Yıl: 2021 Cilt: 12 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 293 - 320 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 07-01-2022

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri

Öz:
Covid-19 pandemisi sadece sağlık alanında değil birçok alanda etkilerini göstermeye devam etmektedir. Bu alanlardan biri de eğitimdir. Pandeminin hızlı bir şekilde yayılması sebebiyle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de eğitim sürecine uzaktan eğitim yoluyla devam etmektedir. Bu çalışma, Covid-19 nedeniyle ilk defa uzaktan eğitim süreciyle karşı karşıya gelen ortaokul matematik öğretmenlerinin bahar döneminde ne tür sorunlar yaşadıklarını ve bu sorunları çözmek için güz döneminde ne tür tedbirler aldıklarını, hangi yöntem ve teknikleri kullanmaya başladıklarını, başarılı bir ders için ne tür öğretimsel içerikler hazırladıklarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle çalışma, nitel araştırma türlerinden biri olan fenomenolojik araştırma yaklaşımı çerçevesinde tasarlanmıştır. Çalışma, Türkiye’nin farklı bölgelerinde devlet ve özel okullarda görev yapan 25 ortaokul matematik öğretmeniyle yürütülmüştür. Katılımcıların belirlenmesinde kırsal, varoş ve kent merkezinde görev yapan öğretmenlere ulaşılarak maksimum çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin deneyimleriyle ilgili kapsamlı bilgi elde etmek amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin incelenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde öğretim elemanları (öğrenci, öğretmen ve matematiğe özgü), teknoloji ve dış faktör kaynaklı zorluklar yaşadıkları belirlenmiştir. Öğretmenlerin bu zorlukların üstesinden gelebilmek için öğretici tedbirleri kapsamında teknolojiyi takip etme ve kullanma, doküman/materyal eksikliğini giderme, öğrencinin aktif katılımını sağlama, ders süresini etkin kullanma ve iletişim yollarını artırma şeklinde önlemler aldıkları görülmüştür. Elde edilen bulgular, varoş ve kırsal bölgelerde görev yapan öğretmenler ile kent merkezinde görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara bağlı olarak aldıkları tedbirlerin de farklılaştığını ortaya koymaktadır. Bu durum, eğitimde fırsat eşitsizliğinin uzaktan eğitim sürecine yansıması olarak değerlendirilebilir.
Anahtar Kelime:

Secondary Mathematics Teachers' Mathematics Teaching Experiences in Distance Education

Öz:
Covid-19 pandemic continues to show its effects not only in health but also in many areas. One of these areas is education. Due to the rapid spread of the pandemic as well as in many countries, Turkey is continuing the education process through distance education. This study aims to determine what kind of problems secondary mathematics teachers face in the spring semester of distance education and what kind of precaution they take in the fall semester to solve these problems. Therefore, the study was designed within the framework of phenomenological research approach. The research was carried out with 25 secondary mathematics teachers working in different regions of Turkey. In determining the participants, maximum diversity was tried to beachieved by reaching the teachers working in rural, suburban and city centers. The interview technique was used to obtain comprehensive information about the experiences of the participating teachers. The obtained data were subjected to content analysis. The analyzes revealed that teachers had difficulties in distance education due to teaching elements, technology and external factors. In order to overcome these difficulties, it was observed that teachers took measures such as following and using technology, eliminating the lack of document/material, ensuring active participation of the student, using the lesson time effectively, and increasing the means of communication. As a result, it can be said that the measures taken by teachers working in suburbs and rural areas and those working in the city center differ depending on the problems they face in the distance education.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Bakioğlu, B. ve Çevik, M. (2020). COVID-19 Pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 109-129. doi: 10.7827/TurkishStudies.43502
 • Barış, M. F. ve Çankaya, P. (2016). Akademik personelin uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. International Journal of Human Sciences, 13(1), 399-413.
 • Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E. ve Şahin, E. (2020). Koronavirüs (covid-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(2), 368-397.
 • Bayburtlu, Y.S. (2020). Covid-19 pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151.
 • Berge, Z. L. (1995). The role of the online instructor/facilitator. Educational Technology, 35(1), 22-30.
 • Billings, D. M., Connors, H. R. ve Skiba, D. J. (2001). Benchmarking best practices in Web-based nursing courses. Advances in Nursing Science, 23, 41-52.
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 6(2), 11-153.
 • Cabı, E. ve Ersoy, H. (2017). Yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarının incelenmesi: Türkiye örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7(3), 419-429.
 • Chang, G. C. ve Satako, Y. (2020, Mart). How are countries addressing the Covid-19 challenges in education? A snapshot of policy measures. [Blog yazısı]. Erişim adresi (10.10.2020): https://gemreportunesco.wordpress.com/2020/03/24/how-are-countries-addressing-the-covid-19- challenges-in-education-a-snapshot-of-policy-measures/
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry & research design. (3 bs.). Thousand Oaks, CA: SAGE
 • Çınar, M., Tüzün, H., Yıldırım, D., Akıncı, A., Kalaycı, E., Bilgiç, H. G. ve Yüksel, Y. (2011, Şubat). Uzaktan eğitimde kullanılan eşzamanlı sanal sınıf araçlarının karşılaştırılması. Akademik Bilişim Konferansında sunulan bildiri, (s. 451-456). İnönü Üniversitesi, Malatya. Erişim adresi (14.10.2020): http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/html/academic/cinar_tuzun_AB11.pdf
 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesin Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 203-212.
 • Dennen, V. P., Darabi, A. A. ve Smith, K. J. (2007). Instructor-learner interaction in online courses: The relative perceived importance of particular instructor actions on performance and satisfaction. Distance Education, 28, 65-79.
 • Dougiamas, M. (2000, February). Improving the effectiveness of tools for the internet-based education. 9th. Annual Teaching Learning Forum, Curtin University of Technology, USA. Erişim adresi (18.11.2020): https://litec.curtin.edu.au/events/conferences/tlf/tlf2000/dougiamas.html
 • Falowo, R. O. (2007). Factors impeding implementation of web-based distance learning. AACE Journal, 15(3), 315- 338.
 • Gillies, D. (2008). Student perspectives on video-conferencing in teacher education at a distance. Distance Education, 29(1), 107-118.
 • Gürer, M. D., Tekinarslan, E. ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), 7(1), 47-78.
 • Hillman, D. C. A., Willis, D. J. ve Gunawardena, C. N. (1994). Learner–interface interaction in distance education: An extension of contemporary models. American Journal of Distance Education, 8(2), 30–42.
 • Hebebci, M. T., Bertiz, Y. ve Alan, S. (2020). Investigation of views of students and teachers on distance education practices during the coronavirus (covid 19) pandemic. International Journal of Technology in Education and Science. 4(4), 2651-5369.
 • İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim (4. Bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Jansen, D. G. ve Lewis, W. B. (1996). Creating high levels of interaction in distance education courses. ATEA Journal, 24(1), 8-9.
 • Karaman, S. ve Karabey, S. (2020). Uzaktan öğretimde canlı ders uygulama ilkeleri ve örnekleri. S. Karaman ve E. Kurşun (Ed.), Canlı derslerin genel özellikleri ve işleyişi (s. 1-10) içinde. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi.
 • Karadağ, E. ve Yücel, C. (2020). Yeni tip korona virüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Journal of Higher Education (Turkey), 10(2), 181- 192.
 • Kaya, Z. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kearsely, G. (1995). The nature and value of interaction in distance learning. Distance Education, 12, 83-92.
 • Kilit, B. ve Güner, P. (2021). Matematik derslerinde web tabanlı uzaktan eğitime ilişkin matematik öğretmenlerinin görüşleri. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1) 85-102.
 • Kim, K. J. ve Bonk, C. J. (2006). The future of online teaching and learning in higher education. Educause quarterly, 29(4), 22-30.
 • Koohang, A., Riley, L., Smith, T. ve Schreurs, J. (2009). E-learning and constructivism: From theory to application. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, 5(1), 91-109.
 • Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology. (4 bs.). SAGE Publications.
 • Kyriacou, C. (1992). Active learning in secondary school mathematics. British Educational Research Journal, 18(3), 309-318.
 • Lau, J., Yang, B. ve Dasgupta, R. (2020, 12 March). Will the coronavirus make online education go viral? Times Higher Education. Erişim adresi (21.10.2020): https://www.timeshighereducation.com/features/willcoronavirus-make-online education-go-viral
 • Lehman, R. M. ve Conceição, S. C. (2010). Creating a sense of presence in online teaching: How to "be there" for distance learners. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
 • Leinwand, S., Huinker, D. ve Brahier, D. (2014). Principles to action: Mathematics programs as the core for student learning. Mathematics Teaching in the Middle School, 19(9), 516-519.
 • Li, X. (2009). Review of distance education used in higher education in China. Asian Journal of Distance Education, 7(2), 22-27.
 • Lin, C. Y. (2020). Social reaction toward the 2019 novel coronavirus (COVID-19). Social Health Behavior, 3, 1-2.
 • Miles, M, B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2 bs.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Moore, M. G. (1989). Three types of interaction. The American Journal of Distance Education, 3(2), 1-6.
 • Moore, M.G. ve Kearsley, G. (2011). Distance education: A system view of online learning. (3 bs.). Boston, MA: Wadsworth Publishing.
 • Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Niemi, H. M. ve Kousa, P. (2020). A case study of students’ and teachers’ perceptions in a Finnish high school during the COVID pandemic. International Journal of Technology in Education and Science (IJTES), 4(4), 352-369.
 • Osmanoğlu, A. E. (2020). Social studies teachers’ views on televisional distance education. Journal of Current Researches on Educational Studies, 10(1), 67-88.
 • Palloff, R. M. ve Pratt, K. (2001). Lessons from the cyberspace classroom: The realities of online teaching. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Romiszowski, A. (2004). How’s the e-learning baby? Factors leading to success or failure of an educational technology innovation. Educational Technology, 44(1), 5-27.
 • Sarı, T. ve Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: sorunlar ve fırsatlar. Turkish Studies, 15(4), 959-975. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44335
 • Schlosser, L. A. ve Simonson, M. (2009). Distance education: Definition and glossary of terms. (3 bs.). Charlotte, NC: Information Age.
 • Smith, P. L. ve Dillon, C.L. (1999). Comparing distance learning and classroom learning: Conceptual considerations. American Journal of Distance Education, 13(2), 6-23. https://www.learntechlib.org/p/89072/.
 • Şahin İzmirli, Ö. ve Mısırlı, Z. A. (2018, Ekim). Öğretim elemanlarının uzaktan eğitime ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresinde sunulan bildiri (UNESAK 2018), (s. 177). Balıkesir, Türkiye. Erişim adresi (01. 11. 2020): http://unesak.com/UNESAK%202018%20özet%20kitabı.pdf
 • Thurmond, V. ve Wambach, K. (2004). Understanding interactions in distance education: A review of literature. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. 1(1), 9-26.
 • Üstün, Ç. ve Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 Pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25, 142-153.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. bs.). Ankara: Seçkin yayıncılık.
APA ÖZDEMİR BAKİ G, ÇELİK E (2021). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri. , 293 - 320.
Chicago ÖZDEMİR BAKİ Gülşah,ÇELİK Elif Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri. (2021): 293 - 320.
MLA ÖZDEMİR BAKİ Gülşah,ÇELİK Elif Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri. , 2021, ss.293 - 320.
AMA ÖZDEMİR BAKİ G,ÇELİK E Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri. . 2021; 293 - 320.
Vancouver ÖZDEMİR BAKİ G,ÇELİK E Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri. . 2021; 293 - 320.
IEEE ÖZDEMİR BAKİ G,ÇELİK E "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri." , ss.293 - 320, 2021.
ISNAD ÖZDEMİR BAKİ, Gülşah - ÇELİK, Elif. "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri". (2021), 293-320.
APA ÖZDEMİR BAKİ G, ÇELİK E (2021). Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), 12(1), 293 - 320.
Chicago ÖZDEMİR BAKİ Gülşah,ÇELİK Elif Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD) 12, no.1 (2021): 293 - 320.
MLA ÖZDEMİR BAKİ Gülşah,ÇELİK Elif Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), vol.12, no.1, 2021, ss.293 - 320.
AMA ÖZDEMİR BAKİ G,ÇELİK E Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD). 2021; 12(1): 293 - 320.
Vancouver ÖZDEMİR BAKİ G,ÇELİK E Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD). 2021; 12(1): 293 - 320.
IEEE ÖZDEMİR BAKİ G,ÇELİK E "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri." Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), 12, ss.293 - 320, 2021.
ISNAD ÖZDEMİR BAKİ, Gülşah - ÇELİK, Elif. "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Matematik Öğretim Deneyimleri". Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD) 12/1 (2021), 293-320.