Yıl: 2021 Cilt: 50 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 475 - 496 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.37669/milliegitim.930329 İndeks Tarihi: 29-07-2022

SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER

Öz:
Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre göçmen çocukların kayıp nesil olmalarının altında yatan nedenler incelenmiştir. Bu doğrultuda çalışma, nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul ili Esenyurt ilçesinde görev yapan ve ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 13 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgulara göre sınıf öğretmenleri göçmen çocukların kayıp nesil olmalarının altında yatan nedenleri dil sorunları, sosyokültürel nedenler, ekonomik nedenler, istismar ve suça itilme, psikolojik nedenler ve eğitim olanakları ile yapısından kaynaklı nedenler olarak sıralamışlardır. Öğretmenlerin belirttiği dil sorunları; iletişime geçmede zorluk, akademik başarısızlık ve arkadaşlık kurmada güçlük, sosyokültürel nedenler, yerel toplumdan kaynaklı (ön yargı, ötekileştirilme, dışlama, etiketleme) ve göçmenlerden kaynaklı (yerel halkla bütünleşememe, yerel kültürü benimseyememe, kendi kültürlerini yaşatma isteği), ekonomik nedenler; yoksulluk, işsizlik ve ücret eşitsizliği, istismar ve suça itilme; savunmasız olmaları, fiziksel ve cinsel istismar ve parçalanmış aileler, psikolojik nedenler; sosyal ve psikolojik travma, stres, depresyon ve ruh sağlığı, aitlik ve kimlik sorunu, eğitim olanakları ve yapısından kaynaklı nedenler ise eğitim sistemlerinin farklılığı, okulların yeterli olanaklara sahip olmaması, uyum sorunları ve okullaşamama, eğitime erişim sorunları ve pandemi etkisi, yetersiz mesleki gelişim olarak kavramsallaştırılmıştır. Çalışmanın bulguları dikkate alındığında göçmen çocukların topluma ve eğitime uyumu bağlamında paydaşlara düşen görev ve sorumluluklar olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelime: sınıf öğretmenleri. kayıp nesil Göçmen çocuklar

THE REASONS FOR MIGRANT CHILDREN TO BECOME LOST GENERATION ACCORDING TO PRIMARY SCHOOL TEACHERS

Öz:
In this study, the reasons behind the disappearance of immigrant children according to the views of primary school teachers were examined. In this direction, the study was carried out with phenomenology, one of the qualitative research designs. The study group of the research consists of 13 primary school teachers who work in the district of Esenyurt in Istanbul and are selected by criterion sampling method. The data were collected through a semi-structured interview form prepared by the researchers and analyzed by content analysis. According to the findings; Primary school teachers listed the reasons behind the loss of immigrant children as language problems, socio-cultural reasons, economic reasons, abuse and delinquency, psychological reasons and educational reasons. Language problems stated by teachers; difficulty in communicating, academic failure and difficulty in making friends, sociocultural reasons; economic reasons originating from the local society (prejudice, marginalization, exclusion, labeling) and immigrants (not being able to integrate with the local people, not adopting the local culture, the desire to keep their own culture alive); poverty, unemployment and wage inequality, exploitation and delinquency; vulnerability, physical and sexual abuse and broken families, psychological reasons; Social and psychological trauma, stress, depression and mental health, belonging and identity problems, educational reasons are conceptualized as differences in education systems, insufficient facilities in schools, adjustment problems and non-schooling, access to education problems and the effect of the pandemic, inadequate professional development. Considering the findings of the study, it can be said that there are duties and responsibilities of the stakeholders in the context of adaptation of immigrant children to society and education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Almutairi, J. (2015). Problems ımmigrants face ın host countries. International Business ve Economics Research Journal (IBER), 14(4), 691-698. https://doi.org/10.19030/iber.v14i4.9358
 • Angel, B., Hjern, A., & Ingleby, D. (2001). Effects of war and organized violence on children: A study of Bosnian refugees in Sweden. American Journal of Orthopsychiatry, 71(1), 4-15. https://doi.org/10.1037/0002-9432.71.1.4
 • Arabacı, Z, Hasgül, E., & Serpen, A. S. (2016). Türkiye’de kadın göçmenlik ve göçün kadın sağlığı üzerine etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 16(36), 126-144. http://dx.doi. org/10.21560/spcd.77608
 • Bahadır, H., & Uçku, R. (2016). İzmir’in bir mahallesinde yaşayan 6-17 yaş arasındaki Suriyeli çocukların çalışma durumları ve çalışma durumlarını etkileyen etmenler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 117-124.
 • Beste, A. (2015). Education provision for syrian refugees in jordan, lebanon and Turkey preventing a “lost generation”. 30.03.2021 tarihinde https://gcm.unu.edu/publications/policy-reports/education-provision-for-syrian-refugees-in-jordan-lebanon-and-turkey-preventing-a-lost-generation.html internet adresinden ulaşıldı.
 • Betancourt, T. S., Abdi, S., Ito, B. S., Lilienthal, G. M., Agalab, N., & Ellis, H. (2015). We left one war and came to another: Resource loss, acculturative stress, and caregiver–child relationships in Somali refugee families. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 21(1), 114-125. https://doi.org/10.1037/a0037538
 • Birleşmiş Milletletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) (2011). Mültecilerin statüsüne ilişkin 1951 sözleşmesi ve 1967 protokolü. 24.03.2021 tarihinde https://www.refworld.org/docid/4ec4a7f02.html internet adresinden ulaşıldı.
 • Birman, D., & Trickett, E. J. (2001) Cultural transitions in first- generation ımmigrants acculturation of soviet jewsh refugee adolescents and parents. Journal of Cross-Cultural Psychology, 32(4), 456-477. https://doi.org/10.1177/ 0022022101032004006
 • Bloch, A., Chimienti, M., Counilh, A., Hirsch, S., Tattolo, G., Ossipow, L. & Wihtol De Wenden, C. (2015). The children of refugees in Europe: aspirations, social and economic lives, identity and transnational linkages. Final report-Working Paper. SNIS.
 • Bokhari, F. (2008). Falling through the gaps: safeguarding children trafficked into the UK. Children and Society, 22(3), 201-211. https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2008.00151.x
 • Bourgonje, P. (2010). Education for refugee and asylum seeking children in OECD countries. Education international. 03.04.2021 tarihinde http://pages.ei-ie.org/quadrennialreport/2010/ s3.amazonaws.com/educationinternational2010/2009/assets/102/Study_on_Education_for_refugees_and_asylum_seeking_children_in_OECD_countries_EN.pdf internet adresinden erişilmiştir.
 • Castles, S., & Miller, M. (2008). Göçler Çağı. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Coşkun, İ., Ökten, C. E., Dama, N., Barkçin, M., Zahed, S., Fouda, M., Toklucu, D., & Özsarp, H. (2017). Engelleri aşmak: Türkiye’de Suriyeli çocukları okullaştırmak. SETA Yayınları, Yayın No: 93.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri (beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni), (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev. Ed.), Siyasal Kitabevi.
 • Crul, M., Keskiner, E., Schneider, J., Lelie, F., & Ghaeminia, S. (2016). No lost generation: Education for refugee children a comparison between Sweden, Germany, The Netherlands and Turkey. 28.03.2021 tarihinde https://www.eui.eu/Documents/RSCAS/Research/ ArchivesInstitutionsGovernanceDemocracy/20181205-Keynote-lecture-education.pdf pdf adresinden ulaşıldı.
 • Çelikaksoy, A., & Wadensjö, E. (2015). Unaccompanied minors and separated refugee children in Sweden: An outlook on demography, education and employment. IZA DP No. 8963. 28.03.2021 tarihinde http://ftp.iza.org/dp8963.pdf internet adresinden ulaşıldı.
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-42.
 • Erdoğan, M. M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal kabul ve uyum araştırması. Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi.
 • Eren, Z. (2019). Yönetici ve öğretmen görüşlerine göre göçmen çocukların eğitim sorunları ve çözüm önerileri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 213-234. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19. 43815 -476805
 • Fazel, M., Reed, R. V., Panter-Brick, C., & Stein, A. (2012). Mental health of displaced and refugee children resettled in high-income countries: risk and protective factors. The Lancet, 379(9812), 266-282. https://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(11)60051-2
 • Flamm, S. (2010). The linkage between migration and child labor: An International Perspective. 25.03.2021 https://web.stanford.edu/group/sjir/12-1/fall10-final_2.pdf internet adresinden erişilmiştir.
 • Garcia, M. (2019). Cross-cultural ıdentıty of second-generatıon ımmıgrant youth. The Slu Mcnaır Research Journal Summer. 01.04.2021 tarihinde https://www.slu.edu/pre-college-access-trio/trio-program/mcnair-scholars-program/pdfs/journal-articles/mariagarcia. pdf internet adresinden erişildi.
 • Gomes, C., & Yeoh, B. S. A. (2018). Transnational migrations in the asia-pacific transformative experiences in the age of digital media. Rowman ve Littlefield International
 • Hodes, M. (2000). Psychologically distressed refugee children in the United Kingdom. Child Psychology ve Psychiatry Review, 5(2), 57–68. https://dx.doi.org/10.1111/1475-3588.00286
 • İmamoğlu, H. V., & Çalışkan, E. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında ilkokul eğitimine dair öğretmen görüşleri: Sinop ili örneği Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 529-546.
 • Kirmayer, L. J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. G., Guzder, J., Hassan, G., Rousseau, C., Pottie, K., & The Canadian Collaboration for Immigrant and Refugee Health (CCIRH). (2011). Common mental health problems in immigrants and refugees: General approach in primary care. Canadian Medical Association Journal, 183(12), E959-E967. https://dx.doi.org/10.1503/cmaj.090292
 • Laczko, F., & Aghazarm, C. (2009). Migration, environment and climate change: assessing the evidence (p.9). (Laczko, F. ve Aghazarm, C. Eds.). Geneva: International Organization for Migration.
 • Levent, F. & Çayak, S. (2017). Türkiye’deki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(27), 2017-121-46.
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. Sage.
 • Mawani, F. N. (2014). Social determinants of refugee mental health. (In Simich, L. ve Andermann, L. Ed.). Refuge and Resilience Promoting Resilience and Mental Health among Resettled Refugees and Forced Migrants. (pp. 27-50). USA: Springer Science+Business Media.
 • Measham, T., Jaswant, G., Rousseau, C., Pacione, L., Blais-Mcpherson, M. & Nadeau, L. (2014) Refugee children and their families: supporting psychological well-being and positive adaptation following migration. Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care, 44(7), 208-215. https://dx.doi.org/10.1016/j.cppeds.2014.03.005
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation. Jossey-Bass.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Sage.
 • Niemeyer, M. (2014). The cultural and social capital of unaccompanied refugee minors (Master thesis) Stockholm University, Stockholm.
 • Özekmekçi, M. İ. (2010). Tehdit sınırını geçemeyen göçmen. Hayat Sağlık Dergisi, (2), 44-48.
 • Patton, M. Q. (2015). Qualitative research and evaluation methods. Sage Publishing.
 • Polat, S., & Evliyaoğlu, N. (2008). Göçmen çocuklar. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci, 4(6), 52-5.
 • Sevinç, G., Davran Kantar, M., & Sevinç, M. R. (2018). Türkiye’de kırdan kente göç ve göçün aile üzerindeki etkileri. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3(6), 70-82. https://doi. org/10.25204/iktisad.330930
 • Sirin, S., & Sirin, L. R. (2015). The Educational and Mental Health Needs of Syrian Refugee Children. Migration Policy Institute.
 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2016). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Anı Yayıncılık.
 • Stake, R. E. (2010). Qualitative research: Studying how things work. A Division of Guilford Publications, Inc.
 • Taskin, P. & Erdemli, O. (2018). Suriyeli mülteciler için eğitim: Türkiye’de öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar. Eurasian Journal of Educational Research, 18(75), 155-178. https://dx.doi. org/10.14689/ejer.2018.75.9
 • Taşçı Duran, E., & Okçay, H. (2012). Etnik iletişim kadın sağlığını nasıl etkiliyor? SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 25, 251-257
 • Tunga, Y., Engin, G. & Çağıltay, K. (2020). A literature review on the ıssues encountered in educating Syrian children in Turkey. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 21(1), 317-333. https://dx.doi.org/10.17679/inuefd.535845
 • Uluslararası Göç Örgütü (IOM) (2015). Göç terimleri sözlüğü. 26.03.2021 tarihinde http://www. Turkey.iom.int/documents/goc_terimleri_sozlugu.pdf. internet adresinden alınmıştır.
 • UNICEF. (2014). No lost generation, protecting the futures of children affected by the crisis in Syria. UNICEF Report. 29.03.2021 tarihinde https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/ no-lost-generation-initiative-protecting-futures-children-affected-syria internet adresinden alınmıştır.
 • United Nations Educational, Scientific And Cultural Organization (UNESCO) (2011). The hidden crisis: Armed conflict ad education. No lost generation: Protecting the future of children affected by the crises in Syria.
 • United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCRb) (2020). Mıd-year trends. 28.03.2021 tarihinde https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5fc504d44/mid-year-trends 2020.html?query=global%20trends%202020 internet adresinden alınmıştır.
 • Ünal, S. (2014). Türkiye’nin beklenmedik konukları: “Öteki” bağlamında yabancı göçmen ve mülteci deneyimi. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 6(3), 65-89.
 • Valtonen, K. (2008). Social work and migration immigrant and refugee settlement and integration. Ashgate Publishing Limited.
 • Watkins, K., & Zyck, S. A. (2014). Living on hope, hoping for education-The failed response to the Syrian refugee crisis. 28.03.2021 tarihinde https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/9169.pdf internet adresinden ulaşıldı.
 • Yohani, S. (2010). Nurturing hope in refugee children during early years of post-war adjustment. Children and Youth Services Review, 32(6), 865-873. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2010.02.006
 • Zenginoğlu, S. (2019). Avrupa ve göç: “Tehdit” olgusuna yönelik teorik ve politik bir analiz. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), 42-49
APA EROL M, ÖZDEMİR F, EROL A (2021). SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER. , 475 - 496. 10.37669/milliegitim.930329
Chicago EROL MUSTAFA,ÖZDEMİR Fatih,EROL AHMET SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER. (2021): 475 - 496. 10.37669/milliegitim.930329
MLA EROL MUSTAFA,ÖZDEMİR Fatih,EROL AHMET SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER. , 2021, ss.475 - 496. 10.37669/milliegitim.930329
AMA EROL M,ÖZDEMİR F,EROL A SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER. . 2021; 475 - 496. 10.37669/milliegitim.930329
Vancouver EROL M,ÖZDEMİR F,EROL A SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER. . 2021; 475 - 496. 10.37669/milliegitim.930329
IEEE EROL M,ÖZDEMİR F,EROL A "SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER." , ss.475 - 496, 2021. 10.37669/milliegitim.930329
ISNAD EROL, MUSTAFA vd. "SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER". (2021), 475-496. https://doi.org/10.37669/milliegitim.930329
APA EROL M, ÖZDEMİR F, EROL A (2021). SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER. Milli Eğitim, 50(1), 475 - 496. 10.37669/milliegitim.930329
Chicago EROL MUSTAFA,ÖZDEMİR Fatih,EROL AHMET SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER. Milli Eğitim 50, no.1 (2021): 475 - 496. 10.37669/milliegitim.930329
MLA EROL MUSTAFA,ÖZDEMİR Fatih,EROL AHMET SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER. Milli Eğitim, vol.50, no.1, 2021, ss.475 - 496. 10.37669/milliegitim.930329
AMA EROL M,ÖZDEMİR F,EROL A SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER. Milli Eğitim. 2021; 50(1): 475 - 496. 10.37669/milliegitim.930329
Vancouver EROL M,ÖZDEMİR F,EROL A SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER. Milli Eğitim. 2021; 50(1): 475 - 496. 10.37669/milliegitim.930329
IEEE EROL M,ÖZDEMİR F,EROL A "SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER." Milli Eğitim, 50, ss.475 - 496, 2021. 10.37669/milliegitim.930329
ISNAD EROL, MUSTAFA vd. "SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER". Milli Eğitim 50/1 (2021), 475-496. https://doi.org/10.37669/milliegitim.930329