Yıl: 2021 Cilt: 21 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 875 - 886 Metin Dili: Türkçe DOI: 10.17240/aibuefd.2021.21.64908-890714

OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: YAPILANDIRMACI MÜZE ÖĞRENME ORTAMLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

Öz:
Bu araştırmanın amacı, “Museum Constructivist Learning Environment Survey (M-CLES)” isimli ölçeğin Türkçeye uyarlanarak, geçerlilik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Ölçek uyarlamada ihtiyaç belirleme, izinlerin alınması, dil çevirisi, çeviri, çeviri karşılaştırma, geri çeviri, dil geçerliliği, pilot uygulama ve asıl uygulama adımları izlenmiştir. Araştırmaya bir bilim merkezini ziyaret eden, 123 (%62,1) kız, 75(%37,9) erkek olmak üzere 198 kişi katılmıştır. Katılımcılar 9-16 yaş grubu arasında 4.-10. sınıf öğrencileridir. Orijinal ölçek, 25 madde ve 5 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin, KMO değeri 0,904 olarak hesaplanmıştır. Veriler toplandıktan sonra doğrulayıcı faktör analizi yapılmış (χ²/sd = 1.89, GFI = 87, IFI = .85, CFI = .92, NFI = .77 AGFI = .82, NGI = .85 ve RMSEA = .06) ve ölçeğin güvenirlik analizi için Cronbach’s Alfa iç güvenirlik katsayısı (a = .915) hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar; “Öğretim programı”, “kişisel ilgi”, “bilimin belirsizliği”, “eleştirel bakış”, “öğrenci iletişimi” olmak üzere 5 boyuttan ve 21 maddeden oluşan “Yapılandırmacı Müze Öğrenme Ortamları Ölçeği (Y-MÖOÖ)”nin, okul dışı öğrenme ortamları araştırmalarda öğrenci merkezli uyguları değerlendirmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları

THE ASSESSMENT OF OUT-OF-SCHOOL LEARNING ENVIRONMENTS: ADAPTATION OF THE CONSTRUCTIVE MUSEUM LEARNING ENVIRONMENTS SCALE TO TURKISH

Öz:
This research aims to adapt the scale named "Museum Constructivist Learning Environment Survey (M-CLES)" into Turkish and to study its validity and reliability. In the adaptation of the scale, the steps of determining the needs, obtaining permissions, language translation, translation comparison, back translation, language validity, pilot application, and actual implementation were followed. 123 (62.1%) girls and 75 (37.9%) boys, who visited a science center, participated in the research. Participants’ ages are between of 9 and 16, 4th-10th. The original scale consists of 25 items and 5 dimensions. The KMO value of the scale was calculated as 0.904. After the data were collected, confirmatory factor analysis was performed (χ²/df = 1.89, GFI = 87, IFI = .85, CFI = .92, NFI = .77 AGFI = .82, NGI = .85 and RMSEA = .06) and the reliability of the scale was determined. Cronbach's Alpha internal reliability coefficient (a = .915) was calculated for the analysis. The “Constructivist Museum Learning Environments Scale (Y-MÖÖÖ)” consists of 5 dimensions and 21 items and including "curriculum", "personal interest", "uncertainty of science", "critical view", "student communication". It showed that it is a valid and reliable tool that can be used to evaluate student-centered practices.
Anahtar Kelime:

Konular:
Sosyal > Sosyal > Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Albright, J. J., & Park, H. M. (2009). Confirmatory factor analysis using Amos, LISREL, Mplus, SAS/STAT CALIS. https://doi.org/10.1515/ijdhd-2014-0305
 • Bamberger, Y., & Tal, T. (2008). An experience for the lifelong journey: The long-term effect of a class visit to a science center. Visitor Studies, 11(2), 198 – 212. https://doi.org/10.1080/10645570802355760
 • Bell, P., Lewenstein, B., Shouse, A., & Feder, M. (2009). Learning science in informal environments. People, Places, and Pursuits. National Academies Press.
 • Berg-Weger, M., Rubio, D. M., & Tebb, S. S. (2001). Strengths-based practice with family caregivers of the chronically ill: Qualitative insights. Families in Society, 82(3), 263-272. https://doi.org/10.1606/1044- 3894.191
 • Bray, B., France, B., & Gilbert, J. K. (2011). Identifying the essential elements of effective science communication: What do the experts say? International Journal of Science Education, Part B, 2(1), 23–41. https://doi.org/10.1080/21548455.2011.611627
 • Briggs, S. R., & Cheek, J. M. (1986). The role of factor analysis in the development and evaluation of personality scales. Journal of Personality, 54(1), 106-148. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1986.tb00391.x
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Kahveci, Ö. & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207- 239.
 • Calabrese-Barton, A., Kang, H., Tan, E., O'Neill, T. B., Bautista-Guerra, J., & Brecklin, C. (2013). Crafting a future in science: Tracing middle school girls' identity work over time and space. American Educational Research Journal, 50(1), 37–75. https://doi.org/10.3102/0002831212458142
 • Child, D. (2006). The essentials of factor analysis. Continuum.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Pegem Akademi.
 • Demirel, İ. N. (2019). Kültür, uygarlık, sanat, müze. S. Buyurgan (Ed.), Müzede eğitim öğrenme ortamı olarak müzeler içinde (s. 7-28). Pegem Akademi.
 • Ennes, M., Jones, M. G., & Chesnutt, K. (2020). Evaluation of educator self-efficacy in informal science centers. Journal of Museum Education, 45(3), 327-339. https://doi.org/10.1080/10598650.2020.1771993
 • Eren-Şişman, E. N., Çiğdemoğlu, C., Kanlı, U., & Köseoğlu, F. (2020). Science teachers’ professional development about science centers. Science & Education, 29(5), 1255-1290. https://doi.org/10.1007/s11191-020-00136-4
 • Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal, and informal education. Journal of Science Education and Technology, 16(2), 171-190. https://doi.org/10.1007%252Fs10956- 006-9027-1
 • Falk, J., & Storksdieck, M. (2005). Using the contextual model of learning to understand visitor learning from a science center exhibition. Science Education, 89(5), 744-778. https://doi.org/10.1002/sce.20078
 • Falk, J. H. (2016). Identity and the museum visitor experience. Routledge.
 • Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2002). Lessons without limit: How free-choice learning is transforming education. Altamira Press.
 • Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. SAGE.
 • Floyd, F. J., & Widaman K. F. (1995) Factor analysis in the development and refinement of clinical assessment instruments. Psychological Asessment, 7(3), 286-299. https://doi.org/10.1037/1040-3590.7.3.286
 • Fraser, B. J. (2012). Classroom learning environments: Retrospect, context and prospect. Springer.
 • Garner, J. K., Kaplan, A., & Pugh, K. (2016). Museums as contexts for transformative experiences and identity development. Journal of Museum Education, 41(4), 341–352. https://doi.org/10.1080/10598650.2016.1199343
 • Griffin, J. (1998). Learning science through practical experiences in museums. International Journal of Science Education, 20(6), 655-663. https://doi.org/10.1080/0950069980200604
 • Hein, G. (1998) Learning in museums. Routledge.
 • İdin, Ş. (2021). A cross-case study: Comparing the role of science centers in advancing scientific knowledge in Turkey and Denmark. Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA, 7(1), 38-54.
 • Kazova, M. C. (2019). Çocuk müzesi ve bilim merkezlerindeki iç mekân standartları ve tasarım yaklaşımları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Başkent Üniversitesi.
 • MacGregor, N. (2010). A history of the world in 100 objects. Penguin Books.
 • Mehdiyev, E., Uğurlu, C. T. & Usta, H. G. (2017). İngilizce Dil Öğreniminde Güçlükler Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(3), 411-429. https://doi.org/10.17244/eku.331905
 • Ok. Z. & Aslan, O. (2020). Konya bilim merkezinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarının ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından değerlendirilmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 9(1), 28-45.
 • Oliveira, T. L., Consort-Ribeiro, K., Bevilacqua, G. D., Kurtenbach, E., Araujo-Jorge, T. C., & Coutinho-Silva,
 • R. (2020). The giant artery: Blood and blood vessels in a science museum. Journal of Biological Education, 1-19. https://doi.org/10.1080/00219266.2019.1707259
 • Osborne, J., & Dillon, J. (2007). Research on learning in informal contexts: Advancing the field? International Journal of Science Education, 29(12), 1441–1445. https://doi:10.1080/09500690701491122
 • Öner, G. & Öztürk, M. (2019). Okul dışı öğrenme ve öğretim mekânları olarak bilim merkezleri: Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının deneyimi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1109- 1135. https://doi.org/10.17494/ogusbd.555135
 • Öz, R. (2015). Araştırma ve sorgulamaya dayalı etkinliklerle desteklenmiş bilim merkezi uygulamalarının 7.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, bilim okuryazarlıklarına ve sorgulayıcı düşünme becerilerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Paris, S., & Hapgood, S. (2002). Children learning with objects in informal learning environments. In S. Paris (Ed.), Perspectives on object-centred learning in museums (pp. 37-54). Lawrence Erlbaum Associates.
 • Pereira, G. R., Chinelli M. V., & Coutinho-Silva, R. (2008). Inserção dos Centros e Museus de Ciências na educação: Estudo de caso do impacto de uma atividade museal itinerante [Insertion of science centers and museums in education: Case study of the impact of a traveling museum activity]. Revista Ciências & Cognição, 13(3), 100–119.
 • Rounds, J. (2006). Doing identity work in museums. The Museum Journal, 49(2), 133–150. https://doi.org/10.1111/j.2151-6952.2006.tb00208.x
 • Schwan, S., Grajal, A., & Lewalter, D. (2014). Understanding and engagement in places of science experience: Science museums, science centers, zoos, and aquariums. Educational Psychologist, 49(2), 70-85. https://doi.org/10.1080/00461520.2014.917588
 • Shaby, N., Assaraf, O. B. Z., & Tishler, C. E. (2016). The goals of science museums in the eyes of museum pedagogical staff. Learning Environments Research, 19(3), 359-382. https://doi.org/10.1007/s10984- 016-9211-z
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics. HarperCollins.
 • Türkmen, H. (2018). İnformal öğrenme ortamının fosiller konusunun öğrenilmesine etkisi: Tabiat tarihi müzesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(3), 137-147. https://doi.org/10.32709/akusosbil.417266
 • Uzun, N. B., Gelbal, S. & Öğretmen, T. (2010). TIMSS-R fen başarısı ve duyuşsal özellikler arasındaki ilişkinin modellenmesi ve modelin cinsiyetler bakımından karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 531-544.
 • Valente, M. E., Cazelli, S., & Alves, F. (2005). Museums, science and education: New challenges. História, Ciência, Saúde-Manguinhos, 12, 183–203.
 • Vartiainen, H. (2014). Principles for design-oriented pedagogy for learning from and with museum objects [Unpublished doctoral dissertation]. University of Eastern Finland.
 • Walton, R. (2000). Heidegger in the hands-on science and technology center: Philosophical reflections on learning in informal settings. Journal of Technology Education, 12(1), 49–60.
 • Williams, D. R., Brule, H., Kelley, S. S., & Skinner, E. A. (2018). Science in the learning gardens (SciLG): A study of students' motivation, achievement, and science identity in low-income middle schools. International Journal of STEM Education, 5(1), 8–22. https://doi.org/10.1186/s40594-018-0104-9
 • Yavuz-Topaloğlu, M. & Balçın, M. D. (2021). Doğa eğitim gezisi ve bilim merkezi gezisinde dördüncü sınıf öğrencilerinin fene yönelik tutumlarının incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 11(1), 55-75. https://doi.org/10.24315/tred.644702
 • Zhuang, R., Fang, H., Zhang, Y., Lu, A., & Huang, R. (2017). Smart learning environments for a smart city: From the perspective of lifelong and lifewide learning. Smart Learning Environments, 4(1), 1-21. https://doi.org/10.1186/s40561-017-0044-8
APA DÖNMEZ İ, İDİN Ş (2021). OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: YAPILANDIRMACI MÜZE ÖĞRENME ORTAMLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3), 875 - 886. 10.17240/aibuefd.2021.21.64908-890714
Chicago DÖNMEZ İsmail,İDİN Şahin OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: YAPILANDIRMACI MÜZE ÖĞRENME ORTAMLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21, no.3 (2021): 875 - 886. 10.17240/aibuefd.2021.21.64908-890714
MLA DÖNMEZ İsmail,İDİN Şahin OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: YAPILANDIRMACI MÜZE ÖĞRENME ORTAMLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, 2021, ss.875 - 886. 10.17240/aibuefd.2021.21.64908-890714
AMA DÖNMEZ İ,İDİN Ş OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: YAPILANDIRMACI MÜZE ÖĞRENME ORTAMLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 21(3): 875 - 886. 10.17240/aibuefd.2021.21.64908-890714
Vancouver DÖNMEZ İ,İDİN Ş OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: YAPILANDIRMACI MÜZE ÖĞRENME ORTAMLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021; 21(3): 875 - 886. 10.17240/aibuefd.2021.21.64908-890714
IEEE DÖNMEZ İ,İDİN Ş "OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: YAPILANDIRMACI MÜZE ÖĞRENME ORTAMLARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, ss.875 - 886, 2021. 10.17240/aibuefd.2021.21.64908-890714