Yıl: 2004 Cilt: 37 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 14 - 27 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki

Öz:
Kadınların çalışmasına ilişkin yapılmış araştırmaların çoğu, çalışan kadınların ev ve işyerinde yaşadıkları zorlukları saptamaya yöneliktir. Bu araştırmada ise kadının çalışmasına karşı tutumlarla dini yönelim arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya katılan bireylere Kuzgun tarafından geliştirilmiş Kadının Çalışmasına Karşı Tutum Ölçeği (KÇKTÖ) ile Onay (1997) tarafından geliştirilmiş Dini Yönelim Envanteri (DYE) uygulanmıştır. Verilerin analizinde Pearson korelasyon katsayısı ile iki faktörlü varyans analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin KÇKTÖ ve DYE puanları arasındaki korelasyon katsayısı -0.35 olarak bulunmuştur. Yani, dini yönelim düzeyi ile kadının çalışmasına karşı olumlu tutum arasında ters yönde ve zayıf bir ilişki söz konusudur. Öte yandan, araştırmanın sonuçlarına dayanarak, eğitim düzeyi yükseldikçe kadının çalışmasına karşı olumlu tutumların arttığını ve dini yönelim düzeyinin azaldığını söylemek mümkündür.
Anahtar Kelime: çalışan kadınlar kadınlara ilişkin tutumlar dini tutumlar

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Acar, N., Yıldırım, İ. Ve Ergene, T. (1996). Bireylerin dindarlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 12. 45-46.
 • Adler, M. ve Brayfield, A. (1997). Women’s work values in unified Germany. Work and Occupations, 24.(2),245-266.
 • Ansal, H. (1996). Teknolojik gelişmelerin sanayide kadın istihdamına etkileri: Türk tekstil ve elektronik sanayilerinde teknolojik değişim ve kadın istihdamı. Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü.
 • Arın, T. ve Ergin, B. (1998). Türkiye’de sosyal güvenlik ve kadınlar: Yasal çerçeve ve uygulama. N.Arat, (der.) Aydınlanmanın Kadınları içinde (s.235-238). İstanbul: Cumhuriyet Kitap Kulübü.
 • Balkır, A. (1989). Kadınların Kendini Algılaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. A.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Becker-Schmidt, R. (1996). Sosyal bilimlerin kadın araştırmalarındaki teorik anlayış ve düşün-yöntemsel düşünceler. H.Coşkun (der.) Akademik Yaşamda Kadın içinde (s.389-395). Türk Alman kültür işleri kurulu yayın dizisi. Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • Büyüköztürk, Ş.(2003). Veri Analizi El Kitabı. 3.Baskı.Ankara:Pegem Yayıncılık.
 • Cindoğlu, D. ve Muradoğlu, G. (1996). Muhasebe ve finans dalındaki bilim kadınlarının iş ve aile rolleri ile başetme stratejileri. H.Coşkun. (der.) Akademik Yaşamda Kadın içinde (s.244-250). Türk Alman kültür işleri kurulu yayın dizisi. Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • Demirel, A., Kayaalp Bilgin, Z. Ve Kocaman, M. (1999). Çalışmaya Hazır İşgücü Olarak Kentli Kadın ve Değişimi. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara: Cem Web Ofset.
 • Dökmen, Z. (1995).İlkokul ders kitaplarının cinsiyet rolleri açısından incelenmesi. 3P, 3(2), 38-44
 • Eraydın, A. ve Erendil, A. (1999). Yeni Üretim Süreçleri ve Kadın Emeği. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara: Cem Web Ofset.
 • Ergüder, Ü., Esmer, İ. ve Kalaycıoğlu, E. (1991). Türk Toplumunun Değerleri. İstanbul: TÜSİAD Yayınları.
 • Esen, Y. ve Bağlı, M. (2003). İlköğretim ders kitaplarındaki kadın ve erkek resimlerine ilişkin bir inceleme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, (1-2), 143-154.
 • Eyüboğlu, A., Özar, Ş. ve Tanrıöver, H.T. (2000). Kentlerde Yaşayan Kadınların İş Yaşamına Katılım Sorunlarının Sosyoekonomik ve Kültürel Boyutları.Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara: Cem Web Ofset.
 • Field, S. ve Bramwell, R. (1998). An investigation into the relationship between caring responsibilities and the levels of perceived pressure reported by female employees. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 71(2),165-169.
 • Fiorentine, R. (1988). Increasing similarity in the values and life plans of male and female college students. Evidence and implications. Sex Roles, 18 (3-4), 143-157.
 • Helvacıoğlu, F. (1996). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik. 1. Baskı. Ankara: Kaynak Yayınları.
 • İlkkaracan, İ. (1998). Kentli kadınlar ve çalışma yaşamı. A.B. Hacımirzaoğlu (der.). 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler içinde (s.285-302). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Kazgan, G. (1979). Türk ekonomisinde kadınların iş gücüne katılması, meslek dağılımı, eğitim düzeyi ve sosyo ekonomik statüsü. N.A. Unat (der.). Türk Toplumunda Kadın içinde. Ankara: Sosyal Bilimler Yayını.
 • Kırkpınar, L. (1998). Türkiye’de Toplumsal Değişme Sürecinde Kadın. A.B. Hacımirzaoğlu (der.). 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler içinde (s.13-28). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek Danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Light, H.K. (1994). Differences in employed women’s anxiety, depression and hostility levels according to their career and family role commitment. Psychological Reports, 55, 290.
 • Linda, N. (1995). Indexes of psychological well-being and role commitment among working women. Journal of Employment Counseling, 32(1), 22-30.
 • Minibaş, T. (1998). Türkiye’nin kalkınma sürecinde kadın işgücü. N.Arat (der.). Aydınlanmanın Kadınları içinde(s. 331). İstanbul: Cumhuriyet Kitap Kulübü.
 • Nazlı, O.A. (1997). Çalışan evli kadınlarda aile ve çalışma yaşamına ilişkin rol çatışması. 20. Yüzyılın sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı. 19-21 Kasım 1997. Poster bildiri. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 • Onay, A. (1997). Dini Yönelim Düzeyi ile sınav kaygısı ilişkisi ve sınav kaygısında hipnoterapi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara: A.Ü.İlahiyat Fakültesi.
 • Onay, A. (2002). Dini yönelim ölçeği. İslamiyat Dergisi. 5 (4),181-192.
 • Öztürk, Y.N. (2000). İslam Nasıl Yozlaştırıldı? 1. Baskı. İstanbul: Yeni Boyut.
 • Takahaski, M. (1994). The issues of gender in contemporary Japanese working life: A Japanese “vicious circle”. Feminist Issues, 14(1), 37-56.
 • Tan, M. (2000). Eğitimde kadın-erkek eşitliği ve Türkiye gerçeği. Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş- Eğitim, Çalışma Yaşamı ve Siyaset içinde (s.23-114). Ankara: TÜSİAD Yayınları.
 • Tor, H. (1997). Kentsel kesimde yaşayan kadınların çalışma hayatına katılamamalarını etkileyen etmenler. 20. Yüzyılın sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı. 19-21 Kasım 1997. Poster bildiri. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
APA KUZGUN Y, SEHER S (2004). Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki. , 14 - 27.
Chicago KUZGUN Yıldız,SEHER Sevim A. Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki. (2004): 14 - 27.
MLA KUZGUN Yıldız,SEHER Sevim A. Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki. , 2004, ss.14 - 27.
AMA KUZGUN Y,SEHER S Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki. . 2004; 14 - 27.
Vancouver KUZGUN Y,SEHER S Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki. . 2004; 14 - 27.
IEEE KUZGUN Y,SEHER S "Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki." , ss.14 - 27, 2004.
ISNAD KUZGUN, Yıldız - SEHER, Sevim A.. "Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki". (2004), 14-27.
APA KUZGUN Y, SEHER S (2004). Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 14 - 27.
Chicago KUZGUN Yıldız,SEHER Sevim A. Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37, no.1 (2004): 14 - 27.
MLA KUZGUN Yıldız,SEHER Sevim A. Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.37, no.1, 2004, ss.14 - 27.
AMA KUZGUN Y,SEHER S Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2004; 37(1): 14 - 27.
Vancouver KUZGUN Y,SEHER S Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 2004; 37(1): 14 - 27.
IEEE KUZGUN Y,SEHER S "Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki." Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37, ss.14 - 27, 2004.
ISNAD KUZGUN, Yıldız - SEHER, Sevim A.. "Kadınların Çalışmasına Karşı Tutum ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 37/1 (2004), 14-27.