur - DOGAN, OZCAN. "Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği". (2021), 871-893. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.742658
APA Hassamancioglu U, DOGAN O (2021). Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 22(4), 871 - 893. 10.21565/ozelegitimdergisi.742658
Chicago Hassamancioglu Ugur,DOGAN OZCAN Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 22, no.4 (2021): 871 - 893. 10.21565/ozelegitimdergisi.742658
MLA Hassamancioglu Ugur,DOGAN OZCAN Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, vol.22, no.4, 2021, ss.871 - 893. 10.21565/ozelegitimdergisi.742658
AMA Hassamancioglu U,DOGAN O Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2021; 22(4): 871 - 893. 10.21565/ozelegitimdergisi.742658
Vancouver Hassamancioglu U,DOGAN O Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi. 2021; 22(4): 871 - 893. 10.21565/ozelegitimdergisi.742658
IEEE Hassamancioglu U,DOGAN O "Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 22, ss.871 - 893, 2021. 10.21565/ozelegitimdergisi.742658
ISNAD Hassamancioglu, Ugur - DOGAN, OZCAN. "Gelişimsel Dil Bozukluğu Olan Çocuklar: Dil Gelişimi ve Sözel Çalışma Belleği". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 22/4 (2021), 871-893. https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.742658