Yıl: 2001 Cilt: 0 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 27 - 48 Metin Dili: Türkçe

Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi

Öz:
Medeniyetin ve yaşam kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilen açık-yeşil alanlar, kentsel ortamdaki önemi her geçen gün giderek artmaktadır. Kentleşme sürecini yaşayan İsparta kenti, Süleyman Demirel Üniversitesinin 1992 yılında kurulmasıyla birlikte sosyal, ekonomik, ekolojik ve kültürel yapısında önemli değişiklikler gözlenmektedir. Bu değişiklikler, özellikle açık-yeşil alan ve rekreasyonel ihtiyaç ve etkinliklerini de giderek artırmaktadır. İsparta kenti, mevcut düzenlenmiş aktif açık-yeşil alanlar (kent ve mahalle parkları, çocuk bahçeleri ve oyun alanları) nitelik ve nicelik olarak yetersiz olup İdşi başına ortalama 3m2 düşmektedir. Ancak yol, cadde, mezarlık, kent ormanları ve koruluklar ve diğer potansiyel açık- yeşil alanlarda dahil edildiğinde kişi başına ortalama 14.6 m2 yeşil alan düşeceği tahmin edilmektedir. Modern, yeşil ve yaşanılabilir bir İsparta kenti oluşturabilmek için, öncelikle açık- yeşil alanların nitelik ve niceliğini bilimsel, ekolojik ve teknik kriterler dikkate alınarak bir bütünlük içinde planlanması, tasarlanması ve yönetilmesi ile mümkün olabilecektir.
Anahtar Kelime: yeşil alanlar süs ve rekreasyon alanları Isparta kentsel planlama Türkiye kentsel alanlar kent parkları park

The research of Isparta and the open-green areas in urban

Öz:
The importance of the open-green spaces, the indicator of civilization and standard of living, in urban life has been gradually increasing for years. In this context, İsparta city has been living through this process by developing of its economical, social, cultural and ecological life since the year of establishment (1992) of Süleyman Demirel University. The fast urbanization in İsparta, has especially brought some important changes in social and cultural life of the urban and increased the needs of recreation and green areas. As the average amount of the active open-green spaces are 3 squaremeters per capita of the urban, the planned areas such as playgrounds and gardens of child, urban parks of İsparta city in the terms of quality and quantity are inadequate to meet the recreational needs of the inhabitants. It isestimated that potential of the open-green spaces of İsparta urban together with the main road, graveyards, botanical garden, urban forests and groves and other the open-green spaces could be reached to 14.6 squaremetersper capita. It will be possible that İsparta has a modern and green urban by means of a process to be put into planning, designing and management by taking into consideration the ecological, scientifical, and technical criteria for raising the quality and quantity of the open-green spaces of the urban.
Anahtar Kelime: urban parks Isparta green districts amenity and recreation areas urban planning Turkey urban areas parks

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. AKDOĞAN, G., Doğa Düzenleme Ders Notları, Yıldız Üniversitesi F.B.E. Peyzaj Planlama Yüksek Lisans, İstanbul. 1987.
 • 2. ÖZBİLEN, A., Kentiçi Açık Alanlar ve Dağılımı, Tarihi Eserler ve Gelişen Yeni Yapılaşma,K.T.Ü. Orman Fakültesi,Genel Yayın No:155,F.Y.N: 17, Trabzon, 1991.
 • 3. ÖZTAN, Y., Ankara şehri ve çevresi yeşil saha sisteminin Peyzaj Mimarisi prensipleri yönünden etüd ve tayini, Ankara Üniversitesi Basımevi.Ankara. 1968.
 • 4. SAATÇİOĞLU, F., Açılış Konuşması, Büyük İstanbulun Yeşil Alan Sorunlar Ulusal Sempozyumu İ.Ü. Yayın No:2587, Or. Fak., Yayınları:270, İstanbul, 1978.
 • 5. ANONİM, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Ankara, 2000.
 • 6. YILDIZCI, A.C., Kentsel Yeşil Alanlar,Yüksek Lisans Ders Notları, 1986, İstanbul, 1987.
 • 7. GÜL, A., Orman Peyzajı ve Rekreasyon Ders Notları, S.D.Ü. Orman Fakültesi Isparta, 2001.
 • 8. UYAR, B., 21.yy girerken ülkemizde Peyzaj Mimarlığı. çevre planlama ve tasarımına bütüncül yaklaşım sempozyumu. S:165-174, Ankara, 1996.
 • 9. TÜMER, S., Rekreasyon Alan ve Tesisleri Ölçütleri, Ankara T.T.B. Planlama Daire Başkanlığı. 1976.
 • 10. ERGİN, Ş. Kentsel Açık-Yeşil Alan Donanımının Niceliksel Değerlendirilmesine Yönelik Matematiksel Bir Model Önerisi,D.E.Ü. M.M.F. M.M.F./ŞBP-89YN: 187. İzmir, 1989.
 • 11. ANONİM Isparta Çevre Durum Raporu.Isparta Valiliği İl Çevre Müdürlüğü, Isparta. 2000.
 • 12. ANONİM, Isparta Turizm Envanteri Isparta Valiliği, İl Turizm Müdürlüğü, Isparta, 1997.
 • 13. ANONİM, Isparta İl Nüfus Müdürlüğü Isparta. 2000.
 • 14. ANONİM, Isparta Çevre Durum Raporu.Isparta Valiliği İl Çevre Müdürlüğü, Isparta. 1994.
 • 15. ANONİM, Isparta Belediyesi İmar Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kayıtları, Isparta, 2000.
 • 16. ANONİM, Isparta Milli Eğitim İl Müdürlüğü, İstatistik Planlama Birimi Isparta. 2000.
 • 17. ANONİM, Süleyman Demirel Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı , Isparta. 2000.
 • 18. PERÇİN, H., Kent içi Yeşil Alanlar, Samsun Doğayı Koruma Derneği Konferans Notu, Samsun. 1989.
 • 19. KURSTEN, E., Landscape Ecology of Urban Forest Coridors, Proc. Sixth Natl.Urban Forest Conf.Washington, D.C. Am. For. Assoc., pp. 242-243 Washington, 1993.
 • 20. GENÇ, M., GÜL, A., AKTEN, M., KÜÇÜK, V., Isparta Kent İnsanının Rekreasyonel Davranış Biçimleri. Peyzaj Mimarlığı Kongresi 2000, sayfa: 255-263, Ankara. 2000.
 • 21. ASLANBOĞA, İ., Kentlerde Yol ve Meydan Ağaçlandırması (Standartlar), TUBİTAK Yayınları, Yapı Araştırma Enstitüsü. Ankara, 1987.
APA GÜL A, KÜÇÜK V (2001). Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. , 27 - 48.
Chicago GÜL ATİLA,KÜÇÜK Volkan Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. (2001): 27 - 48.
MLA GÜL ATİLA,KÜÇÜK Volkan Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. , 2001, ss.27 - 48.
AMA GÜL A,KÜÇÜK V Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. . 2001; 27 - 48.
Vancouver GÜL A,KÜÇÜK V Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. . 2001; 27 - 48.
IEEE GÜL A,KÜÇÜK V "Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi." , ss.27 - 48, 2001.
ISNAD GÜL, ATİLA - KÜÇÜK, Volkan. "Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi". (2001), 27-48.
APA GÜL A, KÜÇÜK V (2001). Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, 0(2), 27 - 48.
Chicago GÜL ATİLA,KÜÇÜK Volkan Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A 0, no.2 (2001): 27 - 48.
MLA GÜL ATİLA,KÜÇÜK Volkan Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, vol.0, no.2, 2001, ss.27 - 48.
AMA GÜL A,KÜÇÜK V Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A. 2001; 0(2): 27 - 48.
Vancouver GÜL A,KÜÇÜK V Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A. 2001; 0(2): 27 - 48.
IEEE GÜL A,KÜÇÜK V "Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi." Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, 0, ss.27 - 48, 2001.
ISNAD GÜL, ATİLA - KÜÇÜK, Volkan. "Kentsel açık-yeşil alanlar ve Isparta kenti örneğinde irdelenmesi". Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A 2 (2001), 27-48.