Yıl: 2021 Cilt: 5 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 1301 - 1327 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 11-01-2022

Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Öz:
Bu makalenin amacı açıköğretim yöntemiyle öğrenim gören lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi ve kişilik özelliklerinin girişimcilik eğilimine etkisinin belirlenmesidir. 2018-2019 öğretim yılında İşletme Fakültesinin İşletme, İngilizce İşletme, Konaklama İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi programlarında öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik niyeti ölçeği ve 5 faktörlü kişilik ölçeğine verdikleri cevaplar kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 370 öğrencinin girişimcilik eğilimlerini ölçmek amacıyla Linan & Chen (2009) tarafından geliştirilen girişimcilik niyeti ölçeği, katılımcıların kişilik özelliklerini ölçmek için de Rammstedt & John (2007) tarafından geliştirilen beş faktör kişilik ölçeği kullanılmıştır. Veriler betimsel olarak analiz edilmiş ve öğrencilerin girişimcilik eğilimini etkileyen faktörler Planlanmış Davranış Modeli temel alınarak yapısal eşitlik modeli ile belirlenmiştir. Araştırma bulgularının planlanmış davranış modeline uyum gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime:

A Research on Determining the Entrepreneurship Trends of Distance Learners

Öz:
The aim of this paper is to determine the entrepreneurship intentions of undergraduate students studying with the open education method. Entrepreneurship intention scale developed by Linan & Chen (2009) was used to measure the entrepreneurship characteristics of the students. A fivefactor personality scale developed by Rammstedt & John (2007) was used to measure the personality traits of the participants. 370 students participated in the research. The data obtained from the questionnaires were analyzed descriptively and the factors affecting the entrepreneurship intentions of the students were tried to be determined by the structural equation model based on the Planned Behavior Model. It was concluded that the findings of the research consistent with the planned behavior model.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ADIGÜZEL, Z., ZEHİR, C. & MUSLUHİTTİNOĞLU, N. (2020). “Does the Education and Macro Economic Environmental Entrepreneurship Environment Affect The Quality? A Research on University Students”. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (Journal of Entrepreneurship and Development), 15(1):24-36.
 • AJZEN, I. (1991). “The Theory of Planned Behavior”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50(2):179-211.
 • ARDIÇ, M., AYDIN, S. & KÜÇÜK, V. (2017). “Artvin Çoruh Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi”. Journal of Current Researches on Business and Economics, 7(2):64-88.
 • BALABAN, Ö. & ÖZDEMİR, Y. (2008). “Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF Örneği”. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2):133-147.
 • BORNSTEIN M.H., JAGER J. & PUTNICK D.L. (2013). “Sampling in Developmental Science: Situations, Shortcomings, Solutions, and Standards”. Developmental Review, 33(4): 357–370.
 • BOZKURT, Ö. & ERDURUR, K. (2013). “Gı̇rı̇şı̇mcı̇ Kı̇şı̇lı̇k Özellı̇klerı̇nı̇n Gı̇rı̇şı̇mcı̇lı̇k Eğı̇lı̇mı̇ndekı̇ Etkı̇sı̇: Potansı̇yel Gı̇rı̇şı̇mcı̇ler Üzerı̇nde Bı̇r Araştırma”. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(2):57-78.
 • COHEN, J. (1992). “Statistical Power Analysis”. Current Directions in Psychological Science, 1(3):98-101. https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10768783
 • DOĞAN, E. (2015). “The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Intentions of University Students in Turkey”. İstanbul Ünı̇versı̇tesı̇ İktı̇sat Fakültesı̇ Ekonometrı̇ ve İstatı̇stı̇k Dergı̇sı̇, 23:79-93.
 • DOĞANER, M. & ALTUNOĞLU, A. (2010). “Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2):103-110. Erişim: https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16336/171033
 • FRANCO, M., HAASE, H. & LAUTENSCHLÄGER, A. (2010). “Students' Entrepreneurial Intentions: An Inter‐Regional Comparison”. Education + Training, 52(4):260-275.
 • GIACOMIN, O., JANSSEN, F., PRUETT, M., SHINNAR, R., LLOPIS, F. & TONEY, B. (2011). “Entrepreneurial Intentions, Motivations and Barriers: Differences Among American, Asian and European Students”. International Entrepreneurship Management Journal, 7:219-238.
 • HORZUM, M. B., AYAS, T. & PADIR, M. A. (2017). “Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin Türk Kültürüne Uyarlanması”. Sakarya University Journal of Education, 7(2):398-408.
 • HU, L. & BENTLER, P. M. (1999). “Cutoff Criteria for Fit İndexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives”. Structural Equation Modeling, 6(1):1–55. http://dx.doi.org/10.1080/10705519909540118.
 • İŞCAN, Ö. & KAYGIN, E. (2011). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(2):443-462.
 • KGM, Küresel Girişimcilik Monitörü, Girişimci Davranış ve Tutum Verisi https://www.gemconsortium.org/data 03/07/2021
 • KILIÇ, R., KEKLİ ̇K, Y. & ÇALIŞ, N. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Bandırma İİBF İşletme Bölümü Örneği”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(2):423-435.
 • KLINE, R. B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. The Guilford Press Second Edition, New York.
 • KORKMAZ, O. (2012). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Bülent Ecevit Üniversitesi Örneği”. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2):209-226.
 • KRUEGER, N., REILLY, M. & CARSRUD, A. (2000). “Competing Models of Entrepreneurial Intentions”. Journal of Business Venturing, 15(5):411–432.
 • LAKOVLEVA, T., KOLVEREID, L. & STEPHAN, U. (2011). “Entrepreneurial Intentions in Developing and Developed Countries”. Education + Training, 53(5):353-370.
 • LINAN, F. & CHEN, Y. (2009). “Development And Cross-Cultural Application of A Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions”. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(3):593-617.
 • LUTHJE, C. & FRANKE, N. (2003). “The ‘Making’ of An Entrepreneur: Testing A Model of Entrepreneurial Intent Among Engineering Students at MIT”. R&D Management, 33(2):135-147.
 • NABI, G., WALMSLEY, A., LINAN, F., AKHTAR, I. & NEAME, C. (2018) “Does Entrepreneurship Education in the First Year of Higher Education Develop Entrepreneurial Intentions? The Role of Learning and Inspiration”. Studies in Higher Education, 43(3):452-467. DOI: 10.1080/03075079.2016.1177716
 • ÖZDEN, K., TEMURLENK, S. M. & BAŞAR, S. (2008). “Girişimcilik Eğilimi: KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri üzerine bir Araştırma”. Review of Social, Economic & Business Studies, 11(12):1-20.
 • PAZARCIK, Y. (2016). “Üniversitelerimiz Girişimci Yetiştirebiliyor Mu? Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Algısını/ Eğilimini/ Özelliklerini Ölçen Araştırmaların Sonuçsal Bir Değerlendirmesi”. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi (Journal of Social Sciences and Humanities Researches) Girişimcilik Özel Sayısı, 17(37):140-169.
 • RAMMSTEDT, B. & JOHN, O. (2007). “Measuring Personality in One Minute or Less: A 10-Item Short Version of the Big Five Inventory in English and German”. Journal of Research in Personality, 41(1), 203-212.
 • SESEN, H. (2013). “Personality or Environment? A Comprehensive Study on The Entrepreneurial Intentions of University Students”. Education + Training, 55(7):624- 640.
 • SIEGER, P., FUEGLISTALLER, U. & ZELLWEGER, T. (2016). Student Entrepreneurship 2016: Insights from 50 Countries. St.Gallen / Bern: KMU-HSG/IMU.
 • SOLMAZ, S., AKSOY, Ö., ŞENGÜL, S. & SARIIŞIK, M. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Turizm Lisans ve Önlisans Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması”. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 16(26):41-55.
 • TANRIVERDİ, H., BAYRAM, G. & ALKAN, M. (2016). Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(1):1-29.
 • TÜRKER, D. & SÖNMEZ S. (2009). “Which factors affect entrepreneurial intention of university students?”. Journal of European Industrial Training, 33(2):142-159.
 • TÜRKMEN, M. & İŞBİLİR, U. (2014). “Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi”. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 9(2):18-28.
 • ULUYOL, O. (2013). “Öğrencilerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Gölbaşi Meslek Yüksekokulu Örneği”. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15:349-372. DOI: 10.14520/adyusbd.583
 • UYGUN, M., METE, S. & GÜNER, E. (2012). “Genç Girişimci Adayların Girişimcilik Eğilimi ve Girişimcilik Özellikleri Arasındaki İlişkiler”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2):145-156. Erişim: https://dergipark.org.tr/en/pub/oybd/issue/16340/171113
 • VECIANA, J., APONTE, M. & URBANO, D. (2005). “University Students’ Attitudes Towards Entrepreneurship: A Two Countries Comparison”. International Entrepreneurship and Management Journal, 1:165–182.
APA Kağnıcıoğlu C, AKYILDIZ M, Pasaoglu Bas D, Tosunoglu B, Kaya E, ÖNDER G (2021). Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. , 1301 - 1327.
Chicago Kağnıcıoğlu Celal Hakan,AKYILDIZ Murat,Pasaoglu Bas Didem,Tosunoglu Burak Tugberk,Kaya Ergün,ÖNDER Gökhan Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. (2021): 1301 - 1327.
MLA Kağnıcıoğlu Celal Hakan,AKYILDIZ Murat,Pasaoglu Bas Didem,Tosunoglu Burak Tugberk,Kaya Ergün,ÖNDER Gökhan Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. , 2021, ss.1301 - 1327.
AMA Kağnıcıoğlu C,AKYILDIZ M,Pasaoglu Bas D,Tosunoglu B,Kaya E,ÖNDER G Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. . 2021; 1301 - 1327.
Vancouver Kağnıcıoğlu C,AKYILDIZ M,Pasaoglu Bas D,Tosunoglu B,Kaya E,ÖNDER G Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. . 2021; 1301 - 1327.
IEEE Kağnıcıoğlu C,AKYILDIZ M,Pasaoglu Bas D,Tosunoglu B,Kaya E,ÖNDER G "Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma." , ss.1301 - 1327, 2021.
ISNAD Kağnıcıoğlu, Celal Hakan vd. "Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". (2021), 1301-1327.
APA Kağnıcıoğlu C, AKYILDIZ M, Pasaoglu Bas D, Tosunoglu B, Kaya E, ÖNDER G (2021). Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış, 5(3), 1301 - 1327.
Chicago Kağnıcıoğlu Celal Hakan,AKYILDIZ Murat,Pasaoglu Bas Didem,Tosunoglu Burak Tugberk,Kaya Ergün,ÖNDER Gökhan Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış 5, no.3 (2021): 1301 - 1327.
MLA Kağnıcıoğlu Celal Hakan,AKYILDIZ Murat,Pasaoglu Bas Didem,Tosunoglu Burak Tugberk,Kaya Ergün,ÖNDER Gökhan Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış, vol.5, no.3, 2021, ss.1301 - 1327.
AMA Kağnıcıoğlu C,AKYILDIZ M,Pasaoglu Bas D,Tosunoglu B,Kaya E,ÖNDER G Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış. 2021; 5(3): 1301 - 1327.
Vancouver Kağnıcıoğlu C,AKYILDIZ M,Pasaoglu Bas D,Tosunoglu B,Kaya E,ÖNDER G Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Alanya Akademik Bakış. 2021; 5(3): 1301 - 1327.
IEEE Kağnıcıoğlu C,AKYILDIZ M,Pasaoglu Bas D,Tosunoglu B,Kaya E,ÖNDER G "Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma." Alanya Akademik Bakış, 5, ss.1301 - 1327, 2021.
ISNAD Kağnıcıoğlu, Celal Hakan vd. "Uzaktan Öğrenenlerin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma". Alanya Akademik Bakış 5/3 (2021), 1301-1327.